BSc (Hons) Nutrition

Maetheg - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: B490
Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd llawn-amser neu bedair mlynedd llawn-amser gan gynnwys blwyddyn sylfaen.

Wedi’i achredu


Accredited

Association for Nutrition

 


Student Blogger

Nutrition Blog
LORNA WOOD - BSC NUTRITION STUDENT AND STUDENT BLOGGER.

 

Trosolwg o'r Cwrs

​Rydym yn falch o fod yr unig gwrs gradd Maetheg yng Nghymru i gael ei achredu gan gorff proffesiynol y Gymdeithas Faetheg. Mae hyn yn golygu bod graddedigion yn gymwys i gael mynediad uniongyrchol i ddod yn Faethegwyr Cyswllt a defnyddio'r llythrennau AssocNutr ar ôl eu henw.

Yna ar ôl ychydig flynyddoedd o gyflogaeth berthnasol gallent ddod yn Faethegydd Cofrestredig llawn gan ddefnyddio'r llythrennau RNutr ar ôl eu henw. Mae'r nod ansawdd clodfawr hwn yn galluogi graddedigion i gael eu cydnabod fel Maethegwyr sydd wedi'u hyfforddi a'u rheoleiddio'n broffesiynol.

Am fwy o wybodaeth ewch i:
www.associationfornutrition.org

Cyrsiau cysylltiedig:

BSc (Anrh) Gwyddor a Thechnoleg Bwyd
BSc (Anrh) Deieteteg a Maetheg Ddynol
BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer a Maetheg)​​

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2019.​

​Cynnwys y Cwrs​

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0)::
Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen gradd anrhydedd yn seiliedig ar wyddoniaeth yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd, nad ydynt wedi cyflawni'r gofynion mynediad safonol, neu sydd heb astudio'r pynciau sy'n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy'n ofynnol i ddechrau blwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd a ddewiswyd

​SBydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn (o dan Ffeithiau Allweddol) ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. O'r herwydd, bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy cglicio yma.

Gradd:
Mae'r cwrs yn cwrdd yn llwyddiannus â'r cwricwlwm a argymhellir gan gorff proffesiynol y Gymdeithas Faetheg. Yn ogystal, mae'n elwa o fodiwlau a rennir o'r rhaglenni Deieteteg a Gwyddor Bwyd. Ym mlynyddoedd dau a thri, cefnogir myfyrwyr gan y tiwtor personol i ddewis y modiwlau a fydd yn gweddu orau i'w cynlluniau gyrfa ar gyfer y dyfodol.

Blwyddyn Un:

 • Cyflwyniad i Faetheg Iechyd y Cyhoedd
 • Maetheg (Macro a microfaethynnau)
 • Biocemeg Ragarweiniol
 • Anatomeg a Ffisiolega Ddynol
 • Sgiliau ac Astudiaethau Proffesiynol
 • Astudiaethau Bwyd
 • Dadansoddiad Synhwyraidd o Fwyd

Blwyddyn Dau:

 • Cyfathrebu
 • Asesiad Maethol
 • Dulliau Ymchwil
 • Maetheg Iechyd y Cyhoedd A (maethiad oes)
 • Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Argymhellir ar gyfer Cyflogaeth mewn Maetheg Chwaraeon)
 • Labelu a Chyfansoddiad Bwyd (Argymhellir ar gyfer Cyflogaeth yn y Diwydiant Bwyd) · Datblygu Cynnyrch Newydd 1 (Argymhellir ar gyfer Cyflogaeth yn y Diwydiant Bwyd)
 • Cymdeithaseg Iechyd
 • Seicoleg Iechyd
 • Biocemeg a Ffisioleg Maetheg (Argymhellir ar gyfer Cyflogaeth yn y Sector Iechyd

Lleoliadau:
Fe'ch anogir hefyd i ymgymryd â lleoliad 30 awr rhwng blwyddyn dau a thri. Mae myfyrwyr diweddar wedi gweithio i hwyluso sesiynau coginio cymunedol, i gefnogi clwb brecwast lleol ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, i ddadansoddi'n ddeietegol ar gyfer chwaraewyr academi chwaraeon, fel gwirfoddolwr gweithgaredd ar ward strôc a chynorthwyydd dysgu gwirfoddol (GSCE Bwyd a Maetheg).

Blwyddyn Tri:

 • Maetheg Gyfoes
 • Maetheg Fyd-eang
 • Hybu Iechyd
 • Maetheg a'r Defnyddiwr
 • Astudiaeth Annibynnol
 • Maetheg Iechyd y Cyhoedd B (Cyflogadwyedd)
 • Lleoliad
 • Traethawd Hir
 • Datblygu Cynnyrch Newydd 2 (Argymhellir ar gyfer Cyflogaeth yn y Diwydiant Bwyd)
 • Maetheg mewn Chwaraeon ac Ymarfer
 • Materion Bwyd Cynaliadwy.

Dysgu ac Addysgu

Addysgir y cwrs gan Faethegwyr Cofrestredig, Deietegwyr a Maethegwyr Chwaraeon a Ymarfer profiadol sydd wedi gweithio ym maes gofal sylfaenol ac ailaidd y GIG, iechyd y cyhoedd, diwydiant, datblygu tramor a gyda thimau chwaraeon ac athletwyr elitaidd. Maent yn defnyddio'r profiadau hyn i ddod ag enghreifftiau bywyd go iawn i'w haddysgu gyda digon o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau achos a thasgau tiwtorial ymarferol.

Rydym yn gwneud defnydd llawn o'n cyfleusterau cegin defnyddwyr lle mae myfyrwyr yn gweithio'n rheolaidd mewn parau i gynhyrchu bwydlen diwrnod ar gyfer unigolyn ag anghenion dietegol, cymdeithasol ac iechyd penodol. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i ennill sgiliau gwerthoedd mewn cynllunio prydau bwyd ac amcangyfrif maint dognau.

Addysgir anthropoleg a ffisioleg ymarfer corff gan ddefnyddio'r labordai ffisioleg chwaraeon i alluogi myfyrwyr i ennill sgiliau gwerthfawr mewn sgiliau ymarferol craidd o fewn amgylchedd proffesiynol.

Asesu

Mae hyfforddiant proffesiynol mewn Maetheg yn gweddu i ystod eang o ddulliau asesu. Mae rhai arholiadau yn enwedig ym mlwyddyn 1 ond mae'n llawer gwell gennym asesu myfyrwyr gan ddefnyddio ystod ehangach o strategaethau gan gynnwys cyflwyniadau grŵp, portffolios proffesiynol, adroddiadau dadansoddi dietegol, sesiynau addysgu wedi'u ffilmio, ymyriadau maeth grŵp gyda'r cyhoedd, astudiaethau achos cyfathrebu a ffug gyfweliad swydd. Rydym yn gwrando ar adborth myfyrwyr a chyflogwyr ac asesiadau adolygu rheolaidd i sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar y sgiliau sy'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf gan gyflogwyr.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae maethegwyr yn gweithio ym maes gwella iechyd, gyda grwpiau neu gymunedau i hybu iechyd, llesiant a lleihau anghydraddoldebau.

Gallai'r rôl gynnwys gweithio gyda grwpiau incwm isel, menywod beichiog neu mewn cymunedau sydd angen ymyriadau iechyd penodol sy'n gysylltiedig â maeth. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i ddarparu ymyriadau maeth mewn timau iechyd cyhoeddus ac ar gyfer cynghorau lleol. Mae eraill wedi defnyddio eu sgiliau dadansoddi maethol i wella'r ddarpariaeth o brydau ysgol

Mae cyfleoedd gyrfa eraill o fewn Ymddiriedolaethau'r GIG, maetheg chwaraeon, hybu iechyd neu Adrannau'r Llywodraeth. Gall maethegwyr hefyd weithio gydag elusennau neu yn y diwydiant bwyd, naill ai gyda chynhyrchwyr neu fanwerthwyr.
Cynllunwyd y rhaglen i baratoi graddedigion i ymuno â'r Gofrestr Maetheg Chwaraeon ac Ymarfer. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.senr.org.uk​.

Mae cyfleoedd rhyngwladol hefyd ar gyfer maethegwyr sydd â chymwysterau priodol mewn prosiectau cymorth brys neu ddatblygu mewn gwledydd incwm isel.

Mae ein graddedigion wedi defnyddio eu sgiliau mewn Datblygu Cynnyrch Newydd i sicrhau cyflogaeth yn y diwydiant bwyd tra bod eraill wedi ymuno â chynlluniau hyfforddi graddedigion sy'n gysylltiedig â bwyd. Bob blwyddyn mae rhywfaint yn symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig naill ai mewn ymchwil, hyfforddi athrawon neu i hyfforddi i ddod yn Ddietegwyr yn y GIG.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr Sylfaen:

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â’r graddau TGAU sydd newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 56 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig
 • 56 pwynt o o leiaf 2 gymhwyster Safon Uwch neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen radd israddedig arfaethedig, ond ar safon sydd ddim yn cwrdd â'r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.
 • Gellir ystyried darpar fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf uchod ar sail unigol a gellir eu galw am gyfweliad.

I gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS..

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg), Mathemateg * a Gwyddoniaeth gadd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â'r graddau TGAU sydd newydd eu eu diwygio yn Lloegr).

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt sef 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys graddau C mewn Bioleg a gradd C mewn Technoleg Bwyd neu Gemeg yn ddelfrydol, ond gellir ystyried un o'r Gwyddorau eraill (Gwyddorau derbynol - TG, Mathemateg, Ffiseg, a Gwyddor yr Amgylchedd); ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru fel y trydydd pwnc.
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt mewn Gwyddoniaeth (yn ymwneud â Bioleg a Chemeg) DMM
 • 1112 pwynt sef 2 radd 'Advanced Higher' yr Alban o leiaf i gynnwys gradd D mewn Bioleg a gradd C mewn Technoleg Bwyd neu Gemeg yn ddelfrydol, ond gellir ystyried un o'r Gwyddorau eraill (Gwyddorau derbynol - TG, Mathemateg, Ffiseg, a Gwyddor yr Amgylchedd)
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certificate’ Lefel Uwch i gynnwys gradd H2 mewn Bioleg a gradd H2 mewn naill ai Technoleg Bwyd neu Gemeg, ond bydd Gwyddoniaeth arall yn cael ei hystyried (Gwyddorau derbyniol - TG, Mathemateg, Ffiseg a Gwyddor yr Amgylchedd)
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch i gynnwys Bioleg a Thechnoleg Bwyd neu Gemeg
 • Neu ‘Raglen Sylfaen yn arwain at BSc yn y Gwyddorau Iechyd’

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r 'Sefydliad sy'n arwain at BSc Gwyddorau Iechyd' ar gael am flwyddyn yn llawn amser a bydd yn darparu cymhwyster perthnasol i chi a fydd yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus. I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen,cliciwch yma.​

Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, bydd hyn yn cael ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig yn defnyddio Tariff UCAS.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE ar gael trwy glicio yma.

Dim ond ar gyfer y rhai sydd wedi cwblhau a llwyddo yn y blynyddoedd gofynnol o radd gyfwerth, sydd hefyd wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Faetheg, y bydd ceisiadau am fynediad yn uniongyrchol i Flwyddyn 2 neu Flwyddyn 3 yn cael eu hystyried. Gellir gweld y rhestr o raddau achrededig yma.

Ymgeiswyr Rhyngwlado
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol:
Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. FAm wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

IOs oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ardudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau fgydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaethyma.

Cysylltu â Ni>

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Hilary Wickett: 
E-bost: hwickett@cardiffmet.ac.uk
Ffo: 029 2041 6877


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms