Skip to main content
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Cyrsiau>Iechyd Digidol - Gradd BSc (Anrh) / MSci

Iechyd Digidol - Gradd BSc (Anrh) / MSci

Blwyddyn Mynediad

Mae’r radd gyffrous hon mewn Iechyd Digidol yn paratoi myfyrwyr i fod yn rhan o sector Iechyd Digidol, maes sydd yn brysur ehangu. Mae’n golygu dysgu am dechnoleg – yn cynnwys caledwedd, basau data, rheoli gwybodaeth a strwythur systemau – yn benodol o safbwynt gofal iechyd. Er enghraifft, yn ogystal â dysgu am sut y gellir defnyddio technoleg i wella iechyd, byddwch yn dysgu’r hyn sy’n achosi clefydau a sut caiff iechyd a chlefydau eu diffinio a'u mesur.

Bydd hyn yn hyrwyddo creadigrwydd wrth ystyried y newidynnau a allai gael eu mesur i ddibenion deall a gwella iechyd a llesiant, i ddylanwadu ar arferion iechyd, triniaethau a chanlyniadau, Nodwedd unigryw’r gradd Iechyd Digidol ydy cynnwys modiwlau ar gynllun defnyddiwr-ganolog, a fydd yn sicrhau eich bod yn gallu cynllunio rhyngwynebau deniadol hawdd eu deall, y bydd pobl yn dymuno eu defnyddio.

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys ymglymiad a lleoliadau diwydiannol, gyda phwyslais ar fynd i’r afael â materion bywyd go wir, i feithrin dulliau sy’n gallu gweithredu i ddatrys problemau, rhai fyddai’n gallu datblygu atebion technegol i sialensiau clinigol a materion iechyd. Bydd hyn yn cynnig y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i fyfyrwyr allu cyflawni yr hyn mae iechyd digidol yn ei addo.

Sylwch: Nid yw’r rhaglen hon yn rhedeg ar gyfer mynediad Medi 2023/2024 ac felly ni fydd yn derbyn ceisiadau.

Y Sector Iechyd Digidol

Mae’r modd y cynigir gofal iechyd, a’r modd yr ydyn ni yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros ein hiechyd ein hunain, yn cael ei chwyldroi. Mae Iechyd Digidol yn ddiwydiant sy’n gorwedd yn uniongyrchol rhwng y sector iechyd a gofal a thechnoleg gwybodaeth a thechnoleg symudol. Amcangyfrifwyd mai gwerth byd-eang y diwydiant hwn yn 2018 oedd £23 biliwn ac mae hyn yn cynyddu’n sylweddol flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae nifer o weithwyr proffesiynol, a nifer gynyddol o'r boblogaeth, eisoes yn defnyddio 'apps' ar eu ffôn symudol neu wats clyfar i dracio eu hiechyd ac i dracio iechyd a pherfformiad. Gallai hyn fod drwy 'apps' sydd wedi’u hymgorffori mewn ffonau symudol, drwy 'apps' arbenigol, er enghraifft ar gyfer rhedwyr neu seiclwyr neu drwy synwyryddion mewn esgidiau pêl-droed neu esgidiau rhedeg.

Mae Iechyd Digidol yn canolbwyntio ar wyddor y technolegau hyn ac yn ystyried sut gallan nhw wneud mwy a sut gellir eu defnyddio mewn ystod eang o sefyllfaoedd a sut orau i’w cynllunio i ymglymu defnyddwyr. Mae’n cwmpasu datblygiad caledwedd, systemau cefndir a basau data a’r rhyngwynebau sy’n sicrhau ei bod yn hawdd i ddefnyddwyr ddeall a defnyddio data.

Mae’n cynnwys is-ddisgyblaethau megis Teleofal iechyd, Dadansoddeg Iechyd a Systemau Iechyd wedi’u Digideiddio, a gyda’i gilydd maen nhw’n cynnig llawer o gyfleoedd i wella gofal. Gall hyn fod mewn sefyllfaoedd clinigol ac ysbyty (‘pwynt gofal’), a hefyd drwy amrediad eang o dechnolegau y gall y cyhoedd eu deall a gwella eu hiechyd eu hunain.

Cynnwys y Cwrs

Cynigir y radd Iechyd Digidol dros 4 blynedd fel Meistr integredig MSci) gyda phwynt ymadael ar ddiwedd 3 mlynedd y cwrs BSc (Anrh). Ar ôl dwy flynedd o astudiaeth ac yn amodol ar gyflawni’r lefel academaidd ofynnol, gall myfyrwyr ddewis i symud ymlaen i gwrs Meistr Integredig, neu gwblhau 3edd blwyddyn i ymadael gyda BSc (Anrh).

Mae Blwyddyn 1 yn cyflwyno egwyddorion allweddol perthnasol i ddwy ddisgyblaeth, sef iechyd a thechnoleg digidol. Bydd modiwlau sy’n ffocysu ar dechnoleg yn cynnig sylfaen i chi ddatblygu atebion digidol ar gyfer gwella iechyd a’r modiwlau yn delio ag Adeiladwaith a Systemau Gweithredu, Syniadau Cyfrifiadurol ac Egwyddorion Rhaglennu.

Bydd modiwlau sy’n ffocysu ar Iechyd yn datblygu dealltwriaeth o iechyd a chlefydau, gan ganolbwyntio ar ddeall y diffiniadau a phenderfynyddion anatomi a ffisioleg dynol a biofarcwyr iechyd a chlefydau. Bydd hyn yn cynnwys dosbarthiadau technoleg a biofeddygol yn y labordy.

Mae Blwyddyn 2 yn datblygu'r ddwy ddisgyblaeth i symud tuag at integreiddio’r ddwy ddisgyblaeth greiddiol yn fwy. Mae yna ffocws ar weithredu i ddatrys problemau gyda modiwlau iechyd yn ffocysu ar asesu a gwella iechyd y boblogaeth, ffisioleg ymarfer clinigol a llesiant ffisiolegol a sgiliau labordy a dadansoddi data.

Datblygir eich sgiliau technolegol o ran meddalwedd dysgu sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, technolegau symudol a gwefan a chyfrifiadura ffisegol. Hefyd ceir modiwl ar Gynllun Person-Ganolog ac mae ffocws cymhwysol ar ddatrys problemau perthnasol i iechyd.

Mae Blwyddyn 3 yn parhau â’r thema o integreiddio a chymhwyso’r ddwy ddisgyblaeth. Datblygir Cynllun Person-Ganolog ymhellach a cheir ffocws ar ymyriadau ar gyfer iechyd a datblygiad cynaladwy, technoleg iechyd cymhwysol digidol, proffesiynoldeb a moeseg mewn iechyd digidol. Ymgymerir â phrosiect sy’n seiliedig ar friff oddi wrth bartneriaid yn y diwydiant.

Bydd myfyrwyr sy’n ymgymryd â’r MSci yn astudio 50% o’r credyd ar lefel Meistr i baratoi ar gyfer pedwaredd blwyddyn y lefel honno.

Bydd Blwyddyn 4 yn datblygu’r defnydd o iechyd digidol ymhellach i ystyried problemau’r byd go iawn ac yn ymestyn graddfa’r sialensiau hyn i lefel y boblogaeth. Cyflwynir technoleg synwyryddion a defnyddir fframweithiau iechyd cyhoeddus drwy leoliad profiad gwaith a phrosiect sy’n tynnu themâu lluosog o’r rhaglen at ei gilydd i ddatblygu cynnyrch iechyd digidol wedi’i anelu at broblemau diffiniedig mewn poblogaethau penodol.

Rhoddir pwyslais ar ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth i ddatblygu graddedigion creadigol, critigol adeiladol ac ymarferol fedrus.

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau dysgu ac addysgu ar y cwrs, yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai, seminarau a gwaith grŵp. Mabwysiadir dull datrys problemau o fynd ati, gyda gwaith grŵp yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau datrys problemau perthnasol i senarios bywyd go wir. Ymgymerir â sesiynau ymarferol yn y labordy yn yr Ysgol Dechnolegau – sef datblygu sgiliau i ddatblygu meddalwedd a chaledwedd - ac yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd – sef deall ac ennill profiad o fesur gwahanol farcwyr iechyd, clefyd a pherfformiad gweithredol. Sail y gweithgareddau hyn ydy briffiau rhanddeiliaid yn cynnwys y GIG, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Rhwydwaith Gwyddorau Bywyd MediCymru.

Cyflenwir y rhaglen gan staff yr Ysgol Dechnolegau a'r Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd, a’r Ysgol Gelf a Dylunio â mewnbwn arbenigol o ran Cynllun Person-Ganolog. Mae staff yr ysgol Dechnolegau yn meddu ar arbenigedd mewn datblygu caledwedd a meddalwedd, tra bod gan staff Gwyddorau Iechyd arbenigedd yn niffiniad a mesur perfformiad gweithredol iechyd a chlefydau, ac o ran darparu ac asesu ystod o ymyriadau o lefel y boblogaeth i lefel unigolion. Mae grwpiau ymchwil ffyniannus ym mhob maes sy’n gwella'r modd y cyflenwir y rhaglen.

Defnyddir Moodle, Rhith Amgylchedd Dysgu’r Brifysgol i wella’r cyflenwi a’r ymglymiad.

Caiff pob myfyriwr gymorth tiwtor personol a fydd yn cynnig cyfarwyddyd academaidd a bugeiliol drwy gydol cyfnod yr astudiaeth.

Asesu

Nod asesu ydy mesur i ba raddau mae’r myfyriwr yn gallu bodloni’r canlyniadau dysgu arfaethedig o bob un modiwl. Asesir canlyniadau’r dysgu hyn o fewn modiwlau’r rhaglen gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn cynnwys:

 • Arholiadau;
 • Traethodau, yn cynnwys adolygiadau llenyddiaeth ac adolygiadau critigol;
 • Gwaith ymarferol yn y labordy, yn cynnwys eu harferion a’u cofnodi;
 • Astudiaethau achos;
 • Prosiectau grŵp;
 • Poster a chyflwyniadau llafar;
 • Datblygu 'apps' neu ymyriadau digidol/symudol eraill, yn enwedig o ran prosiect ymchwil y flwyddyn olaf.

Darperir amserlen asesu ar ddechrau’r rhaglen. Bydd arweinwyr modiwl yn darparu briffiau ar gyfer yr asesiadau. Cynigir adborth ar bob asesiad. Bydd hyn bob amser yn cynnwys elfen ysgrifenedig, a gallai, yn dibynnu ar fformat yr asesiad, er enghraifft o ran cyflwyniadau a gwaith grŵp. Bydd tiwtoriaid personol yn cynnig adborth ar berfformiad drwyddi draw sy’n tynnu ar berfformiad ar draws yr holl asesiadau.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r radd Meistr Integredig hon mewn Iechyd Digidol yn paratoi graddedigion ar gyfer ystod o yrfaoedd mewn iechyd a gofal ar draws amrywiaeth o sefyllfaoedd lle ceisir sicrhau gwell iechyd drwy dechnoleg a rheoli prosiect yn y cyfryw feysydd. Mae hyn yn cynnwys y GIG, sefydliadau Iechyd Cyhoeddus a sefydliadau’r sector preifat, sy’n datblygu technolegau digidol i hyrwyddo iechyd, a sefydliadau 3ydd sector sy'n cynnwys elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol. Bydd y rhaglen hefyd yn arwain at gyfleoedd ar gyfer astudiaeth bellach sef ymchwil (PHD) a rheolaeth ac arweinyddiaeth (e.e. MBA).

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

5 TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth* ar radd C neu uwch (gradd 4 neu uwch ar gyfer ymgeiswyr sy’n meddu ar y TGAU diwygiedig yn Lloegr) ynghyd â 112 o bwyntiau o 2 Lefel A o leiaf (neu gyfwerth).

Cynigion nodweddiadol fyddai:

 • 112 o bwyntiau o gymwysterau 3 Lefel A o leiaf i gynnwys graddau BB, un mewn pwnc Gwyddonol/Technoleg; ystyrir Tystysgrif Her Uwch Sgiliau – Bagloriaeth Cymru, fel trydydd pwnc
 • RQF BTEC Diploma Genedlaethol Estynedig / Diploma DMM Technoleg Estynedig Caergrawnt (Gwyddoniaeth Gymhwysol)
 • 112 o bwyntiau o Dystysgrif Ymadael ('Leaving Certificate') Iwerddon ar lefel 'Highers' yn cynnwys graddau 2x H2 un mewn pwnc Gwyddonol/Technoleg. Dim ond gyda lleiafswm gradd o H4 y caiff pynciau lefel uwch 'Highers' eu hystyried.
 • 112 o bwyntiau o 2 o leiaf o 'Advanced Highers' yr Alban i gynnwys graddau CC, un mewn pwnc Gwyddonol/Technoleg
 • 112 o bwyntiau o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy’n sefyll arholiad diwygiedig Mathemateg TGAU Lloegr, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd.

Os ydych yn astudio cyfuniad o’r uchod neu os na restrwyd eich cymhwyster, cysylltwch â naill ai’r Adran Dderbyniadau neu gyfeirio at Chwiliad UCAS am Gyrsiau. Am ragor o wybodaeth ar gyfer ein gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau o’r EU, cliciwch yma.

Caiff ymgeiswyr nad oes ganddyn nhw gymhwyster mynediad arferol eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu gefndir gwaith. Ar gyfer ymgeiswyr sydd ond yn cymryd 2 bwnc Lefel A neu gyfwerth, caiff hyn ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y cynigiwn gynnig wedi’i raddio yn hytrach na defnyddio Tariff UCAS.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd rhaid i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o safon rhugledd 6.0 IELTS o leiaf neu gyfwerth. Am fanylion llawn ar sut i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefnau Dethol:
Dewisir fel arfer ar sail derbyn ffurflen gais gyflawn UCAS ac, os yn berthnasol, bydd angen mynychu cyfweliad.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud cais am y cwrs hwn ar-lein i UCAS ar www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3
Os oes diddordeb gyda chi mewn trosglwyddo credydau o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd am gwrs sy’n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3 cewch ragor o wybodaeth am hyn a sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â’r Adran Dderbyniadau os oes gennych unrhyw ymholiad am Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr aeddfed
Ymgeisydd aeddfed ydy unrhyw un sydd dros 21 oed nad aeth i brifysgol ar ôl gadael yr ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a cheir cyngor a gwybodaeth bellach yma.

Cysylltu â Ni

Am ymholiadau cyffredinol cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost at askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â
E-bost: imathieson@cardiffmet.ac.uk


Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: Mae dau lwybr gwneud cais a phwyntiau ymadael wrth wneud cais am y cwrs hwn -llwybr a BSc a llwybr MSci. Ar gyfer y rhai sy'n dymuno gwneud cais am y BSc tair blynedd, gwnewch gais gan ddefnyddio cod UCAS B854. Ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwneud cais am y radd Meistr integredig 4 blynedd, gwnewch gais gan ddefnyddio cod UCAS B754.

Lleoliad yr astudiaeth: Campws Llandaf

Ysgol: Cyflenwir gan Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd gyda mewnbwn gan Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.

Hyd y cwrs: Pedair blynedd llawn amser.