Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Food Science and Technology - BSc (Hons) Degree
BSc (Hons) Food Science & Technology

Gwyddor a Thechnoleg Bwyd - Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: D616
Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd llawn-amser neu bedair blynedd llawn-amser gan gynnwys blwyddyn sylfaen. Gellir ychwanegu blwyddyn ddewisol o brofiad gwaith i'r naill neu'r llall o'r llwybrau hyn.

Mae'r BSc (Anrh) hefyd ar gael yn rhan-amser a gall gymryd rhwng pedair i wyth mlynedd i'w gwblhau. Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni.

Achrededig

Institute of Food Science & Technology

Blog

Blog
FY MHROFIAD GWAITH GWYDDOR A THECHNOLEG BWYD.
Beth Benyon - BSc (Anrh) Gwyddor a Thechnoleg Bwyd.


Trosolwg o'r Cwrs

Wedi'i achredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Gwyddor Bwyd a Thechnoleg, nod y radd Gwyddor Bwyd a Thechnoleg yn Met Caerdydd yw rhoi dealltwriaeth eang i chi o'r diwydiannau bwyd modern. 

Mae'r cwrs yn cyfuno astudiaethau damcaniaethol a gwaith ymarferol, y gellir eu defnyddio yn yr amgylchedd bwyd diwydiannol modern. Dyluniwyd strwythur modiwlaidd y cwrs i'ch galluogi i ddatblygu eich llwybr gyrfa eich hun yn ôl y modiwlau y byddwch wedi’u dewis.

Mae'r radd yn parhau i berfformio'n dda o ran recriwtio i'r diwydiant bwyd ar ôl graddio.

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â mynediad ym mis Medi 2019.

Please note: Sylwch:  Bydd y rhaglen hon yn cael ei hadolygu o bryd i'w gilydd yn ystod 2017/18.  O'r herwydd, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol.   Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau wedi iddynt gael eu cadarnhau.

​Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen gradd anrhydedd yn seiliedig ar wyddoniaeth yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, nad ydynt wedi cyflawni'r gofynion mynediad safonol, neu sydd heb astudio'r pynciau sy'n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy'n ofynnol i ddechrau blwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd a ddewiswyd.

Bydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. O'r herwydd, bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.
FGellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy  glicio yma .

Gradd:

Technoleg bwyd yw cymhwyso gwyddoniaeth bwyd i brosesu deunyddiau bwyd i gynhyrchion bwyd diogel, iachus, maethlon, blasus a deniadol. Mae technoleg bwyd yn tynnu ar ac yn integreiddio cymhwysiad technolegau eraill i fwyd, fel pecynnu, gwyddoniaeth deunyddiau, peirianneg, offeryniaeth, electroneg, amaethyddiaeth a biotechnoleg.

Cefnogir yr holl weithgaredd yma gan wyddor bwyd, sy'n cwmpasu'r ddealltwriaeth wyddonol o gyfansoddiad bwyd o dan amodau amrywiol. Mae hyn yn cynnwys deall nifer o ddisgyblaethau gan gynnwys maeth, ensymoleg, microbioleg, ffarmacoleg, tocsicoleg ac effeithiau gweithgynhyrchu, prosesu a storio. 

TMae'r brifysgol yn gartref i Ganolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five, canolfan ragoriaeth flaenllaw sy'n darparu cefnogaeth dechnegol, weithredol a masnachol i fusnesau bwyd i'w galluogi i gystadlu'n fwy effeithiol. Mae gan y Ganolfan enw da yn rhyngwladol am ymchwil diogelwch bwyd ac mae'n darparu arbenigedd, hyfforddiant a chyngor i'r diwydiant bwyd, a bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â'r radd Trwy gydol y rhaglen, trefnir cynnwys y modiwlau i nifer o themâu. Mae hyn yn caniatáu i fyfyrwyr weld yn glir gysylltiadau rhwng modiwlau a dyheadau gyrfa a gall myfyrwyr weld pa fodiwlau i'w hastudio er mwyn arbenigo mewn un o dri maes: 

 • Gwyddor Bwyd 
 • Datblygu Cynnyrch Newydd 
 • Maeth

Mae'r themâu ac arwydd o'r modiwlau a astudiwyd ym mhob thema a astudiwyd trwy gydol y rhaglen i'w gweld isod. Sylwch fod rhai meysydd y rhaglen o dan y themâu Prosesu a Thechnegol, Proffesiynol ac Ymchwil a Gwyddor Bwyd yn cael eu hadolygu ar gyfer 2018. Defnyddir y termau Technoleg Prosesu, Biocemeg Bwyd a Biotechnoleg a Materion Cyfredol mewn Bwyd a Maeth yn y tablau i nodi enwau tebygol y modiwlau ar ôl cwblhau'r broses adolygu. .

Blwyddyn 1 / Lefel 4

Fe'ch cyflwynir i'r sgiliau a'r wybodaeth sylfaenol sy'n ofynnol i symud ymlaen i'r diwydiant bwyd. Fe'ch dysgir am egwyddorion cyffredinol y gyfraith, technoleg a gwyddoniaeth a fydd yn darparu'r fframwaith y mae gwyddonwyr a thechnolegwyr bwyd yn gweithio ynddo. Yn ogystal, byddwch yn ymgymryd â modiwlau a fydd yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu a dadansoddi. Mae'r modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio yn disgyn i nifer o themâu:

Thema Cynnwys Modiwl Dangosol yn y meysydd hyn
Diogelwch ac Ansawdd

Cyfraith Sylfaenol

Rheoli Diogelwch Bwyd

Prosesu a Thechnegol

Deunyddiau Crai Bwyd a Chadw Bwyd

Technoleg Prosesu

Proffesiynol ac Ymchwil Sgiliau Proffesiynol
Gwyddor Bwyd Biocemeg Ragarweiniol
Datblygu Cynnyrch Newydd Dadansoddiad Synhwyraidd o Fwyd
Maeth Maeth (Macro a Microfaethynnau)

Dangosir y modiwlau craidd mewn llythrennau BRAS

Blwyddyn 2 / Lefel 5

Byddwch yn cymhwyso'ch gwybodaeth am wyddor a thechnoleg bwyd yn uniongyrchol i weithgynhyrchu bwyd ac yn datblygu'ch sgiliau datrys problemau ymhellach gyda modiwlau cymhwysol.

Thema Cynnwys Modiwl Dangosol yn y meysydd hyn
Diogelwch ac Ansawdd

Cyfraith Bwyd Gymhwysol

Cyfraith Bwyd Gymhwysol

Prosesu a Thechnegol

Technoleg Prosesu Gymhwysol*

Technoleg Pobi a Melysion

Proffesiynol ac Ymchwil Dulliau Ymchwil
Gwyddor Bwyd

Dadansoddi ac Archwilio Bwyd

Biocemeg a Biotechnoleg Bwyd Gymhwysol *

Datblygu Cynnyrch Newydd Datblygu Cynnyrch Newydd
Maeth

Maeth Iechyd Cyhoeddus

Maeth Oes

Dangosir y modiwlau craidd mewn llythrennau#160;bras

Blwyddyn Profiad Gwaith

I'r rhai sy'n dilyn y llwybr 'Profiad Gwaith' mae modiwl profiad gwaith diwydiannol ar gael ac fe'ch cynghorir i ennill profiad uniongyrchol o'r diwydiant. 

Fe'ch anogir i ystyried profiad gwaith yn ystod eich cwrs astudio oherwydd gall ymgymryd â hyn gyfrannu at eich casgliad o gredydau. Bydd lleoliad deuddeg wythnos yn ystod gwyliau'r haf rhwng blynyddoedd 2 a 3 yn casglu 10 pwynt credyd a bydd lleoliad deuddeg mis rhwng blynyddoedd dau a thri yn casglu 20 pwynt credyd. Rhoddir cymorth gyda lleoliadau a chyngor i gael y gorau o'r lleoliad gan diwtor dynodedig IWE (Profiad Gwaith Diwydiannol). 


Blwyddyn 3 / Lefel 6

Byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel i werthuso strategaethau’n feirniadol ym meysydd allweddol gwyddor a thechnoleg bwyd, sy'n arwain at brosiect ymchwil. Mae hyn yn defnyddio syniadau gwreiddiol i ddangos sgiliau datrys problemau mewn maes y mae angen ymchwilio iddo.

Thema Cynnwys Modiwl Dangosol yn y meysydd hyn
Diogelwch ac Ansawdd

Diogelwch Bwyd Cymhwysol

Rheoli Ansawdd Cymhwysol

Prosesu a Thechnegol Technoleg Prosesu Uwch*
Proffesiynol ac Ymchwil

Traethawd Hir

Profiad Gwaith Diwydiannol

Materion Cyfoes mewn Bwyd a Maeth*

Gwyddor Bwyd Biocemeg a Biotechnoleg Bwyd Uwch*
Datblygu Cynnyrch Newydd Datblygu Cynnyrch Newydd 2
Maeth

Maeth Byd-eang

aeth Cyfoes

Dangosir y modiwlau craidd mewn llythrennau bras

www.ifst.org.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr sylfaen:

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â’r TGAU sydd newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 56 pwynt o o leiaf 2 gymhwyster Safon Uwch neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sydd ddim yn cwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.
 • 56 pwynt o o leiaf 2 gymhwyster Safon Uwch neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen radd israddedig arfaethedig, ond ar safon sydd ddim yn cwrdd â'r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.
 • Gellir ystyried darpar fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf uchod ar sail unigol a gellir eu galw am gyfweliad.

FI gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS .

Gradd:

Dylai fod gan ymgeiswyr sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn heb y rhaglen sylfaen fod â phum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Iaith Gyntaf Gymraeg), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU sydd newydd eu diwygio yn Lloegr). 

Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o o 2 safon Uwch i gynnwys graddau CC, un i fod mewn pwnc Gwyddoniaeth/Gwyddor Bwyd; mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei ystyried yn drydydd pwnc
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM o fewn Gwyddoniaeth / Technoleg Bwyd
 • 112 pwynt o o leiaf 2 ‘Advanced Higher’ yr Alban i gynnwys graddau DD, un i fod mewn pwnc Gwyddoniaeth / Technoleg Bwyd
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch gyda graddau 2 x H2, un i fod mewn pwnc sy'n gysylltiedig â Gwyddoniaeth / Technoleg Bwyd.  Dim ond gydag isafswm o radd H4 y mae pynciau Lefel Uwch yn cael eu hystyried
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol
 • Neu ‘Raglen Sylfaen yn arwain at BSc yn y Gwyddorau Iechyd’

 *Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.      

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r ‘Rhaglen Sylfaen sy'n arwain at BSc yn y Gwyddorau Iechyd ’ ar gael i’w gwblhau mewn blwyddyn yn llawn-amser a bydd yn rhoi cymhwyster perthnasol i chi a fydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus.  I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen, cliciwch yma.

Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, bydd hyn yn cael ei ystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwch yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig gan ddefnyddio Tariff UCAS.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen  UChwilio am Gwrs UCAS   am y gofynion mynediad. Mae rhagor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE ar gael trwy glicio yma.

Y Broses o Ddewis:

Mae'r dewis fel arfer ar sail cais UCAS wedi'i gwblhau a chyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth eu bod yn rhugl i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau i astudio’r cwrs hwn yn llawn-amser ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais ynwww.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar  dudalen RPL. Cysylltwch â  Derbyniadau  gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych ar RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Mae ymgeisydd aeddfed yn unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaethyma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch cwrs penodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Dr Vitti Allender:   
E-bost: vallender@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6446


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms