Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Sport & Exercise Science (Intercalated) - BSc (Hons) Degree
BSc (Hons) Sport & Exercise Science (Intercalated)

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer (Rhyngosodol) - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: C605

Lleoliad Astudio: 
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Un flwyddyn amser llawn.

Gweler Hefyd:​
Canllaw Cryno i Raddau Rhyngosodol

Trosolwg o'r Cwrs

​Mae'r radd BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Rhyngosodol) yn agored i fyfyrwyr meddygol yn y DU y mae eu 'Prifysgol gartref' yn eu hystyried yn addas ar gyfer rhyngosod (intercalation) yn unig. Mae hyn fel arfer ar ôl y cyfnod astudio canolradd / cyn- glinigol ond gall amrywiad fodoli ar draws gwahanol Ysgolion Meddygol. Nid cwrs 'atodol’ yw’r rhaglen hon. Trwy ymgymryd â'r radd hon, byddwch yn integreiddio â myfyrwyr ar flwyddyn olaf y radd 'BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer' ac yn cael cyfle i weithio yn amgylchedd heriol chwaraeon ac ymarfer corff, o fewn labordai gwyddor chwaraeon a chyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf.

​Cynnwys y Cwrs

​Byddwch yn astudio:

 • Ar gyfer Prosiect Annibynnol mewn un neu fwy o’r pynciau Biomecaneg, Ffisioleg neu Seicoleg
 • Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (1 modiwl)

Tri modiwl o'r rhestr ganlynol o bedwar opsiwn:

 • Ffisioleg Ymarfer ar gyfer Perfformiad Chwaraeon
 • Ffisioleg Ymarfer ar gyfer Iechyd
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Seicoleg Ymarfer Corff

Mae'r Prosiect Annibynnol yn 40 credyd, ac mae’r holl fodiwlau eraill yn 20 credyd.

Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gallai dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Mae ein Hamgylchedd Dysgu Rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydym yn gweithio'n galed i gynnig cyfleoedd dysgu sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu beirniadol, ac yn annog integreiddio ymarfer a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' (Moesegol, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) Met Caerdydd a bydd gennych yr offer i ddangos y nodweddion graddedig a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith sy’n mynd yn fwy a mwy cystadleuol. Ein nod yw eich helpu chi i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion beirniadol.

Yn eich rhaglen chwaraeon ym Met Caerdydd byddwch yn dod ar draws profiad dysgu o'r cyfnod sefydlu i raddio sy'n gydlynol ac yn datblygu'ch hunaniaeth yn eich rhaglen astudio.

Anogir ymgeiswyr i edrych ar ddiddordebau ymchwil staff yn yr Ysgol trwy edrych ar broffiliau staff unigol o'r ymchwil sy'n cael ei wneud yn yr Ysgol

Asesu

Mae'r strategaethau asesu ar gyfer pob modiwl yn amrywio i sicrhau bod y dull mwyaf priodol yn cael ei weithredu ar gyfer eich maes astudio. Mae dulliau asesu wedi'u cynllunio i wella'ch profiad dysgu ac i gydnabod eich bod wedi cyflawni'r canlyniadau dysgu sy'n gysylltiedig â phob modiwl. Mae asesu hefyd yn sicrhau eich bod wedi cyflawni'r safon sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r cam nesaf neu i fod yn gymwys i gael dyfarniad (fel y'i mynegir gan y FHEQ a CQFW). Mae asesiadau'n cefnogi'ch profiad dysgu trwy ddarparu cyfleoedd i chi gymryd rhan mewn asesiadau ffurfiannol a chrynodol i brofi'ch gwybodaeth, eich gallu, eich sgil a'ch dealltwriaeth feirniadol. Asesir y modiwlau israddedig gan gyfuniad o fathau o asesu. Er enghraifft:

 • gwaith cwrs ysgrifenedig
 • cyflwyniadau poster
 • cyflwyniadau llafar
 • portffolios
 • arholiadau wedi'u gweld ymlaen llaw a heb eu gweld
 • sgiliau ymarferol
 • gweithgareddau eraill sydd wedi'u cynllunio i asesu, datblygu a gwella sgiliau academaidd a chyflogadwyedd.

  Disgwylir i chi gwblhau prosiect terfynol fel rhan o asesu’ch gradd anrhydedd. Mae prosiectau terfynol yn ddarnau mawr o waith a allai fod yn ymchwil, arloesedd, ymgynghoriad neu brosiect cymunedol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Ar ôl cwblhau eu gradd feddygol yn llwyddiannus, gallai graddedigion llwyddiannus o'r cwrs hwn weithio mewn meddygaeth chwaraeon ac ymarfer corff, er enghraifft gydag athletwyr elitaidd, timau cenedlaethol a sgwadiau neu fod yn rhan o weithgareddau hybu iechyd o fewn awdurdod lleol neu ymddiriedolaeth gofal iechyd.

Bydd graddedigion hefyd mewn sefyllfa ddelfrydol i ymgymryd â'r radd 'MSc Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff' yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd neu i gofrestru ar y Dystysgrif ar gyfer Cwblhau Hyfforddiant Arbenigol (CCST) mewn Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff a gymeradwywyd yn ddiweddar.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Rhaid bod ymgeiswyr wedi pasio, ar eu hymgais gyntaf, yr holl fodiwlau yng ngham canolradd eu hastudiaethau meddygol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd gael cymeradwyaeth eu Hysgol Feddygol gyfredol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Saesneg Iaith ewch i'r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan./p>

SGweithdrefn Ddethol:
Yn y lle cyntaf, fe'ch cynghorir i gysylltu â chyfarwyddwr y rhaglen (gweler 'cysylltu â ni'). Yna dylid gwneud cais trwy UCAS. Sylwch, er mai dyddiad cau 'Ystyriaeth Gyfartal' UCAS yw Ionawr 15fed, mae ceisiadau'n dal i gael eu hystyried hyd at ddechrau'r rhaglen.

Nid ydym yn cynnig Diwrnodau Agored penodol ar gyfer y rhaglen hon ond, trwy Gyfarwyddwr y Rhaglen, gallwch drefnu ymweliad anffurfiol i gwrdd ag aelodau staff a gweld y cyfleusterau.

Sut i wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com/apply. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a /neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau am unrhyw ymholiadau sydd gennych am Ddysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL).

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Os oes gennych ymholiadau penodol am gyrsiau, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Michael G Hughes:
E-bost: mghughes@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 5812

​​


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms