Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Cymorth i Dyfu - Reoli

Cymorth i Dyfu: Cwrs Reoli


Ydych chi’n arweinydd mewn busnes bach neu ganolig? Ydych chi eisiau tyfu neu wella gwytnwch eich busnes?


Ymunwch â’r miloedd o arweinwyr busnesau bach yn y DU sydd wedi cwblhau’r cwrs Rheoli Cymorth i Dyfu.

Wedi’i gyflwyno gan Ysgol Reolaeth Caerdydd a’i achredu i’r Siarter Busnesau Bach, mae Cymorth i Dyfu: Rheoli yn cynnwys 50 awr o hyfforddiant manwl, mentora busnes 1:1, a’r cyfle i dyfu eich busnes a gwella gwytnwch eich busnes.

Mae’r sesiynau’n hyblyg, wedi’u recordio ac ar-lein yn bennaf felly gallant gyd-fynd yn hawdd â’ch ymrwymiadau gwaith a bywyd.

Mae’r cwrs 12 wythnos yn costio £750 yn unig ac mae’n cael ei hariannu 90% gan Lywodraeth y DU (y gost arferol yw £7500).

Wedi’i gynllunio ar gyfer uwch arweinwyr yn unig, mae’r cwrs yn cynnwys strategaethau ar gyfer twf ac arloesi, arwain timau perfformiad uchel a mabwysiadu digidol, yn ogystal â rheolaeth ariannol ac arferion busnes cyfrifol. Byddwch yn clywed gan arweinwyr busnes ysbrydoledig ac yn dysgu ochr yn ochr â chymheiriaid lleol, gyda mynediad i rwydwaith cyn-fyfyrwyr cenedlaethol.

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn datblygu cynllun twf busnes wedi’i deilwra i gynyddu cynhyrchiant a thyfu eich refeniw, a helpu i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf.

Diogelu eich busnes ar gyfer y dyfodol heddiw a chofrestru ar gwrs ym Met Caerdydd.


Cynnwys y Cwrs

 • 8 hwyluso sesiynau dwy awr ar-lein gan gynnwys cyfnod sefydlu
 • 4 gweithdy astudiaeth achos ymarferol, wyneb yn wyneb
 • 10 awr o gefnogaeth un-i-un ar-lein gan fentor sydd â phrofiad o redeg busnes, gan roi cymorth personol i chi ddatblygu eich cynllun twf busnes eich hun. Byddwch yn cael eich paru â mentor sydd ag arbenigedd a phrofiad penodol mewn maes busnes neu sector sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion.
 • Rhwydweithio cyfoedion, gan gynnwys galwadau grŵp cyfoedion sy’n rhoi’r cyfle i chi rannu profiadau gyda grŵp bach o arweinwyr busnesau bach eraill
 • Mynediad i’r Rhaglen Alumni yn cynnwys digwyddiadau gyda siaradwyr ysbrydoledig, clinigau busnes a digwyddiadau rhwydweithio

Bydd y rhaglen yn ymdrin â meysydd allweddol o arweinyddiaeth gan gynnwys:

 • Adeiladu brand
 • Datblygu strategaeth farchnata
 • Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd
 • Dyluniad sefydliadol
 • Mabwysiadu digidol
 • Ymgysylltu â cyflogeion ac arwain newid
 • Gweithle perfformiad uchel
 • Rhoi cynlluniau twf ar waith
 • Cyllid a rheolaeth ariannol
 • Gweithrediadau effeithlon

Ar ben hyn, byddwch yn ehangu eich rhwydwaith busnes drwy weithio ochr yn ochr ag arweinwyr busnes eraill sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.


Cymhwyster

I ymuno â’r Cwrs Rheoli Cymorth i Dyfu, rhaid i’ch busnes:

 • Bod yn Fusnes Bach neu Ganolig (BBaCh) wedi’i leoli yn y Deyrnas Unedig
 • O unrhyw sector busnes, yn cyflogi rhwng 5 a 249 o bobl
 • Wedi bod yn weithredol ers o leiaf blwyddyn
 • Peidio â bod yn elusen

I ymuno â’r Cwrs Rheoli Cymorth i Dyfu, rhaid i’r ymgeisydd:

 • Fod yn rhywun sy’n gwneud penderfyniadau yn y busnes

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol neu i wneud cais, cysylltwch â thîm Rheoli Cymorth i Dyfu ym Met Caerdydd

E-bost: fargent@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Cwrs Allweddol


Man Astudio:
Campws Llandaf ac Ar-lein

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs: 12 wythnos (50 awr)

Cost: Dim ond £750 yw cost y rhaglen ac mae 90% yn cael ei hariannu gan Lywodraeth y DU. Y pris llawn heb y cyllid yw £7500.Ariennir y cwrs hwn
90%
gan Lywodraeth y DU

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd i www.metcaerdydd.ac.uk/terms