Public Health Masters

Gradd Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd Cymhwysol - MSc / Diploma Ôl-radd (PgD) /  Tystysgrif Ôl-radd (PgC)

 

Ffeithiol Allweddol

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Sylwch fod y cwrs hwn yn ddwy flynedd o leiaf. Gallwch adael ar ôl y PgC neu'r PgD os dymunwch. Manylir ar gyfnodau astudio myfyrwyr y DU / UE / Rhyngwladol isod:

Myfyrwyr y DU / UE:
Llawn-amser - 2 flynedd, blwyddyn wedi'i haddysgu (PgC & PgD) a blwyddyn o brosiect
Ymchwil dan oruchwyliaeth (MSc)
Rhan-amser - 3 blynedd, dwy flynedd wedi'i haddysgu (PgC & PgD) a blwyddyn o brosiect
Ymchwil dan oruchwyliaeth (MSc)

Ar sail DPP
AGellir hefyd astudio pob modiwl a addysgir yn y rhaglen yn unigol ar sail DPP - cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am fanylion pellach. 

Gellir astudio modiwlau o'r rhaglen hon hefyd o fewn fframwaith Ymarfer Uwch MSc, gan eich galluogi i gyfuno modiwlau traddodiadol a addysgir â dysgu yn y gwaith. Gweler MSc Ymarfer Uwch am fanylion pellach.

Myfyrwyr Rhyngwladol​​: 
Blwyddyn o brosiect ymchwil dan oruchwyliaeth a addysgir ynghyd â blwyddyn i'w gwblhau yn y DU (neu dramor). (Fel rheol, rhoddir fisâu am 22 mis. Cadarnheir dyfarniadau gradd ym mis Mehefin ail flwyddyn academaidd y rhaglen.) 

Blog Myfyriwr

student blog
From India to Cardiff – my experience as an International Postgrad at Cardiff Met
Manasi Parad - Iechyd y Cyhoedd Cymhwysol

Course Overview

Mae'r MSc Iechyd y Cyhoedd Cymhwysol yn canolbwyntio’n gryf ar degwch o ran iechyd a chyfiawnder cymdeithasol ar lefelau lleol a byd-eang. Ein nod yw datblygu ymarferwyr iechyd cyhoeddus myfyriol sy'n defnyddio dealltwriaeth systematig ac ymarferol o iechyd y cyhoedd i wella ac amddiffyn iechyd a lles yr unigolion, grwpiau a chymunedau y maent yn gweithio gyda nhw. Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu a defnyddio cyfuniad o sgiliau arwain, arloesi a thechnegol i eirioli dros, dylanwadu a gweithredu newidiadau mewn polisi ac arfer i leihau neu ddileu gwahaniaethau anghyfiawn, y gellir eu hatal mewn iechyd, a hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Mae'r rhaglen wedi'i hanelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwella'r ystod lawn o benderfynyddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol iechyd: er enghraifft, pobl sy'n gweithio ym maes iechyd y cyhoedd, addysg, hybu iechyd, tai, trafnidiaeth, hamdden, iechyd yr amgylchedd, datblygu cymunedol, partneriaethau iechyd a lles, cynllunio, gwasanaethau cymdeithasol, nyrsio ysgolion ac ymweld ag iechyd (nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr!). Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob sector: y sector cyhoeddus, preifat a'r sector gwirfoddol ac annibynnol. Mae gan y rhaglen hefyd ffocws rhyngwladol, gan fynd i'r afael â materion iechyd cyhoeddus a wynebir ledled y byd, yn ogystal ag yng Nghymru a'r DU.

Nodweddion y rhaglen:

Yn gysylltiedig â safonau proffesiynol: Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i fodloni fframweithiau cymhwysedd iechyd cyhoeddus y DU a rhyngwladol, gan gynnwys Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus y DU a Safonau Ymarferwyr Iechyd Cyhoeddus y DU. Rydym yn defnyddio llawer o astudiaethau achos rhyngwladol yn ein haddysgu, yn ogystal ag enghreifftiau o'r DU. Ar hyn o bryd rydym yn gwneud cais am achrediad gyda dau sefydliad iechyd cyhoeddus rhyngwladol: yr International Union of Health Promotion & Education , a’r Agency for Public Health Education Accreditation .

Yn y byd go iawn : TLluniwyd y rhaglen i alluogi myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth i sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Mae’r asesiadau yn aml wedi'u cynllunio i ganiatáu i fyfyrwyr gymhwyso sgiliau iechyd cyhoeddus i'r materion y maent yn eu hwynebu ar y pryd, neu mae ganddynt fwyaf o ddiddordeb mewn ymchwilio iddynt. Rydym yn darparu cefnogaeth academaidd a phroffesiynol wedi'i phersonoli, gan helpu myfyrwyr i gymhwyso a datblygu eu sgiliau iechyd cyhoeddus yn eu harfer presennol ac yn y dyfodol.

Strategaeth asesu yn canolbwyntio ar sgiliau iechyd cyhoeddus : Mae ein hasesiadau wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â phrif ganlyniadau'r rhaglen, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu, integreiddio a dangos eu sgiliau ie au, cyflwyniadau, cyfweliadau a senarios ymarfer a arsylwyd - nid oes unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd o’r blaen. Mae'r rhaglen yn cynnwys 'Asesiad Sgiliau Iechyd Cyhoeddus' integreiddio ar ddiwedd y modiwlau a addysgir.

Cyfle dysgu seiliedig ar waith : Gall myfyrwyr ddewis cwblhau'r asesiad portffolio o'r modiwl Ymyriadau Cydraddoldeb o ran Iechyd trwy ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith. Gall hyn fod trwy eich cyflogaeth neu weithgareddau presennol, neu trwy drefnu profiad penodol gyda chyflogwr perthnasol.

Cynnwys y Cwrs

Dyluniwyd y cwrs fel rhaglen Meistr ond gellir gadael ar lefel tystysgrif ôl-radd a diploma. Mae'r rhaglen ar gael yn llawn amser (20 mis) ac yn rhan-amser (3 blynedd); gallwch hefyd wneud cais i astudio modiwlau unigol ar sail DPP. Mae myfyrwyr amser llawn yn astudio pob modiwl a addysgir ym mlwyddyn 1, yna'n symud ymlaen i'r Prosiect Ymchwil. Nodir isod y flwyddyn astudio ar gyfer myfyrwyr rhan-amser:

Ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig, byddwch yn cwblhau'r modiwlau canlynol:

 • Egwyddorion Iechyd y Cyhoedd (20 credyd, a addysgir Hydref-Tachwedd - blwyddyn 1 y llwybr rhan-amser) – Deall cysyniadau ac egwyddorion craidd iechyd y cyhoedd a datblygu cynaliadwy, dehongli dangosyddion iechyd a lles y boblogaeth, ac asesu effaith gweithredu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau mewn iechyd
 • Eiriolaeth a Phartneriaeth er Lles (20 credyd, a addysgir Rhag-Chwefror - blwyddyn 1 y llwybr rhan-amser) - adeiladu a chynnal partneriaethau, gan weithio mewn systemau gwleidyddol, democrataidd a sefydliadol i eiriol dros weithredu i wella iechyd, hyrwyddo datblygu cynaliadwy a lleihau anghydraddoldebau
 • Diogelu Iechyd (20 credyd, a addysgir Tachwedd-Mai - blwyddyn 1 y llwybr rhan-amser) - amddiffyn y cyhoedd rhag peryglon amgylcheddol a chlefydau trosglwyddadwy, gan fynd i'r afael ag anghydraddoldebau o ran amlygiad risg a chanlyniadau

  FAr gyfer y Diploma Ôl-raddedig, byddwch yn ymgymryd â'r modiwlau uchod, ynghyd â'r modiwlau canlynol:
 • Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol (20 credyd, a addysgir Hydref-Ionawr - blwyddyn 2 y llwybr rhan-amser) - datblygu eich sgiliau ymchwil, cymhwyso egwyddorion ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth a dylunio prosiectau ymchwil cadarn
 • Ymyriadau Tegwch o ran Iechyd (40 credyd, a addysgir Hydref-Mai - blwyddyn 2 y llwybr rhan-amser) - cymhwyso fframweithiau ymyrraeth perthnasol a modelau newid i ddylunio, cynllunio a gweithredu ymyriadau i wella iechyd, hyrwyddo datblygu cynaliadwy a lleihau anghydraddoldebau

  I gael yr MSc, byddwch hefyd yn cwblhau:
 • RProsiect Ymchwil (60 credyd, blwyddyn 2 y llwybr amser llawn, blwyddyn 3 y llwybr rhan-amser) - dylunio, cynllunio, cynnal a chyflwyno ymchwil sy'n berthnasol i iechyd y cyhoedd ac ymarfer proffesiynol. Mae myfyrwyr yn dechrau cynllunio eu prosiectau ar ôl cwblhau Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol (Chwefror blwyddyn 1 ar gyfer myfyrwyr amser llawn, Chwefror blwyddyn 2 ar gyfer myfyrwyr rhan-amser)

Dysgu ac Addysgu

Cyflwyno'r Cwrs:
Fel arfer mae presenoldeb ar gyfer modiwlau a addysgir yn un noson yr wythnos (rhan amser) neu ddwy noson yr wythnos (amser llawn). Addysgir modiwlau rhan-amser Blwyddyn 1 ar ddydd Mawrth rhwng 4-7pm. Addysgir modiwlau rhan-amser Blwyddyn 2 ar ddydd Iau rhwng 4-7pm. Rydym hefyd yn gosod tasgau ffurfiannol, darllen strwythuredig a deunyddiau e-ddysgu i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad pellach ar gyfer eich astudiaeth annibynnol rhwng darlithoedd.

Cyflwynir Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol SHS7000 gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol - darperir cynnwys craidd trwy e-ddysgu rhyngweithiol, wedi'i gefnogi gan sesiynau wyneb-yn-wyneb sy'n benodol i'r llwybr. Bydd y rhain yn digwydd bob yn ail ddydd Iau yn Nhymor 1, rhwng 2-4pm.

Yn 2019-20, bydd modiwl Diogelu Iechyd APH7008 yn cael ei ddysgu trwy dri chwrs byr 2 ddiwrnod wedi'u gwasgaru trwy'r flwyddyn academaidd (Tachwedd, Chwefror, Mawrth), ynghyd â diwrnod asesu ym mis Ebrill / Mai.

Yn ystod eich astudiaethau traethawd hir, byddwch yn mynychu gweithdai prosiect ymchwil ac yn cael amser goruchwylio unigol. Mae'r rhain fel arfer yn dechrau ym mis Chwefror (o'r 2il flwyddyn astudio ar gyfer myfyrwyr rhan-amser).

Sefydlu a Chyflwyniad i Sgiliau Academaidd:
Bydd ein proses sefydlu eleni yn cael ei chynnal ddydd Mawrth 17 Medi. Fel rhan o raglen sefydlu estynedig, rydym yn gwahodd myfyrwyr i gwblhau wythnos o sesiynau sgiliau academaidd cyn dechrau darlithoedd. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal yn ystod wythnos gyntaf y tymor (wythnos yn dechrau 23 Medi). Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu sgiliau academaidd a gwella hyder a'r gallu i astudio ar Lefel Meistr, mae'r sesiynau'n offeryn amhrisiadwy i'r rhai sy'n dychwelyd i'r byd academaidd, a'r rhai sydd wedi ymuno trwy'r llwybr profiad proffesiynol.

Mae sesiynau'n cael eu cynnal yn ystod wythnos addysgu gyntaf y flwyddyn academaidd (wythnos olaf mis Medi fel arfer). Mae'r sesiynau fel arfer yn orfodol ar gyfer:

 • Pob myfyriwr rhyngwladol
 • Myfyrwyr nad oes ganddynt radd, neu nad ydynt wedi astudio yn y brifysgol o'r blaen
 • Myfyrwyr y mae eu cymhwyster gradd blaenorol dros 5 mlynedd yn ôl

Ar gyfer pob myfyriwr arall, mae'r sesiynau'n ddewisol - ond argymhellir yn gryf eu bod yn bresenol.

Mae'r sesiynau'n gweithio tuag at gyflwyno aseiniad ymarfer ddechrau mis Hydref, sy'n hwyluso darparu adborth ffurfiannol ac yn llywio tiwtora personol parhaus a chynllunio datblygiad personol. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr gwblhau'r aseiniad ymarfer..

Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu:
TMae'r strategaeth addysgu a dysgu ar gyfer y rhaglen yn rhoi pwyslais cryf ar gymhwyso fframweithiau damcaniaethol i broblemau a sefyllfaoedd go iawn, ac yn caniatáu mewnbwn a thrafodaeth sylweddol gan fyfyrwyr. Yn ystod y rhaglen byddwch yn ymgysylltu ag amrywiaeth o weithgareddau dysgu ac addysgu, gan gynnwys:

Sesiynau a addysgir:
Mae ein dull o addysgu wyneb-yn-wyneb yn defnyddio rhyngweithio a thrafodaeth helaeth gyda myfyrwyr. Mae sesiynau'n cyflwyno ac yn archwilio egwyddorion a chysyniadau allweddol, gan eu cymhwyso i amrywiol senarios ac amgylchiadau ymarferol, gan gynnwys enghreifftiau o arfer a phrofiadau myfyrwyr eu hunain. Mae tîm y rhaglen yn cyfuno arbenigedd academaidd ac ymchwil ym maes iechyd y cyhoedd â phrofiad iechyd cyhoeddus proffesiynol, gan ein galluogi i egluro sut rydym wedi gweithredu egwyddorion damcaniaethol yn llwyddiannus yn ein harfer iechyd cyhoeddus ein hunain.

Deunyddiau ar-lein:
Ategir sesiynau wyneb yn wyneb gan ddeunyddiau e-ddysgu strwythuredig, a ddarperir i alluogi myfyrwyr i adeiladu dealltwriaeth ddyfnach o'r pwnc, ymarfer rhai sgiliau allweddol sy'n gysylltiedig â chanlyniadau dysgu'r modiwl, ac i baratoi ar gyfer wyneb yn wyneb dilynol. sesiynau (gan gynnwys dulliau 'ystafell ddosbarth wyneb-i-waered' lle bo hynny'n briodol).

Dysgu annibynnol:
Disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaeth annibynnol sylweddol o dan arweiniad staff academaidd. Cefnogir pob modiwl gan restr ddarllen gyfoes, gan ddefnyddio deunyddiau sydd ar gael ar-lein lle bynnag y bo modd i hwyluso dulliau astudio hyblyg. Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen yn eang ac yn benodol ynghylch sut mae'r egwyddorion craidd yn cael eu defnyddio'n ymarferol mewn gwahanol gyd-destunau a meysydd ymarfer. Bydd darllen ac astudio o'r fath, yn ogystal â gweithgareddau strwythuredig wyneb-yn-wyneb ac e-ddysgu, yn paratoi myfyrwyr i ymgymryd â thasgau asesu crynodol.

Amser Cyswllt a Dysgu Hunangyfeiriedig::
Mae'r amser cyswllt uniongyrchol rhwng y myfyriwr a'r tiwtor yn amrywio o fodiwl i fodiwl. Yn gyffredinol, oni nodir yn wahanol ar y canllaw modiwl, bydd 20 modiwl credyd yn cynnwys hyd at 24 awr o amser cyswllt, ynghyd â thasgau strwythuredig i gefnogi dysgu hunangyfeiriedig a pharatoi asesiad. Yn ogystal ag amser cyswllt uniongyrchol, yn gyffredinol mae disgwyl i chi ymgymryd â 3-4 awr arall o ddysgu hunangyfeiriedig am bob 1 awr o amser cyswllt.

Moodle:
Gallwch gael mynediad at deunydd rhaglen ar ac oddi ar y campws trwy Moodle, amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys mynediad at gyflwyniadau darlithoedd, darllen argymelledig a gofynnol, fforymau grŵp, e-bortffolios ac ystod o adnoddau dysgu ac addysgu eraill sy'n benodol i'r modiwlau a'r rhaglen.

Tiwtoriaid Personol a Datblygiad Proffesiynol:
Yn ogystal â pholisi drws agored cyffredinol, rydym yn eich annog i gwrdd â staff academaidd yn rheolaidd trwy gydol y rhaglen i drafod adborth ar aseiniadau a datblygu sgiliau academaidd. Bydd Tiwtor Personol wedi'i nodi ar eich cyfer xar ddechrau'r rhaglen, y gallwch chi weithio gyda nhw i ddatblygu'ch sgiliau academaidd ac ystyried sut y gallwch chi integreiddio'ch profiadau dysgu â'ch anghenion a'ch dyheadau datblygiad proffesiynol eich hun.

Asesu

Trwy gydol y rhaglen, bydd y tasgau asesu a osodwn yn eich annog i ddewis pynciau astudio penodol sy'n berthnasol i'ch diddordebau a'ch ymarfer. Er bod asesiadau unigol yn digwydd o fewn modiwlau, rydym hefyd yn defnyddio asesiadau sy'n eich galluogi i arddangos ac integreiddio gwybodaeth a sgiliau o bob rhan o'r rhaglen.

 • Mae rhai tasgau asesu yn adeiladu ar weithgareddau a wnaed yn gynharach yn y rhaglen. Er enghraifft, yn Egwyddorion Iechyd y Cyhoedd mae myfyrwyr yn adolygu effeithiau posibl penderfyniad polisi penodol neu ymyrraeth iechyd cyhoeddus ar iechyd. Yn Eiriolaeth a Phartneriaeth er mwyn Llesiant, mae myfyrwyr yn parhau i archwilio'r un mater ac ystyried y cyfleoedd ar gyfer eiriolaeth, datblygu cymunedol a gweithio mewn partneriaeth i sicrhau'r buddion iechyd mwyaf posibl a lliniaru effeithiau negyddol.
 • Yn Amddiffyn Iechyd, mae myfyrwyr yn cynnal asesiad senario wedi’i arsylwi, gan weithio mewn timau i ymateb i ddigwyddiad amddiffyn iechyd sy'n datblygu. Mae hyn yn ein galluogi i asesu eich dealltwriaeth o ddamcaniaethau ac egwyddorion allweddol wrth ddod â rhai o'r tensiynau a'r realiti y byddwch o bosibl yn eu hwynebu mewn ymarfer iechyd y cyhoedd. Mae'r darn myfyrio dilynol yn galluogi myfyrwyr i ystyried sut y gwnaethant ymateb o dan bwysau ac yn rhoi lle iddynt ystyried sut y byddent yn ymateb mewn digwyddiad go iawn.
 • Mae'r rhaglen yn cynnwys asesiad llafar 'viva voce' integredig ar ddiwedd y modiwlau a addysgir. Mae'r Asesiad Sgiliau Iechyd y Cyhoedd hwn wedi'i leoli yn y modiwl Ymyriadau Tegwch o ran Iechyd, ac mae'n darparu asesiad cyfannol o wybodaeth a sgiliau iechyd cyhoeddus. Bydd myfyrwyr yn mynychu 4 'gorsaf' wahanol lle byddant yn ymgymryd â thasgau sy'n eu galluogi i ddangos y wybodaeth a'r sgiliau a gafwyd yn ystod y rhaglen.

  I adlewyrchu natur gymhwysol yr astudiaeth, nid yw'r rhaglen yn cynnwys unrhyw arholiadau ysgrifenedig nas gwelwyd o'r blaen. Yn hytrach, bydd addysgu ac asesu yn canolbwyntio ar astudiaethau achos, ymarferion a senarios sy'n adlewyrchu materion cyfoes mewn ymarfer iechyd cyhoeddus, a leolir yn aml o fewn eich profiad a'ch amgylchedd proffesiynol eich hun. Mae enghreifftiau o dasgau asesu yn cynnwys adroddiadau, papurau briffio, cyflwyniadau llafar, cyfweliadau, senarios ymarfer a arsylwyd, papurau ymchwil a phosteri.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd​

Mae hybu, amddiffyn a gwella iechyd y cyhoedd yn amcanion allweddol i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac yn rhyngwladol yn Nodau Datblygu Cynaliadwy Y Cenhedloedd Unedig. Dyluniwyd ein rhaglen i fodloni a chysylltu â gofynion fframweithiau cymhwysedd iechyd cyhoeddus y DU a rhyngwladol a safonau proffesiynol, gan gynnwys:

 • Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd y DU
 • Safonau Ymarferwyr Iechyd y Cyhoedd y DU
 • International Union for Health Promotion and Education - Cymwyseddau ar gyfer Hybu Iechyd
 • Agency for Public Health Education Accreditation - Cwricwlwm ar gyfer rhaglenni iechyd cyhoeddus ar lefel Gradd Meistr

Mae'r rhaglen yn darparu'r wybodaeth sylfaenol i'ch galluogi i ddilyn cofrestriad Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus y DU (sy'n gofyn am gwblhau portffolio wedi'i asesu trwy gynllun datblygu cydnabyddedig, fel yr un a weithredir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Am fwy o wybodaeth am gofrestru ymarferwyr ewch i wefan Cofrestr Iechyd y Cyhoedd y DU (UKPHR). Mae tri aelod o dîm y rhaglen yn aseswyr portffolio UKPHR, gan roi dealltwriaeth ragorol inni o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer ymarfer llwyddiannus.

YoBydd eich dyheadau ar gyfer datblygiad proffesiynol yn cael eu trafod yn ystod y cyfnod sefydlu i'r rhaglen. Yna bydd cefnogaeth ac arweiniad yn cael eu teilwra trwy gydol y rhaglen i sicrhau eich bod yn gallu diwallu'ch anghenion datblygiad proffesiynol o'ch dewis orau. Bydd rhan o'r Asesiad Sgiliau Iechyd y Cyhoedd yn cynnwys cyflwyno cyflwyniad yn myfyrio ar ddatblygiad eich sgiliau iechyd cyhoeddus yn ystod eich astudiaethau a'ch profiadau, gan gynnwys nodi nodau / cyfleoedd datblygu gyrfa posibl, a'r camau y maent yn bwriadu eu cymryd i gyflawni'r rhain. Trwy gydol y rhaglen, bydd myfyrwyr yn gallu gweithio gyda'u tiwtor personol i fyfyrio ar eu datblygiad sgiliau, eu hamcanion gyrfa, ac ati a fydd yn eu cefnogi i baratoi a chyflwyno'r cyflwyniad hwn.

Rhoddir cyfle ar gyfer dysgu seiliedig ar waith ym modiwl Ymyriadau Tegwch o ran Iechyd APH7014. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i gyflawni'r asesiad Portffolio o'r modiwl hwn trwy gwblhau prosiect dysgu seiliedig ar waith lle maen nhw'n ymchwilio i fater iechyd cyhoeddus ac yn gweithio ar y cyd ag eraill i ddatblygu ymyrraeth i hyrwyddo iechyd y cyhoedd a lleihau anghydraddoldebau iechyd. Gellid ymgymryd â hyn o fewn rôl broffesiynol bresennol, neu trwy gyfle penodol wedi'i drefnu gyda sefydliad perthnasol. Mae graddedigion y rhaglen wedi symud ymlaen i swyddi uwch yn eu meysydd gyrfa arbenigol dewisol. Mae enghreifftiau o rolau y mae ein graddedigion wedi'u cyflawni yn cynnwys:

 • Cymrawd Iechyd y Cyhoedd (American India Association) a Rheolwr Prosiect, Cymdeithas Datblygu Gwledig Tata Steel
 • Uwch Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Arweinydd Tîm Iechyd yr Amgylchedd, awdurdod lleol yng Nghymru
 • Rheolwr Rhaglen, Iechyd Mamau a Phlant, sefydliad dielw ym Mhacistan
 • Swyddog Data a Gwybodaeth, sefydliad cyllido ymchwil
 • Rheolwr Rhaglen yn Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cydlynydd Trosglwyddo yn Springer Nature, India
 • Swyddog Cynhwysiant Digidol yng Nghyngor Caerdydd
 • Rheolwr Prosiect, e-ddysgu yn Diabetes UK
 • Podiatrydd Arweiniol Proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Cymrawd Ymchwil Iau yn Sefydliad Iechyd y Cyhoedd India
 • Swyddog Cymorth Rhaglen ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Cynorthwyydd Ymchwil yn Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Cydlynydd y Prosiect yn Gofal Cymru

Mae graddedigion hefyd wedi symud ymlaen i astudio ymhellach ar raddau ymchwil gan arwain at gymwysterau MPhil a PhD.

Os hoffech ddarganfod mwy am gyfleoedd datblygu gyrfa ym maes iechyd y cyhoedd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn mynd i’r wefan ganlynol Gyrfaoedd Iechyd.

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Fel rheol bydd disgwyl i chi feddu ar radd gychwynnol mewn disgyblaeth sy'n ymwneud ag iechyd neu benderfynyddion iechyd. Mae hyn yn ymdrin ag ystod eang o bynciau fel proffesiynau iechyd (ee meddygaeth, nyrsio, proffesiynau iechyd perthynol, iechyd yr amgylchedd), gwyddorau cymdeithasol (ee cymdeithaseg, seicoleg, daearyddiaeth) a chefndiroedd proffesiynol eraill fel addysg, datblygu chwaraeon, gwaith cymdeithasol, tai , cynllunio, ac ati (nid rhestr unigryw).

Fodd bynnag, gallwch hefyd fod yn gymwys os oes gennych gymwysterau eraill ar lefel briodol, yn enwedig os gallant ddangos profiad sylweddol mewn lleoliad perthnasol. Os ydych chi'n credu y gallai hyn fod yn berthnasol i'ch sefyllfa chi, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen am drafodaeth anffurfiol.

Os ydych chi'n gwneud cais yn uniongyrchol ar ôl cwblhau gradd Baglor, byddwn yn gyffredinol yn disgwyl ichi feddu ar ddosbarthiad 2: 1 o leiaf - er mwyn sicrhau bod gennych y gofynion ar gyfer y cam i fyny i astudio ar lefel Meistr. Fodd bynnag, rydym yn ystyried pob cais yn ôl ei deilyngdod ei hun yn dibynnu ar bwnc astudio israddedig a ffactorau eraill fel profiad perthnasol (cyflogedig neu wirfoddol).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, fel rheol mae'n rhaid i chi allu dangos, wrth fynediad, hyfedredd Saesneg ar sgôr IELTS o 6.0 o leiaf neu'n gyfwerth â hi, heb unrhyw is-sgôr yn is na 5.5.

Y Broses o Ddethol:
Bydd angen i chi fodloni'r meini prawf derbyn fel yr eglurwyd uchod. Bydd y dethol i trwy ffurflen gais, datganiad personol a geirdaon priodol i ddechrau, er efallai y cewch eich cyfweld. Rydym yn annog darpar ymgeiswyr i gysylltu ag arweinydd y rhaglen i gael trafodaeth anffurfiol am y rhaglen, i helpu i lywio'ch cais.

Ymgeiswyr Rhyngwladol
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais a chymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol trwy ein cyfleuster hunanwasanaeth . Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Dysgu a Chefnogaeth Ariannol:
I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael. Ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees.

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr:
Mae Gostyngiad Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ostyngiad o 25 y cant mewn ffioedd dysgu ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy'n cofrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir. 
Gweld a ydych chi'n gymwys.

Ffioedd rhan-amser:
Codir y taliadau fesul Modiwl Sengl oni nodir yn benodol:
Israddedig = 10 Credyd; Ôl-raddedig = 20 Credyd

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cwblhau 60 credyd y flwyddyn ar gyfer astudiaethau Israddedig ac Ôl-raddedig; i gael gwir brisiad, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen yn uniongyrchol.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Alastair Tomlinson:
E-bost: aph@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2020 1528

​​


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.cardiffmet.ac.uk/terms