Asif Zaman

​​​

Pennaeth yr Adran Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 

Adran:  Cyfrifyddu, Economeg a Chyllid 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2941 6374
E-bost: azaman@cardiffmet.ac.uk

 

Ymrwymiadau Addysgu Cyfredol

(Ôl-raddedig - L7) Arweinydd Modiwl (MBA) Rheoli Strategol (MBA 7002) 

(Ôl-raddedig - L7) Arweinydd Modiwl - (MBA) Arweinydd Llwybr ar gyfer MBA mewn Cyllid Islamaidd 

(Ôl-raddedig - L7) Arweinydd Modiwl - (MBA, MSc) Egwyddorion Cyllid Islamaidd (MSM 7028) 

(Ôl-raddedig - L7) Arweinydd Modiwl - (MBA, MSc) Bancio Buddsoddi Islamaidd (MSM 7027) 

(Ôl-raddedig - L7 - TNE) Arweinydd Modiwl - (MBA) Cyfrifeg ar gyfer Gwneuthurwyr Penderfyniadau (MBA 7001) 

(Ôl-raddedig - L7 - TNE) Arweinydd Modiwl - (MBA) Rheoli Cyllid - (MBA 7005) 

(Israddedig - L5) Arweinydd Modiwl - Cyfrifeg Ariannol mewn Cyllid Islamaidd - (BAC 5020) 

Ymrwymiadau Addysgu yn y Gorffennol 

(Ôl-raddedig - L7 - TNE) Arweinydd Modiwl - (MBA) Cyfrifeg ar gyfer Gwneuthurwyr Penderfyniadau - (MBA 7001) 

(Ôl-raddedig - L7) (MBA) Dulliau Ymchwil (MBA 7001), yn rhan o dîm darlithio - ‘Dadansoddiad Meintiol' a 'Dylunio Holiaduron' 

(Ôl-raddedig - L7) Meistri yn y Gyfraith (LLM) Modiwl Cyllid Islamaidd (contractau Shariah) 

(Addysg i Swyddogion Gweithredol) MBA i Swyddogion Gweithredol - Modiwl Cyllid Islamaidd a Bancio 

(Israddedig - L4) Arweinydd Modiwl - Busnes mewn Cyd-destun (BSP 4001) 

(Israddedig - L5) Arweinydd Modiwl  - Yr Economi Wleidyddol Ryngwladol (BSP 5003) 

Ymchwil

Asif yw Cyd-Brif Olygydd yr International Journal of Islamic Marketing and Business Strategy (IGI).  Mae hefyd yn adolygydd llyfrau ar gyfer ystod o gyhoeddwyr rhyngwladol gan gynnwys Kogan Page, Palgrave a Cengage Learning. 

Mae ei ddiddordebau ysgolheigaidd yn amrywio o’r gwyddorau cymdeithasol, entrepreneuriaeth i ferched, rheoli prosiectau i fancio a chyllid, cyllid Islamaidd, yn enwedig arferion trawsffiniol cyllid Islamaidd sy’n cydymffurfio â Shariah. 

Mae maes bancio a chyllid wedi bod yn ffocws ei waith ysgolheigaidd, pedagogaidd ac entrepreneuraidd dros y degawd diwethaf.  Ar ben hynny, mae ar hyn o bryd yn cwblhau PhD ym maes ‘Bancio a Rheolaeth Ariannol, Cyllid Islamaidd, gan ymchwilio i ddadansoddiad cymharol rhwng banciau Malaysia a Bahrain'.   Mae'r banciau yn cael eu gweithredu mewn gwledydd Islamaidd; bu cynnydd sylweddol mewn bancio a buddsoddiadau Islamaidd dros y ddau ddegawd diwethaf.  Yn enwedig yn sgil yr argyfwng ariannol diweddar (gorfod rhoi help llaw i'r banciau yn y byd datblygedig), mae ei waith ymchwil yn anelu at astudio strwythur cyfalaf y banciau Islamaidd.   

Cynadleddau: 

Gweithgareddau, Darlithoedd, Siarad Cyhoeddus a Datblygiad Proffesiynol 

1.  Cymerodd ran yn y Rhaglen Arweinyddiaeth Cyllid Islamaidd 1af, Caerlŷr (Edbiz Consulting Ltd - (Medi 2013) 

2.  Mynychodd 9fed Fforwm Economaidd Islamaidd y byd (WIFE), Llundain - (Hydref 2013) 

3.  Mynychodd y 13eg Uwchgynhadledd Cyllid Islamaidd, Llundain - (Chwefror 2014) 

4.  Mynychodd Uwchgynhadledd Cyllid Islamaidd y DU-Bahrain, Y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad (FCO), Llundain - (Ebrill 2014) 

5.  Y Wobr Frenhinol am Gyllid Islamaidd - Kuala Lumpur, Malaysia - (Medi 2014) 

6.  IBFC (Canolfan Bancio a Chyllid Islamaidd) - Prifysgol Caerdydd - (Tachwedd 2014) 

7. Cyflwynodd ddiwrnod llawn o weithdy Cyllid Islamaidd yn y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad - Llundain (Mynychwyr:  Banc Lloegr, Trysorlys y DU, HMRC, FCA) - (Mawrth 2015) 

8.  Cyflwynodd ddarlith yn y Gynhadledd Cyllid Islamaidd - Ysgol Reoli FAST, NUCES Islamabad, Pacistan (Testun:  Cyllid Islamaidd:  Persbectif y DU) - (25 Ebrill, 2015) 

9.  Cyflwynodd seminar yn AAST (Academi Arabaidd Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac Astudiaethau Morwrol) Alexandria - Yr Aifft (29 Ebrill, 2015) 

10. Mynychodd Fforwm Cyllid Foesegol Byd-eang (GEFF) - Caeredin, Yr Alban (1 a 2 Medi, 2015) 

11. Mynychodd Talent Cyllid Islamaidd Dwyrain a Gorllewin - Cynhadledd Addysgwyr UEL, Canary Wharf - Llundain (11 Tachwedd, 2015) 

12. Trefnodd a chyd-gyflwynodd ddarlith gyhoeddus ar Ewyllysiau Islamaidd a Chynllunio Treth Stadau yn Dar-ul-Isra (Canolfan Gymunedol Mwslimaidd, Caerdydd, Cymru) - (Ebrill 2017) 

13. Cymerais ran mewn trafodaeth o amgylch y bwrdd gyda Andy Haldane - Prif Economegydd (Banc Lloegr) yn Dar-ul-Isra (Canolfan Gymunedol Fwslimaidd, Caerdydd, Cymru) lle cynigiais gyllid di-log i fyfyrwyr (Islamaidd) a benthyciadau i ddechrau busnesau Islamaidd - ( Mehefin 2017) 

14.  Mynychais ICMGR - Cynhadledd Cyllid a  Buddsoddi Moesegol - Edinburgh Napier - (Mai 19, 2017) 

15. Gwirfoddolais yn y 3ydd IFPL (rhaglen Arweinyddiaeth Cyllid Islamaidd), Coleg Claire, Prifysgol Caergrawnt, (Awst 2017) 

16. Mynychais 'Weithdy Darlithwyr Economaidd' (Gweithdy GTA) - Prifysgol Manceinion - (Medi 2017) 

17. Sefydlais 'International Journal of Islamic Marketing and Business Strategy' (IGI) a deuthum yn Gyd-Brif Olygydd y Cyfnodolyn Academaidd hwn - (Tachwedd 2017) 

18. Cwblheais 'Cysyniadau Marchnad Bloomberg' - tystysgrif (Chwefror 2018) 

19. Cwblheais 'HEA - Cwrs Datblygiad Proffesiynol ar gyfer Arholwyr Allanol' - (Mai 2018) 

20. Cymerais ran yn Nosbarth Meistr TAKAFUL (Yswiriant Islamaidd) yn Norton Rose Fulbright, cwmni cyfreithiol - Llundain (Gorffennaf 2018) 

21. Tŷ'r Arglwyddi - Llundain, Ystafell Bwyllgor 3 - mynychais seminar ar Gyllid Islamaidd - (Gorffennaf 2018) 

22. Cyflwynais weithdy i gyfadran academaidd Coleg y Gwlff yn Muscat, Oman ar addysgeg yn canolbwyntio ar y trawsnewid o ddysgu ar yr wyneb i ddysgu dwfn - (Medi 2018) 

23. Cyflwynais ddarlithoedd gwadd i fyfyrwyr MBA proffesiynol - darlithoedd ar gampysau Colombo a Kandy ICBT (Coleg Rhyngwladol Busnes a Thechnoleg) ar gyflogadwyedd myfyrwyr a bywyd ar ôl MBA - (Hydref 2018) 

Cyhoeddiadau 

Amzad Hossain, Kamal Naser, Asif Zaman, Rana Nusaibah (2009).Factors Influencing Women Business Development in The Developing Countries: Evidence from Emerging Economy. The International Journal of Organisational analysis U.K. Vol. 17 No.3

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/19348830910974923

Link:  http://dx/doi.org/10.1108/19348830910974923

Amzad Hossain, Kamal Naser, Asif Zaman (2009).Differences Between Public and Private University Women Graduates in Developing Small Enterprise: Evidence From An Emerging Economy. The Journal of Applied Business and Economics, USA. Vol. 9 No.3

http://search.proquest.com/openview/18cb3133b5dcc74f6d6210a62ae2b7bb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=38282

Corporate Publications

Asif Zaman, (2017).  Islamic Finance Education:  A Road to Economic Prosperity & Sustainability (Cover Story).  The Learning Curve 2017:  16-17.  Web.  13May 2017 (The Learning Curve Education Magazine https://www.thechopras.com/discover/media-centre/our-publication.html)

Asif Zaman, (2017).  The Institution of HISBA and Shari'A Assurance,  ISFIRE:  2017: 10-13 Print June 2017 (ISFIRE London - Islamic Finance Review http://isfire.net/)

Cyhoeddiadau ar y Gweill 

Asif Zaman, Rafik Omar, Farooq Chudry, Eleri Jones (2019).  Defining Islamic Banking Economic Rent competitive advantage - (redefining the market equilibrium)

Darlithoedd Proffesiynol a roddwyd - y Llywodraeth, y Byd Academaidd a'r Cyhoedd 

Mawrth 2015 Llundain:  Trysorlys y DU (FCO - Y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad) Llundain 

Yn 2015 cyflwynais yn llwyddiannus weithdy sesiwn gaeedig saith awr ar ddatblygu polisi Cyllid Islamaidd o fewn fframwaith ariannol y DU yn FCO - Llundain 

Cynulleidfa:  Banc Lloegr, Trysorlys y DU, adran ymgyfreitha’r DU, Cyllid a Thollau EM, FCA ac aelodau staff FCA 

Ebrill 2015 Yr Aifft:  AAST (Academi Arabaidd Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac Astudiaethau Morwrol - Alexandria - Yr Aifft).  Cyflwynais ddarlith wadd ar Economeg a Chyllid Islamaidd i'r holl fyfyrwyr yn y brifysgol a’r gyfadran academaidd 

Ebrill 2015 Pacistan:  Darlith Cynhadledd trwy Skype (Testun:  Cyllid Islamaidd:  Persbectif y DU) - Islamabad (Pacistan) - Ysgol Reoli FAST, NUCES Islamabad, Pacistan 

Ebrill 2017 Caerdydd, y DU:  Trefnais a chyd-gyflwynais ddarlith gyhoeddus ar Ewyllysiau Islamaidd a Chynllunio Trethi Stadau yn Dar-ul-Isra (Canolfan Gymunedol Fwslimaidd, Caerdydd, Cymru) (Ebrill 2017) 

Mehefin 2017 Caerdydd, y DU:  Cymerais ran mewn trafodaeth bord gron gyda Andy Haldane, Prif Economegydd (Banc Lloegr) yn Dar-ul-Isra (Canolfan Gymunedol Fwslimaidd, Caerdydd, Cymru) lle cynigiais gyllid di-log i fyfyrwyr (Islamaidd) a benthyciadau dechrau busnes Islamaidd 

Medi 2018 Muscat, Swltanad Oman:  Cyflwynais ddarlith arbennig ar y cyd i gyfadran academaidd Coleg y Gwlff yn Muscat, Oman ar addysgeg yn canolbwyntio ar y trawsnewid o ddysgu ar yr wyneb i ddysgu dwfn  

Hydref 2018 Sri Lanka:  Cyflwynais ddarlithoedd gwadd MBA ar gampysau Colombo a Kandy ICBT (Coleg Rhyngwladol Busnes a Thechnoleg) ar gyflogadwyedd myfyrwyr a bywyd ar ôl MBA  

Prosiectau 

Ar wahân i'w brosiect ymchwil mae’n gweithio ar hyn o bryd ar ddatblygu MSc Cyllid Islamaidd a Rheolaeth a chyrsiau byr mewn Cyllid Islamaidd ar gyfer gweithwyr proffesiynol 

Cysylltiadau allanol 

Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) (CIMA - Ymgeisydd) ers 2017 
Cymrawd Academaidd Cymdeithas y Cyfrifwyr Rhyngwladol FAIA (ACAD) Ebrill 2015 
Chartered Institute of Securities & Investment (CISI) y DU er Hydref 2013 
Aelod o (AAOIFI) Auditing and Auditing Organisation for Islamic Finance Institution (AAOIFI) Bahrain er Chwefror 2013 
Cymrawd yr Academi Addysg Uwch, y DU (2011) 
Chartered Financial Institute (CFA - Ymgeisydd) UDA er Ionawr 2011 
Project Management Institute (PMI) UDA er 2007 
British Computer Association (BCA) y DU er 2003 
British Airline Pilots Association (BALPA) y DU er 1998 
Civil Aviation Authority (CAA) y DU er 1997 
 
Diddordebau 
 
Dros y blynyddoedd, mae Asif wedi datblygu diddordeb brwd yn yr economi ryngwladol a gwleidyddol a'r cyfryngau.  Yn arbennig mae’n dilyn y sector ariannol yn glos iawn. 
 
Yn ddiweddar mae wedi cael ei benodi fel 'Uwch Ymgynghorydd ac yn Aelod o'r Bwrdd Gweithredol’ ar gyfer Canolfan Ryngwladol Amddiffyn a Rhyddid Newyddiadurwyr (ICPFJ) lle mae'n cyfrannu ymchwil wyddonol i hyrwyddo adroddiadau credadwy a diduedd. 
 
Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys cerdded, coginio bwydydd Indiaidd a dwyreiniol.  Mae'n mwynhau estyn croeso i deulu a ffrindiau.  Mae Asif hefyd yn beilot preifat adenydd sefydlog (awyrennau) profiadol ac mae bob amser yn mwynhau hedfan awyrennau ysgafn a chanolig fel gweithgaredd hamdden gyda ffrindiau a theulu.