Cardiff School of Sport and Health Sciences>Cyrsiau>Biomedical Science - BSc (Hons) Degree
BSc (Hons) Biomedical Science

Gwyddoniaeth Biofeddygol – Gradd BSc (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: B900
Dylai myfyrwyr sylfaen hefyd ddefnyddio'r cod UCAS hwn a gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS.

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd amser llawn neu bedair mlynedd amser llawn gan gynnwys blwyddyn Sylfaen.

Top University in Wales for Biosciences

Accredited by

Royal Society of Biology

Institute of Biomedical Science

Trosolwg o'r Cwrs

​TMae'r radd BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Biofeddygol yn Met Caerdydd wedi'i hachredu'n broffesiynol gan y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol a Chymdeithas Frenhinol Bioleg ac fe'i cynlluniwyd i alluogi myfyrwyr i ddatblygu, integreiddio a chymhwyso gwybodaeth wyddonol, dealltwriaeth a sgiliau i'r ymchwiliad amlddisgyblaethol o glefydau ac anhwylderau dynol, megis diabetes, canser a chlefyd cardiofasgwlaidd.

Bydd graddedigion hefyd wedi'u cyfarparu i ddod o hyd i gyflogaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys labordai patholeg, labordai ymchwil, y diwydiant bwyd, gwyddoniaeth fforensig, fferyllol, iechyd a diogelwch, masnach ac addysgu. Yn ogystal, mae llawer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio ar gyfer graddau uwch, gan gynnwys meddygaeth mynediad graddedig a graddau deintyddiaeth, a chymwysterau proffesiynol pellach.

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas Frenhinol Bioleg at ddibenion cwrdd yn rhannol â'r gofyniad academaidd a phrofiad ar gyfer Aelodaeth a Biolegydd Siartredig (CBiol).

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin
Sylwch fod y radd BSc Gwyddoniaeth Biofeddygol a'r radd BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol gydag Iechyd, Ymarfer a Maeth yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, gall myfyrwyr benderfynu pa radd i'w dilyn o flwyddyn dau ymlaen.

Cyrsiau cysylltiedig
BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd

Mae gwybodaeth am y cwrs ar y dudalen hon yn ymwneud â chofnod Medi 2019.

​Cynnwys y Cwrs​

Blwyddyn Sylfaen (Blwyddyn 0):

Gall y rhaglen hon ymgorffori blwyddyn sylfaen (blwyddyn 0), ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n dymuno cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen gradd anrhydedd yn seiliedig ar wyddoniaeth yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, nad ydynt wedi cyflawni'r gofynion mynediad safonol, neu sydd heb astudio'r pynciau sy'n darparu'r cefndir angenrheidiol o fewn y disgyblaethau gwyddonol sy'n ofynnol i ddechrau blwyddyn gyntaf y rhaglen gradd anrhydedd a ddewiswyd.

SBydd myfyrwyr sy'n dymuno ymgymryd â'r flwyddyn sylfaen yn gwneud cais am y rhaglen radd y maent yn bwriadu symud ymlaen iddi, gan ddefnyddio'r cod UCAS perthnasol a restrir ar dudalen y cwrs hwn ac yn gwneud cais am bwynt mynediad 0 ar wefan UCAS. O'r herwydd, bydd myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr sylfaen yn cymryd blwyddyn ychwanegol i gwblhau eu gradd anrhydedd.
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y flwyddyn sylfaen trwy glicio yma.

Gradd:

Blwyddyn Un:
Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth o ffisioleg ddynol, biocemeg, bioleg celloedd, geneteg, microbioleg ac imiwnoleg. Bydd sesiynau labordy ac addysgu yn rhoi'r wybodaeth wyddonol a'r sgiliau technegol i fyfyrwyr a fydd yn eu paratoi ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu sgiliau dadansoddi, cyfathrebu a throsglwyddadwy perthnasol.

Modiwlau (I gyd yn Fodiwlau Craidd):

 • Biocemeg (20 credyd)
 • Bioleg Cell a Geneteg (20 credyd)
 • Anatomeg Dynol a Ffisioleg (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd A (20 credyd)
 • Sgiliau Labordy a Dadansoddi Data (20 credyd)
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol A (20 credyd)

Blwyddyn Dau:
Byddwch yn ennill mwy o ddealltwriaeth o fioleg foleciwlaidd ac yn ennill arbenigedd mewn ystod o dechnegau ymchwilio arbenigol; epidemioleg a dadansoddi data; a dulliau ymchwil. Byddwch yn astudio meysydd fel biocemeg feddygol, patholeg gellog, haematoleg, gwyddoniaeth trallwysiad, microbioleg feddygol, imiwnoleg, ffarmacoleg a thocsicoleg yn archwilio natur, pwysigrwydd a thriniaeth prosesau afiechyd. Yn ogystal, bydd modiwl datblygiad proffesiynol yn annog myfyrwyr i ystyried eu dyheadau gyrfa eu hunain, ac yn eu helpu i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a fydd yn cynorthwyo wrth baratoi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Modiwlau (I gyd yn Fodiwlau Craidd):

 • Dulliau Dadansoddol, Ymchwil a Diagnostig (20 credyd)
 • Gwyddorau Gwaed a’r Celloedd (20 credyd)
 • Haint ac Imiwnedd B (20 credyd)
 • Bioleg Cell a Geneteg (20 credyd)
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol B (20 credyd)
 • Ffisioleg, Ffarmacoleg a Thocsicoleg (20 credyd)

Blwyddyn Tri:
Mae'r flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar integreiddio gwybodaeth a gafwyd o'r blaen i roi gwerthfawrogiad i fyfyrwyr o'r dull amlddisgyblaethol o ymchwilio, gwneud diagnosis a rheoli anhwylder a chlefydau. Bydd y pynciau dan sylw yn cynnwys ymchwil labordy i afiechyd, dadansoddiad biowybodegol, ymchwil drosiadol a detholiad o bynciau sy'n berthnasol ar hyn o bryd i wyddoniaeth fiofeddygol. Bydd prosiect ymchwil y flwyddyn olaf yn annog dysgu annibynnol ymhellach, datblygiad parhaus sgiliau ymchwil dechnegol, ysgrifennu gwyddonol a dadansoddiad beirniadol.

Modiwlau (I gyd yn Fodiwlau Craidd):

 • Dadansoddiad Biofoleciwlaidd (20 credyd)
 • Pynciau Cyfoes yn y Gwyddorau Biofeddygol (20 credyd)
 • Prosiect Ymchwil (40 credyd)
 • Ymchwiliad Bioleg ac Labordy Clefydau (20 credyd)
 • Ymchwil Drosiadol (20 credyd)

Dysgu ac Addysgu

Defnyddir ystod o ddulliau addysgu a dysgu trwy gydol y rhaglen. Mae'r rhain yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai, tasgau grŵp a nifer sylweddol o sesiynau ymarferol mewn labordy. Defnyddir Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle hefyd i ddarparu gwybodaeth allweddol i fyfyrwyr sy'n ymwneud â modiwlau rhaglen, gwybodaeth cyngor gyrfaoedd a gwybodaeth weinyddol sy'n ymwneud â'u rhaglen astudio. Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr pan fyddant yn cofrestru gyntaf, a fydd yn parhau i fod yn diwtor iddynt ac yn darparu cefnogaeth fugeiliol trwy gydol eu hastudiaethau. Mae myfyrwyr yn cynhyrchu CDP (Portffolio Datblygiad Personol) yn ystod blwyddyn 1, ac mae'r system diwtorial bersonol yn annog myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau rhyngbersonol a myfyriol trwy gydol eu hastudiaethau. Yn ogystal, rydym yn falch o'n 'Polisi Drws Agored' sy'n annog myfyrwyr i gysylltu â staff i gael cyngor ac arweiniad pryd bynnag y mae ei angen arnynt.​

Asesu

Asesir myfyrwyr gan ddefnyddio cymysgedd o ddulliau: mae rhai modiwlau'n cyflogi aseiniadau ysgrifenedig fel traethodau ac adolygiadau llenyddiaeth, mae eraill yn cynnwys arholiadau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau (grŵp ac unigolyn), astudiaethau achos ac (yn y flwyddyn olaf) cydran bwysig yw'r cwblhau prosiect a phoster ymchwil wyddonol.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae Gwyddoniaeth Biofeddygol yn ddisgyblaeth wyddonol ddeinamig sy'n newid yn barhaus ac sy'n ymwneud â deall sut mae afiechydon yn datblygu a sut y gallant effeithio ar weithrediad arferol y corff. Nod y ddisgyblaeth hon yw ymchwilio i'r broses afiechyd ac, yn y pen draw, datblygu dulliau ar gyfer monitro, diagnosio, trin ac atal afiechyd.

Gall graddedigion ddefnyddio eu gwybodaeth wyddonol arbenigol a'u sgiliau dadansoddi i ymchwilio i glefydau fel diabetes, canser a chlefyd cardiofasgwlaidd. Gallant werthuso effeithiolrwydd triniaeth a chefnogi ymchwil a datblygu profion diagnostig neu gynhyrchion fferyllol newydd.

GBydd graddedigion hefyd wedi'u cyfarparu i ddod o hyd i gyflogaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys labordai patholeg, labordai ymchwil, y diwydiant bwyd, gwyddoniaeth fforensig, fferyllol, iechyd a diogelwch, masnach ac addysgu. Yn ogystal, mae llawer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio ar gyfer graddau uwch, gan gynnwys meddygaeth mynediad graddedig a graddau deintyddiaeth, a chymwysterau proffesiynol pellach.

Mae'r radd wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg yn dilyn asesiad annibynnol a thrylwyr. Mae rhaglenni gradd achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth fiolegol a sgiliau allweddol, ac yn paratoi graddedigion i fynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr. Mae'r meini prawf achredu yn gofyn am dystiolaeth bod graddedigion o raglenni achrededig yn cwrdd â setiau diffiniedig o ganlyniadau dysgu, gan gynnwys gwybodaeth bwnc, gallu technegol a sgiliau trosglwyddadwy.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Llwybr sylfaen

Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf ), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gadd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â’r TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd ag un o'r canlynol:

 • 56 pwynt o 2 gymhwyster lefel A o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ar safon briodol ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1, ond mewn meysydd pwnc sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eu rhaglen radd israddedig arfaethedig.
 • 56 pwynt o 2 gymhwyster Safon Uwch o leiaf neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt mewn meysydd pwnc sy'n berthnasol i'w rhaglen radd israddedig arfaethedig, ond ar safon sy'n methu â chwrdd â'r gofynion mynediad i Addysg Uwch ym Mlwyddyn 1.
 • Gellir ystyried darpar fyfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf uchod ar sail unigol a gellir eu galw am gyfweliad.

I gael gwybodaeth benodol am ofynion mynediad neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS . Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Gradd:

ADylai fod gan ymgeiswyr sy'n dymuno dilyn y cwrs hwn heb y sylfaen bum TGAU gan gynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg* a Gwyddoniaeth gadd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU newydd eu diwygio yn Lloegr) ynghyd â 112 pwyntiau o 2 Lefel A o leiaf (neu gyfwerth). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys:

 • 112 pwynt o 2 Lefel A o leiaf i gynnwys graddau CC mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol; Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a ystyrir yn drydydd pwnc (mae'r gwyddorau cyfatebol yn cynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth)
 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol
 • 112 pwynt o leiaf 2 ‘Advanced Higher’ yr Alban yr Alban i gynnwys graddau DD mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol (gan gynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth)
 • 112 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch i gynnwys gradd H2 mewn Bioleg a Gwyddoniaeth gyfatebol (gan gynnwys Cemeg, Ffiseg, Seicoleg, TG, Mathemateg, Technoleg Bwyd, Gwyddor yr Amgylchedd neu Ddaearyddiaeth). Dim ond gydag isafswm gradd H4 y mae pynciau lefel uwch yn cael eu hystyried
 • 112 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc Gwyddoniaeth sy'n ymdrin â lefel ddigonol o Fioleg
 • Cwrs sylfaen Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn arwain at raglen BSc Gwyddorau Iechyd

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad uchod, mae'r 'Rhaglen Sylfaen sy'n arwain at BSc yn y Gwyddorau Iechyd' ar gael i’w gwblhau mewn blwyddyn yn llawn-amser a bydd yn rhoi cymhwyster perthnasol i chi a fydd yn caniatáu i chi symud ymlaen i'r radd hon ar ôl ei chwblhau'n llwyddiannus. I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs Sylfaen, cliciwch yma.

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at y Chwiliad Cwrs UCAS i gael y gofynion mynediad. Gwybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gellir cynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â chymwysterau sy'n cyfateb i'r uchod neu gan y rhai nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol ond sydd â phrofiad mewn maes perthnasol. Ar gyfer ymgeiswyr sydd ond yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth, bydd hyn yn cael ei ystyried ynghyd â'r gweddill. o'r proffil academaidd ac efallai y byddwn yn cyhoeddi cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig gan ddefnyddio Tariff UCAS.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais ac am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladolar y wefan.

Y Broses Ddethol:
Mae'r dethol fel arfer yn seiliedig ar dderbyn ffurflen gais UCAS

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS yn www.ucas.com. Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a / neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau i gael unrhyw ymholiadau sydd gennych ar RPL.

Myfyrwyr aeddfed

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed na aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen,Dr Sally Hicks:
E-bost: shicks@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6848


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms