Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Rheoli Busnes Rhyngwladol - BA (Anrh)

Rheoli Busnes Rhyngwladol - BA (Anrh)

Bydd y radd hon mewn Rheoli Busnes Rhyngwladol yn eich galluogi i ddilyn gyrfa ym maes rheoli busnes rhyngwladol a chael mantais gystadleuol yn y farchnad swyddi fyd-eang sydd ohoni.

Wrth i fusnesau barhau i weithredu ar draws ffiniau, mae yna alw mawr yn y farchnad swyddi am raddedigion sydd wedi cael addysg busnes rhyngwladol amlddisgyblaethol. Mae'r radd yn cynnig cyfuniad unigryw i chi o safbwyntiau rhyngwladol ar fusnes a rheoli, sgiliau rheoli trawsddiwylliannol a chymwyseddau ieithoedd tramor.

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi graddedigion sydd wedi datblygu safbwyntiau busnes byd-eang. Mae gwerth meddylfryd byd-eang graddedigion i'w weld yn y gallu i ddangos amrywiaeth o gymwyseddau sy'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol iddynt weithio mewn amgylchedd busnes cynyddol fyd-eang, gweithio gyda thimau amlddiwylliannol, bod ag ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a meddu ar sgiliau iaith dramor.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau ym meysydd y ddisgyblaeth megis rheoli, marchnata, adnoddau dynol, strategaeth, cyllid, entrepreneuriaeth a rheolaeth drawsddiwylliannol. Yn ogystal â hyn, mae ieithoedd yn elfen graidd drwy gydol y rhaglen gyfan a rhaid i fyfyrwyr astudio un iaith dramor (Sbaeneg / Ffrangeg / Tsieinëeg Mandarin)

Cynigir Sbaeneg a Ffrangeg naill ai ar lefel dechreuwyr neu lefel ôl Safon Uwch. Sylwer bod y cynnig Safon Uwch ar gyfer Sbaeneg a Ffrangeg yn dibynnu ar y galw.

Cynigir Tsieinëeg Mandarin ar lefel dechreuwyr.

Mae'r radd amlddisgyblaethol hon yn cynnig amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol ym mlynyddoedd dau a thri a fydd yn eich galluogi i adeiladu eich proffil academaidd i gyd-fynd â'ch diddordebau addysgol a'ch dyheadau gyrfa. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi arbenigo mewn maes penodol neu astudio'r pwnc yn fwy cyffredinol.

Mae modiwlau blwyddyn un yn canolbwyntio ar feysydd busnes a rheoli sylfaenol, gan osod y sylfaen ar gyfer modiwlau diweddarach. Mae blynyddoedd dau a thri yn ychwanegu mwy o ddyfnder academaidd at y pynciau, ac maent yn fwy cymhwysol, ymarferol, ymchwiliol a dadansoddol eu natur.

Byddwch yn datblygu casgliad o sgiliau trosglwyddadwy hefyd, sy'n hanfodol yn y farchnad swyddi fyd-eang gystadleuol sydd ohoni. Maent yn cynnwys sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, sgiliau rhyngddiwylliannol, datrys problemau, meddwl beirniadol a dadansoddol, sgiliau digidol a sgiliau entrepreneuraidd.

Mae cyrsiau academaidd yn Ysgol Reoli Caerdydd yn canolbwyntio ar yrfaoedd ac wedi'u cynllunio ar y cyd â busnes a diwydiant. Nod ein cyrsiau yw hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, trosglwyddo gwybodaeth ac ymchwil gymhwysol. Caiff cynllun y rhaglen ei lywio gan ymchwil ac ymarfer proffesiynol cyfredol i sicrhau bod cynnwys y cwrs yn berthnasol i'ch gyrfa yn y dyfodol.

Yn ail flwyddyn y radd, byddwch yn cyflawni modiwl lleoliad gwaith gorfodol (15 diwrnod o leoliad gwaith) gan fod hyn yn cael ei ystyried yn ofyniad hanfodol i bob myfyriwr yn Ysgol Reoli Caerdydd. Mae cyfle ychwanegol i gymryd blwyddyn ryngosod, rhwng blynyddoedd dau a thri y rhaglen, i gyflawni lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant. Bydd hyn yn eich hefyd i gael profiad gwaith gwerthfawr mewn diwydiant a sefyll allan ymhlith ymgeiswyr eraill pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi.


Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022. 


Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Mae’r rhaglen yn cynnwys blwyddyn sylfaen ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau ymrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd ac sy’n perthyn i un o’r categorïau canlynol:

1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o’r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:

 • Mae'r rhaglen yn cynnig paratoad academaidd a phroffesiynol ar gyfer rolau rheoli byd-eang mewn mentrau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r cwrs yn rhoi'r canlynol i fyfyrwyr:
 • Craffter rheoli busnes rhyngwladol a sgiliau rheoli busnes allweddol
 • Ymwybyddiaeth o amrywiaeth ddiwylliannol a sgiliau sylfaenol mewn rheoli trawsddiwylliannol a
 • Cymwyseddau ieithoedd tramor i gyfathrebu mewn iaith dramor gyda'u cymheiriaid rhyngwladol. Mae ieithoedd yn elfen graidd drwy gydol y cwrs cyfan a rhaid i fyfyrwyr astudio un iaith dramor.

Addysgir yr holl fodiwlau yn Saesneg ac mae darpariaeth ar gyfer deunydd Cymraeg cyfatebol mewn nifer o fodiwlau yn Lefelau 4, 5 a 6. Nodir y rhain isod * ac er y gwneir pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cael eu cynnal bob blwyddyn, nid oes modd gwarantu hyn yn anffodus.

Blwyddyn Un (Lefel 4)

Mae pob modiwl yn orfodol (120 credyd)

 • Busnes mewn Cyd-destun Byd-eang (20 credyd)
 • Cyflwyniad i Farchnata (20 credyd)*
 • Cyllid i Reolwyr (20 credyd)*
 • Modiwl Iaith Dramor: Ffrangeg/Tsieinëeg Mandarin/Sbaeneg (20 credyd)
 • Rheoli Pobl yn y Gwaith (20 credyd)*
 • Systemau Gwybodaeth Busnes (20 credyd)

Blwyddyn Dau (Lefel 5) (Cyfanswm 120 credyd)

Modiwlau Gorfodol (100 credyd)


 • Rheoli o Safbwynt Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Ymwybyddiaeth Ryngddiwylliannol ar gyfer Busnes (20 credyd)
 • Modiwl iaith: Ffrangeg/ Sbaeneg / Tsieinëeg Mandarin (20 credyd)
 • Rheoli Creadigrwydd ac Arloesedd (20 credyd)
 • Profiad Gwaith (20 credyd)

Modiwlau Dewisol (20 credyd)


 • Rheoli ac Ymgysylltu â Phobl (20 credyd)
 • Ymddygiad Defnyddwyr (20 credyd)
 • Arian a Buddsoddi (20 credyd)
 • Cyfraith Busnes ar gyfer yr Oes Ddigidol (20 credyd)
 • Busnes Digidol (20 credyd)

Blwyddyn Tri / Blwyddyn Pedwar (Lefel 6)

Modiwlau Gorfodol (60 credyd)

 • Rheoli Busnes Rhyngwladol (20 credyd)
 • Busnes Rhyngwladol ac Amrywiaeth Ddiwylliannol (20 credyd)
 • Modiwl iaith: Ffrangeg/Tsieinëeg Mandarin/Sbaeneg (20 credyd)

Modiwlau Dewisol (60 credyd)

 • Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol a Chymharol (20 credyd)
 • Materion Cyfoes a Rhyngwladol mewn Moeseg Busnes (20 credyd)
 • Marchnata Rhyngwladol a Byd-eang (20 credyd)
 • Cyfraith Busnes Ewropeaidd (20 credyd)
 • Arloesi ac Entrepreneuriaeth (20 credyd)
 • Gweledigaeth o Gynaliadwyedd ar gyfer Newid (20 credyd)
 • Rheoli Buddsoddi (20 credyd)
 • Rheoli Prosiect Technoleg (20 credyd)
 • Iaith Dramor (2il iaith dramor)
 • Traethawd hir (40 credyd)
 • Lansio Menter (40 credyd)
 • Lleoliad Gwaith Diwydiannol (20 credyd)

Llwybrau Iaith

Mae dau lwybr mynediad ar gyfer iaith:

 • Dechreuwyr/Llwybr ôl-TGAU (Ffrangeg, Sbaeneg a Tsieinëeg Mandarin - Yn amodol ar ddigon o alw). Mae'r llwybr hwn yn rhoi gwybodaeth weithredol am yr iaith i fyfyrwyr a fydd yn eu galluogi i gyfathrebu fel defnyddiwr annibynnol mewn lleoliadau personol a busnes. (Lefel B1/B2 o'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd).
 • Llwybr ôl-Safon Uwch (Ffrangeg a Sbaeneg - Yn amodol ar ddigon o alw). Mae'r llwybr hwn yn galluogi myfyrwyr sydd â Safon Uwch neu gymhwysedd cyfatebol yn yr iaith i wella eu sgiliau ieithyddol ymhellach. Mae'r llwybr hwn yn rhoi lefel uchel o sgiliau iaith i fyfyrwyr a fydd yn eu galluogi i gyfathrebu fel defnyddiwr medrus mewn lleoliadau cysylltiedig â busnes. (Lefel C2 o'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd).

Gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd astudio ar gyfer modiwl iaith ychwanegol ar sail ddewisol (h.y. modiwl heb gredyd). Gellir gwneud hyn yn unrhyw un o'r ieithoedd a restrir ar unrhyw lefel yn ystod eu hastudiaethau (yn amodol ar ddigon o alw). Mae hyn yn gyfle unigryw i ddechrau gweithio tuag at asedau cyflogadwyedd.

Mae'r radd yn defnyddio dull modiwlaidd; mae gofyn i fyfyrwyr astudio nifer penodol o fodiwlau ym mhob blwyddyn (120 credyd y flwyddyn). Er bod rhaid i bob myfyriwr gymryd modiwlau craidd, gall myfyrwyr ar y radd BA (Anrh) Rheoli Busnes Rhyngwladol ddewis modiwlau dewisol ym mlynyddoedd dau a 3, gan roi mwy o hyblygrwydd i fyfyrwyr ddilyn eu diddordebau academaidd/proffesiynol.

Mae’r cwrs yn cyfuno modiwlau craidd a dewisol o ddisgyblaethau busnes a rheoli, astudiaethau rhyngddiwylliannol ac ieithoedd. Mae'r modiwlau gorfodol yn cynrychioli'r wybodaeth a'r sgiliau craidd hanfodol sydd eu hangen ar gyfer pob maes astudio.


Dysgu ac Addysgu

Darlithoedd
Mae darlithoedd yn rhan bwysig o'r strategaeth addysgu ar gyfer y rhaglen. Mae darlithoedd yn ffordd effeithiol o gyflwyno deunydd craidd a sefydlu fframwaith ar gyfer modiwl y gellir gosod deunydd arall yn ei erbyn.

Seminarau
Mewn seminarau mae myfyrwyr yn cyflwyno gwaith y maent wedi'i baratoi o flaen llaw i gyfoedion a darlithydd. Defnyddir y strategaeth hon i ymestyn cysyniadau damcaniaethol neu ymarferol penodol yn ogystal â chyflwyno ymarferion datrys problemau. Defnyddir seminarau yn y rhan fwyaf o fodiwlau ac maent yn rhoi profiad gwerthfawr i fyfyrwyr mewn sgiliau cyfathrebu, sgiliau datrys problemau a dadansoddi, yn ogystal â rhoi dull i staff asesu dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr.

Gweithdai Ymarferol
Defnyddir gweithdai ymarferol yn helaeth mewn nifer o fodiwlau drwy gydol y rhaglen. Yn y dosbarthiadau hyn, gall myfyrwyr ymarfer a mireinio eu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol lle gallant gael adborth gan aelod o'r staff academaidd. Mae gweithdai ymarferol yn ddull gwerthfawr o bontio rhwng theori ac ymarfer.

Arbenigwyr Busnes
Elfen allweddol o'r profiad dysgu yw gwahodd arbenigwyr busnes neu academyddion eraill i roi cipolwg ar eu gweithgarwch busnes neu eu gwaith ymchwil. Mae rhwydwaith o arbenigwyr yn helpu i ddarparu gwybodaeth arbenigol yn ogystal ag atgyfnerthu a hyrwyddo cymwysterau'r rhaglen. Gellid gwahodd arbenigwyr o'r fath fel siaradwyr gwadd neu ofyn iddynt ddarparu profiad gweithdy mwy rhyngweithiol lle bo'n briodol.

Cymorth i fyfyrwyr wrth ddysgu:

Tiwtoriaid Personol

Mae'r holl fyfyrwyr sy'n astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd yn elwa ar y tîm o diwtoriaid ymroddedig sy'n darparu pwynt cyswllt personol a rheolaidd i fyfyrwyr. Maent yn rhoi myfyrwyr ar ben ffordd gyda materion megis cyllid, lles, datblygu gyrfa yn ogystal â helpu gyda chynllunio patrymau astudio effeithiol, paratoi ar gyfer arholiadau ac amrywiaeth o faterion pwysig eraill lle bo angen. Mae'r Tiwtoriaid Personol yn gweithio'n agos gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen a Thiwtoriaid Blwyddyn i sicrhau bod anghenion y myfyrwyr yn cael eu diwallu'n effeithiol a bod eu hamser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn brofiad dymunol a llwyddiannus.

Yn ogystal â'r Tiwtoriaid Personol, bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen a'r Tiwtor Blwyddyn yn darparu cymorth ac arweiniad unigol gydag unrhyw agweddau academaidd. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran y dewis o fodiwlau dewisol sydd ar gael ar lefel 5 a 6. Cefnogir arweiniad ar fodiwlau dewisol ymhellach gan sesiynau llawn ynghyd â Ffair Opsiynau i gynnig arweiniad unigol pellach.

Mae'r rhaglen yn cynnig cymorth cyffredinol pellach i'r myfyrwyr drwy'r canlynol:

 • Rhaglen sefydlu ar gyfer myfyrwyr lefel 4, lefel 5 a lefel 6
 • Llawlyfr myfyrwyr, llawlyfr rhaglen a llawlyfrau modiwlau unigol
 • Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle
 • Llyfrgell a phecynnau sgiliau astudio
 • Llyfrgell ac adnoddau dysgu ar ddau gampws Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Cyfleusterau cyfrifiadura arbenigol gan gynnwys labordai rhyngweithiol ac aml-gyfrwng
 • Cyfleuster TG mynediad agored 24 awr ar gampysau Cyncoed a Llandaf
 • Mynediad diderfyn i'r we fyd-eang
 • Mynediad at wasanaethau myfyrwyr gan gynnwys y rhai a gynigir gan y gwasanaethau gyrfaoedd, lles, anabledd, cwnsela, caplaniaeth a'r ganolfan feddygol.

Mae gennym dîm arbenigol o staff academaidd ym meysydd busnes a rheoli, rheolaeth drawsddiwylliannol ac ieithoedd tramor. Mae eu gweithgareddau ymchwil, eu profiadau rhyngwladol a'u cydweithrediadau'n llywio addysgu israddedig ac ôl-raddedig ac yn cyfrannu at brofiad dysgu'r myfyrwyr.


Asesu

Mae'r strategaeth asesu'n cwmpasu sbectrwm eang o ddulliau sy'n galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau dadansoddi, beirniadol a gwneud penderfyniadau drwy gymhwyso gwybodaeth i astudiaethau achos go iawn a senarios ymarferol sy'n gysylltiedig â busnes a rheoli. Mae gan bob modiwl ei nodau, ei amcanion, ei ddeilliannau dysgu a'i ddulliau cyflwyno ac asesu ei hun. Felly, gall asesiadau fod ar ffurf traethodau neu adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, prosiectau ymchwil grŵp ac unigol, portffolios, ac astudiaethau achos a asesir yn ogystal ag arholiadau ffurfiol llyfrau agored/caeedig.

Mae paratoadau a chymorth ar gael ar gyfer asesu drwy weithgareddau amrywiol wedi'u cynllunio gan arweinwyr modiwlau, tiwtoriaid personol a'r gwasanaethau llyfrgell.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae'r rhan fwyaf o'n myfyrwyr yn llwyddo i gael swydd chwe mis ar ôl graddio. Mae rhagolygon gyrfa'n wych, gyda chyfleoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ym mhob maes o reoli busnes a masnach.

Mae graddedigion llwyddiannus wedi cael swyddi ar lefel goruchwylio/rheoli yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae safbwynt byd-eang y rhaglen yn caniatáu i'n cyn-fyfyrwyr gael gwaith mewn amrywiaeth o yrfaoedd rheoli a phroffesiynol ym meysydd recriwtio rhyngwladol, ymgynghoriaeth busnes a rheoli, datblygu busnes, adnoddau dynol, marchnata rhyngwladol, rheoli ariannol a masnachu rhyngwladol i enwi dim ond rhai.

Lleoliad gwaith a chyflogadwyedd

Nod ein rhaglenni yw gwella cyflogadwyedd myfyrwyr mewn gwahanol ffyrdd. Yn ail flwyddyn y radd, mae myfyrwyr yn cyflawni modiwl lleoliad gwaith gorfodol (15 diwrnod o leoliad gwaith) gan fod hyn yn cael ei ystyried yn ofyniad hanfodol i bob myfyriwr yn Ysgol Reoli Caerdydd.

At hynny, ar ôl cwblhau blwyddyn dau'n llwyddiannus, i'r myfyrwyr hynny sy'n dymuno gwella eu cyflogadwyedd mae cyfle ychwanegol i dreulio blwyddyn ryngosod yn cyflawni lleoliad blwyddyn o hyd mewn diwydiant rhwng blynyddoedd dau a thri. Caiff y lleoliad ei achredu ym mlwyddyn olaf y radd gydag 20 credyd. Gellir naill treulio'r lleoliad blwyddyn o hyd dramor neu mewn cwmni sydd wedi'i leoli yn y DU.

Mae gan Ysgol Reoli Caerdydd dîm lleoliadau gwaith pwrpasol i'ch helpu i ddod o hyd i leoliad. Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cynnig cymorth i fyfyrwyr ddod o hyd i leoliadau gwaith ac interniaethau hefyd. Platfform ar-lein yw MetHub y brifysgol sy'n caniatáu i sefydliadau hysbysebu pob math o gyfleoedd i'n myfyrwyr a'n graddedigion megis swyddi gwag i raddedigion, interniaethau â thâl, lleoliadau a phrofiad gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli, cyfleoedd rhyngwladol a swyddi rhan-amser.

Mae Gwasanaethau Gyrfaoedd eraill yn cynnwys Ffeiriau Gyrfaoedd a digwyddiadau rhwydweithio cymdeithasol gyda chyflogwyr. Yn ogystal â hyn, os ydych yn bwriadu dod yn Entrepreneur ifanc a dechrau eich busnes eich hun, bydd y Ganolfan Entrepreneuriaeth Myfyrwyr yn eich helpu gydag ymarfer busnes ac yn helpu i ddatblygu eich syniad busnes tra byddwch yn fyfyriwr prifysgol.

Mae'r Brifysgol yn gweithredu rhaglen symudedd allanol ac mae arian ar gael i astudio a gweithio dramor. Ewch i Astudio, Gweithio neu Wirfoddoli Dramor gyda Chyfleoedd Byd-eang i gael rhagor o wybodaeth.

Noder: mae statws cynllun Erasmus+ yn dibynnu ar ganlyniad trafodaethau Brexit.

Mynd ymlaen i Astudiaethau Ôl-raddedig:
Ar ôl cwblhau'r rhaglen israddedig hon, mae cyfleoedd ar gael i ddilyn cyrsiau lefel ôl-raddedig gydag Ysgol Reoli Caerdydd, fel MSc Rheoli Busnes Rhyngwladol, LLM Busnes Rhyngwladol, MSc Marchnata Strategol, MSc Rheoli Marchnata Ffasiwn, MSc Rheoli Adnoddau Dynol, MSc Rheoli Entrepreneuriaeth ac Arloesi, MSc Rheoli Cadwyni Cyflenwi a Logisteg Rhyngwladol, MSc Bancio a Chyllid a'r MBA. Yn ogystal, bydd graddedigion wedi'u paratoi'n dda i ymgymryd â chymwysterau neu raglenni proffesiynol.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd gradd C/4 neu'n uwch ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM
 • 112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2.  Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried 
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch


Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Rhaglen Sylfaen ar gael. Bydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch i dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Amwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith.


Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.


Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr hŷn

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch ag, Cristina Fatmi, arweinydd y rhaglen:

E-bost: cfatmi@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: N110
Dylai myfyrwyr sylfaen ddefnyddio'r cod UCAS hwn hefyd a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.


Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf


Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs: Tair blynedd yn llawn amser. Pedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen. Pum mlynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad gwaith blwyddyn o hyd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms