Campws Agored

​​​​​ Open Campus Banner

Datblygu ymagwedd Gydweithredol at Chwaraeon, Gweithgaredd Corfforol a Darpariaeth Iechyd ar gyfer Rhanbarth Dinas Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Beth yw Campws Agored?

 

​Campws Agored Caerdydd Met yw ffordd gydweithredol o weithio i ddarparu cyfleoedd chwaraeon, gweithgaredd corfforol, chwarae awyr agored, ac iechyd a lles o fewn rhanbarth dinas Caerdydd a thu hwnt.

Mae Campws Agored yn gweld staff a myfyrwyr y brifysgol yn gweithio ar y cyd gyda’r gymuned i gynhyrchu cyfleoedd ar gyfer budd cilyddol gan ddarparu profiadau dysgu dilys trwy chwaraeon, i ddatblygu Caerdydd ymhellach fel Prifddinas chwaraeon, gweithgaredd corfforol ac iechyd. Rydym yn cydweithio i greu profiadau cadarnhaol i fyfyrwyr a’r gymuned.

Yr hyn sydd yn gwneud Campws Agored yn unigryw ac yn arweinydd y sector yw aliniad y prosiect gyda chwricwlwm y Brifysgol. Caniateir hwn i ni gynnig gweithgareddau am ddim a gyda thâl i bartneriaid ar ac oddi ar y campws, yn gysylltiedig â chanlyniadau graddau myfyrwyr ac ymchwil academaidd.

Effaith


Gwobrau Rhaglen Campws Agored

Gwobr ENAS am Arfer Gorau (2023)

Addas i'r Pwrpas: Gwobr Lefelu i Fyny - Blynyddoedd Ysgol Llwyddiannus (2022). Gweler hefyd: https://www.fit-for-purpose.org/recent-stories/read-opening-up-opportunity-through-sport-the-cardiff-met-way)

Gwobrau Rhagoriaeth Is-ganghellor Prifysgol Met Caerdydd – Gwobr Ymgysylltu Cymunedol (2022)​


Gweithio Gyda Ni

 

Partneriaid Dibynadwy ar y Campws

Mae partneriaid ar gampws yn darparu gwasanaethau a chyfleoedd i’r gymuned ar gampws ac oddi ar gampws. Mae partneiriaid ar gampws yn dosbarthu cyfleoedd trwy leoliadau i fyfyrwyr wedi’u cyd-gynllunio rhwng darparwr y lleoliad gwaith ac Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd. Trwy’r cydweithio hwn mae’r prifysgol yn gallu cynyddu iechyd a gweithgaredd corfforol y cyhoedd.

Partneriaid Dibynadwy oddi ar y Campws

Mae partneriaid oddi ar gampws yn darparu gwasanaethau a chyfleoedd i’r gymuned oddi ar y campws. Mae partneriaid oddi ar gampws yn cyd-ddylunio lleoliadau gwaith i fyfyrwyr gyda chymorth yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd. Trwy drochiad y gweithle mae myfyrwyr yn datblygu EDGE Met Caerdydd (Sgiliau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd), gwybodaeth, profiad, hyder ac ystwythder. Caiff myfyrwyr eu cysylltu i brofiadau dysgu dilys trwy ddarpariaeth, gwerthisiad, dadansoddiad a beirniadaeth o brosiectau. Gall y myfyriwr hefyd ddatblygu syniadau a mentrau newydd i fodloni amcanion y partneriaid.​

Dull Cyd-gynllunio

​ ​


Trwy gyfrwng modiwlau, lleoliadau, digwyddiadau, prosiectau, ymchwil neu ddulliau sy'n seiliedig ar arloesi wedi'u cyd-gynllunio, gall Prifysgol Met Caerdydd gyfrannu at ddarparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol untro neu flynyddol o safon fyd-eang ar y campws neu yn y ddinas. Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae myfyrwyr yn tynnu ar eu cyfalaf deallusol ar bob cam o gynllunio, cyflwyno a gwerthuso digwyddiadau gan ddod â gwerth i'r gymuned leol, tra'n elwa o'r profiadau gweithle dilys sy'n hanfodol wrth ddatblygu sgiliau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r cwricwlwm, trwy leoliadau neu ddigwyddiadau proffesiynol, cysylltwch â ni ar: opencampus@cardiffmet.ac.uk.​​

Cyfleusterau o’r Radd Uchaf

Un o fanteision allweddol Campws Agored yw’r cyfle i bobl o gymunedau lleol gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar Gampws prifysgol ac yn rhai o gyfleusterau gorau’r DU.

Llais Myfyrwyr

Guillermo:

“Mae Campws Agored yn rhoi cyfle i ni fel myfyrwyr i ymgymryd â hyfforddiant go iawn er mwyn cael profiad ac i ddysgu ohono. Mae wedi rhoi'r offer i mi fod yn fwy hyblyg a pharod wrth gynllunio a dod i mewn i sesiwn. Rwyf wedi cyfrannu drwy gymryd rhan yn y sesiynau cymaint â phosibl i siapio fy nysgu a rhoi’r profiad gorau posibl i fyfyrwyr y dyfodol.”

Connor:

“Mae campws agored wedi bod o fudd i mi gan fy mod yn gallu rhoi’r pethau rwy’n eu dysgu yn y wers ar waith sydd wedi fy ngalluogi i wella fy hyfforddi a rhoi profiad gwerthfawr i blant mewn gwahanol chwaraeon. Rwy'n mwynhau bod yn rhan o gampws agored gan fy mod yn gweld ei fod yn rhoi lle i ni fel hyfforddwyr allu gwella ein hyfforddi mewn amgylchedd egnïol gyda gwahanol fathau o hyfforddwyr.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i ni hyfforddi mewn gwahanol chwaraeon yn hytrach na’n chwaraeon naturiol ni. Rwy’n teimlo fy mod wedi helpu’r gymuned gan ein bod yn rhoi cyfleoedd i’r plant ddefnyddio cyfleusterau o safon fyd-eang gyda gwahanol fathau o hyfforddwyr sydd â phrofiadau gwahanol sy’n helpu’r plant i syrthio mewn cariad â chwaraeon mewn gwahanol ffyrdd.

Jack:

“Rwy’n credu bod campws agored yn brofiad gwych i blant a hyfforddwyr fod yn rhan ohono. Mae campws agored wedi fy helpu i ddatblygu fy hyder a sgiliau mewn chwaraeon gan fy mod wedi dysgu sgiliau gwerthfawr iawn. Rwyf wedi cael profiad gwych yn hyfforddi plant o amgylch Caerdydd ac wedi fy helpu i ddatblygu fy mhrofiad hyfforddi sydd wedi bod o fudd i mi ddefnyddio’r profiadau hyn yn fy sesiwn yn y dyfodol ac yn fy rolau hyfforddi yn y dyfodol.

Yma ym Met Caerdydd rydym yn cynnig ystod wych o gyfleoedd chwaraeon newydd cyffrous a chyfleusterau chwaraeon gwych sydd o fudd mawr i ysgolion ddod i gymryd rhan mewn chwaraeon. Yn fy marn i, mae campws agored yn brofiad llawn hwyl i bawb sy’n cymryd rhan ac rwy’n argymell ysgolion yn fawr i gymryd rhan a dod â’u myfyrwyr am brofiad cyffrous a hwyliog ym Mhrifysgol Met Caerdydd.”

Campws Agored: Aliniad Lleol, Rhanbarthol a Chenedlaethol

Mae’r ffordd y mae Campws Agored Met Caerdydd yn gweithio yn rhan annatod o strategaeth esblygol ymgysylltu â’r gymuned a chyfrifoldeb cymdeithasol y Brifysgol. Mae’n ymgorfforiad gweithredol o’n dull gweithredu sy’n cael ei yrru gan werthoedd, gan rymuso ein staff a’n myfyrwyr i ymgysylltu â’n cymunedau.

Trwy ddefnyddio ffordd Campws Agored o weithio, bydd ein cymunedau yn gywbod,  drwy greu partneriaethau dibynadwy, byddwn yn gweithio'n galed i sicrhau trawsnewid addysgol, ymchwil ag effaith, twf economaidd cynaliadwy, cydlyniant cymdeithasol ac iechyd a lles. Yn hanfodol, mae Campws Agored hefyd yn ein galluogi i weithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr i sefydlu EDGE Met Caerdydd (Sgiliau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd) i helpu i ddatblygu hyder, gwytnwch a phrofiadau a fydd yn eu paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol.

Mae dwy golofn allweddol sy’n sail i unrhyw brosiect Campws Agored:

  1. Rhaid i brosiectau Campws Agored roi gwerth i gymunedau drwy gynyddu maint ac ansawdd y cyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgarwch corfforol ac ymyriadau iechyd.
  2. Rhaid i brosiectau Campws Agored wella profiad myfyrwyr trwy ddarparu profiadau dysgu dilys sy'n gwella canlyniadau myfyrwyr ac yn gwella ansawdd graddedigion Met Caerdydd.​

Mae aliniad y ddau biler hyn yn allweddol i ddatblygu rhaglen a all sicrhau canlyniadau pwysig i Met Caerdydd a'n cymunedau. Mae enghreifftiau o'r ymrwymiad hwn i'w gweld yn y ffordd o weithio a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad â Thîm Rheoli Addysg a Thîm Ysgolion Iach Cyngor Dinas Caerdydd, gan sicrhau bod gweithgareddau wedi'u targedu yn cael eu cynnig i'r rhai sydd â'r angen mwyaf.


Students coaching in Archers Arenaa.jpg

Sut mae Campws Agored yn gweithio?

Yn y Cwricwlwm

Mae ystod o fodiwlau wedi'u nodi lle gellir ymgorffori cyfleoedd i ysgolion a grwpiau cymunedol yn y sesiynau sydd wedi'u hamserlennu. Bydd y sesiynau hyn i gyd yn digwydd o fewn y slotiau amser 10.00-12.00, 13.00-15.00 neu 15.00-17.00.​

Darperir sesiynau gan Fyfyrwyr Met Caerdydd o dan arweiniad ein staff academaidd a byddant yn rhedeg yn ystod amserlen academaidd Met Caerdydd, sy'n rhedeg o Hydref-Rhagfyr ac Ionawr-Mawrth. Bydd y gweithgareddau a gynigir yn amrywio ar draws rhaglenni academaidd chwaraeon ac iechyd.

Lleoliadau

Mae gan fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd yr opsiwn i ymgymryd â lleoliad dysgu seiliedig ar waith yn ystod eu hastudiaethau.

Gall ein lleoliadau amrywio o ran cwmpas o 80 i 400 awr yn hyblyg dros gyfnod o 12 mis.​

Mae gan fyfyrwyr yr opsiwn i ymgymryd â lleoliadau gwaith lluosog dros flynyddoedd olynol a chyfuno eu lleoliad â chyfleoedd dysgu eraill megis prosiectau estynedig. Bydd amrywiaeth eang o’n lleoliadau’n cael eu darparu trwy’r ffordd Campws Agored o weithio, gan ddarparu adnoddau pellach i helpu i gefnogi a datblygu cyfleoedd chwaraeon a gweithgaredd corfforol ar y campws neu o fewn eich ysgol neu sefydliad.

Digwyddiadau Unigryw​

Mae digwyddiadau unigryw yn defnyddio gweithgaredd o fewn y cwricwlwm a lleoliadau proffesiynol fel rhai sylfaenol a rhai sydd wedi'u hymgorffori yn natblygiad, darpariaeth ac adolygiad o ddigwyddiadau untro neu flynyddol. 

Trwy ddefnyddio adnoddau, seilwaith ac arbenigedd fel rhan o ymagwedd gydweithredol, dinesig tuag at chwaraeon, ymarfer corff, gweithgaredd corfforol, a digwyddiadau iechyd, rydym yn ychwanegu gwerth at gymunedau a phartneriaid lleol, tra'n creu cyfleoedd dysgu dilys i fyfyrwyr.

Nod y ffordd hon o weithio yw cyfrannu at gyflwyno digwyddiadau, yn ogystal â chyflawni canlyniadau dysgu modiwlau neu raglenni trwy gynllunio, cyflwyno ac adolygu digwyddiadau a gynhelir ar y campws neu unrhyw le ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Prosiectau, Ymchwil ac Arloesiad

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig ymgymryd â phrosiectau, ymchwil, a gweithgareddau arloesi o fewn y cwricwlwm. Er enghraifft, dysgu seiliedig ar broblem fel dull addysgol, neu brosiectau ymchwil a menter yn eu blwyddyn olaf o astudio. Gall myfyrwyr ymgymryd â phrosiectau sy'n seiliedig ar bolisïau cyfredol, materion cymunedol a mentrau sy'n galluogi cyflawniad academaidd ac sy'n cael effaith gadarnhaol ar y gymuned.​​

DSC_7892,.jpg 


image00003.jpeg