Astudio>Dyddiau Agored>Beth i'w ddisgwyl


What to Expect on your Open Day

Nôl i'n tudalennau Diwrnod Agored

Bydd eich rhaglen Diwrnod Agored yn cynnwys:

Sgwrs groeso

Cewch eich croesawu i'r Brifysgol a chlywed gan Undeb y Myfyrwyr am yr amrywiaeth o weithgareddau a gwasanaethau sydd ganddynt i'w cynnig a sut beth yw astudio ym Met Caerdydd. Cewch wybod am gylch ymgeisio UCAS a chael awgrymiadau ar sut i wneud y gorau o'ch profiad Diwrnod Agored. Byddwch yn dysgu am yr ystod eang o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr sydd ar gael a pha mor gyflym a syml yw cael gafael arnynt.

Taith Campws

Mae Taith y Campws yn rhoi cyfle i chi weld y cyfleusterau sy'n ymwneud yn benodol â'ch cwrs diddordeb yn ogystal â rhannau allweddol eraill o'r campws. Cewch eich tywys ar eich taith gan un o'n tîm gwych o Lysgenhadon Myfyrwyr a fydd yn gallu ateb eich cwestiynau yn ogystal â chysylltu straeon am eu profiadau personol eu hunain o astudio yn yr ysgol.

Sgwrs Ysgol

Dan arweiniad aelod o staff academaidd, mae'r sgyrsiau hyn yn tynnu sylw at feysydd fel sut beth fydd eich profiad dysgu; eich cyfleoedd wrth astudio; cryfderau allweddol eich ysgol; a sut rydym yn rhoi EDGE Met Caerdydd i'n myfyrwyr

Cwrdd â'r Academyddion

Dyma gyfle i chi gyfarfod a gofyn unrhyw gwestiynau penodol sydd gennych yn uniongyrchol i aelod o staff academaidd.


Yr Hyb

Ochr yn ochr â'r trafodaethau sydd wedi'u hamserlennu bydd cyfle i archwilio'r Hwb. Gallwch ymweld â'r Hyb drwy gydol y dydd i siarad â staff a myfyrwyr o amrywiaeth o feysydd perthnasol gan gynnwys:


• Derbyniadau
– i ateb unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio ac ymholiadau penodol am geisiadau.


• Undeb y Myfyrwyr – i ateb unrhyw gwestiynau am rôl y Brifysgol Ansawdd a sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Met Caerdydd. Tynnu sylw at yr amrywiaeth o glybiau, cymdeithasau a gweithgareddau allgyrsiol sydd ar gael.


• Gwasanaethau Llety
– i arddangos y gwahanol fathau o lety sydd ar gael, i'r rhai nad ydynt yn dymuno mynd ar daith ac ateb unrhyw gwestiynau am y broses ymgeisio.


• Bywyd Preswyl Met
- bydd y tîm bywyd preswyl yn dangos rhai o'r gweithgareddau y gall myfyrwyr gymryd rhan yn eu gwaith yn ystod eich amser yma, gan gynnwys twrnameintiau gemau a chwisiau.


• Gwasanaethau Myfyrwyr
– i ateb unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â chymorth i fyfyrwyr, lles, cymorth ariannol.


• Chwaraeon Met
- bydd yn darparu gwybodaeth am yr holl raglenni chwaraeon, gweithgarwch corfforol ac iechyd ym Met Caerdydd. Gan gynnwys gwybodaeth am ein campfa a'n cyfleusterau ffitrwydd, rhaglenni ysgoloriaeth, cymorth i athletwyr elît, cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth.


• Cynaliadwyedd
– dangos rhai o'r mentrau sy'n cael eu cynnal i wneud Met Caerdydd yn fwy cynaliadwy ac i dynnu sylw at rai o'r ffyrdd y gall myfyrwyr gymryd rhan.


Teithiau Llety

Cewch gyfle i fynd ar daith o amgylch ein llety myfyrwyr ar neuaddau preswyl Cyncoed a Phlas Gwyn – bydd y rhain yn rhedeg drwy gydol y dydd.


Teithiau Bws y Ddinas

I'r rhai sy'n anghyfarwydd â'n dinas, rydym hefyd yn cynnal teithiau bws gyda chanllaw teithiau bathodyn glas ardystiedig a fydd yn mynd â chi o amgylch golygfeydd allweddol Caerdydd.


Ymweld â Champws Cyncoed a Llandaf

Byddwn yn darparu bws gwennol rhyng-gampws a fydd yn eich galluogi i brofi'r ddau gampws ar y diwrnod


Edrychwn ymlaen at eich croesawu!