Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Meistr Chwaraeon, Moeseg a Chymdeithas – MA/PgD/PgC

Meistr Chwaraeon, Moeseg a Chymdeithas – MA/PgD/PgC

Mae'r astudiaeth gymdeithasol-ddiwylliannol o chwaraeon wedi dod yn fwyfwy arwyddocaol. Gan ddefnyddio dau brif faes astudio o fewn yr astudiaeth gymdeithasol-ddiwylliannol o chwaraeon, mae'r radd Meistr mewn Chwaraeon, Moeseg a Chymdeithas yn canolbwyntio ar gymdeithaseg a moeseg (athroniaeth) chwaraeon, gan wahaniaethu hyn oddi wrth raglenni chwaraeon cymdeithasol-ddiwylliannol eraill. Caiff cynnwys y cwrs ei lywio gan ymchwil gyfredol ac arloesol ac fe'i canmolwyd am ei gwmpas a'i hyblygrwydd wrth asesu sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddilyn a datblygu diddordebau unigol. Yn y rhan fwyaf o achosion, cymhwysir crefft myfyrwyr o'r syniadau hyn i ddyheadau gyrfa yn y dyfodol.

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

​Cynnwys y Cwrs

Mae modiwlau wedi'u cynllunio i ganolbwyntio ar amrywiaeth o faterion, cyd-destunau a dulliau o archwilio materion cyfredol mewn chwaraeon a diwylliant corfforol. Mae'n cynnwys dod/bod yn anabl, rhyngwyneb dynol â thechnoleg, diwylliant joc, rhywioldeb mewn chwaraeon, cyrff benywaidd mewn chwaraeon fel bocsio, cymryd risgiau a thwyllo mewn chwaraeon.

Modiwlau Craidd:

  • Bywydau Chwaraeon
  • Dulliau Ymchwilio mewn Chwaraeon (yn bennaf yn dilyn y Llwybr Ansoddol)
  • Arfer Cynaliadwy mewn Chwaraeon a Diwylliant Corfforol
  • Chwaraeon, Cymeriad a Gweithredu Moesegol
  • Chwaraeon ac Uniondeb
  • Astudiaeth Annibynnol
  • Prosiect Terfynol

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr MA, mae'n ofynnol i fyfyrwyr gwblhau prosiect terfynol yn llwyddiannus, y gellir ei ysgrifennu fel traethawd hir traddodiadol, erthygl mewn cyfnodolyn neu mewn fformat arall.

Os byddwch yn dewis ymgymryd â'ch Prosiect Terfynol drwy gyfrwng y Gymraeg, gallech fod yn gymwys i gael Ysgoloriaeth Dysgwch fwy.​​

Dysgu ac Addysgu​

Mae pob modiwl, ac eithrio'r Prosiect Terfynol (traethawd hir) yn 20 credyd. Mae cyflwyno wedi'i amserlennu (amser cyswllt) wedi'i neilltuo ar gyfer modiwlau o'r fath fel arfer yn cyfateb i o leiaf 30 awr o amser wedi'i ategu â hyd at 60 awr o amser astudio dan gyfarwyddyd a 60 awr o amser astudio annibynnol. Mae amser cyswllt fel arfer yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau unigol a grŵp. Mae dulliau addysgu penodol yn cynnwys trafodaeth grŵp, myfyrio unigol, dadansoddi fideos, adolygiadau darllen a thasgau gwaith maes, ffurfio tasgau'r seminar a chynnwys darlithoedd arweiniol. Cefnogir dysgu myfyrwyr drwy ddefnyddio amgylchedd dysgu rhithwir, Moodle, sy'n darparu adnoddau ychwanegol i ategu'r rhestrau darllen. Mae tiwtor personol ar gael i bob myfyriwr (cyfarwyddwr y rhaglen).

Asesu

Y prif ddulliau asesu yw aseiniadau a chyflwyniadau gwaith cwrs amrywiol 5000 gair (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth ysgrifenedig helaeth ar bob un o'u haseiniadau a chyflwyniadau, tra gall staff hefyd ddarparu adborth llafar ac ysgrifenedig ar gynlluniau a gwaith drafft. Bydd adborth ffurfiannol yn cael ei ddarparu yn y dosbarth a thiwtorialau i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau ar gyfer eu hasesiadau ffurfiol. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae galw cynyddol am ymwybyddiaeth a gwybodaeth am faterion cymdeithasol gan arbenigwyr ym maes chwaraeon lle mae diddordeb mewn pobl. Ceisir cymdeithasegwyr a moesegwyr chwaraeon mewn ystod o alwedigaethau sy'n ymwneud â chwaraeon sy'n cynnwys: cyrff llywodraethu cenedlaethol, rhaglenni datblygu chwaraeon cymunedol, rheoli cyfleusterau chwaraeon/hamdden yn y sector preifat, rolau gweinyddu chwaraeon a cyfryngau chwaraeon. 

At hynny, mae'r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd â dyheadau o yrfa ymchwil neu astudiaeth barhaus ar lefel PhD ac mae'n meithrin ystod o sgiliau trosglwyddadwy. Yn wir, mae llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio rhaglen ymchwil PhD cyn (a thra'n) gweithio yn y byd academaidd fel darlithwyr, tiwtoriaid ac ymchwilwyr. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel arfer, dylai ymgeiswyr gael un o'r canlynol:

  • Gradd anrhydedd (2.1 neu uwch ) mewn ardal sy'n gysylltiedig â chwaraeon neu hamdden sy'n briodol i'r llwybr.
  • Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith eithriadol a helaeth mewn addysg, hyfforddiant, rheolaeth hamdden neu hamdden hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad i'r llwybr.
  • Gradd anrhydedd (2.1 neu uwch) mewn maes disgyblaeth amgen sy'n dderbyniol i arweinydd y rhaglen.

Gweithdrefn Ddethol:
Fel arfer, caiff myfyrwyr eu dewis ar sail eu cais ffurfiol, CV a chyfweliad anffurfiol gyda chyfarwyddwr y rhaglen. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.5 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylai ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yma.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd gan sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a / neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Cyfeiriwch yma.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, gwelwn y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, gallwch gadarnhau hyn trwy gysylltu â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol. Gall myfyrwyr rhan-amser gymryd hyd at bedair blynedd i gwblhau'r rhaglen radd a gall myfyrwyr ddewis modiwlau a addysgir mewn unrhyw ddilyniant. Yr unig amod yw bod yr holl fodiwlau a addysgir gan gynnwys Dulliau Ymchwil ar gyfer Astudiaethau Chwaraeon yn cael eu cwblhau cyn dechrau'r Prosiect Terfynol.

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch directapplications@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy'n benodol i'r cwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, George Jennings:
E-bost:GBJennings@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 1156

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Man Astudio:
Campws Cyncoed

Hyd y Cwrs:
Un i ddwy flynedd yn llawn amser.
Dwy i bedair blynedd yn rhan-amser.