Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli ac Arweinyddiaeth - BA (Anrh)

Rheoli ac Arweinyddiaeth - BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Nod y rhaglen radd BA (Anrh) Rheoli ac Arweinyddiaeth yw meithrin a gwella sgiliau a galluoedd myfyrwyr i ddod yn arweinwyr a rheolwyr busnes effeithiol y dyfodol yn yr 21ain ganrif. Mae'r radd mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth yn canolbwyntio ar gymwyseddau personol a rhyngbersonol allweddol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, gan gynnwys: hunangred, ymwybyddiaeth a chymhelliant, sgiliau deallusol mewn perthynas â rheoli ac arwain, hyblygrwydd, ymateb i heriau'n gyflym ac yn bendant, mabwysiadu meddylfryd twf a meithrin gwydnwch.

Y nod yw darparu gradd datblygu arweinyddiaeth sy'n heriol yn academaidd, yn ysbrydoledig yn ymarferol, ac yn datblygu twf personol. Ethos y cwrs yw y bydd gwybodaeth ddamcaniaethol drylwyr ac arloesol yn cael ei chyfuno â ffocws arbennig ar ddatblygu'r sgiliau ymarferol a datblygu sydd eu hangen i ddod yn rheolwyr ac arweinwyr effeithiol yn yr 21ain Ganrif mewn byd sy'n fyd-eang.

Mae'r radd mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth yn cyfoethogi gwybodaeth myfyrwyr mewn amrywiaeth o feysydd arweinyddiaeth, rheoli a busnes, gan gynnwys strategaeth, marchnata, cyllid, rheoli adnoddau dynol, entrepreneuriaeth a datblygiad personol.

Mae'r cwrs gradd hwn yn cyfrannu at ddatblygu gyrfa drwy gyfuno addysgu, busnes bywyd go iawn ac arweinyddiaeth gyda datblygu sgiliau allweddol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Bydd y rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddysgu am heriau arweinyddiaeth yn yr 21ain ganrif. Bydd gan fyfyrwyr fynediad at siaradwyr ysbrydoledig a rhwydwaith amrywiol o arweinwyr busnes, ymarferwyr ac entrepreneuriaid llwyddiannus a fydd yn cyflwyno gweithdai a darlithoedd drwy gydol eu gradd. Bydd y rhaglen Rheoli ac Arweinyddiaeth hon yn cyfuno theori academaidd gyfoes â dysgu am ei chymhwyso yn y byd go iawn gan dîm amrywiol o academyddion, arweinwyr busnes a gweithwyr proffesiynol achrededig sydd gyda'i gilydd yn cynnig arbenigedd a degawdau o brofiad o reoli ac arwain – gan ddod â theori'n fyw.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2023/4 i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn gyfredol ac yn parhau i fod. Os bydd unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs yn cael eu gwneud o ganlyniad i'r adolygiad, bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod unwaith y bydd newidiadau'n cael eu cadarnhau.


Cynnwys y Cwrs

Amcan penodol y radd mewn Rheoli ac Arweinyddiaeth yw rhoi'r gallu i fyfyrwyr weithio ac ymchwilio, gyda mwy o annibyniaeth, drwy ddod i gysylltiad â damcaniaethau, modelau a dulliau rheoli ac arweinyddiaeth. Bydd myfyrwyr yn cael gwybodaeth hefyd am sut i lunio atebion a strategaethau ar gyfer senarios rheoli ac arwain penodol a sut i feddwl mewn modd creadigol er mwyn datblygu atebion a chanlyniadau creadigol a phwrpasol i faterion a phroblemau penodol. Mae'r modiwlau yn y rhaglen hon yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu a dysgu.

Ategir darlithoedd gan drafodaethau grŵp ac ymarferion datrys problemau grŵp er mwyn atgyfnerthu dysgu a chymhwyso theori i amrywiaeth o amgylcheddau busnes ffug.

Mae'r prosiect arweinyddiaeth ar Lefel 6 yn annog myfyrwyr i weithio o fewn sefydliad er mwyn cymhwyso eu gwaith ymchwil i leoliad go iawn. Bydd angen i fyfyrwyr wneud cryn dipyn o waith drwy ddysgu annibynnol a hunan-astudio. Hefyd, bydd dysgu myfyrwyr yn cael ei ategu gan amgylchedd dysgu rhithwir Moodle lle bydd testunau allweddol a phapurau ymchwil ar gael iddynt eu defnyddio. Bydd tîm y Rhaglen dan arweiniad Cyfarwyddwr y Rhaglen yn rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r rhaglen a bydd y tîm yn ysgwyddo cyfrifoldeb i weithredu fel Tiwtor Personol i grwpiau myfyrwyr drwy ddarparu cymorth bugeiliol i bob myfyriwr.


Lefel 4 - Blwyddyn 1af (120 Credyd)

 • Cyflwyniad i Reoli ac Arweinyddiaeth (20 credyd)

 • Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheoli (20 credyd)

 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd)

 • Cyflwyniad i Farchnata (20 credyd)

 • Rheoli Pobl yn y Gwaith (20 credyd)

 • Yr Entrepreneur sy'n Canolbwyntio ar Werthoedd (20 credyd)


Lefel 5 - 2il Flwyddyn (120 Credyd)

 • Rheoli ac Arweinyddiaeth: Theori ac Ymarfer (20 credyd)

 • Arwain mewn Byd sy'n Newid (20 credyd)

 • Busnes ar Waith (20 credyd)

 • Rheoli ac Ymgysylltu â Phobl (20 credyd)

 • Arferion Busnes Moesegol a Chynaliadwy (20 credyd)

 • Profiad Gwaith (20 credyd)


Lefel 6 -3edd Flwyddyn (120 credyd)

 • Prosiect Arweinyddiaeth (40 credyd)

 • Datblygu'r Arweinydd Byd-eang (20 credyd)

 • Arwain Newid (20 credyd)

 • Rheoli Strategol (20 credyd)

 • Entrepreneuriaeth, Strategaeth a Diwylliant (20 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyrwyr yn cyflwyno gwaith y maent wedi'i baratoi o flaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o sgiliau cyflwyno, blogiau, wicis neu bodlediadau, yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, tra bydd amgylcheddau dysgu rhithwir fel Moodle, gweminarau, darlithoedd wedi'u recordio, yn caniatáu i gynnwys cwrs gael ei lanlwytho, mewn achosion lle gallai hyn ddigwydd bydd myfyrwyr yn parhau i elwa ar gyswllt/arbenigedd staff.

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o'r staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Astudiaethau Achos
Strategaeth addysgu a dysgu yw astudiaethau achos, a ddefnyddir mewn amrywiaeth o fodiwlau; Maent yn offeryn asesu defnyddiol hefyd. Cyflwynir problemau cymhleth go iawn neu ffug i fyfyrwyr neu gofynnir iddynt ddatblygu rhai eu hunain ac yna mae gofyn iddynt eu dadansoddi'n fanwl ac yna cyfosod/cyflwyno eu datrysiad eu hunain yn ysgrifenedig neu ar lafar.

Arbenigwyr Busnes
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw gwahodd arbenigwyr busnes, academaidd ac mewn ymarfer, i roi cipolwg ar eu gwaith ymchwil neu weithgarwch busnes. Mae rhwydwaith o arbenigwyr yn helpu i ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ogystal ag atgyfnerthu a hyrwyddo cymwysterau'r rhaglen. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo'n briodol.

Cymorth i fyfyrwyr wrth ddysgu:
Tiwtoriaid Personol
Mae'r holl fyfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd yn elwa ar y tîm o diwtoriaid ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd i fyfyrwyr. Maent yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd gyda materion megis cyllid, lles, datblygu gyrfa yn ogystal â helpu gyda chynllunio patrymau astudio effeithiol, paratoi ar gyfer arholiadau ac amrywiaeth o faterion pwysig eraill lle bo angen. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion y myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth cyffredinol pellach i'r myfyrwyr drwy'r canlynol:

 • Rhaglen sefydlu ar gyfer myfyrwyr lefel 4, lefel 5 a lefel 6

 • Llawlyfr myfyrwyr, llawlyfr rhaglen a llawlyfrau modiwlau unigol

 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle

 • Llyfrgell a phecynnau sgiliau astudio

 • Llyfrgell ac adnoddau dysgu ar ddau gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd

 • Cyfleusterau cyfrifiadura arbenigol gan gynnwys labordai rhyngweithiol ac aml-gyfrwng

 • Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf

 • Mynediad diderfyn i'r we fyd-eang

 • Mynediad at wasanaethau myfyrwyr gan gynnwys y rhai a gynigir gan y gwasanaethau gyrfaoedd, lles, anabledd, cwnsela, caplaniaeth a'r ganolfan feddygol.


Dr Catherine Wilson:
Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer y BA (Anrh) Rheoli ac Arweinyddiaeth yn Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
Ymunodd Catherine ag Ysgol Reoli Caerdydd yn 2010, ac mae'n Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Mae Catherine wedi gweithio ym maes Rheoli Adnoddau Dynol ers deng mlynedd mewn dwy ysgol fusnes. Mae hi wedi addysgu myfyrwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ar lefelau ôl-raddedig, israddedig a sylfaen. Mae hi wedi addysgu a hyfforddi Arweinyddiaeth a Rheoli yn y Sectorau Cyhoeddus, Preifat a Chymdeithasol hefyd.

Mae meysydd addysgu allweddol yn cynnwys: Rheoli Adnoddau Dynol, arweinyddiaeth a rheoli, perfformiad, rheoli pobl a newid, cydraddoldeb ac amrywiaeth, diwylliant ac ymddygiad sefydliadol, cysylltiadau gweithwyr, cyfraith cyflogaeth, rheoli pobl yn strategol, ymarfer proffesiynol a sgiliau ymchwil.

Asesu

Mae'r strategaeth asesu'n cwmpasu sbectrwm eang o ddulliau. Mae gan bob modiwl ei nodau, ei amcanion, ei ddeilliannau dysgu a'i ddulliau cyflwyno ac asesu ei hun. Felly, gall asesiadau fod ar ffurf papurau/traethodau/adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, prosiectau ymchwil grŵp ac unigol, posteri, Flog, Blog ac astudiaethau achos a asesir.

PMae paratoadau a chymorth ar gael ar gyfer asesu drwy weithgareddau amrywiol wedi'u cynllunio gan arweinwyr modiwlau, tiwtoriaid personol a'r llyfrgell.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

O ddechrau'r radd anogir myfyrwyr i feddwl am yrfa, gwaith a sgiliau. Mae'r ail flwyddyn yn cynnig cyfle pellach i gael profiad gwaith gorfodol. Nod y modiwl profiad gwaith ym mlwyddyn 2 (lefel 5) yw cynnig profiad byd go iawn i chi. Gall y swyddogion lleoliad gwaith eich helpu i ddod o hyd i leoliad addas.

Ochr yn ochr â'r radd a'r sgiliau ymarferol y bydd myfyrwyr yn eu cael, mae EDGE Met Caerdydd yn helpu myfyrwyr i ffynnu yn y byd modern hefyd. Drwy gydol y radd bydd myfyrwyr yn cael profiad o amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau moesegol, digidol, byd-eang ac entrepreneuraidd drwy ddysgu seiliedig ar broblemau, astudiaethau achos go iawn o'r diwydiant, a chyfleoedd ar gyfer lleoliadau dysgu seiliedig ar waith oddi ar y campws. Bydd EDGE Met Caerdydd yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Disgwylir y bydd llawer o raddedigion y cwrs hwn yn mynd ymlaen i gael swyddi rheoli yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector/sector gwirfoddol. Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i wneud cais am raglenni datblygu arweinyddiaeth gyda chwmnïau fel Network Rail, Deloitte a Dunelm ac ati hefyd.

Mae cyfle i fyfyrwyr barhau i astudio ar lefel ôl-raddedig ar gyrsiau gydag Ysgol Reoli Caerdydd, fel yr MSc Rheoli Adnoddau Dynol, MSc Rheoli Entrepreneuriaeth ac Arloesi, MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi a Logisteg Rhyngwladol a'r MBA.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Dr Catherine Wilson:
E-bost: cwilson@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 29 2041 7189

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

UCAS Cod  N201
Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaff

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs: 
Tair blynedd yn llawn amser.