Skip to main content

Dr Muhammad Azizur Rahman

Darlithydd mewn Gwyddor Data

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: mrahman@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Muhammad Azizur Rahman yn Ddarlithydd mewn Gwyddor Data ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.  Mae'n weithiwr proffesiynol ym maes TG ac ymchwilydd profiadol mewn ystod eang o bynciau sy'n ymwneud â maes eang Cyfrifiadura / Gwyddor Data ac yn ddefnyddiwr ieithoedd ymholi rhaglenni, ystadegau, Efelychydd Rhwydwaith, NS-2 / NAM, GLOMOSIM, Rhwydweithiau Cyfrifiadur, Cyfathrebu Peirianneg Meddalwedd, dulliau ac offer Efelychu Rhwydwaith, Modelu, Ontolegau Ffurfiol. Mae Rahman wedi bod yn gweithio gyda chronfeydd data mawr iawn o ddata a gesglir yn rheolaidd yn ogystal â rhwydwaith cyfathrebu cyfrifiadurol. Ar ôl gweithio mewn lleoliadau Iechyd Meddygol a Phoblogaeth, a rhwydweithio cyfrifiadurol mae gan Rahman brofiad o weithio ac addysgu ar draws gwahanol ddisgyblaethau ac o fewn tîm amlddisgyblaethol iawn.   

Addysgu.

Dechreuodd Rahman ei yrfa academaidd ym mis Chwefror 1998, fel Darlithydd mewn Cyfrifiadureg a Pheirianneg (CSE) yn Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Islamaidd Ryngwladol Chittagong (IIUC), Bangladesh, lle bu’n gweithio tan fis Medi 2002.  O fis Medi 2002, ymunodd fel myfyriwr PhD a bu’n gweithio fel Darlithydd ar ymweliad (rhan amser) mewn cyfrifiadura ym Mhrifysgol Metropolitan Llundain.  

Rhwng mis Mawrth 2008 a mis Tachwedd 2010, bu Rahman yn Rheolwr TG ym Mhrifysgol Ulster, Gogledd Iwerddon.  Rhwng mis Tachwedd 2010 a mis Medi 2020 (10 mlynedd), bu Rahman yn gweithio yn y Secure Anonymised Information Linkage Databank (SAIL Databank), Prifysgol Abertawe. Roedd yn wyddonydd data yn Abertawe ac yn aelod o dîm SAIL. Roedd yn rheolwr ar y prosiect ymchwil o'r enw 'TECC'. Defnyddiodd wahanol setiau data gofal iechyd yn helaeth, e.e., meddyg teulu, derbynfa ysbyty - claf mewnol, claf allanol, genedigaeth SYG, marwolaeth, Set Ddata Gwasanaeth Demograffig Cymru (GDC), set ddata Addysg, cronfa ddata Iechyd Plant Cymunedol Cenedlaethol (NCCHD) ac ati ac arbenigwr mewn codio (DARLLENWCH. CÔD, ICD10, OPCS ac ati). Cymerodd ran mewn addysgu a gweithiodd gyda myfyrwyr PhD mewn gwahanol brosiectau ymchwil a'u cefnogi. Ym mis Medi 2020, ymunodd Rahman â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd fel Darlithydd yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd.

Ymchwil

Mae maes diddordebau Dr Rahman yn cynnwys Cofnodion Iechyd Electronig (CIE), dadansoddeg data iechyd, parth gofal iechyd, dysgu peiriannau, dulliau ac offer efelychu rhwydwaith, Modelu, peirianneg meddalwedd Cyfathrebu, NS2 / NAM, Ontolegau Ffurfiol.  

Enghreifftiau o brosiectau ymchwil yn y gorffennol:

 • Mae colesterol LDL yn gysylltiedig yn wrthdro â'r risg o fethiant y galon: astudiaeth efelychu dwy gronfa ddata genedlaethol o gofnodion iechyd electronig cysylltiedig. 
 • Cyflawniad yn yr ysgol fel rhagfynegydd iselder neu hunan-niweidio yn ystod llencyndod - astudiaeth gysylltiedig o gofnod addysg ac iechyd. 
 • Cyfraddau cymhlethdodau mewn plant nad ydynt yn cael y brechiad MMR o gymharu â'r rhai sy'n cael eu brechu gan MMR. 
 • Cyfradd cnawdnychiant myocardaidd acíwt neu strôc ymhlith cleifion â Spondylitis Ankylosing - astudiaeth garfan ôl-weithredol gan ddefnyddio data arferol. 
 • Nifer yr heintiau Campylobacter a Salmonela yn dilyn presgripsiwn cyntaf ar gyfer PPI - astudiaeth garfan gan ddefnyddio data arferol. 
 • Perthynas diabetes mewn beichiogrwydd gyda phwysau plant adeg genedigaeth, 12 mis a 5 oed - astudiaeth carfan electronig yn seiliedig ar boblogaeth. 
 • Gor-bwysau a gordewdra yn ystod beichiogrwydd: defnyddio'r gwasanaeth iechyd a chostau i’r GIG. 
 • A yw Brechu HPV yn Dylanwadu ar Ymgymryd a Sgrinio Serfigol? ” 
 • Ffactorau sy'n gysylltiedig â ffitrwydd mewn plant 11-13 oed- Dull cymysg 
 • Cost spondylitis ankylosing yn y DU gan ddefnyddio data arolwg arferol a adroddir gan gleifion. 
 • Gordewdra mewn beichiogrwydd: defnyddio'r gwasanaeth iechyd babanod a chostau i’r GIG. 
 • Mae cyrhaeddiad addysgol yn 10 oed yn rhagweld ymddygiadau risg iechyd a risg anaf yn ystod llencyndod (12-18 oed). 
 • Cysylltu Cofnodion Genom a Chleifion Bacteria 
 • Carfan Electroneg Wedi Tagio Cymru (TECC) 
 • Dwysedd allfeydd alcohol ac iechyd y boblogaeth 
 • Amgylcheddau ar gyfer byw'n iach (EHL) 
 • Astudiaeth Carfan Electroneg Iechyd ac Anghenion Cymdeithasol Caerffili ((E-CATALyST) 
 • Y risg o ganlyniadau niweidiol i bobl hŷn â dementia sy’n cymryd meddyginiaeth wrthseicotig 
 • Dadansoddwch y canlyniadau yn dilyn diagnosis o goluddyn echogenig yn ystod yr ail trimis o'i gymharu â grŵp rheoli.

Cyhoeddiadau allweddol

Dewis o Gyhoeddiadau:

Penodau mewn Llyfrau

1. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “CNMO: Towards the Construction of a Communication Network Modelling Ontology”, Intelligent Engineering Systems and Computational Cybernetics (IESCC), Cyfrol 3, Golygyddion, J. Tenreiro Machado, Bela Patkai, Imre J. Rudas. Springer Publication. 2008, tt143-159. 

2. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, "An Integrated Environment for Network Design and Simulation", Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering, T. Sobh, K. Elleithy, A. Mahmood & M. Karim (gol.), Springer Publication, 2006. tt316-322.


Llyfr wedi'i Olygu

3. Karim M. Rezaul, Muhammad Azizur Rahman, “Strategic and Pragmatic E-Business: Implications for Future Business Practices”, Cyhoeddiad llyfr wedi'i olygu, Aelod Golygyddol, IGI Global Publishing (http://www.igi-global.com/), Hawlfraint © 2012. 365 tudalen.


Cyfnodolion

4. Sinead Brophy, Charlotte Todd, Muhammad A Rahman, Natasha Kennedy, Frances Rice. Timing of parental depression on risk of child depression and poor educational outcomes: a population based routine data cohort study from Born in Wales, UK. medRxiv, Mawrth 2021.

5. Kelly Morgan, Muhammad Rahman, Graham Moore. “Patterning in Patient Referral to and Uptake of a National Exercise Referral Scheme (NERS) in Wales From 2008 to 2017: A Data Linkage Study”, International Journal of Environmental Research and Public Health, cyf 17 (11), Mehefin 2020.

6. Annette Evans, Frank Dunstan, David L Fone, Amrita Bandyopadhyay, Behnaz Schofield, Joanne C Demmler, Muhammad A Rahman, Ronan A Lyons, Shantini Paranjothy. “The role of health and social factors in education outcome: A record-linked electronic birth cohort analysis.” PLoS UN 08/2019; 14 (8), Ebrill 2019.

7. Rahman MA, Charlotte Todd, Ann John, J Kennedy, Brophy S. “School achievement as a predictor of depression or self-harm in adolescence- a linked education and health record study”.  The British Journal of Psychiatry. Mawrth 2018, t1-7.

8. Shang-Ming Zhou, Rahman A Muhammad, Samuel Sheppard, Robin Howe, Ronan A Lyons, Sinead Brophy . “Mining electronic health records to identify predictive factors associated with hospital admission for Campylobacter infections.” The Lancet, 30 Tach 2017.

9. Demmler J, Hill R, Rahman M, Bandyopadhyay A, Healy M, Paranjothy S, Murphy S, Hewitt G, Watson G, Lyons RA, Brophy S. “Educational attainment at age 10 years predicts health risk behaviours and injury risk during adolescence (12-18 years)”. Journal of Adolescent Health, 2017.

10. MA Rahman, M Kerr, A John, R Potter, J Kennedy, S Brophy. “Trajectory of achievement in primary school and development of mental health conditions in adolescence: a cohort study using linked health and education data”. The Lancet, 30 Tachwedd 2016.

11. Kelly L Morgan, Muhammad A Rahman, Rebecca A Hill, Ashrafunnesa Khanom, Ronan A Lyons, Sinead T Brophy. “Obesity in pregnancy: infant health service utilisation and costs on the NHS”. BMJ Open, British Medical Journal Publishing Group, 1 Tach 2015.

12. Husain MJ, Cooksey R, Rahman MA, Atkinson MD, Phillips CJ, Siebert S, Brophy S. “The cost of ankylosing spondylitis in the UK using linked routine and patient-reported survey data”. PLoS ONE, Gorffennaf 17, 2015.

13. Richard Charlton, Mike B. Gravenor, Anwen Rees, Gareth Knox, Rebecca Hill, MA Rahman, Kerina Jones, Danielle Christian, Julien S Baker, Gareth Stratton, Sinead Brophy. “Factors associated with fitness in children aged 11-13 years- A mixed methods approach”, BMC Public Health 2014, 14:764, 29 Gorffennaf 2014.

14. Helen Beer, Sam Hibbitts, Sinead Brophy, MA Rahman a Shantini, Paranjothy,  “Does HPV Vaccination Influence Cervical Screening Uptake?”, Vaccine journal, Elsevier 2014 Ebrill 1; 32(16):1828-33. Ebrill 2014.

15. Kelly L Morgan, Muhammad A Rahman, Rebecca A Hill, Shang-Ming Zhou, Gunnar Bijlsma, Ashrafunnesa Khanom, Ronan A Lyons, Sinead T Brophy . “Physical activity and excess weight in pregnancy have independent and unique effects on delivery and perinatal outcomes.”, PLoS ONE 01/2014; 9(4), Ebrill 2014. 

16. Kelly L Morgan, Muhammad A Rahman, Steven Macey, Mark Atkinson, Rebecca A Hill, Ashrafunnesa Khanom, Jami Hussain a Sinead T Brophy. “Overweight and obesity in pregnancy: health service utilization and costs on the nhs”, BMJ Open, 27 Chwefror 2014.

17. Kelly Morgan, Muhammad A Rahman, Rebecca Hill, Mark Atkinson, Ruth Bell, Ashra Khanom, Ronan Lyons, Sinead Brophy. “Association of diabetes in pregnancy with child weight at birth, age 12 months and 5 years – a population-based electronic cohort study”. PLOS UN 11/2013; 8 (11), Tach 2013.

18. Brophy S, Jones KH , Rahman M.A, Atkinson M, Lyons R Dunsten F. “Incidence of Campylobacter and Salmonella infections following first prescription for PPI– a cohort study using routine data.”, The American Journal of Gastroenterology, Ebrill 16, 2013.

19. Brophy S., Cooksey R., Atkinson M., Macey S., Rahman M. A., Siebert S. “No increased rate of acute myocardial infarction or stroke among patients with Ankylosing Spondylitis – a retrospective cohort study using routine data”, Seminars in Arthritis and Rheumatism, Elsevier Publication, 9 Ebrill, 2012.

20. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “Network Modelling and Simulation Tools”, Simulation Modelling Practice and Theory. International Journal of the Federation of European Simulation Societies – EUROSIM, Elsevier Publication, 2009. tt1011-1031.


Cynadleddau

21. Zhou, Shang-Ming, Muhammad Rahman, Lyons, Ronan, Brophy, Sinead, “Data-driven drug safety signal detection methods in pharmacovigilance using electronic primary care records: A population based study.”, IJPDS (2017) Rhifyn 1, Cyfrol 1: 094, Trafodion Cynhadledd IPDLN, Ebrill 18, 2017.

22. Shang-Ming Zhou, Muhammad Rahman, Mark Atkinson and Sinead Brophy, “Mining Textual Data from Primary Healthcare Records - Automatic Identification of Patient Phenotype Cohorts”, 2014 IEEE world congress on computational intelligence (WCCI 2014), Gorffennaf 6-11, Canolfan Gynhadledd Beijing International, Beijing, China. 2014.

23. Joanne Demmler, Melanie Hyatt, Sarah Rodgers, Shantini Paranjothy, Frank Dunstan, David Fone, Gareth John, John Watkins, Mark Kelly, Annette Evans, Muhammad Rahman, Ronan Lyons, “Using routine data to build the Wales Electronic Cohort for Children (WECC)”,  Cynhadledd Dulliau a Heriau Iechyd y Boblogaeth, Birmingham, Ebrill 2012.

24. Aqeel Ahmed, Karim Mohammed Rezaul, Muhammad Azizur Rahman,“E-Banking and Its Impact on Banks’ Performance and Consumers’ Behaviour”,  Trafodion o'r Bedwaredd Gynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithas Ddigidol (ICDS 2010), Chwefror 10-16, 2010, St. Maarten, Yr Iseldiroedd Antilles.

25. Md Delwar Hussain Mahdi, Karim Mohammed Rezaul, Muhammad Azizur Rahman, “Credit Fraud Detection in the Banking Sector in UK: A Focus on E-Business”, Trafodion ô'r Bedwaredd Gynhadledd Ryngwladol ar Gymdeithas Ddigidol (ICDS 2010), Chwefror 10-16, 2010, St. Maarten, Yr Iseldiroedd Antilles.

26. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “A comparison of models designed using different kinds of network simulation tools” Trafodion o’r 8fed Symposiwm Ôl-raddedig Blynyddol EPSRC ar Gydgyfeirio Telathrebu, Rhwydweithio a Darlledu (EPSRC PGNet 2007), Prifysgol John Moores Lerpwl, Mehefin 28-28, 2007, Lerpwl, y DU.

27. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “Network Modelling and Simulation Tools”, Trafodion o’r 8fed Symposiwm Ôl-raddedig Blynyddol EPSRC ar Gydgyfeirio Telathrebu, Rhwydweithio a Darlledu (EPSRC PGNet 2007), Prifysgol John Moores Lerpwl, Mehefin 28-29, 2007, Lerpwl, y DU. 

28. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “Towards Communications Network Modelling Ontology for Designers and Researchers”, 10fed Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Systemau Peirianneg Deallus 2006 (INES 2006 ), Mehefin 26-28, 2006. Llundain. 

29. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “Network Topology Generation and Discovery Tools” Trafodion o’r 8fed Symposiwm Ôl-raddedig Blynyddol EPSRC ar Gydgyfeirio Telathrebu, Rhwydweithio a Darlledu (EPSRC PGNet 2006), Prifysgol John Moores Lerpwl, Mehefin 26-27, 2006, Lerpwl, y DU.

30. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “An Integrated Environment for Network Design and Simulation” Trafodion Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar delathrebu a Rhwydweithio (TeNe 05), Rhagfyr 10-20, 2005. Prifysgol Bridgeport, Bridgeport, UDA, tt315-322.

31. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “NeDaSE: A Bridge Between Network Topology Generator, Network Design and Simulation Tools”, Trafodion o EUROCON 2005 - Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Gyfrifiadur fel offeryn, Tachwedd 21-24, 2005, Canolfan Sava, Belgrade, Serbia a Montenegro, tt1675- 1678. 

32. Khaled Mahbub, Muhammad Azizur Rahman,  “Web Based Simulation: Review of Recent Developments”, Trafodion o EUROSIS 2005, Hydref 24-26, 2005, Porto, Portiwgal. 

33. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “LNMet-X: A language for Network Meta-description Used for Integration of Tools”, Trafodion Cynhadledd Ryngwladol IEEE 2005 ar Rwydweithiau Meddalwedd, Telathrebu a Chyfrifiaduron (SoftCOM 2005), Medi 15-17, 2005, Split, Marina Frapa, Croatia. 

34. Algirdas Pakstas, Muhammad Azizur Rahman, “Incompatibility of Network Design and Simulation Tools and An Approach to Integration”, Trafodion o 6ed Symposiwm Ôl-raddedig Blynyddol EPSRC ar Gydgyfeirio Telathrebu, Rhwydweithio a Darlledu (EPSRC PGNet 2005), Prifysgol John Moores Lerpwl, Mehefin 27-28, 2005, Lerpwl, y DU. tt529-535.

35. Muhammad Azizur Rahman, Algirdas Pakstas, Frank Zhigang Wang, “An Approach to Integration of Network Design and Simulation tools” Trafodion o'r 8fed Cynhadledd Ryngwladol IEEE ar Delathrebu (ConTEL 2005), Mehefin 15-17, 2005. Zagreb, Croatia. tt273-280.

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Mae Rahman yn hoffi chwarae Gwyddbwyll. Mae'n ymwneud â gwaith elusennol.

Dolenni allanol

Mae Rahman yn ymwneud â chwpl o brosiectau ymchwil gyda Phrifysgol Abertawe, banc data SAIL.  Gweithiodd hefyd mewn sawl prosiect ymchwil cydweithredol gyda Phrifysgol Caerdydd, UCL ac ati.