Skip to main content
Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Gradd BSc (Anrh): Realiti Rhithwir a Realiti Estynedig

Gradd BSc (Anrh): Realiti Rhithwir a Realiti Estynedig

Blwyddyn Mynediad

Bydd y cwrs BSc (Anrh) Realiti Rhithwir ac Estynedig yn eich galluogi i archwilio tirwedd newidiol realiti rhithwir ac estynedig, gan roi i chi’r wybodaeth a’r agwedd meddwl strategol i gael creu profiadau a chymwysiadau realiti rhithwir a realiti estynedig newydd.

Wrth i chi symud ymlaen drwy’r cwrs, byddwch yn dysgu’r sgiliau a fydd yn eich galluogi i archwilio ac i ddatblygu eich syniadau chi eich hunan, yn ogystal ag i ddeall y cyfleoedd busnes a chyflogaeth a fydd ar gael yn y diwydiant realiti rhithwir a realiti estynedig a diwydiannau TG ehangach. Byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Meddalwedd y bydd eu hangen i ddatblygu cymwysiadau amser real, ynghyd ag egwyddorion dylunio UI / UX hanfodol. Byddwch yn defnyddio ieithoedd gwahanol, gan gynnwys Python a C/C++, yn defnyddio technegau graffigwaith amser real, ac yn rhaglennu systemau sain gofodol i gael dod â phrofiadau o ymgolli yn fyw. Drwy archwilio’r rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron, byddwch yn dysgu sut y gellir defnyddio ystumiau i greu profiadau rhyngweithiol. Cewch wybodaeth ymarferol hefyd am reoli prosiectau meddalwedd, yn ogystal â thechnegau ac offer o safon diwydiant a ddefnyddir i greu eich cymwysiadau realiti rhithwir a realiti estynedig chi eich hunan.

Bydd ffocws y rhaglen ar ddiwydiant, gan gynnig cyfleoedd i gael lleoliadau diwydiannol, ac mae wedi’i dylunio i dderbyn achrediad gan BCS (Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydain).

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys Y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys Blwyddyn Sylfaen a fwriedir ar gyfer myfyrwyr a fydd am ymrestru ar radd anrhydedd dair blynedd, a fydd yn dod o dan un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr a fydd heb gael y nifer ofynnol o bwyntiau Safon U (neu gyfwerth) er mwyn cael dechrau ar flwyddyn gyntaf rhaglen y radd.

2. Myfyrwyr hŷn a fydd heb fod yn y system addysg ffurfiol am dipyn o amser.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Flwyddyn Sylfaen ar gael drwy glicio yma.


Gradd

Mae rhaglen y radd yn cynnwys nifer o fodiwlau gorfodol gydag ystod o opsiynau yn y flwyddyn olaf i gael datblygu eich diddordebau a’ch arbenigedd penodol.

Bydd y dewis gan y myfyrwyr i gwblhau lleoliad blwyddyn mewn diwydiant rhwng Blynyddoedd 2 a 3.

Bydd pob modiwl yn 20 credyd oni nodir yn wahanol.


Blwyddyn 1:

Modiwlau gorfodol:

 • Datblygu Cymwysiadau
 • Saernïaeth a Systemau Gweithredu
 • Meddwl yn Gyfrifiadurol
 • HCI a UX mewn Amgylcheddau Rhithwir
 • Cyflwyniad i Dechnolegau Realiti Rhithwir ac Estynedig
 • Egwyddorion Rhaglennu

Blwyddyn 2:

Modiwlau gorfodol:

 • Cyflwyniad i Ddylunio Lefelau a Datblygu Asedau Gemau
 • Amlgyfryngau a Rhyngweithio
 • Llywio Bydoedd Rhithwir
 • Graffigwaith Cyfrifiadurol Amser Real
 • Rhyngweithio Go Iawn gydag AIN
 • Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil

Blwyddyn 3:

Modiwlau gorfodol:

 • Prosiect Traethawd Hir (40 credyd)
 • Creu Bydoedd Rhithwir gan ddefnyddio’r GPU
 • Datblygu Sain Gofodol

Modiwlau opsiynol:

 • Mecaneg Uwch
 • Deallusrwydd Cyfrifiadurol
 • Gemeiddio a Datblygu ar gyfer Cyd-destunau Di-gêm
 • Profiad Gwaith Diwydiannol (Lleoliad)
 • Datblygu Gemau Symudol
 • Datblygu Gemau AmlChwaraewyr
 • Systemau Paralel a Gwasgaredig
 • Efelychu Gweledol

Dysgu Ac Addysgu

Anogir dull myfyriwr-ganolog o ddysgu ac addysgu drwy ddefnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, megis labordai technegol a phrosiectau unigol a phrosiectau grŵp. Bydd astudiaethau achos go iawn ac anerchiadau gan westeion a fydd yn arbenigwyr o fyd busnes, ac â chefnogaeth Teams a Moodle, ein hamgylcheddau dysgu rhithiol, yn ychwanegu at hyn.

Oherwydd natur y rhaglen, bydd gweithdai ymarferol ar y campws ac ar-lein yn allweddol er mwyn datblygu dealltwriaeth a galluoedd technegol myfyrwyr, â sylfeini damcaniaethol sicr yn greiddiol iddyn nhw. Bydd disgwyl i’r myfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth ymhellach drwy hunan-astudio cyfeiriedig ac amser ar gyfer dysgu annibynnol – yn ogystal â chyflawni’r gwaith ar yr amserlen – i gael datblygu portffolio proffesiynol o waith prosiect ac arteffactau meddalwedd wrth iddyn nhw symud i swyddi yn raddedigion.

Bydd Tîm y Rhaglen yn cefnogi’r myfyrwyr yn academaidd ac yn fugeiliol, o dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen. Bydd Tiwtor Personol o fewn yr Ysgol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr hefyd a fydd yn bwynt cyswllt ar gyfer materion academaidd a bugeiliol cyffredinol. Cefnogir myfyrwyr hefyd gan Hyfforddwyr Myfyrwyr; mae rôl Hyfforddwr Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr cyfredol 2il, 3edd flwyddyn a Meistr sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid mewn Modiwlau.

Asesu

Bydd y strategaeth asesu ar gyfer y rhaglen yn amrywio i sicrhau’r dull mwyaf priodol ar gyfer pob modiwl a phwnc penodol. Caiff modiwlau eu hasesu drwy gyfuniad o ddulliau, megis arholiadau ffurfiol, aseiniadau rhaglennu ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau technegol, cyflwyniadau, profion yn y dosbarth, asesiadau gan gymheiriaid ac astudiaethau achos.

Cyflogadwyedd A Gyrfaoedd

Bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol ar gael i raddedigion yn y sector cyfrifiaduron, TG a thelathrebu, yn ogystal â’r rhan fwyaf o’r sectorau diwydiannol eraill (rhai cyhoeddus a rhai preifat), gan gynnwys y diwydiannau digidol/creadigol, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol, gweithgynhyrchu uwch, peirianneg ac ymgynghoriaeth rheoli.

Mae’n bosib cael profiad o’r byd go iawn yn rhan o’ch astudio drwy leoliadau blwyddyn rhyngosod ac interniaethau diwydiannol (opsiynol). Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, llwyddodd ein myfyrwyr TG/cyfrifiadura i sicrhau lleoliadau mewn cynlluniau cystadleuol cenedlaethol gyda Microsoft, HP, General Electric a’r Swyddfa Dywydd.

Wedi cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd rhagor o opsiynau ar gael i astudio ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar draws cyfrifiadura a systemau gwybodaeth yma ym Met Caerdydd, yn ogystal â rhaglenni ymchwil a PhD.

Gofynion Mynediad A Sut I Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104-112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod. Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu  Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu ebost askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Dr Glenn Jenkins.
Ebost: gljenkins@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2041 7160

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: G700
Dylai myfyrwyr Sylfaen ddefnyddio’r cod UCAS hwn hefyd ac ymgeisio ar bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn. Pedair blynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd amser llawn os bydd yn cynnwys blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.

ARCHWILIO EIN CYFLEUSTERAU | TAITH RHITHIOL
Taith rithiol o amgylch Ysgol Technolegau Caerdydd

Ewch am dro rhithiol o'n Ysgol Technolegau newydd sbon ym Met Caerdydd.