Uned Gwasanaethau Ystadegol


Mae'r Uned Gwasanaethau Ystadegol yma i helpu gyda materion ymchwil sy'n ymwneud â data meintiol a dadansoddiad ystadegol. Rydym yn cynnig help o ddechrau'r prosiect i'w gyhoeddi. 


Ar gyfer pwy mae’r gwasanaethau? 


Prosiectau Staff Academaidd 

Mae gwasanaethau'r Uned Gwasanaethau Ystadegol (UGY) ar gyfer yr holl staff academaidd, yn holl ddisgyblaethau Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd. Mae gan bob un ohonom y dulliau a ffefrir gennym ac weithiau mae ein dull o ddylunio ymchwil wedi'i gyfyngu gan ein profiad penodol.  Bydd yr UGY yn annog dull ehangach a mwy hyblyg sy'n ystyried ystod eang o ddyluniadau, dulliau a neu dechnegau dadansoddi data amgen. Mae'r UGY yma i helpu staff Met Caerdydd i wneud y gorau o'u potensial ymchwil. 


Prosiectau Ymgeiswyr Doethurol ac MPhil 
Mae'r UGY ar gael i fyfyrwyr ymchwil.  Bydd y gefnogaeth hon yn cael ei chydlynu â'ch tîm goruchwylio. Gall yr UGY helpu pan fyddwch chi'n dechrau dylunio'ch prosiect yn ogystal â gyda dadansoddi neu gyhoeddi data ar ddiwedd y prosiect. Wedi i chi cytuno ar gefnogaeth gyda'ch goruchwylwyr, bydd yr UGY yn gweithio'n uniongyrchol gyda chi ar eich prosiect.  Nod yr UGY yw cynyddu eich profiad fel myfyriwr ymchwil ym Met Caerdydd trwy wella ansawdd eich cefnogaeth ymchwil. 


Prosiectau Lefel Meistr 
Oherwydd bod yr UGY yn wasanaeth ymchwil, ni fydd yn gweithio'n uniongyrchol gyda myfyrwyr ar raglenni a addysgir (ee, MSc). Fodd bynnag, mae’r UGY yn cydnabod bod staff yn aml yn cynnwys myfyrwyr Meistr a addysgir yn eu prosiectau ymchwil eu hunain.  Gall staff sy'n cynnwys myfyrwyr Meistr yn eu hymchwil eu hunain hefyd ddefnyddio’ UGY ond bydd y rhyngweithio yma gyda'r staff nid y myfyrwyr Meistr.  Pa wasanaethau sy'n cael eu cynnig? 

Dylunio Ymchwil 

Mae'r UGY yn darparu cyngor a chymorth ynghylch dulliau a dyluniad ymchwil meintiol ee gweithredoli amrywiol, materion gweithdrefnol, dadansoddiad ystadegol arfaethedig, cyfrifo pŵer ac ati. Gellir cael gafael ar y gwasanaethau hyn trwy: 

  • Cais uniongyrchol gan unrhyw aelod o staff (trwy'r post) am unrhyw brosiect neu gynnig ymchwil cyfredol neu arfaethedig. 
  • Cysylltu â'r swyddfa ymchwil (Nodwch. Asesir pob cais grant mawr yn unol â'r prosesau sicrhau ansawdd mewnol safonol). 


Dadansoddi data 
Nid yw cefnogaeth i ddadansoddi data yn gyfyngedig o ran amser a gellir ei gael ar unrhyw adeg yn ystod prosiect, hyd yn oed os nad oedd yr UGY yn rhan o ddyluniad y prosiect.   Mae llawer o staff yn cadw data gyda'r bwriad o'i ddadansoddi a'i gyhoeddi un diwrnod, ond i lawer nid yw'r diwrnod hwnnw byth yn dod oherwydd pwysau eraill ar eich amser.  Gall yr UGY eich helpu chi gyda phrosesu a chyhoeddi canfyddiadau o ddata a gasglwyd yn hanesyddol, neu, gyda dadansoddiad eilaidd o ddata a gafwyd trwy drydydd parti (e.e., partner allanol).  Bydd yr UGY yn gallu rhoi cyngor ar ddadansoddi, dehongli a chyflwyno data a dadansoddiadau a gall gyfrannu at gyhoeddi.  Disgwylir y bydd gan staff gymeradwyaeth foesegol briodol a chaniatâd ar gyfer storio, dadansoddi a lledaenu canfyddiadau ymchwil o'r holl ddata sydd ganddynt a bod data'n cael ei gasglu a'i storio yn unol â gofynion GDPR.  Bydd angen tystiolaeth o foeseg ac awdurdod priodol ar gyfer dadansoddi ar y UGY cyn y gellir gwneud unrhyw waith dadansoddi ar y cyd. 


Cymorth Goruchwylio  
Weithiau gall prosiectau myfyrwyr ymchwil ddatblygu i gyfeiriadau annisgwyl a gofyn am ddulliau a dyluniadau sy'n anghyfarwydd i oruchwylwyr (a rhywfaint y tu hwnt i’r hyn y maent yn gyfforddus yn ei wneud).  Gall yr UGY drefnu cyfarfodydd i edrych ar faterion sy'n peri pryder i staff cymorth a myfyrwyr. Mae'r UGY hefyd ar gael i'w gynnwys yn ffurfiol ar dimau goruchwylio lle mae angen cynnwys ystadegau neu ddylunio dyfnach ond gan ddefnyddio technegau anghyfarwydd. 


Menter 
Mae staff Met Caerdydd yn ymwneud â gwaith ymchwil gyda phartneriaid allanol lle bydd mewnbwn gan yr UGY yn fuddiol.  Mae staff yn ymgysylltu ag ystod o unedau cyflenwi gwasanaeth yn y GIG, y trydydd sector ac mewn menter breifat.  Bydd cynnwys yr UGY yn natblygiad prosiectau yn gwella ansawdd ac yn ehangu cwmpas cynhyrchion ymchwil posibl ar gyfer staff Met Caerdydd ac ar gyfer eu partneriaid allanol.  Gall yr UGY gael yr effaith fwyaf os yw'n gweithredu ar y prosiect o’r cychwyn cyntaf  ond gall hefyd helpu i wella canlyniadau ar gyfer prosiectau parhaus neu brosiectau yn y cam adroddiad terfynol.  Mae’r UGY yma i helpu gydag unrhyw fater dylunio neu ddadansoddi ar unrhyw gam o ymgysylltiad Met Caerdydd â sefydliadau partner allanol. 


Hyfforddiant Staff
Mae'r UGY ar gael fel adnodd ar gyfer “uwchsgilio” a lledaenu arfer da. Gyda hyn mewn golwg, bydd yr Uned Gwasanaethau Ystadegol yn gallu cynnal cyrsiau byr ar gyfer dadansoddiad ystadegol.  Rhoddir hyfforddiant i grwpiau o staff neu Fyfyrwyr Ymchwil.  Bydd hyfforddiant wedi'i deilwra'n benodol ar gyfer eich gofynion.  Felly, os ydych chi, eich cydweithwyr neu fyfyrwyr ymchwil yn nodi anghenion dylunio ymchwil neu hyfforddiant, yna cysylltwch â'r UGY a gallwn ddechrau dylunio hyfforddiant i chi. 
Cysylltu â'r UGY 

Defnyddiwch y ddolen isod:
phewlett@cardiffmet.ac.uk