Llên-ladrad

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Er mwyn i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ddefnyddio TurnitinUK, mae’n bosibl y bydd eich aseiniadau, ynghyd â gwybodaeth amdanoch chi (eich enw, a/neu eich cyfeiriad e-bost, manylion y cwrs a'ch sefydliad), yn cael eu cyflwyno i'r gwasanaeth, er mwyn nodi unrhyw feysydd o ddyblygu yn eich gwaith. Yna bydd eich aseiniad a'r wybodaeth amdanoch yn cael eu storio mewn cronfa ddata, o leiaf hyd nes bydd y Brifysgol yn eich dileu o'r gwasanaeth. Defnyddir y gronfa ddata i gymharu gwaith a gyflwynir yn y dyfodol gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, neu mewn sefydliadau eraill yn y DU sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Bydd TurnitinUK yn cadw'r wybodaeth a gyflwynir iddo fel y gall wneud cymariaethau ag ystod mor eang â phosibl o gynnwys.

Bydd gwybodaeth am staff a myfyrwyr a gyflwynir i'r gwasanaeth yn cael ei throsglwyddo i wledydd sydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac yn cael ei chadw mewn gwledydd nad ydynt yn rhwym wrth Ddeddfwriaeth Diogelu Data'r UE. Fodd bynnag, mae iParadigms, sy'n gweithredu'r gwasanaeth, yn rhwym wrth gontract i gadw at delerau Deddf Diogelu Data 1998.

Nid bwriad TurnitinUK yw canfod llên-ladrad ond canfod achosion posibl. Bydd eich darlithydd yn derbyn Adroddiad Gwreiddioldeb gan y gwasanaeth ac, os canfyddir lefel uchel o debygrwydd rhwng eich aseiniad a chynnwys arall, bydd yn cyflwyno adroddiad i Gadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol. Os bydd y Cadeirydd yn penderfynu y dylid trin y mater fel achos o arfer annheg yna bydd Gweithdrefn Ymarfer Annheg Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gymwys. Byddwch yn derbyn copi o'r Adroddiad Gwreiddioldeb fel rhan o'r weithdrefn honno.

Os yw sefydliad arall yn derbyn Adroddiad Gwreiddioldeb gan y gwasanaeth sy'n nodi graddfa uchel o debygrwydd rhwng aseiniad a gyflwynwyd gan un o'u myfyrwyr ac un a gyflwynwyd gennych chi, gallant ofyn am gopi o'ch aseiniad. Fel rheol bydd y Brifysgol yn cytuno i geisiadau o'r fath.

O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 mae gennych hawl i ofyn i weld pa wybodaeth amdanoch chi sydd gan y gwasanaeth a'r hawl i wrthwynebu defnyddiau penodol o'r wybodaeth honno. Mae gennych hefyd yr hawl i fynnu bod y Brifysgol yn peidio â chymryd unrhyw gamau ar gyfer llên- ladrad ar sail Adroddiad Gwreiddioldeb gan TurnitinUK yn unig.

Gwybodaeth i Staff

Er mwyn i chi ddefnyddio TurnitinUK, bydd angen cyflwyno gwybodaeth amdanoch chi (eich enw, eich cyfeiriad e-bost, manylion cwrs a sefydliad) i'r gwasanaeth a bydd yn cael ei storio a'i gadw fel yr amlinellwyd uchod. Bydd y wybodaeth hon yn gysylltiedig â'r cynnwys a gyflwynir gan eich myfyrwyr a gellir ei datgelu i gyd-academyddion mewn sefydliadau eraill yn y DU pe bai achos o amheuaeth o lên-ladrad, er mwyn iddynt gysylltu â chi.

Cyngor i Staff

Er nad oes angen cael caniatâd myfyrwyr i gyflwyno eu haseiniadau a'u manylion personol i TurnitinUK, ystyrir ei bod yn arfer dda gwneud hynny. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod y Brifysgol yn parhau i hysbysu myfyrwyr ei bod yn defnyddio’r gwasanaeth. Dylid defnyddio'r daflen aseiniad a/neu'r sgrin gyflwyno Blackboard i roi gwybod i fyfyrwyr pa aseiniadau a gyflwynir i TurnitinUK. Dylid defnyddio datganiadau fel y rhai isod:

  • Fel rhan o'i hymrwymiad i ansawdd a chynnal safonau academaidd, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gweithredu'r gwasanaeth canfod llên-ladrad 'TurnitinUK'. Bydd yr aseiniad hwn, ynghyd â rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi, yn cael ei gyflwyno i'r gwasanaeth.
  • Bydd yr aseiniad hwn yn cael ei gyflwyno i'r gwasanaeth canfod llên-ladrad TurnitinUK. Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at eich taflen aseiniad.
  • Gellir diwygio'r datganiadau hyn os na fydd yr aseiniadau'n cael eu cyflwyno fel mater o drefn a dim ond yn cael eu cyflwyno mewn rhai amgylchiadau. Mewn achosion o'r fath gellid defnyddio hysbysiad cyffredinol, fel yr un isod:
    • Fel rhan o'i hymrwymiad i ansawdd a chynnal safonau academaidd, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gweithredu'r gwasanaeth canfod llên-ladrad 'TurnitinUK'. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gyflwyno'r aseiniad hwn, yn ogystal â rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi, i'r gwasanaeth.

Dylid cadw gwybodaeth am fyfyrwyr a gyflwynir i TurnitinUK neu a dderbynnir yn ôl o'r gwasanaeth yn ddiogel, yn yr un modd â gwybodaeth arall am fyfyrwyr a allai fod gennych neu y gallai fod gennych fynediad iddynt.

Os byddwch yn cysylltu ag aelod o staff academaidd mewn sefydliad arall, neu os bydd rhywun yn cysylltu â chi, dylech ddatgelu cyn lleied am y myfyriwr dan sylw ag sy'n angenrheidiol ar gyfer yr ymchwiliad. Fel rheol, dim ond eu henw, manylion eu cwrs ac o bosibl arwydd o'u lleoliad (er nad eu cyfeiriad llawn) fyddai hyn. Mae datgelu mwy o wybodaeth am y myfyriwr, fel cyn-ysgolion neu golegau neu wybodaeth am aelodau eraill o'u teulu, heb eu caniatâd yn debygol o fynd yn groes i'r Ddeddf Diogelu Data

Mae gan fyfyrwyr yr hawl i wybod pa wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanyn nhw a sut mae'n cael ei defnyddio - naill ai'n anffurfiol gennych chi neu'n ffurfiol trwy wneud Cais am Fynediad at Ddata gan y Testun o dan y Ddeddf Diogelu Data. Mae ganddyn nhw'r un hawliau ni waeth a yw'r wybodaeth yn cael ei chadw gan TurnitinUK neu gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd (ar ffurf copi print o ganlyniadau a dderbyniwyd o'r gwasanaeth, neu nodiadau a wnaed yn ystod ymchwiliad i lên-ladrad a amheuir).

Mae gan fyfyrwyr hefyd yr hawl i fynnu nad yw'r Brifysgol yn cymryd unrhyw gamau ar gyfer llên-ladrad ar sail Adroddiad Gwreiddioldeb gan TurnitinUK yn unig.

Dylid rhoi gwybod yn ysgrifenedig i Gadeirydd y Bwrdd Arholi perthnasol am unrhyw Adroddiad Gwreiddioldeb sy'n canfod graddfa uchel o debygrwydd rhwng aseiniad a chynnwys arall, fel arfer o fewn pum diwrnod gwaith. Os bydd y Cadeirydd yn penderfynu y dylid trin y mater fel achos o arfer annheg yna bydd Gweithdrefn Ymarfer Annheg Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gymwys. Dylai copi o'r Adroddiad Gwreiddioldeb fod ar gael i'r myfyriwr fel rhan o'r weithdrefn honno.