Hafan>Newyddion>Cwmni technoleg newydd mewn partneriaeth gyda chawr technoleg 3D byd-eang

Cwmni Technoleg a Sefydlwyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n ailddyfeisio'r ffordd yr ydym yn gweld delweddau ar sgriniau yn dod yn bartner busnes i cawr technoleg 3D byd-eang

Newyddion | 21 Ebrill 2021

Cardiff Metropolitan University

 

Mae cwmni deillio technoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n newid y ffordd yr ydym yn edrych ar ddelweddau trwy ein sgriniau wedi cyrraedd carreg filltir gyffrous yn ei ddatblygiad. 

Mae'r dechnoleg yn debygol o fod yn rhan o’n gweithgaredd ar-lein yn y dyfodol gan gynnwys sut rydyn ni'n delweddu cynhyrchion rydyn ni'n siopa amdanyn nhw ar-lein, sut rydyn ni'n dewis car newydd a sut rydyn ni'n gweld lleoedd pensaernïol yn rhithiol.  

Trwy ddod yn Bartner Datrysiadau Gwiriedig (BDG) i Unity, un o brif gwmnïau meddalwedd 3D y byd, mae cynnyrch cyntaf Fovotec, technoleg persbectif 3D tra-eang amser real arloesol, 'FovoRender' bellach ar gael yn fasnachol am y tro cyntaf. 

Mae FovoRender yn deillio o ddeng mlynedd o ymchwil arloesol gan dîm rhyngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.  Mae'n dechnoleg rendro 3D amser real newydd a ddyluniwyd ar gyfer gweithwyr proffesiynol delweddu 3D menter gan ddefnyddio Unity. Mae FovoRender yn cynyddu’r maes gwelediad y gellir ei ddefnyddio mewn delweddau 3D yn ddramatig gan ddefnyddio techneg sy'n seiliedig ar olwg ddynol.  Mae'n golygu y gall defnyddiwr ffitio llawer mwy o le i'r un ardal sgrin gyda llawer llai o afluniad o'i gymharu â rendr safonol.  FovoRender yw'r dechnoleg rendro graidd gyntaf i gael ei gwirio gan Unity, un o ddarparwyr peiriannau 3D mwyaf y byd. 

Mae Fovotec yn darparu technoleg FovoRender o dan drwydded ar sail prosiect ynghyd â gwasanaeth datblygwr i helpu cleientiaid i'w sefydlu yn eu prosiectau.

Ym mis Medi 2020 cododd Unity fwy na $1.3 biliwn mewn IPO ar brisiad o $13.6 biliwn. 

Mae adroddiad 2019 Global Market Insights yn amcangyfrif bod y farchnad fyd-eang ar gyfer meddalwedd rendro 3D ar fin ehangu o $1.5 biliwn yn 2018 i fwy na $6 biliwn erbyn 2025 ac mae cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr ymchwil Fovotec, Rob Pepperell, yn ddigon naturiol, yn gyffrous am ddyfodol FovoRender.

Mae rhyddhau FovoRender yn agor y ffordd i dechnoleg a phortffolio Eiddo Deallusol y cwmni arloesol gael ei gymhwyso ar draws amrywiaeth o gymwysiadau a marchnadoedd ehangach yn y dyfodol - o hapchwarae i feddygaeth, sinematograffi CGI, llwyfannau siopa ar-lein, fideogynadledda neu hyd yn oed teithiau 3D - gyda'r potensial i newid y ffordd rydyn ni'n gweld ar sgriniau am byth. 

Dywedodd Robert Pepperell, cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Ymchwil Fovotec: “Bydd FovoRender yn newid y ffordd y mae artistiaid 3D yn gweithio a sut mae defnyddwyr yn profi gofod 3D. Mae'n deillio o safbwynt gwahanol i’r 600 mlynedd o draddodiad delweddu geometreg, yn seiliedig ar bersbectif llinol, i agor rhith-ofodau sy'n seiliedig ar y ffordd y mae pobl yn gweld, yn hytrach na chamerâu.

“Nid yw artistiaid erioed wedi gallu rendro cymaint o le 3D gyda chyn lleied o afluniad. Ni allwn aros i weld beth mae gweithwyr proffesiynol delweddu ledled y byd yn ei greu ag ef. ”

Dywedodd Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yr Athro Cara Aitchison: “Rydym yn hynod falch o’r dechnoleg FovoRender arloesol a ddechreuodd ei daith yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

“Trwy newid y ffordd yr ydym yn edrych ar y byd am y tro cyntaf mewn 600 mlynedd, bydd FovoRender yn cael effaith gadarnhaol ar lawer o ddiwydiannau nawr ac yn y dyfodol. Mae'r dechnoleg yn efelychu profiad dynol gwir olwg naturiol mewn graffeg gyfrifiadurol 3D amser real ar sgrin wastad safonol gartref, heb afluniad. Ni fu hyn erioed yn bwysicach ers i bandemig Covid symud cymaint o fusnesau ar-lein.

“Mae’r bartneriaeth newydd gydag Unity yn garreg filltir gyffrous yn natblygiad Fovo a dymunwn bob llwyddiant i’r tîm cyfan y tu ôl i’r dechnoleg arloesol hon yn y dyfodol.”

Dywedodd Dr Alyson Thomas, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllid yng Nghyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW): “Mae'r ymchwil a wnaed gan Brifysgol Met Caerdydd yn enghraifft wych o'r hyn y gellir ei gyflawni trwy gyllid HEFCW, ac mae'r dechnoleg newydd y mae'r ymchwil hon wedi'i seilio arni wedi gwneud gwahaniaeth anhygoel i'r delweddau y gellir eu cynhyrchu. 

“Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn i ddatblygu o gwmni technoleg AU yng Nghymru sydd a’r potensial i gael effaith fyd-eang ar dechnoleg rendro graffeg, gan gryfhau enw da'r genedl fel canolfan arbenigedd mewn technolegau creadigol.”    

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Fovotec.