Hafan>Newyddion>Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn Cyhoeddi Cyfrifon Blynyddol Cadarnhaol

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn Cyhoeddi Cyfrifon Blynyddol Cadarnhaol

Ionawr 13, 2020

Er gwaethaf amgylchedd hynod heriol, gan gynnwys talu taliadau pensiwn unwaith ac am byth, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cyhoeddi set gadarnhaol arall o gyfrifon blynyddol.

Cynyddodd y Brifysgol ei throsiant o £103.7m yn 2017/18 i £106.8m yn 2018/19. Cyrhaeddodd yr arian a gynhyrchwyd ar gyfer ei ail-fuddsoddi £13.1m, yr uchaf yn hanes y Brifysgol, a phostiwyd gwarged o £178m ar gyfer y flwyddyn 2018/19.

Cymerodd y Brifysgol y penderfyniad strategol dair blynedd yn ôl i adlinio ei chostau staffio i lefel fwy cynaliadwy, sydd wedi ei galluogi i barhau i gynhyrchu gwarged ac arian parod i'w ail-fuddsoddi ym mhrofiad y myfyriwr. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, er gwaethaf yr heriau niferus y mae'r sector AU yn eu hwynebu, mae Met Caerdydd wedi ymrwymo dros £8m i wella cyfleusterau i fyfyrwyr ar ei champysau yn Llandaf a Chyncoed ac wedi prynu ac adnewyddu llety ychwanegol, sef Tŷ Alexander, oddi ar Rhodfa'r Gorllewin, i ddarparu ar gyfer ehangu'r Brifysgol.

Mae ffrydiau incwm hefyd wedi cael eu harallgyfeirio i liniaru'r gostyngiad demograffig yn y rhai sy'n gadael ysgolion yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod cyhoeddi, cododd incwm ymchwil ac arloesi i £8.4m, cynnydd o 42% mewn dwy flynedd, a chynyddodd incwm addysg draws wladol i £4.8m (i fyny 12% mewn dwy flynedd).

Dywedodd y Llywydd a'r Is-Ganghellor yr Athro Cara Aitchison: "Rwy'n falch i gyhoeddi, o ganlyniad i waith caled, teyrngarwch ac ysbryd cymunedol pawb ym Met Caerdydd, fod y Brifysgol bellach yn ei safle cryfaf ers blynyddoedd gyda chynnydd yn nifer y myfyrwyr, boddhad myfyrwyr, boddhad staff a'r flwyddyn ariannol orau erioed.

"Rydym hefyd wedi gostwng y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau i fwlch cymedrig o 9.88% o 14.85% yn 2017, ac wedi symud i'r 50 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr diweddaraf, gyda'r boddhad cyffredinol yn cynyddu'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol i 85%.

"Rydym yn brifysgol fodern a blaengar ac wedi addasu yn unol â hynny i symud ymlaen o fewn sector heriol."

Mae cyflawniadau arwyddocaol eraill i Met Caerdydd yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys:

  • Lansiad Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon, gyda Chaerdydd Met yn ddarparwr achrededig Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru.

  • Cynhyrchu'r nifer uchaf o fusnesau cychwynnol graddedigion ymhlith prifysgolion Cymru ac, am y tair blynedd diwethaf, bod yn yr 8% uchaf o dros 150 o brifysgolion y DU ar gyfer cychwyn graddedigion.

  • Cynyddu nifer y myfyrwyr rhyngwladol - 1,078 neu 10% heb gynnwys myfyrwyr yr UE (i fyny o 894 ddwy flynedd yn ôl). Disgwylir i hyn godi ymhellach fyth yn sesiwn 2019/20.

  • Gwella lefelau boddhad staff - mae 90% o staff yn mwynhau gweithio ym Met Caerdydd