Hafan>Ymchwil>concordat

Y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr (Y Concordat Datblygu Ymchwilwyr)


Beth yw'r Concordat?

Mae'r Concordat yn gytundeb rhanddeiliaid i gefnogi datblygiad gyrfa ymchwilwyr a'r amgylchedd ymchwil y mae'r gyrfaoedd hynny'n cael eu hadeiladu oddi mewn iddo. Mae rhagor o wybodaeth am y Concordat ar gael yma. Mae'r pedwar grŵp rhanddeiliaid allweddol (Cyllidwyr, Sefydliadau, Ymchwilwyr a Rheolwyr Ymchwilwyr) yn ymrwymo i ystod o ymrwymiadau o dan dair egwyddor glir: Yr Amgylchedd a Diwylliant, Cyflogaeth a Datblygiad Proffesiynol a Gyrfaol, gyda'r nod o gynyddu atyniad a chynaliadwyedd gyrfaoedd ymchwilwyr. Wedi’i lansio yn 2008, cafodd y Concordat gwreiddiol ei ailwampio'n sylweddol yn 2019 i gynnwys mesurau mwy uchelgeisiol a mwy o atebolrwydd i randdeiliaid

Daeth Met Caerdydd yn llofnodwr yn 2021, gydag arwydd yr IG i'r perwyl hwnnw ar 3 Chwefror. Gellir gweld copi o'r llythyr hwnnw yma . Wrth lofnodi'r Concordat, mae'r Brifysgol wedi nodi ei hymrwymiad parhaus i gefnogi gyrfaoedd ein staff ymchwil, ond hefyd i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau a chyllidwyr eraill i ddatblygu newidiadau systemig ehangach.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud i gyflawni ein hymrwymiadau Concordat? 

Bydd gweithredu'r cynllun gweithredu yn cael ei reoli gan y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi a Grŵp Gweithredu Concordat newydd a fydd yn adrodd i Bwyllgor Arloesedd Ymchwil y Brifysgol. Rydym wedi cyflawni ein holl gyfrifoldebau llofnodwyr am ein 12 mis cyntaf ar ôl llofnodi. Rydym hefyd wedi:

  • cynnal asesiad o'n darpariaethau o dan bob un o'r tair egwyddor Concordat;
  • cynnal dadansoddiad bwlch i gymharu ein polisïau a'n harferion presennol yn erbyn yr egwyddorion hynny;
  • cynhyrchu Cynllun Gweithredu Blwyddyn 1 sy'n nodi sut rydym yn ystyried ein camau gweithredu Concordat ochr yn ochr â mentrau eraill y Brifysgol ac yn eu hymgorffori mewn arferion craidd (Cynllun Gweithredu ar gael yma ); 
  • adrodd ar ein cynnydd i'n corff llywodraethu (mae'r adroddiad ar gael yma ).

Yn ogystal, rydym wedi ymrwymo i broses ymgynghori yn 2022 i wella gwelededd y Concordat ym Met Caerdydd, ac i'n helpu i nodi ystod o weithgareddau traws-thema a fydd yn ein galluogi i gyflawni ein cyfrifoldebau fel llofnodwyr.  Bydd y CIG yn cael ei gadeirio gan Gyfarwyddwr Ymchwil y Brifysgol ac yn cynnwys pob Deon Cyswllt Ymchwil, dau aelod o staff ymchwil ac o leiaf un rheolwr llinell ymchwilydd. Bydd y CIG yn gyfrifol am gyflawni Cynllun Gweithredu Blwyddyn 1 a datblygu cynllun dwy flynedd dilynol.  Bydd y CIG yn parhau i gyfarfod i olrhain cynnydd ein cynllun gweithredu a bydd cynrychiolaeth eang y pwyllgor yn sicrhau ein bod yn parhau i gefnogi ymchwilwyr ar bob cam o'u gyrfaoedd.

Hoffech chi gymryd rhan yn y gwaith o gyflawni'r Concordat Datblygu Ymchwilwyr? 

Os ydych yn aelod o staff sydd â diddordeb yn y Concordat ac os hoffech gymryd rhan yn y gwaith o gefnogi'r gwaith o'i gyflwyno, cysylltwch ag Orla Govers  ogovers@cardiffmet.ac.uk.

Darllenwch Y Concordat Hybu Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr yn llawn yma.