Hafan>Newyddion>Arbenigwyr alergenau yn ymgynnull yng Nghaerdydd ar gyfer cynhadledd diogelwch bwyd

Arbenigwyr alergenau yn ymgynnull yng Nghaerdydd ar gyfer cynhadledd diogelwch bwyd

Hydref 25, 2019

Cardiff Metropolitan University
Gweithwyr o'r diwydiant bwyd yn y cynhadledd

Mynychodd bron i 200 o weithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd a diod o bob rhan o Gymru gynhadledd sy'n canolbwyntio ar rôl bwysig alergenau mewn gweithgynhyrchu bwyd a'r gymdeithas ehangach.

Trefnwyd 17eg Cymdeithas Diogelwch Bwyd blynyddol y DU yng Nghaerdydd, a gynhaliwyd yn yr Hilton Caerdydd ar 23 Hydref 2019, gan Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Clywodd y cynrychiolwyr gan ystod o siaradwyr proffil uchel gan gynnwys Lynne Regent, Prif Swyddog Gweithredol yr Ymgyrch Anaffylacsis, yr unig elusen ledled y DU sy'n gweithredu ar gyfer y niferoedd cynyddol o bobl sydd mewn perygl o gael adweithiau alergaidd difrifol ac anaffylacsis.

Dywedodd Lynne Regent, Ymgyrch Anaffylacsis: "Mae rheolaeth gadarn ar alergenau yn gwbl hanfodol i'r miliynau o bobl yn y DU sy'n byw gydag alergeddau bwyd.  Cyflawnodd y gynhadledd hon bwrpas pwysig oherwydd trwy'r addysg a'r ymwybyddiaeth gywir, gall y diwydiant bwyd, y gwasanaeth iechyd a'r gymdeithas ehangach oll helpu i leddfu baich pobl sy'n dioddef o alergeddau difrifol."

Ymhlith y siaradwyr eraill roedd Nathan Barnhouse, Cyfarwyddwr Cymru ar gyfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd, a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y deddfau newydd ar gyfer labelu alergenau yng Nghymru a fydd yn dod i rym o Hydref 2021.

Rhannodd Mike Woods, Prif Weithredwr Just Love Foods o Goed Duon, ei stori bersonol am y modd y gwnaeth cael dau blentyn sy'n dioddef o alergeddau cnau sy'n bygwth bywyd arwain at sefydlu ei gwmni cacennau dathlu di-gnau arobryn.

Dywedodd Mike Woods, Cwmni Just Love Food: "Mae cael plant ag alergeddau cnau difrifol yn golygu fy mod i'n gwybod o lygad y ffynnon pa mor bwysig yw hi i weithgynhyrchwyr bwyd gymryd eu rheolyddion alergenau o ddifrif. Rwy'n gobeithio y bydd rhannu fy stori yn rhoi anogaeth i weithwyr proffesiynol bwyd a diod eraill o Gymru ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael mewn gweithgynhyrchu heb alergenau."

Dywedodd yr Athro David Lloyd, Cyfarwyddwr yng Nghanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE: "Mae wedi bod yn fraint fawr dod â siaradwyr a chynrychiolwyr o bob rhan o weithgynhyrchu, y byd academaidd a'r sector cyhoeddus ynghyd i drafod yr ymchwil a'r datblygiadau diweddaraf ym maes rheoli alergenau.

"Mae gweithgynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn defnyddwyr alergenau o ddifrif; mae nifer y bobl a fynychodd y gynhadledd eleni yn arwydd clir o hyn. "

Cyn bo hir bydd cyflwyniadau cynhadledd eleni ar gael am ddim yn:
www.CardiffMet.ac.uk/UKAFP