Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns) - BSc (Anrh)
BA Dance and Physical Education

Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns) - BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

​​​​Cod UCAS:C608

Lleoliad Astudio: 
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn.

Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall fod hyd at wyth mlynedd. Mae'r myfyrwyr rhan-amser yn ymuno â'r myfyrwyr amser llawn ar gyfer pob modiwl. Felly mae'r rhan fwyaf o'r modiwlau wedi'u cwblhau rhwng 9.00am a 6.00pm yn ystod yr wythnos.

Ffioedd rhan-amser:
Codir taliadau fesul modiwl oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Cysylltwch ag arweinydd y rhaglen i gael mwy o wybodaeth am fodiwlau i'w hastudio'n rhan-amser a sut y bydd hyn yn effeithio ar ffioedd.

 

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r llwybr arbenigol hwn o fewn y radd BSc (Anrh) Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd yn canolbwyntio ar le cymhwysol Dawns fel celf greadigol a gweithgaredd corfforol sy'n canolbwyntio ar ymarfer creadigol, addysgu a pherfformio. Bydd dyluniad y llwybr yn caniatáu i chi ddatblygu eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch arferion medrus mewn Dawns ochr yn ochr â gwybodaeth academaidd ac ymarferol fanwl am addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid. Bydd ystyried yr agenda iechyd a lles yn y ddau faes hefyd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi a fydd yn caniatáu i chi sefydlu a chynnal ffyrdd iach o fyw mewn pobl eraill. Mae'r llwybr yn canolbwyntio ar le dawns ar hyn o bryd ym meysydd Addysg, Iechyd a Lles ac wrth annog cyfranogiad mewn gweithgaredd corfforol. Trwy gysylltiadau rhagorol Met Caerdydd â Diwydiant, edrychir ar gymhwyso a datblygu dawns yn y cyd-destunau hyn; bydd cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn profiadau dysgu yn y gwaith ac mewn lleoliadau dros y tair blynedd a fydd yn cefnogi datblygiad ymarferwyr creadigol ac arloesol yn y dyfodol.

Yn ogystal â'r fframwaith academaidd damcaniaethol ac ymarferol cynhwysfawr, fe'ch anogir i greu portffolio o gymwysterau hyfforddi UKCC yn ystod eich amser yn y Brifysgol. Bydd gennych fynediad at gyfoeth o gyfleoedd dysgu gwerthfawr trwy brofiad gan gynnwys Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a mentrau chwaraeon cymunedol. Mae'r rhaglen SPEH (Dawns) yn caniatáu i chi ymgymryd â rhai o'r modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â rhai sy’n cael mynediad ym Medi 2019. Bydd y rhaglen hon yn cael ei hadolygu o bryd i'w gilydd yn 2018/19. O'r herwydd, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

​Cynnwys y Cwrs​

Ym mlwyddyn 1, bydd gennych chwe modiwl gorfodol a fydd yn sylfaen i'ch llwybr. Bydd y modiwlau hyn yn rhoi'r cyd-destun a'r cwmpas i chi ddeall agweddau sylfaenol addysg gorfforol, dawns, hyfforddi, chwaraeon ac iechyd ar amrywiol grwpiau poblogaeth gwahanol. Mae hyn yn cynnwys dealltwriaeth o theori i ymarfer dulliau pedagogaidd, damcaniaethau dysgu a cymdeithasol, a materion cyfoes ymhlith cymunedau chwaraeon ac addysg. Yn ogystal, byddwch chi'n profi sylfaen eang o wybodaeth sy'n gysylltiedig â disgyblaethau seicoleg, ffisioleg, biomecaneg, a'r broses ymchwil. Yn olaf, cewch gyfle i ddatblygu'ch portffolio trwy ymgymryd â hyfforddiant galwedigaethol cydnabyddedig a chymwysterau proffesiynol perthnasol.

Ym mlwyddyn 2, bydd pob modiwl yn orfodol wrth i chi barhau i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn y ddau faes astudio, SPEH a Dawns. Bydd modiwlau dawns yn datblygu eich dealltwriaeth o ymarfer creadigol, ymarfer dawns iach a chymhwyso dawns mewn gwahanol gyd-destunau. Yn ogystal, byddwch yn dylunio ac yn cyflwyno cyfleoedd i gymryd rhan mewn dawns. Bydd modiwlau Chwaraeon /Addysg Gorfforol ac Iechyd yn caniatáu i chi ddatblygu’r wybodaeth ddamcaniaethol mewn perthynas ag addysgu o fewn addysg gorfforol, iechyd a lles, wrth gysylltu theori ag ymarfer trwy ymgysylltu â chyfleoedd i gael lleoliad oddi ar y campws a gweithio gyda phlant ar y campws. Yn ogystal, bydd gennych ddau fodiwl gorfodol arall sy'n anelu at ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r broses ymchwil, a datblygu sgiliau a phriodoleddau entrepreneuraidd o fewn y diwydiannau sy'n cyd-fynd ag SPEH.

Ym mlwyddyn 3, un flaenoriaeth allweddol yw eich datblygu chi fel dysgwr annibynnol brwd a all gymryd rheolaeth o'ch dysgu a sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â'ch cam cyntaf i gyflogaeth fel un sydd wedi graddio neu i astudiaeth bellach. Er enghraifft, byddwch yn cwblhau prosiect mawr a all gymryd gwahanol gyfeiriadau yn y maes astudio o'ch dewis yn seiliedig ar eich diddordebau a'ch anghenion unigol. Bydd gennych fodiwl penodol sy'n archwilio dealltwriaeth, cymhwysiad a myfyrio am addysgu a dysgu mewn addysg gorfforol, chwaraeon, iechyd a lles. Yn ogystal bydd modiwl prosiect cydweithredol yn caniatáu i chi dynnu ar eich profiadau a rheoli a datblygu prosiect dawns yn annibynnol mewn cyd-destun a ddewiswyd, o'r cychwyn cyntaf i'w wireddu. Byddwch hefyd yn ymgymryd â lleoliad dysgu yn y gwaith sy'n canolbwyntio ar y llwybr o'ch dewis.

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gallai dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydym yn gweithio'n galed i gynnig cyfleoedd dysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu beirniadol, ac yn annog integreiddio ymarfer a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) Met Caerdydd a bydd gennych yr offer i ddangos y nodweddion graddedig a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith sy’n mynd yn fwy a mwy cystadleuol. Ein nod yw eich helpu chi i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion beirniadol. Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd byddwch yn dod ar draws profiad dysgu o'r cyfnod sefydlu i raddio sy'n gydlynol ac yn datblygu'ch hunaniaeth yn eich rhaglen astudio.

Mae nodweddion penodol y profiad dysgu ar lwybr Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns) yn cynnwys:

 • Lleoliadau Proffesiynol mewn Diwydiant
 • Datblygu ymarfer proffesiynol i ddarparu cyfleoedd dysgu mewn dawns, chwaraeon a gweithgaredd corfforol
 • Ffocws ar Arloesi - dyfeisio a darparu prosiectau dawns cyfranogol mewn gwahanol gyd-destunau.

 

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer eich maes astudio. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella'ch profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys i gael dyfarniad (fel y'i mynegir gan y FHEQ a CQFW). Mae asesiadau'n cefnogi'ch profiad dysgu trwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi'ch gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth feirniadol. Asesir y modiwlau israddedig gan gyfuniad o fathau o asesu. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • arholiadau wedi'u gweld ymlaen llaw a heb eu gweld
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill sydd wedi'u cynllunio i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o asesu’ch gradd anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau mawr o waith a allai fod yn ymchwil, arloesedd, ymgynghoriad neu brosiect cymunedol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae EDGE Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd trwy ddysgu yn seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos diwydiant y byd go iawn, profiadau gwaith integredig ar y campws a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu yn y gwaith oddi ar y campws. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Yn ystod eich blwyddyn astudio gyntaf byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau technegol mewn ystod o feysydd sy'n berthnasol i'r diwydiant gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, hyfforddiant ymarfer corff ac iechyd a diogelwch. Bydd y cyfleoedd hyn yn sicrhau bod gennych y cymwysterau a'r profiad priodol i wneud cais am un o'r nifer o gyfleoedd lleoliad gwaith a gynigir ar ac oddi ar y campws. Byddwn hefyd yn eich cefnogi i chwilio am gyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi mantais i chi wrth ennill cyflogaeth broffesiynol ar ôl graddio. Bydd myfyrwyr sydd wedi graddio gyda gradd mewn Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd (Dawns) yn mynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd yn y Diwydiant Chwaraeon a thu hwnt.

Bydd y llwybr arbenigol hwn sy'n canolbwyntio ar ymarfer yn galluogi ystod o gyfleoedd gyrfa, wedi'i fwydo gan y galw cynyddol am ymgysylltu â dawns a chymryd rhan mewn amrywiaeth o leoliadau sydd wedi'u cynllunio i ateb y gofynion hynny trwy baratoi ymarferwyr medrus y dyfodol. Bydd y rhaglen yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd sy'n canolbwyntio ar ddawns, chwaraeon a gweithgaredd corfforol mewn ystod o sectorau diwydiant fel Addysg, y Celfyddydau a Diwylliant, Twristiaeth, Chwaraeon, Hamdden ac Iechyd. Bydd myfyrwyr eraill yn parhau i astudio ymhellach ar lefel meistr a doethuriaeth neu i ymgymryd â thystysgrif ôl-raddedig mewn Addysg.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai ymgeiswyr ddangos potensial, cymhelliant a lefel gadarn o brofiad dawns cyfredol y byddai profiad mewn dawns gyfoes yn fantais fel rhan ohono, a dylent ddangos tystiolaeth o ymgysylltu â chwaraeon a gweithgaredd corfforol.

Dylai fod gan ymgeiswyr bump TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Mathemateg * ar radd C neu'n uwch (gradd 4 neu'n uwch ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr), ynghyd â 112 - 120 pwynt o 3 Safon Uwch (neu gyfwerth). Gallai cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • Safon Uwch: 112 - 120 pwynt i gynnwys BB. Bagloriaeth Cymru - Bydd y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried yn drydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC RQF / Diploma Estynedig BTEC QCF: DMM o fewn pwnc perthnasol.
 • ‘Irish Leaving Certificate’: 112 - 120 pwynt o Bynciau Lefel Uwch i gynnwys 3 gradd H2 mewn pwnc perthnasol
 • ‘Advanced Highers’ yr Alban: 112 - 120 pwynt i gynnwys graddau CC
 • Mynediad i Addysg Uwch: Pasio gyda 15 credyd gyda Rhagoriaeth a 30 credyd gyda Theilyngdod
 • Cwrs sylfaen mewn Dawns ynghyd â 100 pwynt ar yr hyn sy'n cyfateb i Lefel Uwch.

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd.

Fel rheol, mae ymgeiswyr yn cael cynnig yn seiliedig ar y manylion uchod. Gwneir cynigion nodweddiadol o fewn yr ystod tariff y manylir arni uchod a byddant yn seiliedig ar gryfder eich cais cyffredinol, gan gynnwys eich proffil academaidd a chwaraeon. Ar gyfer ymgeiswyr sydd ond yn ymgymryd â 2 Safon Uwch (neu gyfwerth) neu na ragwelir y byddant yn bodloni'r cynnig tariff safonol uchod, bydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar sail cryfder y proffil academaidd cyfan a gallwn gyhoeddi cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig sy’n defnyddio Tariff UCAS.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at UCAS Course Search am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rhai y tu allan i'r UE), gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol ym Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/international.

Dyddiau i Ymgeiswyr Chwaraeon::
Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i Ddiwrnod Penodol ar gyfer Ymgeiswyr Chwaraeon fel rhan o'r broses ymgeisio. I gael mwy o wybodaeth am Ddyddiau Agored a Dyddiau i Ymgeiswyr Chwaraeon, cliciwch yma.

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus roi'r flaenoriaeth gyntaf i dimau chwaraeon y brifysgol trwy gydol eu gyrfaoedd israddedig. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Gweithdrefn Ddethol:
Mae'r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS wedi'i gwblhau a mynychu Diwrnod Ymgeiswyr Chwaraeon.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice ..

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a /neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau am unrhyw ymholiadau sydd gennych am Ddysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL).

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu trydarwch ni yn @CMetAdmissions.

Os oes gennych ymholiadau penodol am gyrsiau, cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Rhaglenni: E-bost:CCProgadmin@cardiffmet.ac.uk


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms