Cardiff School of Sport and Health Sciences>Courses>Academic and Sports Facilities

Cyfleusterau Chwaraeon (Campws Cyncoed)

Mae gan yr Ysgol ardaloedd addysgu arbenigol a labordai gwyddor chwaraeon. Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy. Gallwch hefyd edrych ar ein cyfleusterau trwy Daith Rithwir o’r Cyfleusterau Chwaraeon neu Daith Rithwir Campws Cyncoed.

​​​​​​​​​

​​

Labordy Dadansoddi Perfformiad

 

​Mae'r Ysgol Chwaraeon yn gartref i ddau labordy Dadansoddi Perfformiad sy'n cynnwys iMacs dual boot wedi'u stocio ag amrywiaeth o feddalwedd ar lwyfannau Windows a Mac. Mae'r rhain yn cynnwys offer cyfateb a thechneg, meddalwedd GPS ynghyd â threfniant o offer golygu fideo. Defnyddir y labordai hyn yn bennaf fel lleoliadau addysgu ar gyfer ein cyrsiau BSc a MSc, ond maent yn hygyrch 24/7 i fyfyrwyr a staff ymgymryd ag ymchwil academaidd / traethodau hir.

Mae trydydd labordy ar gael ar Gampws Cyncoed, a ddefnyddir yn bennaf gan fyfyrwyr Dysgu Seiliedig ar Waith (WBL) L5 ac L6. Ychwanegir at y labordy hwn gyda mwy a mwy o gamerâu rhwydwaith IP sy'n gwneud proses bwerus o gipio fideo yn bosibl, a ddefnyddir yn bennaf i ffilmio timau Chwaraeon Met Caerdydd.

Mae'r cyfuniad pwerus o ddeunydd darlithoedd a phrofiad gwaith galwedigaethol yn creu amgylchedd sy'n ategu dysgu. Gwelir hyn yn y modd y mae graddedigion yn cael eu recriwtio’n llwyddiannus gan glybiau mawr a thimau Rhyngwladol mewn amrywiaeth o chwaraeon. Mae'r Ganolfan Dadansoddi Perfformiad (CPA) hefyd yn cynnal amrywiaeth o brosiectau ar y cyd â chyrff allanol i gefnogi eu hanghenion dadansoddi.

​Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Labordai Ffisioleg

 

Mae'r Labordai Ffisioleg Chwaraeon wedi'u hachredu gan Gymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Prydain (BASES). Mae gennym ddau labordy gydag ystod eang o offer asesu ar gyfer chwaraeon penodol, gan gynnwys rhedeg, beicio, nofio a rhwyfo. Mae'r rhain yn cynnwys ystod o offer a ddefnyddir i wella dysgu’r myfyrwyr a chaniatáu iddynt gael profiad ymarferol gydag offer gwyddor chwaraeon arbenigol.

Mae sesiynau ymarferol wedi'u cynllunio i gefnogi dealltwriaeth o'r cysyniadau damcaniaethol sy'n sylfaenol i ffisioleg ymarfer corff a pherfformiad dynol. Mae pob labordy addysgu yn cynnwys ergomedrau beicio a melin draed fodurol, yn ogystal â bagiau Douglas a dadansoddwyr nwy ar gyfer asesu ymatebion anadlol i wahanol fathau o berfformiad ymarfer corff.

Mae yna hefyd ystod eang o offer a ddefnyddir i addysgu cysyniadau penodol mewn ffisioleg; Caliperau plygiad y croen ar gyfer cyfansoddiad y corff, peiriannau ECG a monitorau cyfradd curiad y galon ar gyfer ffisioleg gardiofasgwlaidd, gatiau amseru ar gyfer asesu cyflymder a phŵer, a meddalwedd Wingate ar gyfer asesu perfformiad anaerobig.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Labordai Ymchwil Ffisioleg

 ​

Mae'r labordai yn rhoi cyfle i fyfyrwyr israddedig ennill profiad gydag offer gwyddor chwaraeon mwy datblygedig yn ystod prosiect eu traethawd hir yn y flwyddyn olaf.​

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Labordy Biomecaneg

 

Mae Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff wedi'i leoli yn NIAC, gyda labordy pwrpasol, dwy ardal casglu data yn yr ardal athletau, ystafell ddadansoddi a gweithdy. Mae caledwedd yn cynnwys systemau cipio symudiad awtomatig Vicon a CODAmotion, camerâu cyflym a phlatiau grym Kistler.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Campfa Cryfder a Phŵer


Mae'r Gampfa Cryfder a Phŵer newydd yn amgylchedd rhagorol ar gyfer addysgu, ymchwil, ymgynghori ac, wrth gwrs, hyfforddiant.​

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Campfa Adfer a Chyflyru


Uwchben y gampfa Cryfder a Phŵer mae’r gampfa Adfer a Chyflyru. Mae hanner yr ardal hon wedi'i chyfarparu ar gyfer datblygu cryfder rhan uchaf y corff gyda phedair mainc a raciau codi pwysau, meinciau dymbels, meinciau prone pull ac ystod o dymbels. Mae'r hanner arall yn darparu man agored ar gyfer cynhesu’r corff a darlithoedd ymarferol am adferiad. Mae gan y gampfa ystod eang o offer yn seiliedig ar adferiad gan gynnwys peli Swiss, peli Bosu, clustogau sefydlogrwydd, kettle bells, peli meddyginiaeth a bandiau gwrthiant.

Labordy Ymchwil SCRAM

Mae Labordy Ymchwil SCRAM yn ei gwneud yn bosibl i wneud dadansoddiad manwl o berfformiad athletaidd. Mae'r cyfleuster yn galluogi ymchwilwyr ac ymarferwyr fel ei gilydd i bennu lefel perfformiad athletwr ar gyfer ystod o rinweddau cryfder a phŵer. Mae hefyd yn caniatáu i ymarferwyr asesu perfformiad cyhyrol o fewn lleoliad adfer.

Yn y gampfa mae yna blât grym AMTI, pâr o blatiau grym Pasco yn ogystal â dau blât grym Kistler yn sownd yn y llawr i gasglu data amser-grym. Mae offer profi ychwanegol yn cynnwys Systemau SmartSpeed a SmartJump Fusion Sport, Unedau Tendo a GymAware.

Ystafell Addysgu Tylino


Mae Tylino mewn Chwaraeon yn rhan annatod o'r addysgu ar y cwrs BSc (Anrh) mewn Tylino, Adfer a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon.

Mae ystafell addysgu Tylino mewn Chwaraeon yr Ysgol ar lawr cyntaf y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC). Mae'r ystafell wedi'i chyfarparu'n llawn i ddysgu agweddau ymarferol a damcaniaethol ar dylino mewn chwaraeon, gan ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu rhagorol. Mae nifer o blinthau tylino cludadwy ar gael, sy'n caniatáu i'r myfyrwyr ddatblygu eu technegau tylino mewn lleoliad proffesiynol. Gan fod gwybodaeth am anatomeg a ffisioleg yn hanfodol i’r ymarferydd tylino chwaraeon myfyrwyr, mae amrywiaeth o fodelau anatomegol o gymalau, cyhyrau a gewynnau yn hygyrch i'r myfyrwyr i gynorthwyo eu profiad dysgu

Mae Caerdydd Met hefyd yn cynnal clinig tylino sy’n agored i fyfyrwyr a chleientiaid allanol; mae'r clinig yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ar y cwrs gradd ddatblygu eu sgiliau, cronni oriau ymarfer tuag at eu cymhwyster tylino Lefel 4 a chael profiad gwerthfawr o weithio mewn clinig tylino chwaraeon dan oruchwyliaeth.

Cyfleusterau Chwaraeon

 ​

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â'u modiwlau egwyddorion a thechnegau cymhwysol yn y cyfleusterau chwaraeon sydd wedi'u lleoli ar Gampws Cyncoed. Mae'r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol hefyd yn gartref i'r cyfleusterau addysgu am gryfder a chyflyru, y labordy biomecaneg a'r ystafell addysgu tylino.

Mae mwy o fanylion am bob un o'r cyfleusterau chwaraeon i'w gweld yma.

Cyfleuster Darlledu Chwaraeon

Sport Broadcast Facility

Ardal ddarlledu bwrpasol ar gyfer yr MSc mewn Darlledu Chwaraeon. Mae'r cyfleuster yn cynnwys stiwdio deledu wrthsain gyda goleuadau, camerâu, sgrin werdd a set rithwir, oriel deledu gyda system weithredu Tricaster a phrif orsaf olygu, a stiwdio radio hunanweithredol gwrthsain wedi'i chyfarparu ag offer podlediadau /recordiadau sain. Y cyfleuster darlledu yw’r lleoliad ar gyfer sioe wythnosol Sport TV Cardiff Met “Up The Archer” a dyma lle rydym yn recordio ein cynadleddau i’r wasg bob dydd a bwletin newyddion Radio Cardiff Met “Back of The Met”, ein rhaglenni chwaraeon cyffredinol ar gyfer Radio Caerdydd a’r Podlediad misol am Chwaraeon Cymru rydyn ni'n ei gynhyrchu ar gyfer Buzz Magazine.