Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Elizabeth Cotton

Elizabeth Cotton

Elizabeth Cotton

Uwch Ddarlithydd

Rhif Ffôn:
Cyfeiriad E-bost:  ecotton@cardiffmet.ac.uk

Rwy'n uwch ymchwilydd ac addysgwr ym meysydd cysylltiadau cyflogaeth, rheoli pobl ac iechyd meddwl yn y gwaith. Mae fy nghefndir mewn cysylltiadau cyflogaeth rhyngwladol, bum yn gweithio i Ffederasiynau Undeb Byd-eang mewn gwledydd yn y de byd-eang ac economïau pontio ar raglenni addysgol a threfnu. Roeddwn yn Bennaeth Addysg a Rhaglenni Ffederasiwn Undeb Byd-eang (Diwydiannol), ac rwyf wedi ysgrifennu'n helaeth am gysylltiadau cyflogaeth rhyngwladol, undod rhyngwladol ac addysg undebau llafur. Mae fy llyfr cyd-awdur Global Unions Global Business (Libri, 2011) yn edrych ar brofiadau undebau llafur yn rhyngwladol a'u perthnasoedd â chorfforaethau rhyngwladol.

Dychwelais i'r DU yn 2007 i weithio fel academydd a hyfforddi mewn seicotherapi oedolion yng Nghlinig Tavistock a Portman. Rwyf wedi gweithio fel seicotherapydd yn GIG y DU fel rhan o fy hyfforddiant ac wedi gweithio gyda thimau iechyd ac undebau llafur i wella lles yn y gwaith. Fel rhan o'r corff hwn o waith, datblygais adnodd ar-lein ar gyfer gweithwyr iechyd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Tavistock & Portman. Mae mynediad i’r adnodd ar gael am ddim yma www.survivingworkinhealth.org. Enwebwyd fy llyfr diweddar Surviving Work in Health Helpful stuff for people on the frontline (Gower, 2017) ar gyfer llyfr ymarferwyr y flwyddyn y CMI. 

Rwy'n gweithio fel ysgrifennwr ac addysgwr rhyngddisgyblaethol ac yn cymryd rhan weithredol mewn dadleuon cyfredol am iechyd meddwl a dyfodol gwasanaethau iechyd. Gellir cyrchu fy’n ymgysylltiad cyhoeddus a’m ysgrifennu ar www.survivingwork.orgwww.thefutureoftherapy.org.

Mae fy ymchwil gyfredol yn canolbwyntio ar gymdeithaseg gwaith a'r cysylltiad rhwng amodau gwaith ac iechyd meddwl. Ar hyn o bryd rwy'n ysgrifennu am 'Uberisation' a digideiddio gwasanaethau iechyd meddwl ac effaith Covid-19 ar waith academaidd, yn enwedig i bobl â chyfrifoldebau gofalu.
 
Fi yw Prif Olygydd Cyflogaeth a Chymdeithas (WES) Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain sy'n cyhoeddi ar ddadleuon allweddol am ddyfodol gwaith.
  
Rwyf hefyd yn Uwch Gymrawd yr AAU, yn Aelod Academaidd o'r CIPD ac yn aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain a'r Gymdeithas Astudiaethau Seicogymdeithasol ac yn aelod o'r Bartneriaeth Cwnsela a Seicotherapi. 

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar iechyd meddwl yn y gwaith, digideiddio a Deallusrwydd Artiffisial ac effaith Covid-19 ar iechyd meddwl a gwasanaethau cyhoeddus.

The Future of Therapy

Yn 2017 cynhaliais arolwg mawr o weithwyr iechyd meddwl yn y DU yn edrych ar amodau gwaith a chysylltiadau cyflogaeth ynghyd â dau arolwg dilynol ar amodau gwaith mewn arolygon IAPT (a gynhaliwyd ar gyfer BBC Radio 5 Live Tachwedd 2019) ac arolwg cyfredol i effaith C19 ar wasanaethau therapiwtig. Mae canlyniadau'r ymchwil wedi'u cyhoeddi a'u lledaenu trwy www.thefutureoftherapy.org. Yn 2019, cynhaliais arolwg o weithwyr IAPT gan gynnwys gwybodaeth am reoli perfformiad a materion llosgi'r gweithlu. Yn 2020 cynhaliais arolwg o weithwyr iechyd meddwl ac effaith Covid-19 ar eu gwaith a'u hiechyd meddwl eu hunain. Mae'r arolygon hyn yn cael eu cynhyrchu i'w cyhoeddi yn ystod 2020.

Llyfrgell Surviving Work

Yn 2012, sefydlais Goroesi yn y Gwaith i dreialu ymyriadau cost isel a blaengar ar gyfer adeiladu iechyd meddwl yn y gwaith. Mae gan Goroesi yn y Gwaith ddilyniant ar-lein o 25,000 o bobl sy'n ymgysylltu trwy flogiau, cyfryngau cymdeithasol, gweithdai a digwyddiadau cyhoeddus. www.survivingwork.org. 

Surviving Work in the UK

Yn 2017, fe wnes i olygu Surviving Work in the UK, colofn a gynhaliwyd gan Adolygiad Busnes LSE yn edrych ar gyflogaeth ansicr ac iechyd meddwl. Bydd y prosiect hwn yn cynhyrchu eLyfr ac yn cynnal Llawfeddygaeth Goroesi yn 2017 a gynhelir gan Adran Reoli LSE www.blogs.lse.ac.uk/businessreview/category/surviving-work-in-the-uk/

Surviving Work in Healthcare

Yn 2015-2016, fe wnes i greu adnodd ar-lein www.survivingworkinhealth.org mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth GIG Tavistock & Portman ar gyfer gweithwyr a rheolwyr iechyd rheng flaen. Ymhlith yr adnoddau mae fideos, podlediadau a chanllawiau gydag ymarferwyr yn y maes yn seiliedig ar gyfres o gyfweliadau â 15 o uwch ymarferwyr, seicdreiddwyr ac academyddion sy'n edrych ar faterion allweddol i weithwyr rheng flaen fel hiliaeth a bwlio. 

Thinkers in Residence: A Body of Work

Roedd hwn yn brosiect ymwybyddiaeth y cyhoedd blwyddyn am seicdreiddiad a ffotograffiaeth a gynhaliwyd gan The Photographers Galley yn ystod 2016. Roedd y prosiect hwn yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau recordio a chreu archif ar-lein o feddyliau a syniadau pobl www.a-body-of-work-tpg.tumblr.com.

Battles on the NHS Frontline

Yn ystod 2015 ysgrifennais golofn ar gyfer wefan Sage theconversation.com Battles on the NHS Frontline gyda darlleniad ar-lein o 20-45,000.

Cyhoeddiadau

Erthyglau Academaidd

• Cotton (2017) Constructing Solidarities at Work: Relationality and the methods of emancipatory education. Capital & Class 42 2: 315-331

• Cotton (2015) Transnational Regulation of Temporary Agency Work: Compromised partnership between private employment agencies and global union federations. Work, Employment & Society 29 1: 137-153

• Cotton & Royle (2014) Transnatinoal Otganising: A case study of contract workers in the Colombian mining industries. British Journal of Industrial Relations 52 4: 705-724

• Cotton & Gumbrell-McCormick (2012) Global Unions as imperfect multilateral organizations: An international relations perspective. Economic and Industrial Democracy 33 4: 707-726

Dolenni allanol 

Rwy'n ymwneud llawer â dadleuon cyfredol am iechyd meddwl yn y gwaith a dyfodol gwasanaethau iechyd meddwl. Rwy'n siarad yn rheolaidd mewn digwyddiadau ac yn cyfrannu at nifer o rwydweithiau sectoraidd, proffesiynol, undebau llafur a defnyddwyr gwasanaeth. Rwy'n weithgar ar gyfryngau cymdeithasol fel Surviving Work www.survivingwork.org ac yn blogio'n rheolaidd am faterion iechyd meddwl. Mae fy ngweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd yn cynnwys:

• Prif siaradwr Diwrnod Cenedlaethol y Cynghorwyr, Mehefin 2020

• Arolwg a chyfweliadau ar wasanaeth IAPT y DU ar gyfer trafodaeth diwrnod BBC Radio5Live ar wasanaethau iechyd meddwl, Tachwedd 2019

• Siaradwr yng nghynhadledd gweithwyr cymunedol ac iechyd Unite, Tachwedd 2019

• Prif siaradwr yn yr Uwchgynhadledd Argyfwng Iechyd Meddwl a drefnwyd gan Keep Our NHS Public gyda siaradwyr gan gynnwys undebau llafur a Ken Loach, Hydref 2019

• Cyfwelai BBC Radio5Live yn siarad am iechyd meddwl gweithwyr iechyd meddwl, Medi 2019 a 2017

• Prif siaradwr, Cynhadledd Coleg Trefnwyr Nyrsio Brenhinol, Mai 2017

• Llefarydd, Rhaglen Iechyd Ymarferwyr: Surviving Work in Healthcare, Chwefror 2017

• Cyfwelai ar raglen Talking Business y BBC yn trafod yr economi gig ac anghydfodau Deliveroo ac Uber, Medi 2016

• Cyfwelai ar Newsweek Foreign Service yn trafod iechyd meddwl ac etholiadau UDA, Medi 2016

• Prif siaradwr Cymdeithas Astudiaethau Seicogymdeithasol: You don't have to be mad to work here but...., Mehefin 2016

• Debate at the Tavistock & Portman Clinic: Do you have to marry a rich man to be a therapist in the UK? Gyda Clare Gerada, Chwefror 2016