Hafan>Newyddion>Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn Cymeradwyo Met Caerdydd

Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn Cymeradwyo Met Caerdydd

Newyddion | 20 Ebrill, 2021

Mae Adolygiad Gwella Ansawdd diweddaraf Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi canmol y sefydliad am ei gyflawniadau mewn sawl maes, gan gynnwys dulliau rhagweithiol o gynyddu lefelau cymorth i fyfyrwyr yn ystod y pandemig, a gwella ansawdd profiad dysgu'r myfyrwyr.

Wedi'i gynnal gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA), cynhaliodd tîm o bum adolygydd annibynnol adolygiad ffurfiol o'r sefydliad ym mis Ionawr 2021, gyda'r broses yn cael ei chynnal yn gyfan gwbl mewn amgylchedd ar-lein oherwydd pandemig parhaus Covid-19. Yn gyffredinol, cytunodd y tîm adolygu fod Met Caerdydd yn bodloni gofynion y Safonau a'r Canllawiau Ewropeaidd (ESG) ar sicrhau ansawdd mewnol, a bod y sefydliad yn bodloni gofynion rheoliadol sylfaenol perthnasol Fframwaith Asesu Ansawdd Cymru.

Roedd y canlynol ymhlith yr hyn a dderbyniodd ganmoliaeth:

• Y cyfraniad cryf a wnaed gan y Deon Cynorthwyol Ymgysylltiad Myfyrwyr o ran cryfhau ymgysylltiad myfyrwyr a phartneriaeth rhwng myfyrwyr a'r Brifysgol.

• Agwedd arbennig o ragweithiol y Llyfrgell a'r Gwasanaethau Gwybodaeth i gynyddu lefel y cymorth i fyfyrwyr ymhellach, yn enwedig yn ystod y pandemig.

• Effaith mentrau'r Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd wrth sicrhau bod ansawdd profiad dysgu myfyrwyr yn cael ei reoli a'i wella'n gyson.

• Goruchwyliaeth gadarn o bartneriaethau Addysg Drawswladol sy'n sicrhau nad yw safonau academaidd ac ansawdd profiad dysgu myfyrwyr mewn perygl.

• Trefnu a rheoli lleoliadau gwaith yn gyson ac yn hynod effeithiol ar draws y sefydliad.

Dywedodd Dr Jacqui Boddington, Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr: "Rwyf wrth fy modd gyda chanlyniad yr adolygiad ac yn arbennig o falch bod y panel wedi cymeradwyo ein hymrwymiad i weithio mewn partneriaeth â'r corff myfyrwyr i sicrhau ansawdd ar draws y daith ddysgu i fyfyrwyr yn ei chyfanrwydd - yma yng Nghaerdydd ac yn rhyngwladol. 

"Roedd yn arbennig o braf nodi cydnabyddiaeth y panel o'r gwaith sylweddol ar draws ein gwasanaethau academaidd, proffesiynol a chymunedau myfyrwyr i gefnogi dysgu myfyrwyr yn ystod pandemig y Coronafeirws.

"Rydym yn hynod ddiolchgar i'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac i'r panel am eu hymagwedd a'u diwydrwydd o fewn heriau penodol y pandemig, a'r oedi cysylltiedig i'r broses adolygu."

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwella Dysgu, Dr Joanna Hendy: "Mae'r ganmoliaeth yn yr adroddiad hwn yn adlewyrchu'r gwaith rhagorol y mae staff, myfyrwyr, yr AU a phartneriaid ar draws Met Caerdydd yn ei wneud i gefnogi'r daith dysgu myfyrwyr. Diolch i'r holl staff a myfyrwyr o bob rhan o Met Caerdydd am gefnogi'r broses hon mewn modd mor golegol a chadarnhaol."

"Yr hyn y gallai'r panel adolygu ei weld yw ymdrech ymwybodol i gydweithio â lles myfyrwyr a staff sy'n dod gyntaf. Mae'r ganmoliaethau hyn yn benllanw llawer o waith caled – yn enwedig yn ystod pandemig byd-eang – ac rwy'n falch o'r staff a'r myfyrwyr sydd wedi gweithio i gynnal ein safonau uchel."

Bu adroddiad QAA hefyd yn gwneud nifer o argymhellion, gan ofyn:

• Bod trefniadau ar gyfer cynorthwyo cynrychiolaeth myfyrwyr mewn sefydliadau partneriaeth yn cael eu gweithredu'n gyson ac yn effeithiol.

• Bod y Brifysgol yn sicrhau bod pob myfyriwr ymchwil ôl-raddedig sy'n addysgu’n ymgymryd â hyfforddiant ffurfiol priodol cyn cymryd cyfrifoldeb am addysgu, gan gynnwys hyfforddiant penodol ar gyfer cyflwyno ar-lein lle bo hynny'n briodol.

• Bod y Brifysgol yn sicrhau bod yr holl bartneriaid yn deall y gofynion ar gyfer delio â chwynion ac apeliadau academaidd, a bod y gofynion hyn yn cael eu cyfleu'n glir ac yn gyson i'r holl fyfyrwyr.

Adnoddau

Adroddiadau'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd