Lisa Wright

​​​​

Uwch-Ddarlithydd mewn Lletygarwch 

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6318
Cyfeiriad E-bost: lwright@cardiffmet.ac.uk

Graddiais o Brifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC gynt) mewn Rheolaeth Gwestai a Sefydliadol ac yna gweithiais yn y diwydiant lletygarwch ar gyfer Bas, Marriott a Whitbread am nifer o flynyddoedd, cyn symud i adran Gwerthu a Hyfforddiant gyda chwmni Ewropeaidd. Yna penderfynais ddychwelyd i'r brifysgol a dechrau ar gwrs TAR, a enillais yn llwyddiannus o Brifysgol Cymru, Casnewydd.  

Dechreuais addysgu ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd fel rhan o fy ymarfer dysgu TAR, ac yna deuthum yn ddarlithydd rhan-amser cyn ennill swydd llawn amser yno yn 2007. Cwblheais fy MSc mewn Rheoli Lletygarwch yn 2006 gyda fy nhraethawd hir yn canolbwyntio ar fwyta'n iach i blant o fewn y diwydiant lletygarwch ac yn arbennig beth mae bwydlenni plant yn ei gynnwys a’r hyn sy’n cael ei gynnig iddynt.  Rwyf ar hyn o bryd yn diwtor Blwyddyn 1 ar gyfer y rhaglenni BA Lletygarwch Rhyngwladol a Rheoli Twristiaeth ac yn arweinydd modiwlau ar gyfer ystod o fodiwlau o lefel israddedig i lefel Meistr yn cynnwys modiwl craidd ar draws yr Ysgol gyfan mewn Rheoli Pobl a Sefydliadau sydd hefyd yn ganolbwynt fy ymchwil ar gyfer fy Noethuriaeth Broffesiynol. Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â sgiliau trosglwyddadwy a'r damcaniaethau sy'n gysylltiedig â nhw. Mae’r modiwl hefyd yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr roi'r sgiliau hyn ar waith.  Fel tiwtor lefel 4 rwyf hefyd yn ymwneud â helpu ein myfyrwyr i bontio o'r ysgol i'r brifysgol, sydd o flaenoriaeth uchel i'r brifysgol. 

Enillais Gymrodoriaeth Addysgu o Brifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC gynt) yn 2007 i ganolbwyntio ar ymchwil i fanteision trefnu sgiliau academaidd, a sut y gallai hyn gael ei integreiddio i'r cwricwlwm.

Rwy'n trefnu ac yn cynnal nifer o ddigwyddiadau uchel eu proffil o fewn a’r tu allan i'r brifysgol sy'n rhoi cyfoeth o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad gwaith gwerthfawr sy'n ychwanegu at eu CV. Y cyfle diweddaraf oedd cynnal y cinio ar gyfer yr arweinwyr byd yng nghynhadledd NATO yng Nghastell Caerdydd ochr yn ochr â phennaeth Lletygarwch y  Llywodraeth. Cymerais 12 o fyfyrwyr yno, bu 3 ohonynt yn coginio ochr yn ochr â chogydd sêr Michelin a 9 a fu’n gweini ar y 32 o arweinwyr, oedd yn cynnwys yr Arlywydd Obama a David Cameron.  

Rwyf hefyd yn gweithio'n agos gydag adran Ehangu Mynediad y brifysgol ac yn cyflwyno cyrsiau ar eu cyfer nhw, allan yn y gymuned, a hefyd yn eu hysgol haf flynyddol i roi sesiynau blasu ynghylch yr hyn sydd ar gael i’w astudio mewn prifysgol a sut y gellir cael mynediad at y cyrsiau hyn. 

Ymchwil 

Rwy'n astudio am Ddoethuriaeth Broffesiynol (DbA) sy'n canolbwyntio ar:   "Ymgorffori sgiliau meddal yn y cwricwlwm i wella cyflogadwyedd graddedigion." 

Bydd yr ymchwil hwn yn canolbwyntio ar chwilio am "arfer gorau" sy'n cael ei roi ar waith gan ysgolion Rheolaeth eraill ochr yn ochr ag ailstrwythuro ac ail-fodelu modiwl craidd lefel pedwar sy'n cael ei gynnal ar draws yr ysgol o fewn Ysgol Reolaeth Caerdydd. Bydd hefyd yn cynnwys cyfweld cyflogwyr i gael eu barn am y sgiliau sydd gan raddedigion wrth iddynt ddod i mewn i'r gweithle a'r hyn yr hoffent ei weld. Bydd yr ymchwil hefyd yn siarad â’r garfan besennol o fyfyrwyr ac yn gofyn iddyn nhw beth mae'r term "sgiliau meddal" a  phwysigrwydd hynny yn ei olygu iddyn nhw, a cheir barn rhai graddedigion sydd yn y gweithle hefyd i dynnu sylw at unrhyw fylchau posibl o ran sgiliau.