Hafan>Newyddion>Paratoi ar gyfer tymor newydd - neges gan Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Paratoi ar gyfer tymor newydd - neges gan Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Ysgrifennaf atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y mesurau yr ydym wedi'u mabwysiadu ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd wrth inni geisio diogelu iechyd a lles ein myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd, ein staff a'n cymuned ehangach ar yr adeg hon o bryder mawr o ganlyniad i bandemig Coronafeirws.

Hoffwn eich sicrhau ein bod wedi cymryd pob cam posibl i ddiogelu ein prifysgol a'n cymuned ehangach. Fodd bynnag, rwy'n sylweddoli, gydag achosion o Covid-19 yn codi eto, efallai y bydd gennych gwestiynau am sut y bydd y Brifysgol yn gweithredu eleni. Bwriad y brîff hwn yw ateb cwestiynau a ofynnir amlaf ond byddaf i a'm huwch-gydweithwyr yn hapus iawn i ateb unrhyw ymholiadau pellach sydd gennych. Mae manylion sut i gysylltu â mi'n uniongyrchol wedi'u cynnwys ar ddiwedd y brîff hwn.

Dychwelyd pwyllog

Fel Prifysgol sy'n seiliedig ar werthoedd, yr ydym wedi blaenoriaethu iechyd a lles ein staff, ein myfyrwyr a'n cymuned yn ystod y pandemig, gan roi'r holl sicrwydd y gallem o'r cychwyn cyntaf, a'r ffocws hwn fydd ein blaenoriaeth o hyd wrth inni ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd. Byddwn yn dechrau croesawu myfyrwyr o 21ain Medi, cyn y tymor sy'n dechrau ar y 5ed Hydref.

Bydd y rhai sy'n gyfarwydd â'n campysau yn gweld llawer iawn o newid yn deillio o'r gwaith rydym wedi'i wneud i sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein cymuned Un Met Caerdydd yn ddiogel drwy gyd-fynd â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru.

Gweithio gyda'n gilydd

Drwy gydol yr haf, mae ein tîm Amgylchedd ac Ystadau wedi bod yn brysur yn addasu ein mannau dan do ac awyr agored i leihau'r risg o Covid-19. Mae'r addasiadau yn cynnwys:

  • sefydlu a chyfeirio systemau un ffordd
  • addasu eitemau cyswllt uchel fel drysau a thapiau i mewn i eitemau 'di-gyffwrdd'
  • adeiladu mannau wedi'u gorchuddio a mannau eistedd yn yr awyr agored lle gall myfyrwyr a staff gyfarfod a chymdeithasu dan orchudd ag awyru da
  • gosod mannau casglu digyswllt mewn mannau gwerthu bwyd sydd wedi'u treialu dros fisoedd yr haf
  • adolygu deiliadaethau ystafelloedd i fodloni ymbellhau cymdeithasol
  • sefydlu dros 2,000 o fannau gwybodaeth ar draws ein campysau
  • gosod 100 o orsafoedd hylif diheintio dwylo a basnau ymolchi yn ein hadeiladau
  • adeiladu sgriniau diogelwch mewn derbynfeydd sy'n wynebu cwsmeriaid
  • gweithredu mesurau 'rheoli torf' ar gyfer cyfnodau prysur iawn

Rydym hefyd wedi gweithredu polisi gorfodol ar gyfer gorchuddion wyneb anfeddygol ar gyfer meysydd fel coridorau lle na ellir gwarantu ymbellhau cymdeithasol. Yn ogystal, sefydlwyd gwell cyfundrefnau glanhau gan ddefnyddio cemegau gwrthfeirysol glanhau arbenigol cyn y cyfnod cloi ac maent wedi'u gwella ymhellach i'w defnyddio ar draws ein safleoedd, a bydd 'Marsialiaid Diogelwch' newydd ar y campysau yn darparu gwybodaeth a chyngor i gefnogi pawb sy'n ymweld, yn astudio neu'n gweithio yn ein prifysgol ac yn defnyddio ein cyfleusterau.

Diogelwch i'n myfyrwyr

O ganlyniad i ganllawiau Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth ôl-16 ac addysg uwch, bydd Tymor 1 yn gweld myfyrwyr yn cael mynediad at gyfuniad o addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb – arddull rydym yn ei galw'n 'ddysgu hyblyg'. Bydd mabwysiadu'r model hwn yn galluogi ein myfyrwyr i gael mwy o reolaeth dros amseriad a lleoliad eu dysgu, gan ddiogelu eu mynediad i'w cwrs pe bai ail don o Covid-19 yn amharu ymhellach. 

Er bod angen ymbellhau cymdeithasol o hyd, ni fyddwn yn addysgu mewn darlithfeydd a bydd addysgu ar gyfer ein rhaglenni mwy yn parhau ar-lein, proses a sefydlwyd gennym cyn cyfnod cloi'r Gwanwyn. Yn amodol ar gymeradwyaeth yn dilyn asesiadau risg manwl, bydd rhyngweithio wyneb yn wyneb ar gyfer grwpiau llai yn digwydd lle y bo'n bosibl a lle nad oes modd osgoi agosrwydd defnyddir Cyfarpar Diogelu Personol a sgriniau symudol. 

Mae ein timau llety preswylfeydd myfyrwyr yn cynorthwyo myfyrwyr ar gampws gyda'r mesurau newydd hyn a bydd yn ofynnol i fyfyrwyr aros mewn llety 'swigod'. Bydd rhaglen gymdeithasol breswyl wedi'i hail-greu, a gynlluniwyd mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr a chan gynnwys amrywiaeth o weithgareddau ar-lein, yn helpu myfyrwyr i wneud ffrindiau newydd o bell diogel.  Buddsoddwyd ymhellach yn y cynllun nextbike i annog myfyrwyr i feicio yn hytrach na defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd llety ar gyfer myfyrwyr yr UE a myfyrwyr Rhyngwladol yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai y mae angen iddynt hunanynysu wrth gyrraedd y DU. Bydd y myfyrwyr hyn yn cael cynnig llety meddiannaeth unigol, pecynnau bwyd a gofal bugeiliol am ddim i'w helpu i reoli'r cyfnod cwarantin yn ddiogel. 

Anogir myfyrwyr rhyngwladol i gyrraedd drwy Feysydd Awyr Rhyngwladol Heathrow a Chaerdydd, lle'r ydym wedi trefnu trosglwyddiadau maes awyr am ddim i lety diogel, gan leihau'r risg ac amddiffyn ein myfyrwyr a'n cymuned ehangach.

Bydd unrhyw fyfyriwr y nodir ei fod yn hunanynysu o ganlyniad i Covid-19 ar unrhyw adeg yn ystod y tymor yn cael cynnig pecyn gofal cyflawn gan sicrhau bod ganddynt fynediad at fwyd a chymorth lles a'u bod yn parhau i fynd at eu hastudiaethau yn ddiogel drwy ddysgu hyblyg. 

Gall myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau diweddaraf gan ddefnyddio'r tudalennau newydd 'Beth i'w ddisgwyl' ar ein gwefan, ac mae ein holl Wasanaethau Myfyrwyr bellach yn gwbl ddigidol sy'n golygu y gall myfyrwyr gael mynediad at holl gymorth lles, cyngor a gyrfaoedd ar-lein. 

Diogelwch i'n staff

Bydd y mwyafrif helaeth o staff yn parhau i dreulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn gweithio gartref fel y gallwn reoli nifer y bobl a'r risgiau ar ein campysau. Pan fydd staff yn dod i mewn i'n hadeiladau, caiff asesiad risg ei gwblhau ymlaen llaw ac mae swyddfeydd wedi'u haddasu i sicrhau bod staff yn glynu wrth ymbellhau cymdeithasol. Rydym wedi gosod sgriniau rhwng desgiau ac wedi lleihau nifer y bobl mewn swyddfeydd a rennir drwy weithredu systemau rota.

Er ein bod wedi wynebu sawl her dros y chwe mis diwethaf mae staff wedi addasu'n dda i'n ffyrdd newydd o weithio ac mae morâl yn dda ar y cyfan. Mae ein ysbryd wedi'u codi gan ein cyllid diwedd y flwyddyn cryf a chynnydd o 41 o lle yn nhabl cynghrair The Guardian Good University Guide yr wythnos diwethaf. Ers mis Mawrth rwyf wedi ceisio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i gymuned ein prifysgol ac ynghyd â Diweddariad Wythnosol yn seiliedig ar fy nghysylltiad parhaus â Llywodraeth Cymru a'r DU ac ystod o gyrff y sector addysg ac iechyd. Rwy'n ymwybodol, gyda Covid-19 yn parhau i fod yn bryder i'n cymuned ehangach, bod angen i mi wneud mwy i gyfathrebu'n rheolaidd gyda'n cyfeilion, cymdogion a chefnogwyr.

Diogelwch i'n cymuned

Wrth i ni gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd i Gaerdydd, rydym yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phrifysgolion eraill y ddinas i sicrhau bod gennym gynlluniau priodol ar waith. Mae cydweithwyr hefyd wedi bod yn siarad â'r grwpiau lleol a byddwn yn sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad â phobl Caerdydd sy'n byw'n agos at ein campysau wrth i'r flwyddyn academaidd newydd fynd yn ei flaen

Edrych ymlaen

Er na fydd dechrau'r flwyddyn academaidd newydd yn un 'normal' i unrhyw un ohonom, fe'm calonogir gan y negeseuon cadarnhaol niferus yr wyf yn dal i'w cael gan ein myfyrwyr a'n staff am ein dull gweithredu drwy gydol yr argyfwng hwn; mae'n hanfodol bod ein gweithredoedd yn parhau i gynnal eich hyder ynom.

Er bod ansicrwydd o'n blaenau o hyd, rwy'n hyderus bod cymuned ein Prifysgol wedi paratoi cystal ag y gallwn i leihau'r risgiau i'n myfyrwyr, ein staff a'n cymuned ehangach wrth barhau i ddarparu addysg ddiogel, gyfoethog a phleserus i bawb.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae croeso i chi e-bostio mi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Gyda dymuniadau gorau,

Yr Athro Cara Aitchison
Llywydd ac Is-Ganghellor