Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd – BA (Anrh)

Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd – BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Y radd BA (Anrh) Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd yw'r gyntaf o'i fath yn y DU. Mae'r radd hon ar gyfer y rhai sydd am arloesi, herio'r status quo a chreu busnesau cynaliadwy yn y dyfodol.

Mae hon yn radd ymarferol sydd wedi'i chreu o amgylch dylunio rhaglenni arloesol a bydd yn cael ei darparu gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd myfyrwyr yn cael sylfaen ddamcaniaethol entrepreneuriaeth a rheoli busnes. Datblygu a'u harfogi â'r nodweddion entrepreneuraidd allweddol sy'n ofynnol i weithredu'n effeithiol ym maes anodd creu busnes; megis gwytnwch, cydnabod cyfle, creadigrwydd a gweledigaeth. Yn ogystal â sylfeini marchnata, y gyfraith, technoleg gwybodaeth a chyfrifeg.

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan weithredol mewn cyfleoedd rhwydweithio busnes yn y brifysgol ac yn y gymuned fusnes leol. Er mwyn galluogi hyn, yn y flwyddyn gyntaf, dyrennir mentor entrepreneuraidd o'r gymuned fusnes leol i bob myfyriwr. Trwy'r mentora hwn, bydd myfyrwyr yn cwblhau nifer o weithgareddau lle byddant yn 'cysgodi' entrepreneur, megis mynychu digwyddiadau rhwydweithio. Bydd y cyfle hwn yn caniatáu i'r myfyriwr ymgolli'n llwyr ym mywyd entrepreneuraidd, arsylwi ar nodweddion cymeriad yr entrepreneur a gweithrediadau busnes.

Yn yr ail flwyddyn bydd myfyrwyr yn dechrau canolbwyntio ar ddatblygu eu busnes cychwynnol eu hunain ac ar yr adeg hon bydd pob myfyriwr yn cael desg yng nghyfleuster deori pwrpasol y rhaglen. Bydd y Labordy cychwyn busnes yn cynnig cefnogaeth gychwynnol arbenigol, arbenigedd ac offer sy’n helpu busnesau cychwynnol i arloesi a thyfu o fewn blwyddyn gyntaf masnachu. Bydd y Labordy Cychwyn Busnes yn meithrin amgylchedd cydweithredu sy'n galluogi myfyrwyr entrepreneuraidd o'r un anian i ddysgu gan ei gilydd i helpu i feithrin amgylchedd o greu mentrau, cydweithredu a chymuned o gydweithio.

Sylwch: Nid yw'r BA (Anrh) Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd yn rhedeg ar gyfer mynediad Medi 2022 ac felly ni fydd yn derbyn ceisiadau. Y derbyniad nesaf ar gyfer y cwrs hwn fydd mynediad Medi 2021. 

Mae'r BA (Anrh) Busnes a Rheoli (gyda llwybrau arbenigol) yn derbyn ceisiadau ar gyfer mynediad Medi 2022. 


Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys blwyddyn sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, ac sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:

Blwyddyn Un (120 Credyd):

Modiwlau gorfodol:

 • Yr Entrepreneur Gwerth-Ganolog (20)
 • Adeiladu ar gyfer y We (20)
 • Cyllid i Reolwyr (20)
 • Cyflwyniad i Farchnata (20)
 • Asesu Syniad Busnes (20)
 • Mentora Dechrau Busnes (20)

 • Blwyddyn 2 (120 Credyd):

  Modiwlau gorfodol:

  • Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol i Farchnatwyr (20)
  • Cyfraith Busnes ar gyfer yr Oes Ddigidol (20)
  • Cyllid i Entrepreneuriaid (20)
  • Technolegau Symudol a Thechnolegau’r We (20)
  • Lansio busnes newydd (40)

  Blwyddyn 3 (120 credyd):

  Modiwlau gorfodol:

  • Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi Foesegol (20)
  • Datblygu Arweinydd Byd-eang (20)
  • Gweithrediadau Busnes ac Arloesi er Twf (60)
  • Busnes Cyfoes a Diogelu Defnyddwyr (20)

Dysgu ac Addysgu

Mae hon yn radd ymarferol ac felly bydd y modiwlau a geir yn y rhaglen hon yn defnyddio ystod eang o ddulliau addysgu a dysgu arloesol. Cyflwynir darlithoedd safonol mewn ystafelloedd darlithio priodol ac fe’u hategir gan weithdai rhyngweithiol ble bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn trafodaethau grŵp, dadleuon ac ymarferion datrys problemau. Mae cyfleusterau a chymorth arbenigol ar gyfer y rhaglen hon yn cynnwys:

Gofod Deor
Bydd pob myfyriwr yn cael gofod desg o fewn y cyfleuster deor pwrpasol ar gyfer y rhaglen, sef y Labordy Cychwyn Busnes. Bydd y Labordy yn cynnig cymorth, arbenigedd ac offer arbenigol sy'n helpu busnesau newydd i arloesi a thyfu yn y flwyddyn gyntaf o fasnachu. Bydd y Labordy hefyd yn meithrin amgylchedd cydweithio sy'n caniatáu dysgu rhwng cymheiriaid a chreu menter i greu cymuned o entrepreneuriaid o’r un anian sy’n cydweithio.


Mentora Dechrau Busnes
Bydd pob myfyriwr yn cael mentor entrepreneuraidd o'r gymuned fusnes leol. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i 'gysgodi' eu mentoriaid. Bydd hyn yn rhoi cyfleoedd i arsylwi a deall nodweddion cymeriad entrepreneur, yn ogystal â'r gweithrediadau busnes angenrheidiol ar gyfer dechrau llwyddiannus.


Cynllunio Datblygiad Personol
Yn ogystal â gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o ddeunydd pwnc, un o amcanion allweddol y rhaglen yw datblygu effeithiolrwydd entrepreneuraidd myfyrwyr a'u gallu i fyfyrio'n feirniadol ar eu Syniadau a Chyfleoedd, Adnoddau a Gweithredu drwy wahanol lefelau o hyfedredd. Cyflawnir hyn drwy asesiadau o fewn modiwlau ar bob lefel astudio sy’n gofyn i fyfyrwyr fyfyrio a dangos eu dysgu a'u taith entrepreneuraidd.

Mae’r radd hon wedi’i datblygu gan arbenigwyr yn eu maes perthnasol a bydd yn cael ei chyflwyno ganddynt hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys rheolwyr cychwyn busnes, cyfrifwyr, arbenigwyr y gyfraith ac entrepreneuriaid y mae eu harbenigedd a’u profiad o gychwyn busnes yn amhrisiadwy.


Asesu

Disgwylir i fyfyrwyr gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain wrth iddynt symud ymlaen drwy eu rhaglen. Mae strwythur y cwrs a'r strategaethau addysgu arfaethedig wedi'u cynllunio i gefnogi'r datblygiad hwn, tra'n cydbwyso dulliau traddodiadol ac arloesol. Bydd y dull sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr yn cael ei annog drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol fel astudiaethau achos, prosiectau, ymarferion ymarferol, wedi'u hategu gan y defnydd o ddeunyddiau, fideos, meddalwedd gyfrifiadurol ac ati priodol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn.

Mae'r asesiadau'n amrywiol eu natur a byddant yn amrywio o gyflwyniadau, adroddiad diwydiant, cyfrifon busnes, flogiau a blogiau a chyfarfod bwrdd. Mae'r dulliau asesu i gyd wedi'u cynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o theori i’r byd diwydiant.

Mae'r prosiect mawr ar Lefel 6 'Gweithrediadau Busnes ac Arloesi er Twf' yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, sefydlu a lansio menter newydd, ble gallant gymhwyso'r sylfeini academaidd a damcaniaethol a'r sgiliau busnes entrepreneuraidd allweddol a ddysgwyd o lefelau 4 a 5 y rhaglen. Bydd y broses hon yn caniatáu i fyfyrwyr ymgolli'n llwyr ym myd go iawn busnesau newydd. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth manwl gan diwtoriaid academaidd o fewn polisi 20 diwrnod safonol y brifysgol. Bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn adborth gan weithwyr proffesiynol ac entrepreneuriaid y diwydiant ar rai elfennau yn ystod eu taith cychwyn busnes.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd graddedigion BA (Anrh) Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd yn sefyll allan am eu gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn amgylchedd ymarferol. Ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn graddio gyda'u busnes eu hunain a byddant wedi datblygu a sefydlu eu rhwydwaith busnes eu hunain. Bydd graddedigion hefyd yn meddu ar y sgiliau a'r arbenigedd i weithio mewn swyddi rheoli, cwmnïau newydd mewn hysbysebu, cyllid, cysylltiadau cyhoeddus yn ymwneud â brandio.

Mae’r cwrs yn paratoi’r ffordd at amrywiaeth eang o raglenni Gradd Meistr yn y Brifysgol, rhai ohonynt yn rhaglenni a addysgir a rhai’n rhaglenni ymchwil.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 112
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: DMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 2 x H5. Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x gradd H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Os nad ydych yn bodloni’r gofyniad mynediad uchod, rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Sylfaen sy’n caniatáu gwneud cynnydd i Flwyddyn 1.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges drydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Dr Aylwin Yafele:
E-bost: ayafele@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
N210

Lleoliad astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser. Pedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud y flwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.