Gradd Meistr Adfer mewn Chwaraeon - MSc

 

Ffeithiol Allweddol

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Hyd y Cwrs:
12 mis (Llawn-amser)
24 mis (Rhan-amser)

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 25 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir.
Gweld a ydych chi'n gymwys.

Course Overview

Mae tri phwynt ymadael / gwobr i'r cwrs hwn:

Tystysgrif Ôl-radd (PgCert) mewn Astudiaethau Adfer

Diploma Ôl-radd (PgDip) mewn Adfer Anafiadau Cyhyrysgerbydol

MSc Adfer mewn Chwaraeon

Nod y cwrs hwn yw datblygu ymarferwyr Adfer mewn Chwaraeon hynod gymwys, parod i'r diwydiant gydag ymwybyddiaeth feirniadol o'r maes. Cyflawnir y nod hwn trwy ddatblygu myfyrwyr annibynnol, myfyriol sydd â dealltwriaeth o faterion proffesiynol, rhesymu clinigol ac ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth, gan eu harwain ar yr un pryd â'r sbectrwm eang o sgiliau ymarferol sy'n hanfodol i Adfer mewn Chwaraeon. Cymeradwyir y cwrs gan Gymdeithas Adferwyr a Hyfforddwyr Chwaraeon Prydain (BASRaT) a bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen MSc achrededig yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda BASRaT.

Mae gan y cwrs ffocws cryf ar sgiliau a chymwyseddau ymarferol a rhaid i bob myfyriwr gwblhau o leiaf 400 awr o brofiad lleoliad clinigol; gofyniad sy'n uniongyrchol gysylltiedig ag achrediad (BASRaT) *. Mae gennym gyfleoedd profiad gwaith gyda chlinigau adfer mewn chwaraeon, timau chwaraeon lleol a thimau’r Brifysgol a thimau ymhellach i ffwrdd ar gyfer myfyrwyr sy'n barod i deithio. Fel rhan o'r cwrs bydd myfyrwyr yn cwblhau cymhwyster gofal trawma datblygedig cydnabyddedig a gymeradwyir gan y Gyfadran Gofal Cyn-Ysbyty, Coleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin. Mae'r cymhwyster hwn yn ofyniad a nodwyd gan BASRaT a bydd yn darparu gwybodaeth a sgiliau ychwanegol i fyfyrwyr a fydd o fudd mawr wrth gwblhau'r modiwl Ymarfer Clinigol Proffesiynol (SSP7155) ac ar gyfer eu gyrfaoedd..

Mae gan gampws Cyncoed Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd (CSSHS) adnoddau da gyda chyfleusterau ymarferol helaeth ac o'r radd flaenaf ar gyfer cydrannau addysgu, dysgu ac ymchwil y rhaglen ac i gefnogi'r diwylliant chwaraeon hamdden ac elitaidd yn yr CSSHS.

Sylwch: Bydd achrediad BASRaT yn berthnasol i'r dyfarniad MSc yn unig ac nid i'r PGDip na PGCert.

Bydd y cwrs hwn ar gau ar gyfer ceisiadau ddydd Llun 1 Ebrill 2019. Cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen neu’r tîm Derbyn i gael mwy o wybodaeth.

​Cynnwys y Cwrs​​

Mae'r cwrs ar gael fel llwybr llawn-amser (12 mis) a rhan-amser (24 mis).

Anafiadau Chwaraeon ac Asesiad Clinigol

Nod y modiwl hwn yw datblygu gwybodaeth myfyrwyr am biomecaneg a pathoffisioleg anhwylderau niwrogyhyrol-ysgerbydol a gwella eu sgiliau mewn anatomeg glinigol gymhwysol ac asesu swyddogaeth a chamweithrediad niwrogyhyrol-ysgerbydol.

Egwyddorion Adfer a Rheoli Anafiadau

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i fyfyrwyr gymhwyso dulliau tylino chwaraeon a thriniaeth mobileiddio ymylol i drin unigolyn sydd wedi'i anafu. I gyd-fynd â thriniaeth anaf, bydd disgwyl i fyfyrwyr ddeall egwyddorion a dulliau hyfforddi sy'n ofynnol i ddylunio rhaglen adfer effeithiol a phenodol.

Adfer Swyddogaethol Cymhwysol

Nod y modiwl hwn yw rhoi lefel uchel o wybodaeth i fyfyrwyr o'r cymwyseddau a'r ystyriaethau sy'n angenrheidiol i reoli iechyd ac adfer ystod o unigolion â chefndiroedd iechyd a chwaraeon gwahanol yn effeithiol. Bydd myfyrwyr yn dysgu datblygu a gweithredu ystod o ddulliau ymarfer corff; ystyried sut y gall iachâd ddylanwadu ar ddewis ymarfer corff; ymgorffori profion gwrthrychol labordy a pherfformiad maes; a chael mewnwelediad i sut y gall maeth gael ei ddylanwadu gan faeth a sylweddau sy'n gwella perfformiad.

Ymarfer Clinigol Proffesiynol

Nod y modiwl yw datblygu'r wybodaeth ddamcaniaethol a gafwyd yn ystod y cwrs a chaniatáu i'r myfyriwr gymhwyso hyn yn ymarferol ym maes adfer mewn chwaraeon. Y nod cyffredinol yw cynhyrchu ymarferwyr myfyriol datblygedig ym maes adfer mewn chwaraeon, gyda dealltwriaeth gadarn o anghenion y boblogaeth (au) a gofynion y corff proffesiynol. Cyflawnir hyn trwy ddatblygu ymarferydd myfyriol beirniadol trwy hyrwyddo dull datrys problemau o reoli anafiadau chwaraeon a'r amgylchedd gwaith. Trwy amlygu a throchi yn yr amgylchedd proffesiynol, bydd ymreolaeth broffesiynol, atebolrwydd ac arfer seiliedig ar dystiolaeth y myfyriwr yn cael ei wella i fodloni safonau ac anghenion y diwydiant.

Dulliau Ymchwil mewn Chwaraeon

Nod y modiwl yw rhoi mewnwelediad i fyfyrwyr wneud penderfyniadau gwybodus ac i ddylunio a chynllunio darn o ymchwil annibynnol. Y ffocws yw i fyfyrwyr ennill dealltwriaeth a gwerthfawrogiad datblygedig o'r broses ymchwil fel ffenomen esblygol naill ai o ddull ansoddol a / neu feintiol.

Prosiect Traethawd Hir

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i'r myfyriwr weithio'n annibynnol mewn maes o ddiddordeb penodol sy'n gysylltiedig â'r rhaglen astudio. Wedi'i alinio ac wrth symud ymlaen at nodau'r modiwl Dulliau Ymchwil mewn Chwaraeon, mae modiwl y Prosiect Traethawd Hir yn galluogi myfyriwr i ddewis, rhesymoli, cynnal a chyflwyno a chynrychioli prosiect ymchwil dan oruchwyliaeth mewn arddull academaidd.

 

Dysgu ac Addysgu​

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio darlithoedd damcaniaethol ac ymarferol, seminarau a lleoliadau gwaith. Disgwylir i fyfyrwyr gynnal astudiaeth uniongyrchol i baratoi ar gyfer darlithoedd sydd ar ddod, cynllunio gweithgareddau / gwaith seminarau a darllen llenyddiaeth ymchwil berthnasol y mae tiwtoriaid yn eu cyfeirio atynt. Bydd amser astudio annibynnol hefyd yn ofynnol ac mae'n cynnwys amser pan fydd y myfyriwr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau datrys problemau ychwanegol neu ymchwil sy'n gysylltiedig â modiwl penodol ond lle nad yw'r gweithgareddau'n cael eu cyfarwyddo gan diwtor y modiwl.

Bydd myfyrwyr yn agored i'r technolegau a'r cyfryngau cyfathrebu diweddaraf fel, kahoot, panopto a moodle. Fel myfyrwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, eich Cyfarwyddwr Rhaglen fydd eich tiwtor personol a bydd yn darparu gofal bugeiliol a chefnogaeth academaidd. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn llawlyfr eich rhaglen.

 

Asesu

Defnyddir asesiad ffurfiannol i roi adborth i fyfyrwyr ar eu cynnydd a bydd yn eu helpu i ddysgu'n fwy effeithiol a chynorthwyo i ddatblygu sgiliau ymarferol allweddol a meddwl beirniadol, myfyriol.

v

Mae nifer o ddulliau cymorth ar gael i gynorthwyo myfyrwyr gydag asesiadau, gan gynnwys tiwtora personol, cefnogaeth academaidd yn y llyfrgell a gwasanaethau myfyrwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Fel Adsefydlwr Chwaraeon Graddedig (GSR) byddwch yn ymarferydd gofal iechyd ymreolaethol sy'n arbenigo mewn rheoli cyhyrysgerbydol, adfer ar sail ymarfer corff a ffitrwydd.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i gyflawni achrediad BASRaT a bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen MSc achrededig yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda BASRaT, sef y corff proffesiynol sy'n goruchwylio ac yn rheoleiddio arfer Adferwyr a Hyfforddwyr Chwaraeon yn y DU. Mae'r 400 o oriau profiad gwaith clinigol sy'n ofynnol ar gyfer aelodaeth BASRaT wedi'u cynnwys yn y modiwl ymarfer clinigol proffesiynol, a bydd hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio dull datrys problemau o reoli anafiadau chwaraeon yn yr amgylchedd gwaith. Trwy amlygu a throchi yn yr amgylchedd proffesiynol, bydd ymreolaeth broffesiynol, atebolrwydd ac arfer seiliedig ar dystiolaeth y myfyriwr yn cael ei wella i fodloni safonau ac anghenion y diwydiant.

Bydd y radd MSc mewn Adfer mewn Chwaraeon yn eich arwain at gyfleoedd gyrfa mewn:

 • Clinigau anafiadau chwaraeon
 • Clybiau iechyd
 • Clybiau chwaraeon proffesiynol
 • Canolfannau ffitrwydd
 • Unedau adfer
 • Y fyddin
 • Cynlluniau atgyfeirio meddygon teulu

  Mae mwy o wybodaeth am gyrchfannau gyrfa ar gael ar wefan BASRaT.

  Mae'r cwrs hefyd yn sbardun rhagorol i fyfyrwyr sy'n dymuno symud astudio MPhil / PhD.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Sylwch:Oherwydd lefel y diddordeb a'r niferoedd cyfyngedig ar yr MSc Adfer mewn Chwaraeon, gweithredir dull maes a gasglwyd o dderbyniadau. Mae hyn yn golygu y bydd ceisiadau'n cael eu hystyried gyda'i gilydd ar ôl dyddiad cau 1Ebrill 2019. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn y cyfamser, cysylltwch â Derbyniadau.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais (gan gynnwys datganiad personol) a bydd disgwyl iddynt fynychu cyfweliad.

Disgwylir i ymgeiswyr am yr MSc Adfer mewn Chwaraeon fodloni'r gofynion canlynol:

Gradd anrhydedd da (fel arfer 2.1 neu'n uwch) mewn Adfer mewn Chwaraeon, Therapi Chwaraeon, Ffisiotherapi, Cryfder a Chyflyru, Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer

Efallai y bydd llwybrau mynediad eithriadol ar gael i ymgeiswyr sydd â phrofiad sylweddol a pherthnasol yn y diwydiant. Fel arfer mwy na 3 blynedd o brofiad Adfer mewn Chwaraeon. Gellir hefyd ystyried ymgeiswyr sydd â phrofiad helaeth mewn chwaraeon ar lefel elitaidd. Mae'r holl lwybrau mynediad eithriadol ar gael i bobl nad ydynt yn raddedigion yn unol â meini prawf y Brifysgol ar gyfer derbyn myfyrwyr i Raddau Meistr modiwlaidd (ac ar gyfer rhaglenni Tystysgrif Ôl-raddedig a Diploma Ôl-raddedig).

Efallai y bydd myfyriwr sydd wedi cwblhau modiwlau mewn rhaglen debyg mewn sefydliad arall yn cael mynediad uniongyrchol i'r rhaglen cyn belled â'i fod wedi bodloni'r gofynion mynediad uchod ac yn cwrdd â Meini Prawf y Brifysgol ar gyfer derbyn myfyrwyr i Raddau Meistr modiwlaidd, ac i Rhaglenni Diploma Ôl-raddedig - statws uwch.

ABydd gofyn i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gais (gan gynnwys datganiad personol ac adysgrif o fodiwlau israddedig) a bydd disgwyl iddynt fynychu cyfweliad. Myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, mae angen sgôr System Prawf Iaith Ryngwladol Ryngwladol (IELTS) o 7.0 yn gyffredinol heb unrhyw is-sgôr yn is na 5.5. Cytunwyd ar y gofynion hyn gan BASRAT. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ofynion iaith Saesneg yn: http://www.cardiffmet.ac.uk/EnglishRequirements . I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i o leiaf safon IELTS 7.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.
Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio credyd o sefydliad arall, neu os ydych wedi ennill cymwysterau a/neu brofiad i astudio ar gyfer cwrs ym Met Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn ynghyd â gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabyddiaeth o Ddysgu Blaaenorol (RPL).

Gwybodaeth Ychwanegol

edi’i achredu gan:

Cymdeithas Adferwyr a Hyfforddwyr Chwaraeon Prydain (BASRaT). Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen MSc achrededig yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda BASRaT.

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Unigol oni nodir yn wahanol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir bris, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

FAr gyfer ymholiadau cwrs-penodol, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Adeline Miles:
E-bost:  ajmiles@cardiffmet.ac.uk
Ffôn 029 2020 5826

Accredited

BPS Accredited

Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/terms