Hafan>Prosesau Caffael Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prosesau Caffael Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Croeso i dudalennau'r adran Gaffael ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'r adran yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i holl ysgolion ac adrannau'r brifysgol sy'n ymdrin â phob agwedd ar gaffael a gweithgaredd masnachol.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cymryd rhan weithredol yng Nghonsortiwm Pwrcasu Addysg Uwch Cymru (HEPCW). Mae'r brifysgol hefyd yn cefnogi Gwasanaethau Caffael Cenedlaethol Cymru ac yn cefnogi'r cysyniadau o gydweithio yn y sector cyhoeddus ehangach.

Os hoffech ddysgu rhagor am brosesau caffael Prifysgol Metropolitan Caerdydd neu wybod sut i ddod yn gyflenwr i'r brifysgol neu i HEPCW, ewch i'r adran 'Amdanom Ni '.Ymwadiad - Mae eich derbyniad ar y wefan hon yn cael ei lywodraethu gan y canlynol. Cymerwch amser i'w ddarllen.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ceisio sicrhau bod y wefan hon a'r wybodaeth sydd arni yn gywir, yn gyfredol ac yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll. Fodd bynnag, darperir y wybodaeth "fel ag y mae" heb i unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth gael eu gwneud a heb warant o unrhyw fath, p'un a yw'n benodol neu'n cael ei hensynio. Cyn gweithredu ar unrhyw wybodaeth sydd ar y wefan hon, fe'ch cynghorir i wirio ei haddasrwydd a'i chywirdeb. Ni all Prifysgol Metropolitan Caerdydd na'i gweithwyr, asiantau na chysylltiadau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd o gwbl am unrhyw beth sy'n deillio o ddefnyddio unrhyw wybodaeth yma nac am unrhyw gamgymeriadau, wallau neu gamddehongliadau a geir yma.

Nid yw Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gyfrifol nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig ac ni ddylid ystyried rhestrau neu gynnwys dolenni at wefannau eraill fel arwydd o ardystiad o unrhyw fath gan y Brifysgol.

Oni nodir yn wahanol, mae Hawlfraint yr holl ddeunydd yma yn perthyn i Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Gwaherddir unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o unrhyw ddeunydd hawlfraint sydd yma.

Bydd eich mynediad i’r wefan hon a/neu glustnodi’r wefan yn golygu eich bod yn derbyn y telerau defnyddio a mynediad i'r wefan hon yn llawn.