Ysgol Reoli Caerdydd>Cyrsiau>Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd – BA (Anrh)

Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd – BA (Anrh)

Y radd BA (Anrh) Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd yw'r gyntaf o'i fath yn y DU. Mae'r radd hon ar gyfer y rhai sydd am arloesi, herio'r status quo a chreu busnesau cynaliadwy yn y dyfodol.

Mae hon yn radd ymarferol sydd wedi'i chreu o amgylch dylunio rhaglenni arloesol a bydd yn cael ei darparu gan arbenigwyr yn eu maes. Bydd myfyrwyr yn cael sylfaen ddamcaniaethol entrepreneuriaeth a rheoli busnes. Datblygu a'u harfogi â'r nodweddion entrepreneuraidd allweddol sy'n ofynnol i weithredu'n effeithiol ym maes anodd creu busnes; megis gwytnwch, cydnabod cyfle, creadigrwydd a gweledigaeth. Yn ogystal â sylfeini marchnata, y gyfraith, technoleg gwybodaeth a chyfrifeg.

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan weithredol mewn cyfleoedd rhwydweithio busnes yn y brifysgol ac yn y gymuned fusnes leol. Er mwyn galluogi hyn, yn y flwyddyn gyntaf, dyrennir mentor entrepreneuraidd o'r gymuned fusnes leol i bob myfyriwr. Trwy'r mentora hwn, bydd myfyrwyr yn cwblhau nifer o weithgareddau lle byddant yn 'cysgodi' entrepreneur, megis mynychu digwyddiadau rhwydweithio. Bydd y cyfle hwn yn caniatáu i'r myfyriwr ymgolli'n llwyr ym mywyd entrepreneuraidd, arsylwi ar nodweddion cymeriad yr entrepreneur a gweithrediadau busnes.

Yn yr ail flwyddyn bydd myfyrwyr yn dechrau canolbwyntio ar ddatblygu eu busnes cychwynnol eu hunain ac ar yr adeg hon bydd pob myfyriwr yn cael desg yng nghyfleuster deori pwrpasol y rhaglen. Bydd y Labordy cychwyn busnes yn cynnig cefnogaeth gychwynnol arbenigol, arbenigedd ac offer sy’n helpu busnesau cychwynnol i arloesi a thyfu o fewn blwyddyn gyntaf masnachu. Bydd y Labordy Cychwyn Busnes yn meithrin amgylchedd cydweithredu sy'n galluogi myfyrwyr entrepreneuraidd o'r un anian i ddysgu gan ei gilydd i helpu i feithrin amgylchedd o greu mentrau, cydweithredu a chymuned o gydweithio.

Sylwch: Nid yw'r BA (Anrh) Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd yn rhedeg ar gyfer mynediad Medi 2022 ac felly ni fydd yn derbyn ceisiadau. Y derbyniad nesaf ar gyfer y cwrs hwn fydd mynediad Medi 2021. 

Mae'r BA (Anrh) Busnes a Rheoli (gyda llwybrau arbenigol) yn derbyn ceisiadau ar gyfer mynediad Medi 2022. 


Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad 2022.


Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon gynnwys blwyddyn sylfaen, sydd wedi'i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno cofrestru ar y radd anrhydedd tair blynedd, ac sy'n perthyn i un o'r categorïau canlynol:

​​1. Myfyrwyr nad ydynt wedi cael y nifer gofynnol o bwyntiau Safon Uwch (neu gyfwerth) i ddechrau ar flwyddyn gyntaf y rhaglen radd.

2. Myfyrwyr hŷn sydd wedi bod allan o'r system addysg ffurfiol ers peth amser.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen drwy glicio yma.

Gradd:

Blwyddyn Un (120 Credyd):

Modiwlau gorfodol:

 • Yr Entrepreneur Gwerth-Ganolog (20)
 • Adeiladu ar gyfer y We (20)
 • Cyllid i Reolwyr (20)
 • Cyflwyniad i Farchnata (20)
 • Asesu Syniad Busnes (20)
 • Mentora Dechrau Busnes (20)

 • Blwyddyn 2 (120 Credyd):

  Modiwlau gorfodol:

  • Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol i Farchnatwyr (20)
  • Cyfraith Busnes ar gyfer yr Oes Ddigidol (20)
  • Cyllid i Entrepreneuriaid (20)
  • Technolegau Symudol a Thechnolegau’r We (20)
  • Lansio busnes newydd (40)

  Blwyddyn 3 (120 credyd):

  Modiwlau gorfodol:

  • Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi Foesegol (20)
  • Datblygu Arweinydd Byd-eang (20)
  • Gweithrediadau Busnes ac Arloesi er Twf (60)
  • Busnes Cyfoes a Diogelu Defnyddwyr (20)

Dysgu ac Addysgu

Mae hon yn radd ymarferol ac felly bydd y modiwlau a geir yn y rhaglen hon yn defnyddio ystod eang o ddulliau addysgu a dysgu arloesol. Cyflwynir darlithoedd safonol mewn ystafelloedd darlithio priodol ac fe’u hategir gan weithdai rhyngweithiol ble bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn trafodaethau grŵp, dadleuon ac ymarferion datrys problemau. Mae cyfleusterau a chymorth arbenigol ar gyfer y rhaglen hon yn cynnwys:

Gofod Deor
Bydd pob myfyriwr yn cael gofod desg o fewn y cyfleuster deor pwrpasol ar gyfer y rhaglen, sef y Labordy Cychwyn Busnes. Bydd y Labordy yn cynnig cymorth, arbenigedd ac offer arbenigol sy'n helpu busnesau newydd i arloesi a thyfu yn y flwyddyn gyntaf o fasnachu. Bydd y Labordy hefyd yn meithrin amgylchedd cydweithio sy'n caniatáu dysgu rhwng cymheiriaid a chreu menter i greu cymuned o entrepreneuriaid o’r un anian sy’n cydweithio.


Mentora Dechrau Busnes
Bydd pob myfyriwr yn cael mentor entrepreneuraidd o'r gymuned fusnes leol. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i 'gysgodi' eu mentoriaid. Bydd hyn yn rhoi cyfleoedd i arsylwi a deall nodweddion cymeriad entrepreneur, yn ogystal â'r gweithrediadau busnes angenrheidiol ar gyfer dechrau llwyddiannus.


Cynllunio Datblygiad Personol
Yn ogystal â gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o ddeunydd pwnc, un o amcanion allweddol y rhaglen yw datblygu effeithiolrwydd entrepreneuraidd myfyrwyr a'u gallu i fyfyrio'n feirniadol ar eu Syniadau a Chyfleoedd, Adnoddau a Gweithredu drwy wahanol lefelau o hyfedredd. Cyflawnir hyn drwy asesiadau o fewn modiwlau ar bob lefel astudio sy’n gofyn i fyfyrwyr fyfyrio a dangos eu dysgu a'u taith entrepreneuraidd.

Mae’r radd hon wedi’i datblygu gan arbenigwyr yn eu maes perthnasol a bydd yn cael ei chyflwyno ganddynt hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys rheolwyr cychwyn busnes, cyfrifwyr, arbenigwyr y gyfraith ac entrepreneuriaid y mae eu harbenigedd a’u profiad o gychwyn busnes yn amhrisiadwy.


Asesu

Disgwylir i fyfyrwyr gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu dysgu eu hunain wrth iddynt symud ymlaen drwy eu rhaglen. Mae strwythur y cwrs a'r strategaethau addysgu arfaethedig wedi'u cynllunio i gefnogi'r datblygiad hwn, tra'n cydbwyso dulliau traddodiadol ac arloesol. Bydd y dull sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr yn cael ei annog drwy ddefnyddio strategaethau addysgu penodol fel astudiaethau achos, prosiectau, ymarferion ymarferol, wedi'u hategu gan y defnydd o ddeunyddiau, fideos, meddalwedd gyfrifiadurol ac ati priodol. Mae ymgysylltu'n weithredol â'r deunydd pwnc yn gwella dysgu ac mae llawer o'r strategaethau dysgu a ddefnyddir yn ceisio hyrwyddo hyn.

Mae'r asesiadau'n amrywiol eu natur a byddant yn amrywio o gyflwyniadau, adroddiad diwydiant, cyfrifon busnes, flogiau a blogiau a chyfarfod bwrdd. Mae'r dulliau asesu i gyd wedi'u cynllunio i roi cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o theori i’r byd diwydiant.

Mae'r prosiect mawr ar Lefel 6 'Gweithrediadau Busnes ac Arloesi er Twf' yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu, sefydlu a lansio menter newydd, ble gallant gymhwyso'r sylfeini academaidd a damcaniaethol a'r sgiliau busnes entrepreneuraidd allweddol a ddysgwyd o lefelau 4 a 5 y rhaglen. Bydd y broses hon yn caniatáu i fyfyrwyr ymgolli'n llwyr ym myd go iawn busnesau newydd. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth manwl gan diwtoriaid academaidd o fewn polisi 20 diwrnod safonol y brifysgol. Bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn adborth gan weithwyr proffesiynol ac entrepreneuriaid y diwydiant ar rai elfennau yn ystod eu taith cychwyn busnes.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Bydd graddedigion BA (Anrh) Entrepreneuriaeth Gymhwysol a Rheoli Arloesedd yn sefyll allan am eu gallu i gymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn amgylchedd ymarferol. Ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn graddio gyda'u busnes eu hunain a byddant wedi datblygu a sefydlu eu rhwydwaith busnes eu hunain. Bydd graddedigion hefyd yn meddu ar y sgiliau a'r arbenigedd i weithio mewn swyddi rheoli, cwmnïau newydd mewn hysbysebu, cyllid, cysylltiadau cyhoeddus yn ymwneud â brandio.

Mae’r cwrs yn paratoi’r ffordd at amrywiaeth eang o raglenni Gradd Meistr yn y Brifysgol, rhai ohonynt yn rhaglenni a addysgir a rhai’n rhaglenni ymchwil.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bum gradd TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg neu Fathemateg - Rhifedd gradd C/4 neu'n uwch ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gyfwerth).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o ddwy Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau CC; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried fel y trydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM
 • 112 pwynt o ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 radd H2.  Dim ond gydag isafswm gradd H4 y caiff pynciau Lefel Uwch eu hystyried 
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r Rhaglen Sylfaen ar gael. Bydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu ewch i dudalen Chwilio am Gwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Amwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Mae ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster mynediad arferol yn cael eu cyfweld a'u hystyried yn unigol ar sail eu cefndir dysgu blaenorol neu waith.

Ymgeiswyr Rhyngwladol:

Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol: 

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r cymorth ariannol a allai fod ar gael tra byddwch yn y brifysgol, cyfeiriwch at www.metcaerdydd.ac.uk/ffioedd. I gael gwybodaeth am unrhyw gostau cwrs ychwanegol posibl, cyfeiriwch at www.metcaerdydd.ac.uk/costauychwanegol.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau:

Mae'r brifysgol hefyd yn cynnig cynllun bwrsariaeth ac ysgoloriaeth i helpu myfyrwyr tra byddant yn y brifysgol. I weld a ydych yn gymwys, ewch i www.metcaerdydd.ac.uk/ysgoloriaethau.

Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) a Throsglwyddo Credydau i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credydau o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, mae rhagor o wybodaeth am hyn a gwybodaeth am sut i wneud cais ar y dudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL). Cysylltwch â Derbyniadau ar gyfer unrhyw ymholiadau sydd gennych am Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Myfyrwyr hŷn:

Mae unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg yn ymgeisydd hŷn. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn ac mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ffoniwch y Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044, e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu anfonwch neges drydar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau am y cwrs yn benodol, cysylltwch â Dr Aylwin Yafele:
E-bost: ayafele@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS:
N210

Lleoliad astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Reoli Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd yn llawn amser. Pedair blynedd yn llawn amser os yn gwneud y flwyddyn sylfaen neu leoliad rhyngosod blwyddyn o hyd. Pum mlynedd yn llawn amser os yn gwneud blwyddyn sylfaen a lleoliad rhyngosod blwyddyn o hyd.ADRAN DIWRNOD AGORED | BOB DYDD

Mae ein 'Diwrnod Agored Bob Dydd' rhithiol yn caniatáu i chi ddarganfod mwy am eich diddordebau cwrs, Sgwrs Fyw gyda derbyniadau, tîm llety a chyllid myfyrwyr*. Gallwch hefyd sgwrsio â’n myfyrwyr trwy Unibuddy, yn ogystal â mynd ar daith o amgylch ein llety a gweld beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig


Hoffet ti ymweld â ni wyneb yn wyneb?
Darganfyddwch fwy am Ddiwrnodau Agored ar y safle a Theithiau Campws trwy ddilyn y ddolen isod.Sgwrs Fyw

Oes gennych chi gwestiwn? Gallwch Fyw Sgwrsio gyda'n Tîm Derbyn Llun-Gwener (9 am-4.30yp) ar y dudalen hon isod ar y dde. Cliciwch ar yr eicon sgwrsio hwnnw ac mae ein tîm yno i helpu. Fel arall, cliciwch ar yr eiconau isod i sgwrsio â'r gwasanaeth perthnasol *


Tîm Llety

Tîm Llety


Oes gennych chi gwestiwn am fyw mewn neuaddau?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Ewch i Dudalennau Llety
Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr


Oes gennych gwestiwn am gyllid myfyrwyr?
Sgwrsio gyda'n tîm *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Cyllid Myfyrwyr
Our Students

Ein Myfyrwyr


Oes gennych chi gwestiwn am fywyd yng Nghaerdydd?
Sgwrsio gyda'n llysgenhadon myfyrwyr *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Bywyd Myfyrwyr
Rhyngwladol

Rhyngwladol


Gwneud cais rhyngwladol?
Sgwrsio â'n tîm rhyngwladol *.


Dechreuwch Sgwrs | Tudalennau Rhyngwladol

* Gall argaeledd sgwrsio amrywio yn ôl gwasanaeth a gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig

Archwilio

'Nid yw dewis prifysgol yn ymwneud â'ch cwrs yn unig, byddwch hefyd eisiau gweld lle y gallech fod yn treulio blynyddoedd nesaf eich bywyd - dod o hyd i'ch cartref oddi cartref. Archwiliwch ein llety a'n prifddinas wych isod.'


Taith o amgylch ein Llety

Ewch ar daith fideo 360 gradd o'n neuaddau myfyrwyr

Darganfyddwch Gaerdydd - Ein Dinas, Eich Cartref

Yn ddinas myfyrwyr wych, mae gan Gaerdydd rywbeth i bawb

Perfformiad Chwaraeon

Mae Met Caerdydd yn darparu ac yn rheoli amgylchedd Cynllun Gyrfa Ddeuol achrededig TASS sy'n caniatáu i fyfyrwyr gyflawni eu potensial academaidd ochr yn ochr â hyfforddi, chwarae a pherfformio yn eu dewis chwaraeon.


Gyda phrofiad personol o gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol ac ymgymryd ag ymchwil o'r radd flaenaf, mae ein staff academaidd a Chwaraeon Perfformiad yn creu amgylchedd cwbl unigryw o ragoriaeth chwaraeon. Mae'r model integredig yn golygu y gallwch fod yn sicr bod ein rhaglenni'n cael eu llywio gan y gwasanaethau hyfforddi a chymorth diweddaraf, pob un wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi fel athletwr. Ynghyd â'n partneriaethau allweddol gydag amrywiaeth o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol, mae ein rhaglenni'n gweithio ochr yn ochr â llwybrau talent cydnabyddedig. Darganfyddwch fwy

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms