Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Ramakanta Patra

Dr Ramakanta Patra

Uwch Ddarlithydd mewn Economeg a Chyllid 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid
Rhif Ffôn: +44(0)29 2020 6582
Cyfeiriad E-bost: rpatra@cardiffmet.ac.uk

Rwyf ar hyn o bryd yn Uwch Ddarlithydd mewn Economeg a Chyllid yn Ysgol Reoli Caerdydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, y DU. Cefais fy Ph.D. mewn Economeg o Brifysgol Llundain (Coleg Brenhinol Holloway) lle bûm yn gwasanaethu hefyd fel Cymrawd Dysgu. Mae fy niddordeb ymchwil mewn Theori Economaidd a Theori Gemau gan ganolbwyntio rhywfaint yn fwy ar Gemau Stochastig. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar fodelu cydgynllwynio a chystadleuaeth ymysg cwmnïau sy'n cystadlu a la  Bertrand mewn lleoliadau gwybodaeth gwahanol. Rwyf hefyd yn datblygu model o ffurfio clymbleidiau cymdeithasol o dan normau cymdeithasol penodol ag asiantau sy’n rhyngweithio’n barhaus.  

Cyflawniadau Myfyrwyr 

http://cardiffmet.ac.uk/news/Pages/Cardiff-Met-Management-Students-Place-Top-in-the-UK-in-Global-Economics-Tournament.aspx

Tudalen hafan bersonol Ram

 

 

Ymchwil 

 

-  Theori microeconomaidd 

-  Theori Gemau 

-  Trefniadaeth Ddiwydiannol 

Cyhoeddiadau 

Papur am y Farchnad Swyddi 

'Collusion with Private Information and Fixed Costs' 

Yn y papur hwn, rwy’n ymchwilio i'r posibilrwydd o gydgynllwynio ymhlith cwmnïau sy'n cystadlu am brisiau sy'n ceisio cael gwybodaeth breifat am ei gilydd drwy arsylwi ar wybodaeth gyhoeddus trydydd parti (megis cyhoeddiad ar y cyfryngau, adroddiad cyfrifeg neu debyg). Mae Athey a Bagwell (2001, 2008) wedi dangos bod cydgynllwynio ymhlith cwmnïau Bertrand sy’n cystadlu’n ddiddiwedd gyda chostau ymylol anghymesur ac anhysbys yn bosibl o dan gytundebau rhannu marchnad ddiamser briodol rhwng cwmnïau. Maent yn awgrymu cynlluniau i weithredu canlyniad y gorau cyntaf sy'n cefnogi Ecwilibriwm Cyhoeddus Perffaith. Yn fy mhapur, rwy’n tybio sefyllfa debyg, ond hefyd yn cymryd yn ganiataol bod cwmnïau yn talu cost mynediad sefydlog y gellir ei osgoi yn y cyfnod y maent yn penderfynu cymryd rhan yn y farchnad. Mae’r sefyllfa hon yn bresennol yn gyffredin ar draws diwydiannau megis y diwydiant cwmnïau awyrennau lle mae'n rhaid i gwmnïau adnewyddu eu cytundebau prydlesu terfynellau bob cyfnod cyn cystadlu ar sail pris. Yn unol ag Athey a Bagwell (2001, 2008), rwy’n honni  bod cwmnïau ym mhob cyfnod yn derbyn sioc cost iid ac yn cael cyfathrebu cyn gwneud eu penderfyniadau i ddod i mewn, ond i fod yn fwy cyson â’r realiti ehangach sy'n bresennol yn yr economi heddiw, nid wyf yn caniatáu ar gyfer cytundebau rhannu marchnad penodol. O ganlyniad, ac yn wahanol i Athey a Bagwell (2008), mae gan y gêm llwyfan yn y sefyllfa hon aneffeithlonrwydd parhaol (Patra, 2015) naill ai lle nad oes gan y farchnad debygolrwydd cadarnhaol neu mae’r cwmni sy’n dod i mewn yn ennill elw negyddol gyda thebygolrwydd cadarnhaol. Ond gyda rhyngweithio diddiwedd, mae'r cydbwysedd cydgynllwyniol (a PPE) a gyflwynir yn fy mhapur yn datblygu strategaeth i adfer effeithlonrwydd y farchnad lle mae'r farchnad bob amser yn cael ei gwasanaethu ac mae'r cwmnïau sy’n dod i mewn yn cael eu cyfran o'r elw monopoli. Mae caniatáu ar gyfer cyfathrebu ymhlith cwmnïau yn hwyluso cytundeb cydgynllwyniol sy’n gorfodi ei hun ymhlith cwmnïau sy'n cystadlu ac rwy’n astudio gwerth y cyfathrebu hwn o safbwynt cydgynllwynio ac o safbwynt effeithlonrwydd. Rwy'n disgrifio'r PPE ac yn dangos bod ffactor disgownt yn bodoli sy’n llai nag un y mae’r cydbwysedd hwn yn bodoli ar ei gyfer. Y casgliad sy'n dod i'r amlwg wedyn yw bod presenoldeb y gost sefydlog y gellir ei hosgoi yn ei gwneud yn haws i'r cwmnïau gydgynllwynio, a chyflawnir effeithlonrwydd y farchnad yn y PPE hwn yn yr ystyr, ymysg y cwmnïau sy’n dod i mewn, dim ond y cwmnïau gyda’r costau isaf sy’n cynhyrchu. Rhoddir enghraifft rifol hefyd. 

Papur Gwaith 

'A Model of Bertrand Competition with Unknown Costs'

Mae Baye a Kovenock (2008) a sawl un arall yn nodi, dan reol rhannu marchnad yn gyfartal, bod bodolaeth cydbwysedd o ran strategaeth bur mewn gêm Bertrand safonol gyda chost sefydlog y gellir eu hosgoi yn anodd. Mae Saporiti et al (2010) yn dangos bod cydbwysedd â strategaethau pur yn bosibl pan nad yw swyddogaethau cost cwmnïau yn is-ychwanegion. Ond pan fydd costau ymylol yn anhysbys ac oherwydd y diffyg dilyniant sylfaenol y gêm, noda Sharkey et al (1993) a Spulber (1993) nad yw bodolaeth cydbwysedd strategaeth bur yn bosibl. Yn fy mhapur, rwyf yn dangos pan roddir caniatâd i gwmnïau fonitro penderfyniadau ei gilydd i ddod i mewn yn y farchnad, mae cydbwysedd strategaeth bur yn bodoli. Mae'r papur yn ymchwilio i'r cydbwysedd mewn duopoly Bertrand deinamig lle nad yw cwmnïau yn gwybod costau cwmnïau eraill ac mae cwmnïau yn wynebu cost suddo y gellir ei hosgoi pan fyddant yn penderfynu mynd i mewn i'r farchnad. Yn y model hwn, mae cwmnïau yn cael caniatâd i fonitro penderfyniad eu gwrthwynebydd i ddod i mewn cyn gwneud eu penderfyniad prisio. Mae cwmnïau hefyd yn cael cyfathrebu â'i gilydd trwy gyfrwng cyhoeddiadau cyn iddynt wneud y penderfyniad i ddod i mewn. Rwyf yn dangos bod dau ddosbarth o ecwilibria Bayesaidd-Nash Strategaeth-Bur yn y gêm hon. Mewn un dosbarth o gydbwysedd (cymesur) dim ond y cwmnïau cost isel sy’n dod i mewn, ac yn y dosbarth arall o gydbwysedd (anghymesur) dim ond un cwmni sy’n dod i mewn tra bod y dosbarth arall (cwmnïau aneffeithlon) yn aros allan beth bynnag yw eu mathau o gost. Mae hyn yn ganlyniad bodolaeth newydd ac mae'r papur yn disgrifio’r Ecwilibria Bayesaidd Perffaith. Mae'r papur hefyd yn archwilio effaith cyfathrebu cyn-chwarae yn y gêm i weld a yw hyn yn dod â chydweithrediad ymhlith cwmnïau, ond mae'r canlyniadau'n dangos bod cyfathrebu o'r fath yn 'siarad rhad' ac nad yw’n cael unrhyw effaith ar y set o ecwilibria.

 

GWAITH AR Y GWEILL 

Repeated Collusion with Hidden Investment (with Satoshi Fukuda)

Stochastic Utility in Ramsey Model (with Hans Werner van Wyk and V.L. Raju Chinthalapati)

Information Revelation and Collusion in a Bertrand Set up with Unknown Costs (with Rajeev Sooreea) (Work in progress)
 

Cyhoeddiadau 

1. Statistical Fluctuations Along the Lennard-Jones Melting Curve (with David Heyes) (Accepted for publication at  Computational Methods in Science and Technology, December 2015)

GWAITH AR Y GWEILL 

1. A Model of Hybrid Dynamic Beam Movements with Specific Application to Wind Mills (with David L. Russell and David Heyes)