Hafan>Newyddion>Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymuno â menter diogelwch myfyrwyr arobryn

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymuno â menter diogelwch myfyrwyr arobryn

​​​​​Newyddion | 21 Tachwedd 2023

​​Heddiw, cyhoeddwyd mai Prifysgol Metropolitan Caerdydd oedd y brifysgol ddiweddaraf i ddod yn Aelod Sefydlol o ProtectED – y fenter genedlaethol arobryn, gan godi safonau mewn diogelwch myfyrwyr yn y sector addysg uwch.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn arloeswr, gan mai dim ond yr ail brifysgol yng Nghymru i ddod yn sefydliad Aelod Sefydlydd ProtectED. Mae Aelod Sefydlol ProtectED yn deitl a roddir i’r deuddeg prifysgol cyntaf ‘mabwysiadwr cynnar’ sy’n ymuno â ProtectED. Bydd sefydliadau sy’n aelodau sefydlu yn helpu i lywio datblygiad a chyflwyniad ProtectED dros y blynyddoedd nesaf.

Mae Metropolitan Caerdydd yn dod â phrofiad myfyrwyr o dros 11,000 o ​ddysgwyr o fwy na 143 o wledydd o fewn cwmpas y Cod Ymarfer ProtectED.

Mae ProtectED yn cydnabod bod gan brifysgolion rôl eang i’w chwarae wrth gefnogi diogelwch eu myfyrwyr – nid yn unig tra byddant ar y campws, ond drwy gydol eu profiad fel myfyriwr. Mae sefydliadau sy’n Aelodau ProtectED yn gweithio tuag at asesu ac achredu annibynnol yn erbyn y Cod Ymarfer ProtectED. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i brifysgolion gael polisïau, gweithdrefnau ac arferion priodol ar waith sy’n bodloni argymhellion arfer gorau cyfredol ar draws nifer o feysydd yn cynnwys: diogelwch sefydliadol craidd; myfyrwyr rhyngwladol; aflonyddu ar fyfyrwyr ac ymosodiadau rhywiol; a noson allan y myfyrwyr. Gall prifysgolion nawr ddewis gwneud cais ar gyfer pob ardal yn unigol, neu gyda’i gilydd. Yn y modd hwn, gall prifysgol deilwra’r cynllun i gyd-fynd â’u dull o ddiogelu profiad myfyrwyr.

Mae Aelodaeth ProtectED felly yn caniatáu i ddarpar fyfyrwyr a’u rhieni nodi’n hawdd y prifysgolion hynny sy’n cymryd camau go iawn i gyflawni arfer gorau wrth sicrhau diogelwch eu myfyrwyr.

Dywedodd Adrian Dennehy, Rheolwr Gwasanaethau Amddiffyn Campws ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd: “Rydyn ni’n gwybod bod mynd i’r brifysgol yn amser cyffrous i fyfyrwyr, a bydd llawer ohonyn nhw’n byw oddi cartref am y tro cyntaf. Ond gyda hynny daw llawer o brofiadau newydd i bobl ifanc. Diogelwch ein myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth, a dyna pam rydym wedi dewis cwblhau achrediad Diogelu Addysg er mwyn sicrhau y gall ein myfyrwyr ffynnu drwy eu profiad prifysgol cyfan.”

Dywedodd Brian Nuttall, Cyfarwyddwr ProtectED CIC: “Rydym yn falch o groesawu Prifysgol Metropolitan Caerdydd fel sefydliad Aelod Sefydlydd ProtectED.

“Gwn fod Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn sbardun i addysg a thrawsnewid cymdeithasol, gan sicrhau bod eu myfyrwyr yn cael eu cefnogi i wireddu eu potensial llawn. Rydym yn croesawu ymrwymiad parhaus i ProtectED o brifysgolion blaengar ac yn gwybod y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ased gwych ac yn eiriolwr gwych dros ProtectED. Gyda’u cefnogaeth, gall ProtectED helpu i sicrhau diogelwch myfyrwyr mewn sefydliadau sy’n aelodau ledled y DU.”

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymuno â charfan arloesol o sefydliadau Aelod Sefydlydd ProtectED sy’n gweithio tuag at achrediad yn erbyn y Cod Ymarfer ProtectED. Mae’r prifysgolion hyn yn cymryd camau go iawn i fodloni safonau arfer gorau o ran diogelwch myfyrwyr, er mwyn ennill y wobr Sefydliad Achrededig ProtectED.

​Bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cael ei chroesawu’n ffurfiol i ProtectED mewn Derbyniad Gyda’r Nos yn Nhŷ’r Arglwyddi ddechrau’r flwyddyn nesaf dan ofal y Farwnes Ruth Henig, noddwr ProtectED a Dirprwy Lefarydd Tŷ’r Arglwyddi.