Dr Rhiannon Packer

Enw: Dr Rhiannon Packer

Ysgol: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

E-bost: rajpacker@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ffôn: 02920 205787

Rhif yr Ystafell: Queenswood 0.15a

Grwpiau Ymchwil: Grŵp Ymchwil Addysgeg ac Andragogeg (PARG), Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG) 

 

Ymchwil

 Aelodaeth:            
• Uwch Gymrawd Academi Addysg Uwch (SFHEA)
• Aelod Cyswllt Cymdeithas Dyslecsia Prydain (AMBDA)
• Aelod o Gymdeithas Broffesiynol Athrawon Myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol (PATOSS)
• Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 Diddordebau Ymchwil:            
Maes cychwynnol ar gyfer astudiaeth PhD: Datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn Ne Ddwyrain Cymru 1949-1962: Dadansoddiad Critigol o Ddatblygiad.
Meysydd diddordeb cyfredol:
• Datblygiad ieithyddol cynnar
• Dwyieithrwydd
• Anawsterau Dysgu Penodol
• ADY
• Pontio

Proffil

Cyn ymuno â'r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol, roedd Rhiannon Packer yn Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) am bedair blynedd ar ddeg, gan addysgu ar y BA (Anrh) Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar, a'r BA (Anrh) Addysg, Rhaglenni Addysg Gynhwysol a Blynyddoedd Cynnar. Cyn hynny, bu'n dysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd yng Nghaerffili a Rhondda Cynon Taf. Roedd hi hefyd yn Bennaeth Blwyddyn. Rhwng swyddi addysgu, gweithiodd Rhiannon fel cynorthwyydd ymchwil a chwblhaodd ei PhD a oedd yn edrych ar ddatblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn Ne Ddwyrain Cymru.

Daeth diddordeb Rhiannon mewn cefnogi plant ag ADY wrth iddi weithio fel athrawes uwchradd ac ysgrifennodd a dyluniodd lyfr ar gyfer disgyblion Cymraeg ail iaith AAA a werthwyd i dros 40 o ysgolion uwchradd yn yr ardal. Yn ddiweddarach, ymgymerodd â PGDip mewn AAA yn PDC lle roedd hi'n arbenigo mewn Anawsterau Dysgu Penodol. Mae Rhiannon wedi cyflwyno cyrsiau achrededig Cymdeithas Dyslecsia Prydain (BDA) yn PDC ar y rhaglen israddedig ac mae wedi gweithio ar y rhaglen MA AAA.  Mae effaith Anawsterau Dysgu Penodol ar blant a phobl ifanc a datblygiad cyfathrebu / caffael iaith (yn enwedig plant a phobl ifanc dwyieithog), o ddiddordeb arbennig iddi
 

Cyhoeddiadau

Erthyglau Cylchgronau ar gyfer Cyfoedion

McInnes, K., Thomas, A., Pescott, C., Jones, C., PACKER, R. a Watkins, P. (2019) Enabling Theory into Practice: Making Sense of the ‘way’ and the ‘how’ in the Early Years. International Journal for Cross-disciplinary Subjects in Education.

Griffiths, D., Tarling, C., PACKER, R. a Newby, J. (2015) Entrepreneurship in Education Live Projects in Experiential Entrepreneurship Exercises Journal Cyfrol.1  Rhifyn Si-ETC


Llyfrau / penodau llyfrau

Lewis, A., PACKER, R., Thomas, A. a Watkins, P. (i ddod) Transitions through Education and Beyond: An Exploration into Skills and Dispositions for Effective Experiences. Bryste: Bristol Policy Press

PACKER, R., Watkins, P. a Hughes, M. (2017) Playing with Words in Teaching Early Years (argr. McInnes,K. & Thomas, A) Llundain: Sage


Cyflwyniadau cynadledda

McInnes, K., Thomas, A., Jones, C., PACKER, R., Pescott, C. a Watkins, P. (2017) Symposium on Teaching Early Years.  Cyflwynwyd yng nghynhadledd Rhyngwladol Llundain ar Addysg, Churchill College, Caergrawnt.
 
PACKER, R., Williams, T a Jones, C (2015) An early evaluation of the impact of the Welsh-medium ALSA on practice.  Cyflwynwyd yng Nghynhadledd Ryngwladol Cymdeithas Dyslecsia Prydain, Mawrth 2015, Rhydychen 
 

Cyhoeddiadau Eraill 

2014                       Anifeiliaid Peryglus y Môr Atebol
                                Anifeiliaid Peryglys Atebol
                                Pryfed yr Ardd Atebol

2008                       Cyfres Tonic: I Mongolia mewn Fan Hufen Iâ CAA
                                Cyfres Tonic: Gwir Pob Gair CAA
                                Cyfres Tonic: 999  CAA

2007                       Cyfres Tonic: Blwyddyn Newydd Dda CAA
                                Cyfres Tonic: Hwnt ac Yma CAA
                                2 uned o waith 'Taith Iaith 4' a 'Taith Iaith 5' CAA           

2006                       Cyfres Brechdan Inc 'Gwastraff' Gomer
                                Llyfr darllen Taith Iaith 2 CAA
                                Llyfr drallen Taith Iaith 3 CAA

2005                       Uned o waith 'Taith Iaith 3' CAA

 

Prosiectau

Dyfarnwyd i mi grant gan Brifysgol De Cymru IC2 i ysgrifennu a darparu Cwrs Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig ar-lein gyda Chymdeithas Dyslecsia Prydain (Prosiect Arweiniol).

Dyfarnwyd i mi grant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ysgrifennu a darparu Cwrs Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Achrededig ar-lein gyda Chymdeithas Dyslecsia Prydain (Prosiect Arweiniol).

Arweinydd prosiect ar gyfer cyhoeddi Prawf Sgrinio Dyslecsia Cymraeg: Iau gyda Dyslecsia Cymru / Dyslecsia Cymru a a Pearson Education Resources

Dyfarnwyd i mi grant bychan gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddarparu hyfforddiant ymwybyddiaeth dyslecsia i fyfyrwyr TAR cyfrwng Cymraeg (Prosiect arweiniol).

Ymgynghorydd Addysg ar brosiect bwyta'n iach ASDA 'The Binks'

Arbenigedd

• Arbenigwr pwnc Llywodraeth Cymru ar gyfer adnoddau ADY cyfrwng Cymraeg
• Arbenigwr Pwnc Llywodraeth Cymru ar gyfer adnoddau Cymraeg ail iaith
• Arbenigwr Pwnc APADGOS ar gyfer deunyddiau dosbarth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog