Cwestiynau Cyffredinol

Pa mor hir mae fy natgeliad DBS yn ddilys?

Mae'r datgeliad DBS yn llythrennol yn gofnod o'ch hanes troseddol hyd at y diwrnod y cafodd ei gyhoeddi ac o'r herwydd nid oes unrhyw gyfnod 'dilysrwydd'. Fel arfer, byddwn yn derbyn eich datgeliad trwy gydol eich cwrs ond nodwch ein bod yn cadw'r hawl i ofyn i chi gynnal gwiriad DBS newydd ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs yn ôl yr angen.

Beth yw Gair Cyfrinachol Met Caerdydd ar gyfer cais Grŵp Prydain Fawr?

Cysylltwch â Derbyniadau os nad ydych wedi derbyn e-bost yn eich hysbysu o air cyfrinachol Met Caerdydd.

Rwyf wedi cofrestru gyda GBG Online ac wedi dewis gwirio fy nogfennau gyda Swyddfa'r Post, a allaf i newid hyn?

Gallwch, bydd angen i chi fewngofnodi yn ôl i'ch cyfrif GBG Ar-lein a mynd yn ôl i gam 3 a diweddaru'r opsiwn trwy ddewis Sefydliad yn lle.

Rwyf wedi dewis gwirio fy nogfennau gyda Met Caerdydd, pwy ddylwn i eu dewis fel dilyswr?

Byddwch yn cael rhestr o ddilyswyr i ddewis ohonynt ar ddiwedd eich cais ar-lein os ydych wedi dewis gwirio'ch dogfennau gyda Met Caerdydd. Nid oes angen i chi gysylltu ag unrhyw un o'r dilyswyr hyn, gallwch ddod â'ch dogfennau i un o'n i-Zones.

A yw'n werth ymuno â'r Gwasanaeth Diweddaru?

Mae'r Gwasanaeth Diweddaru yn caniatáu i unigolion wneud cais i gael eu gwiriad cofnod troseddol yn gyfredol a chyflogwyr i wirio bod y wybodaeth yn gyfredol ac yn ddilys, os ydynt yn dewis gwneud hynny. Felly, mae'n fuddiol i ymgeiswyr i ymuno â'r Gwasanaeth Diweddaru pan fyddant yn cynnal gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Argymhellir yn arbennig ar gyfer myfyrwyr sy'n mynychu lleoliadau fel rhan o'u rhaglen, ac a fydd yn symud ymlaen i rolau gan ddod â nhw i gysylltiad â phlant a/neu oedolion agored i niwed, gan fod hyn yn cyfyngu ar nifer y gwiriadau sydd eu hangen.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, ewch i dudalennau gwe Gwasanaeth Diweddaru.​

Rwyf wedi tanysgrifio i'r Gwasanaeth Diweddaru ac wedi derbyn fy Rhif ID, a oes angen hyn ar Met Caerdydd?

Dim ond er mwyn i chi allu mewngofnodi i'ch cyfrif Gwasanaeth Diweddaru y defnyddir eich Rhif ID, nid oes angen hysbysu Met Caerdydd o hyn.

Ers cael fy ngwirio, bu newid i'm cofnod troseddol, beth ddylwn i ei wneud?

RHAID i chi ddweud wrth Brifysgol Metropolitan Caerdydd os bu newid i'ch cofnod troseddol ers i chi dderbyn canlyniad eich datgeliad DBS. Os nad ydych wedi cychwyn ar eich cwrs dylech roi gwybod i'r Swyddfa Dderbyn, fel arall os ydych wedi cychwyn ar eich cwrs yna dylech roi gwybod i'ch Arweinydd Rhaglen neu diwtor priodol.

Mae gen i gofnod troseddol, a fydd hyn yn effeithio ar fy nghais?

Rhaid i chi ddweud wrth Brifysgol Metropolitan Caerdydd am unrhyw gollfarnau troseddol perthnasol, gorchmynion rhwymo neu rybuddion os ydych chi'n dilyn cwrs sy'n dod â chi i gysylltiad â phlant a/neu oedolion sy'n agored i niwed. Os na fydd eich cwrs yn dod â chi i gysylltiad â phlant a / neu oedolion sy'n agored i niwed, bydd angen i chi hysbysu Derbyniadau o'r gwasanaeth prawf neu gyfyngiadau. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch perthnasedd yr euogfarn droseddol, cysylltwch â Derbyniadau, hyd yn oed os ydych wedi cymryd cyngor cyfreithiol, fel y gellir rhoi cyngor ar bolisi Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ni fydd cael euogfarn yn eich gwahardd o'r broses ymgeisio yn awtomatig ond efallai y bydd angen i ni ystyried eich cais ymhellach.

Dylech hefyd fod yn ymwybodol, os oes gennych euogfarn droseddol ac yn cael lle ar gwrs Prifysgol Metropolitan Caerdydd, nid yw hyn yn golygu y byddwch yn sicr o gael lleoliadau gwaith yn ystod eich cwrs, neu y byddwch yn gallu cofrestru gyda chyrff proffesiynol megis y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a Chyngor y Gweithlu Addysg.

Os ydych wedi nodi euogfarn droseddol, efallai y bydd gofyn i chi fynd i gyfweliad ychwanegol gan eich sefydliad lleoliad gwaith a lle mae cwblhau rhaglen yn llwyddiannus yn gofyn am gofrestru gyda chorff proffesiynol ee y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal, bydd angen i chi wneud cais i hynny corff ar wahân. Bydd yr achos yn cael ei adolygu eto ac ar yr adeg hon bydd penderfyniad yn cael ei wneud mewn perthynas â derbyn ar y gofrestr.

Rwyf wedi byw y tu allan i'r DU, sut mae hyn yn effeithio ar y gwiriadau cofnodion troseddol?

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi'r ffurflen hunan-ddatganiad.br/>
IOs nad ydych erioed wedi byw yn y DU yna ni fydd angen i chi gael gwiriad DBS y DU. Fodd bynnag, bydd angen i chi gael yr hyn sy'n cyfateb i wiriad cofnodion troseddol ar gyfer y wlad (neu'r gwledydd) rydych chi wedi byw ynddynt. Os nad oes gan y wlad sefydliad tebyg i'r DBS yna fel arfer bydd angen i chi gysylltu â'ch gorsaf heddlu leol (neu gyfwerth) a gofyn iddynt roi tystysgrif i chi yn nodi a oes gennych gofnod troseddol ai peidio.

Os ydych wedi byw yn y DU a gwlad (neu wledydd) arall yna mae'n rhaid i chi gwblhau gwiriad DBS y DU a'r hyn sy'n cyfateb i wiriad cofnodion troseddol a gynhaliwyd ar gyfer y wlad (neu'r gwledydd) eraill rydych chi wedi byw ynddynt.

Os ydych chi wedi byw mewn gwlad arall at ddibenion gwaith neu wyliau am gyfnod o fwy na 6 mis, byddai disgwyl i chi gynnal gwiriad heddlu yn y wlad rydych chi wedi byw ynddi.

Myfyrwyr Rhan-Amser

I'r myfyrwyr hynny sy'n ymgymryd â chwrs rhan amser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n gofyn am wiriad DBS, nid yw Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cymryd cyfrifoldeb am ymgymryd â hyn, am y mwyafrif o'i rhaglenni, gan mai'r sefydliad sy'n cyflogi sy'n gyfrifol am hyn.

Mae'n ofynnol i bob sefydliad a sefydliad yn y DU sydd â chyfrifoldeb tuag at blant ac oedolion agored i niwed yn eu gofal sicrhau diogelwch yr unigolyn hwnnw trwy wirio bod gan unrhyw weithiwr neu fyfyriwr dan hyfforddiant sy'n dod i gysylltiad â nhw gliriad DBS. Er mai'r sefydliad sy'n cyflogi sy'n gyfrifol, anogir myfyrwyr i hysbysu eu cyflogwr am eu statws DBS cyfredol a pha mor ddiweddar y gwnaed y gwiriad.

Myfyrwyr Cyfredol neu sy'n Dychwelyd

Mae'n bosibl y gofynnir i fyfyrwyr sy'n astudio o fewn meysydd academaidd eraill gynnal gwiriad cofnodion troseddol fel rhan o'u cwrs, ond ni ddylech gynnal un oni ofynnir ichi wneud hynny.

PBydd angen i fyfyrwyr blaenorol neu gyfredol Caerdydd Met, sydd wedi cynnal gwiriad DBS trwy Gaerdydd Met ar gyfer cwrs blaenorol, gysylltu â Derbyniadau ar askadmissions@cardiffmet.ac.uk i gadarnhau a oes angen gwiriad newydd.

Os ydych chi'n fyfyriwr cofrestredig cyfredolac yn dymuno ymgymryd â lleoliad neu draethawd hir, sy'n cynnwys gweithio gyda phlant neu oedolion bregus, fel rhan o'ch cwrs, efallai y bydd angen Gwiriad DBS arnoch chi. Cyfeiriwch at y ffurflen Cais ansafonol am ffurflen Gwirio DBS y mae angen ei chwblhau a'i dychwelyd i Dderbyniadauaskadmissions@cardiffmet.ac.uk) i bennu lefel y gwiriad sy'n ofynnol. Fel arall, mae croeso i chi ddod â'r ffurflen i Met Caerdydd i-zones sydd wedi'u lleoli ym mhrif dderbynfa'r naill gampws neu'r llall. Sylwch: nid yw'r ffurflen hon yn berthnasol i ymgeiswyr sydd eto i gofrestru a dechrau ar eu cwrs.

Os ydych chi'n dychwelyd i'ch astudiaethau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar gwrs sy'n gofyn am wiriad DBS, bydd angen i chi gwblhau DBS newydd ar gyfer dechrau eich rhaglen.

Os na anfonwyd unrhyw wybodaeth atoch mewn perthynas ag ymgymryd â'r gwiriad hwn trwy'r broses electronig, cysylltwch â Derbyniadau ar 029 2041 6010.

​ ​​