Skip to main content

Nigel Jones

Darlithydd mewn Systemau Gwybodaeth

Adran: Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: njones@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Nigel Jones yn Ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yng Nghymru ac mae ganddo fwy na 25 mlynedd o brofiad addysgu. Roedd ei radd gyntaf mewn Dadansoddi Systemau o University of the West of England, lle bu'n gynorthwyydd ymchwil cyn ymuno â'r GIG mewn Ffiseg Feddygol. Daeth yn uwch reolwr ar gyfer cofnodion iechyd ac yna dychwelodd i addysg i astudio ar gyfer ei ail radd mewn Addysg Busnes ac Economeg gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC). Mae wedi dysgu mewn ysgolion bonedd ac ysgolion preifat yn y DU, a Cholegau Addysg Bellach.

Addysgu.

Addysgu (gan gynnwys goruchwyliaeth) Am yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi dysgu ar lawer o'r modiwlau a'r rhaglenni yn Ysgol Reoli Caerdydd ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd. 

Am y deng mlynedd diwethaf, mae wedi dysgu yn yr Ysgol Addysg at ddiben cyflwyno'r defnydd o dechnoleg yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r sesiynau blynyddol hyn yn cyflwyno israddedigion i dechnolegau gwybodaeth y gallant eu defnyddio yn eu hystafelloedd dosbarth, gan gynnwys systemau ymateb personol, beiros OCR (i gefnogi myfyrwyr â dyslecsia), clustffonau darllen meddwl (i gefnogi myfyrwyr â gwahanol fathau o ddysffasia), realiti rhithwir (Google expeditions), a roboteg fach ar gyfer cefnogi codio a mathemateg. 

Treuliodd gyfnod o ddwy flynedd yn yr Adran Gwella Ansawdd lle gofynnwyd iddo adolygu a chynllunio cyflwyno Dysgu Ar-lein (FDL) i'r Brifysgol. Am y pum mlynedd diwethaf mae wedi bod yn Gadeirydd Maes ar gyfer modiwlau mewn cyfrifiadura, yn gymedrolwr cyrsiau a modiwlau yn y meysydd Cyfrifiadura a Busnes; Uwch Gymedrolwr a Thiwtor Cyswllt sawl rhaglen ar gyfer Addysg Drawswladol (AD), mae hyn i gyd yn gysylltiedig â sicrhau cydymffurfiad â Safonau Ansawdd. Mae wedi cadeirio ac wedi bod yn aelod panel ar gyfer dilysu rhaglenni newydd ac ail-ddilysu rhaglenni. Mae'r rhaglenni hyn wedi bod o’r lefel Sylfaen i lefel gradd Meistr ac yn cynnwys rhaglenni mewn Addysg, y Celfyddydau, Chwaraeon, Rheoli, Amaethyddiaeth a Thechnolegau. Fel uwch gymrawd o'r AAU mae wedi gweithredu fel mentor ar gyfer ymgeiswyr ac adolygydd cyflwyniadau ar gyfer pwyllgor fframwaith cymhwysedd yr AAU datganoledig.

Ymchwil

Derbyniodd ei gyllid mewnol cyntaf ar gyfer ymchwil yn 2007 ar gyfer gwaith ar dal Adborth Myfyrwyr trwy sgrin fideo ddigidol.

Dilynwyd hyn gan gyllid ar gyfer datblygu'r Profiad Coch, Ambr, Gwyrdd (R.A.G.E.) yn y system ystafell ddosbarth gan yr Academi Addysg Uwch (AAU).  Roedd y fersiwn olaf o RAGE yn 2014 yn integreiddio sbectol Google fel rhyngwyneb ag arddangosfa 'heads up' cyfyngedig gyda manylion ymateb myfyrwyr i gwestiynau a'u cyflwr emosiynol o ran yr addysgu cyfredol. 

Cyhoeddiadau allweddol

​Jones, N., Georghiades, P. & Gunson, J. Student feedback via screen capture digital video: stimulating student's modified action. High Educ 64, 593–607 (2012). https://doi.org/10.1007/s10734-012-9514-7

Jones,N., Dobson, J., Jones, E., Working Paper - FANATIC SCUBA DIVERS DO IT IN THE COLD?  ESTABLISHING THE NEED TO EXAMINE THE ATTITUDES AND MOTIVATIONS OF SCUBA DIVERS IN SOUTH WALES (UK). Trafodion Cynhadledd CMT 2009, De Affrica.

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Prosiectau a gweithgareddau eraill 1997-8 roedd yn aelod o bwyllgor technegol coleg Digidol S4C. 

Yn ystod 1988 anfonwyd ef gan y Cyngor Prydeinig i Awstralia i adolygu sut roedd athrawon yn cael eu dysgu i ddefnyddio technoleg dysgu yn yr ystafell ddosbarth; dyma oedd dechrau ei ddiddordeb mewn defnyddio Technoleg Dysgu yn yr Ystafell Ddosbarth ac addysgu Addysgwyr eraill sut y gallent ei ddefnyddio. 

Addysgu ar ysgolion Haf rhwng 2012-14 - rheoli prosiectau yng Nghyprus a Chymru. 

JISC - dau weminar yn 2012-13 ynghylch dal adborth trwy’r sgrin. Llyfryn ar ddefnyddio Teams fel meddalwedd gydweithredol mewn addysg.

Cyflwyniadau AAU 2013-14 am Dal Adborth Trwy Sgrin Fideo a R.G.E yn yr ystafell ddosbarth - Efrog, Caeredin, Caerdydd, Manceinion, Birmingham.

Roedd yn rhan o adroddiad am realiti rhithwir a thwristiaeth a ymddangosodd ar newyddion y BBC ac sy i’w weld ar eu gwefan. 

Yn 2018, datblygodd NotesSui system i gynorthwyo myfyrwyr â nam ar eu golwg a chyflwyniad deunyddiau. O 4000 o gynigion, roedd yn un o 100 a wahoddwyd i San Francisco i arddangos eu gwaith. Gwnaed y cyflwyniad gan ddefnyddio’r system, a alluogodd y rhai a heriwyd gan ddyslecsia, â golwg rhannol, sy’n lliw-ddall, a chyda sgil effeithiau gweledol sglerosis ymledol i gael y cyflwyniad mewn fformat mwy derbyniol. Yn ogystal, roedd y system yn caniatáu i'r cyflwyniad gael ei arddangos yn Saesneg, Cymraeg, Sbaeneg, Mandarin, a ffurf gyfyngedig o Iaith Arwyddion Prydain. Cefnogwyd y system hon gan Erasmus gyda thaith Ewropeaidd o amgylch Twrci a'r Ffindir i archwilio defnydd posibl, ac mae'n parhau i gael ei datblygu i fod yn fwy cludadwy. 

2019 - dyddiad - Datblygiad cronfa ddata o'r system beilot ar gyfer y Gynghrair Cynhyrchu Twristiaeth Nesaf (NTG). Hon oedd y bartneriaeth a'r gynghrair Ewropeaidd gyntaf ar gyfer gwella perthynas gydweithredol a chynhyrchiol rhwng addysg a diwydiant. Mae Cynghrair NTG yn darparu set o fodiwlau Craidd NTG mewn sgiliau digidol, gwyrdd a chymdeithasol i weithwyr, cyflogwyr, entrepreneuriaid, athrawon, hyfforddwyr a myfyrwyr.

2020 - dyddiad - Aelod o bwyllgor Bwrdd Cynghori Addysg y Brifysgol Fodern ar gyfer Busnes a Gwyddoniaeth, Libanus.

Dolenni allanol

Realiti Rhithwir: Mae cwmnïau twristiaeth yn defnyddio Realiti Rhithwir i ddenu ymwelwyr: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-41635746

Notes Sui - system ar-lein sy'n rheoli rhyddhad sleidiau PowerPoint gan hyfforddwyr i fyfyrwyr sy'n gallu ymgysylltu â'r sleidiau mewn cynllun lliw o'u dewis personol ar eu dyfais bori bersonolhttp://notessui.com/

RAGE in the classroom - http://rage.intheclassroom.org.uk/