Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Foundation leading to BSc Health Sciences
Foundation leading to BSc Health Sciences

Rhaglen Sylfaen yn arwain at BSc Gwyddorau Iechyd

 

Ffeithiau allweddol

Codau UCAS: Mae'r rhaglen sylfaen yn gweithredu fel Blwyddyn 0 i'r rhaglenni canlynol. Cyfeiriwch at y rhaglen berthnasol ar gyfer y cod UCAS perthnasol: 

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Biofeddygol
BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer a Maeth ))
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Gwyddor a Thechnoleg Bwyd
BSc (Anrh) Maetheg

Ar ôl cwblhau'r rhaglen sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i Flwyddyn Un y rhaglen radd a ddewiswyd gennych.

Ar ôl cwblhau'r rhaglen sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i Flwyddyn Un y rhaglen radd a ddewiswyd gennych. Yn yr achos hwn, defnyddiwch god UCAS B901:

BSc (Anrh) Technoleg Ddeintyddol
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd
BSc (Anrh) Deieteteg a Maetheg Dynol
BSc (Anrh) Podiatreg


Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Blwyddyn llawn amser, gyda thair neu bedair blynedd ychwanegol o astudio amser llawn yn ofynnol i gwblhau'r rhaglen radd a ddewiswyd.

Trosolwg o'r Cwrs

Bwriad y rhaglen hon yw darparu ar gyfer y rhai sy'n dyheu am gofrestru ar radd anrhydedd yn seiliedig ar wyddor iechyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, nad ydynt wedi cyflawni'r nifer ofynnol o bwyntiau Safon Uwch (A2 neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt). Mae hefyd yn addas ar gyfer y rhai sydd wedi astudio pynciau Safon Uwch (neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt) mewn meysydd nad ydynt yn darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy'n ofynnol ar gyfer y rhaglen radd Anrhydedd a ddewiswyd.

Bwriad y rhaglen hon hefyd yw ehangu mynediad a chyfranogiad ar gyfer myfyrwyr sy'n 'dychwelyd i ddysgu' ac sy'n dymuno cychwyn ar radd anrhydedd yn seiliedig ar Wyddoniaeth.

Mae'r wybodaeth am y rhaglen ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad Medi 2019.​

​Cynnwys y Cwrs​

Bydd y rhaglen yn rhan annatod o'r rhaglenni gradd Anrhydedd canlynol a gyflwynir yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd. Bydd ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn golygu y bydd y radd anrhydedd amser llawn berthnasol yn cymryd un flwyddyn ychwanegol i'w chwblhau. Bydd y flwyddyn sylfaen yn gweithredu fel Blwyddyn 0 a bydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Biofeddygol
BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Biofeddygol (Iechyd, Ymarfer Corff a Maetheg)
BSc (Anrh) Iechyd yr Amgylchedd
BSc (Anrh) Gwyddor a Thechnoleg Bwyd
BSc (Anrh) Maetheg

Gall myfyrwyr hefyd ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen os ydyn nhw’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer mynediad i un o'r rhaglenni gradd canlynol. Yn yr achos hwn, dylai myfyrwyr wneud cais ar UCAS gan ddefnyddio cod B901:

BSc (Anrh) Technoleg Ddeintyddol
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd
BSc (Anrh) Deieteteg a Maetheg Dynol
BSc (Anrh) Podiatreg

Nid oes dilyniant awtomatig i'r pedair rhaglen a restrir uchod a rhaid i ymgeiswyr wneud cais erbyn y dyddiad cau ar 15fed Ionawr. Ni ellir gwarantu cyfweliad a / neu ystyriaeth i geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn. Ar gyfer y rhaglenni hyn, ac eithrio Technoleg Ddeintyddol, gwahoddir ymgeiswyr am gyfweliad ar ôl derbyn eu cais UCAS ar gyfer B901. Os yn llwyddiannus mewn cyfweliad, bydd gofyn i ymgeiswyr basio'r rhaglen sylfaen erbyn 31 Awst yn y flwyddyn mynediad yn ogystal â gwneud cais newydd trwy UCAS. Gweler tudalennau rhaglenni unigol am y cyflawniad sy'n ofynnol yn y rhaglen sylfaen.

Bydd y rhaglen sylfaen yn datblygu eich hyder a'ch cymhwysedd wrth gaffael y sgiliau astudio sy'n ofynnol i gychwyn ar radd Anrhydedd sy'n seiliedig ar wyddor iechyd, gan eich cyflwyno i gronfa wybodaeth sylfaenol y gallwch chi adeiladu arni, naill ai trwy'r broses hunan-astudio neu mewn, rhaglenni pellach o astudio dan gyfarwyddyd.

 

Mae'r rhaglen yn cynnwys tri 40 credyd Lefel 3 fel a ganlyn::

 • Gwyddorau Biolegol (40 credyd)
 • Gwyddorau Cemegol a Ffisegol (40 credyd)
 • Sgiliau Allweddol yn y Gwyddorau Iechyd (40 credyd)

Bydd elfennau o Gynllunio Datblygiad Personol (PDP) yn cael eu hymgorffori yn y modiwl Sgiliau Allweddol yn y Gwyddorau Iechyd. Yn ogystal, bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr dderbyn arweiniad ar natur, ystod a rhagolygon cyflogaeth y rhaglenni israddedig a ddarperir yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd gan Gyfarwyddwyr Rhaglenni perthnasol.

​Learning & Teaching​

The Cyfarwyddwr y Rhaglen sy'n gyfrifol am drefniadaeth a gweithrediad cyffredinol y rhaglen.

Bydd Arweinwyr Modiwlau ’n cydlynu cyflwyno ac asesu pob modiwl.

Your Tiwtor Personol n cael ei aseinio i chi yn ystod yr wythnos gyntaf a hwn fydd eich cyswllt cyntaf am unrhyw broblemau a allai fod gennych. Bydd sesiynau tiwtorial bugeiliol unigol yn cael eu cynnal yn rheolaidd trwy gydol y rhaglen, pan fyddwch chi'n cael cyfle i drafod gyda'ch

Sut y bydd tîm y rhaglen yn eich helpu i ddysgu

Yn ystod eich amser ar y cwrs byddwch yn profi nifer o ddulliau addysgu a dysgu. Bydd y rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial a gwaith labordy ymarferol. Bydd y meysydd hyn yn cael eu cyflwyno'n fanylach yn ystod yr Wythnos Sefydlu ac yn cael eu harchwilio trwy gydol y flwyddyn.

Dulliau Asesu

Asesir y rhaglen Sylfaen yn barhaus trwy gydol y flwyddyn. Asesir mwyafrif y modiwlau trwy gyfuniad o arholiadau / profion dosbarth a gwaith cwrs, ac mae'n ofynnol i fyfyrwyr roi cynnig ar bob elfen o asesu er mwyn cwblhau'r modiwlau yn llwyddiannus. Bydd dadansoddiad o'r patrwm asesu ar gyfer pob modiwl yn cael ei gadarnhau gyda myfyrwyr gan arweinwyr y modiwl yn yr Wythnos Sefydlu. Bydd y meysydd hyn yn cael eu cyflwyno'n fanylach yn ystod yr Wythnos Sefydlu ac yn cael eu harchwilio trwy gydol y flwyddyn.

Rheoliadau'r Rhaglen, presenoldeb a chodau ymarfer.

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fynychu'r holl sesiynau addysgu, cynnal yr holl asesiadau a dangos parch at eu cyfoedion, tiwtoriaid a'r sefydliad. Bydd arweiniad llawn ar fanylion y rheoliadau / codau ymarfer hyn a ble i ddod o hyd i'r wybodaeth yn sail i'r sesiynau a gynhelir yn yr Wythnos Sefydlu. Mae'n bwysig bod pawb yn mynychu'r sesiynau hyn.

Llyfrau / Adnoddau / Cefnogaeth i fyfyrwyr a'u dysgu

ABydd nifer o werslyfrau ar gyfer pob un o'r modiwlau yn cael eu hargymell i chi ar ddechrau'r addysgu.

Darperir ystod o gefnogaeth i fyfyrwyr sy'n cynnwys y ddarpariaeth ganlynol:

 • Creu amgylchedd ddysgu cefnogol
 • Manylion cyn-gofrestru a rhaglen sefydlu gynhwysfawr
 • Llawlyfr myfyrwyr israddedig Prifysgol Metropolitan Caerdydd
 • Llawlyfr rhaglen myfyrwyr a chanllaw modiwl manwl
 • Pecynnau sgiliau llyfrgell ac astudio
 • Adnoddau llyfrgell a dysgu
 • Cyfleusterau TG, gan gynnwys Amgylchedd Dysgu Rhithwir (VLE) Moodle a llwyfannau ar-lein eraill
 • Tiwtor personol:
 • Labordai gwyddoniaeth arbenigol a llwyfannau ar-lein fel Labster.
 • Gweithdai galw i mewn Cemeg a Ffisioleg Ymroddedig i gefnogi cynnwys modiwl Lefel 3
 • Mynediad at ystod o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr.

Asesu:

Asesir mwyafrif y modiwlau trwy ddull cytbwys o arholiadau ysgrifenedig cyffredinol, aseiniadau a, lle bo hynny'n berthnasol, portffolio ymarferol, gyda phob elfen yn cael ei phwysoli yn unol â hynny.

Dyluniwyd yr asesu i fod yn fwy heriol wrth i'r rhaglen fynd yn ei blaen. Asesir canlyniadau dysgu penodol gan ddefnyddio cyfuniad o aseiniadau gwaith cwrs ynghyd ag arholiadau llyfr caeedig ffurfiol a phrofion dosbarth. Mae'r gwaith cwrs yn amrywio o gwestiynau atebion byr, aseiniadau a thraethodau wedi'u cyfeirio, adroddiadau ymarferol, datrys problemau ac ymarferion dadansoddi data ynghyd â chyflwyniadau llafar. Mae pob tîm modiwl yn ystyried yr ystod o ddulliau asesu mwyaf priodol.

Bydd y tiwtorialau personol a'r amserlen asesu yn darparu archwiliad parhaus o weithgaredd dysgu effeithiol.

Rhoddir amserlen asesu i fyfyrwyr ar gyfer pob modiwl, yn manylu ar y cydbwysedd rhwng gwaith cwrs ac arholiadau, a dyddiadau unrhyw aseiniadau gwaith cwrs ac arholiadau. Bydd y marc cyffredinol a geir o fodiwl yn cyfrannu at berfformiad y myfyriwr.​

Yn ogystal â'r rheoliadau asesu cyffredinol, mae yna nifer o reoliadau rhaglenni penodol se:

Cyflwyno Gwaith Cwrs yn Hwyr

Cynghorir myfyrwyr yn ysgrifenedig o'r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno gwaith cwrs. Oherwydd yr angen addysgol i fyfyrwyr ddysgu hunanreolaeth ac i'r Brifysgol brosesu marciau cyn gynted â phosibl, rhaid pwysleisio pwysigrwydd cwrdd â therfynau amser cyflwyno. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod gwaith cwrs yn cael ei gyflwyno yn y modd priodol ac ei fod yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig ei fod wedi ei dderbyn.

Rhaid i fyfyrwyr sydd, oherwydd salwch neu reswm da arall, sy'n gwybod na allant gyflwyno aseiniad mewn pryd, wneud cais ysgrifenedig am estyniad a chyflwyno ffurflen Amgylchiadau Lliniarol i'w hystyried gan y Pwyllgor Ysgol perthnasol. Cyfrifoldeb Cyfarwyddwr y Rhaglen yw llofnodi'r ffurflen gyflwyno aseiniad mewn modd priodol lle caniatawyd estyniad.

Mae cyflwyniadau hwyr yn cael eu trin fel rhai nad ydynt yn gyflwyniadau oni bai bod Apêl am Amgylchiadau Lliniarol am gyflwyniad hwyr wedi'i gadarnhau'n llwyddiannus.

Asesu modiwlau

Fel rheol, ystyrir bod modiwl wedi'i basio os cyrhaeddir marc modiwl o 40% neu'n uwch. Fel rheol, ystyrir bod modiwl yn cael ei basio gyda Rhagoriaeth os cyrhaeddir marc modiwl o 70% neu'n uwch. Nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer dyfarnu Teilyngdod yn y modiwlau Sylfaen. Ystyriaethau eraill wrth asesu modiwlau ar y rhaglen hon yw:

 • Mae angen lleiafswm o 35% yn yr arholiad diwedd blwyddyn a gwaith cwrs ymarferol ar gyfer modiwl ASF3007, Gwyddorau Biolegol.
 • Mae angen lleiafswm o 35% yn yr arholiad diwedd blwyddyn a gwaith cwrs ymarferol ar gyfer modiwl ASF3008, Gwyddorau Cemegol a Ffisegol.
 • Mae angen lleiafswm o 35% yn yr elfennau Sgiliau Astudio, Rhifedd a Dulliau Ymchwil ym Modiwl ASF3012, Sgiliau Allweddol yn y Gwyddorau Iechyd.
 • Ar ôl cyrraedd isafswm marciau, caniateir cyfartaleddu marciau o fewn modiwlau er mwyn cyfrif marc y modiwl.
 • Ni chaniateir cyfartaleddu marciau ar draws modiwlau.
 • Rhaid rhoi cynnig ar bob elfen o asesu ym mhob modiwl cyn y gellir rhoi cyfartaledd o’r marciau.
 • Rhaid cwblhau pob modiwl yn llwyddiannus cyn caniatáu symud ymlaen i Lefel Academaidd uwch.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gadd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â’r TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 56 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.

 • 56 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.

 • 56 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.​

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n eistedd y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

I gael gwybodaeth benodol am anghenion derbyn neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS am y gofynion mynediad. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE ar gael trwy glicio yma.

Datganiad Personol

Sicrhewch fod eich datganiad personol ar eich cais UCAS yn cyfeirio'n glir at y maes sydd ganddoch ddiddordeb ynddo. Ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud cais am B901 gyda'r bwriad o symud ymlaen i'r rhaglenni gradd canlynol, gweler y gofynion ychwanegol isod.

BSc (Anrh) mewn Gwyddor Gofal Iechyd:
Dylai ymwybyddiaeth o'r rhaglen a dyheadau gyrfa mewn perthynas â Gwyddor Gofal Iechyd fod yn amlwg.

BSc (Anrh) mewn Technoleg Ddeintyddol:
Dylid rhestru profiad gwaith a gwybodaeth am waith technolegydd deintyddol gan gynnwys pryd a ble y gwnaed hyn, ynghyd â thystiolaeth o sgiliau cyfathrebu.​

BSc (Anrh) mewn Deieteteg a Maetheg Dynol:
Dylid rhestru’n glir brofiad gwaith a gwybodaeth am waith technolegydd deintyddol gan gynnwys pryd a ble y gwnaed hyn, ynghyd â thystiolaeth o sgiliau cyfathrebu.

BSc (Anrh) mewn Podiatreg::
 a) Bod wedi trefnu ac ymgymryd â'ch arsylwad eich hun o podiatryddion / ceiropodyddion wrth eu gwaith mewn lleoliad clinigol.
  b) Bod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o gwmpas podiatreg fel proffesiwn ac o waith beunyddiol podiatrydd.
  c) Dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i podiatreg fel gyrfa.
  d) Bod ag ymwybyddiaeth sylfaenol o ofynion hyfforddiant podiatreg.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais ac am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Y Broses Ddethol:
Mae dethol yn digwydd ar sail eich cais UCAS. Mewn rhai amgylchiadau, yn ôl disgresiwn arweinydd y rhaglen, gellir gofyn i ymgeiswyr ddod am gyfweliad.

Mae'r rhaglenni canlynol yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fynychu cyfweliad fel rhan o'r broses ddethol:

BSc (Anrh) Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd)
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd *
BSc (Anrh) Deieteteg a Maetheg Dynol*
BSc (Anrh) Podiatreg*

*Dilynwch y dyddiad cau ar 15fed Ionawr oherwydd y broses gyfweld. Ni ellir gwarantu cyfweliad a / neu ystyriaeth i geisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.

Sut i Wneud Cais:
ADylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS:www.ucas.com. Am wybodaeth pellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais:www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni​

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk​

bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk. Ar gyfer ymholiadau penodol yn ymwneud â'r flwyddyn sylfaen yn unig, cysylltwch â chyfarwyddwr y rhaglen:

Dr Paul Foley:
E-bost: PFoley@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 02920 205632

Am ymholiadau ynglŷn â'r rhaglenni gradd unigol, cyfeiriwch at dudalennau'r cyrsiau unigol am fanylion cyswllt.


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms