Dean Way

​​

Darlithydd mewn Rheoli Lletygarwch ​

Rhif Ffôn: +44 (0) 2920 415 868
Cyfeiriad E-bost: dway@cardiffmet.ac.uk​

Mae Dean Way yn Ddarlithydd mewn Rheoli Lletygarwch ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (AAU).  Ymunodd Dean â'r Adran Rheoli Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau yn llawn amser yn gynnar yn 2018 ar ôl gweithio fel Tiwtor Cyswllt yn Ysgol Reoli Caerdydd o'r blaen.  Ar hyn o bryd mae Dean yn dysgu ar draws ystod o fodiwlau a rhaglenni Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau ac mae hefyd yn diwtor blwyddyn gyntaf gyda chyfrifoldebau bugeiliol a goruchwyliaeth academaidd myfyrwyr blwyddyn gyntaf y llwybrau Lletygarwch. 

Ar ôl blynyddoedd lawer yn gweithio yn y maes rheoli manwerthu ac fel cogydd mewn rhai bwytai a gwestai proffil uchel ledled y DU, symudodd Dean i addysg uwch ar ôl astudio ar gyfer BA ac MSc mewn Rheoli Lletygarwch a TAR ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Ar ôl gweithio i gwmni manwerthu mawr mewn amryw o swyddi rheoli a rhanbarthol, ymunodd Dean a'r diwydiant lletygarwch i ddilyn ei angerdd mewn bwyd a diod.  Ar ôl gweithio mewn nifer o fwytai proffil uchel, mae Dean wedi gweithio ar ddigwyddiadau mawr fel cynhadledd NATO, Cynghrair y Pencampwyr, amryw o ddigwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth ac wedi coginio ar gyfer urddasau proffil uchel gan gynnwys y Frenhines a Thywysog Cymru.  Ar ôl gweithio gyda myfyrwyr ar nifer o brosiectau lletygarwch a digwyddiadau cymunedol lleol, penderfynodd Dean fod ganddo angerdd am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o staff lletygarwch a dechreuodd weithio gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhan amser. 

Mae Dean hefyd yn gweithio'n agos gyda'r Rhaglen Campws Gyntaf a'i nod yw cynyddu cyfranogiad addysg uwch gan grwpiau a chymunedau yng Nghymru trwy godi dyheadau a chreu cyfleoedd astudio newydd a llwybrau dysgu i addysg uwch.  Mae'n ymgysylltu ag Ysgolion Cymuned yn Gyntaf, Swyddogion Cymuned yn Gyntaf, Gweithwyr Ieuenctid a grwpiau Gwirfoddol / Trydydd sector sy'n ymgysylltu â'r bobl hynny o bob oed sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch ar hyn o bryd.  Mae Dean wedi bod yn gweithio gyda'r rhaglen ers dros bedair blynedd i gyflwyno ei raglenni lletygarwch i ddisgyblion 12-16 oed. 

Mae gan Dean dystysgrif lefel pedwar mewn Diogelwch Bwyd a ddyfarnwyd gan yr RSPH ac mae'n gweithio gyda'r uned fenter yn y brifysgol i ddarparu cymwysterau Lefel dau a thri Diogelwch Bwyd i'r brifysgol a'r rheiny sy'n gweithio yn y maes ar ran yr RSPH. Mae'r RSPH (Cymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd) yn elusen amlddisgyblaethol annibynnol sy'n ymroddedig i wella iechyd a lles y cyhoedd. Mae'r cwmni'n helpu i lywio polisi ac arfer, gan weithio i addysgu, grymuso a chefnogi cymunedau ac unigolion i fyw'n iach ac mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o'i haelodau.