Myfyrwyr Ymchwil

 

Proffiliau Myfyrwyr Ymchwil Doethurol Cyfredol

Cliciwch ar yr enwau i gael mwy o fanylion:

Isabelle Adams

E-bost:    iadams@cardiffmet.ac.uk  
Rhif Ystafell: E0.05 (Tŷ Ymchwil)
Diddordebau Ymchwil:
• Addysgu a dysgu iaith yn yr ysgol uwchradd

• Rôl technoleg wrth addysgu iaith

• Dysgu Ieithoedd Modern Tramor yng Nghymru

Prosiectau

A follow up review of the Cardiff Local Authority Literacy Strategy (2015-2016).
Cyllid: Llywodraeth Cymru
Rôl: Cynorthwyydd Ymchwil

Primary PGCE trainee teachers' perceived competence and confidence to teach physical education (2016).
Cyllid: Chwaraeon Cymru
Rôl: Cynorthwyydd Ymchwil

An exercise to secure practitioners' views on the draft Digital Competence Framework (2016).
Cyllid: Llywodraeth Cymru
Rôl: Cynorthwyydd Ymchwil

An evaluation of the implementation of the Digital Competence Framework in Cardiff Schools (2016-2017).
Cyllid: Cyngor Caerdydd
Rôl: Cynorthwyydd Ymchwil

        

An evaluation of the impact of the professional learning programme – on pedagogy and practice for participants in it (2017).
Cyllid: Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS)
Rôl: Cynorthwyydd Ymchwil

        

An analysis of the factors impacting on achievement of more able learners from disadvantaged homes and communities (2017).
​Cyllid: Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS)
Rôl: Cynorthwyydd Ymchwil

        

iTILT (Interactive Teaching in Languages with Technologies2) (2017)
 Funding: ERASMUS +
Rôl: Cynorthwyydd Ymchwil

Arbenigedd

Addysgu ieithoedd mewn diwydiant

Proffil

Ar ôl gyrfa ar ochr fasnachol diwydiant trwm, mae Isabelle ar hyn o bryd yn gweithio fel cynorthwyydd ymchwil rhan-amser ar y prosiect iTilt2 ac ar gyfres o brosiectau addysg llai. Ochr yn ochr â’r ymchwil hon a ariannwyd ac ar ôl cwblhau TAR mewn MFL Uwchradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, cychwynnodd Isabelle ei PhD rhan-amser yn 2016, gan ganolbwyntio ar rôl technolegau mewn addysgu iaith.

 

Sammy Chapman

E-bost:    SJChapman@cardiffmet.ac.uk  
Rhif Ystafell: E0.05 (Tŷ Ymchwil)
Rhif Ffôn: 02920 201596

Research Groups:
Grŵp Ymchwil Addysgeg ac Andragogeg (PARG)

Diddordebau Ymchwil:
-  Fframwaith Cymhwysedd Digidol
- Technoleg mewn Addysg
-  TGCh mewn Addysgeg ac Ymarfer
-  Dulliau Ymchwil
-  Technoleg mewn Addysg Uwch

Prosiectau

Ar hyn o bryd mae Sammy yn astudio PhD mewn Addysg sy'n ymwneud â'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac agweddau athrawon dan hyfforddiant tuag at ei gyflwyno. Datblygwyd y traethawd ymchwil hwn fel astudiaeth estynedig o'i draethawd MA Addysg a oedd yn canolbwyntio ar ddisgyblaeth pwnc Drama yn y cyd-destun hwn. Y nod yw casglu llawer mwy o ddata a chymharu'r canfyddiadau â'r astudiaeth MA.

Ochr yn ochr â’i PhD, mae Sammy hefyd yn Gynorthwyydd Ymchwil yn y Brifysgol yn gweithio ar y prosiect SHOUT4HE. Mae rôl Sammy yn y prosiect yn cynnwys amryw gyfrifoldebau allweddol: adolygu’r llenyddiaeth; cynhyrchu cylchlythyr; trefniadaeth y prosiect; cyfathrebu â phartneriaid ymchwil a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio technoleg mewn addysg uwch a sut i greu arloesedd ac arfer gwell yn y gymuned AU. Prif nod yr astudiaeth yw datblygu E-Blatfform lle gall darlithwyr AU ac athrawon gael gafael ar gyngor ac enghreifftiau o arfer gorau ar sut i ymgorffori technoleg yn eu haddysgeg yn llwyddiannus. Mae'r astudiaeth yn brosiect ymchwil a ariennir gan Erasmus + sy'n cynnwys 5 prifysgol wahanol o 4 gwlad yn yr UE.

Proffil

Mae Sammy wedi bod yn gysylltiedig â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd mewn sawl math o astudiaeth a gwaith. Yn flaenorol, mae wedi cwblhau gradd israddedig mewn BA (Anrh) Astudiaethau Addysgol a Drama gan ennill gradd Dosbarth Cyntaf. Ar ôl cwblhau ei astudiaethau israddedig,  cwblhaodd Radd Meistr mewn Addysg a dyfarnwyd gradd Teilyngdod iddo ar ddiwedd y cwrs. Mae hyn wedi arwain at y penderfyniad i gofrestru ar y PhD ac i ddatblygu ei gyflawniadau academaidd a'i gymwysterau hyd yma. Mae rôl Cynorthwyydd Ymchwil (SHOUT4HE) yn cynnig mewnwelediadau defnyddiol i amgylchedd gwaith ymchwil a lle mae'n teimlo y gallai fynd â’i yrfa yn y dyfodol.

Richie Copeland

Richie CopelandE-bost:    ricopeland@cardiffmet.ac.uk   
Rhif Ystafell: E0.05 (Tŷ Ymchwil)

Grwpiau Ymchwil
• Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

Diddordebau Ymchwil:
 Damcaniaeth Ysgrifennu Creadigol
• Cymru Ôl-drefedigaethol
• Hanes Caerdydd
• Ysgrifennu Cymraeg mewn Llenyddiaeth Saesneg
• Anawsterau Dysgu Penodol mewn AU

Cyhoeddiadau

Llyfrau/Penodau llyfrau
Disgwylir i Richie gael ei stori fer gyntaf, Distant Voices, wedi'i chyhoeddi fel rhan o gasgliad 'Metropolitan' Prifysgol Metropolitan Caerdydd y flwyddyn nesaf. Mae'r darn yn rhan o'i draethawd PhD.

Papurau cynhadledd
Bydd Richie yn cyflwyno papur ar Farddoneg, fel dull ymchwil ar gyfer Ysgrifennu Creadigol, yng nghynhadledd Ysgrifennu Creadigol Metropolitan Caerdydd y flwyddyn nesaf.

Prosiectau

Ar hyn o bryd mae Richie yn astudio PhD amser llawn mewn Ysgrifennu Creadigol, gan archwilio cysyniadau hunaniaeth ôl-drefedigaethol yng Nghaerdydd yr 21ain Ganrif. Rhennir y traethawd ymchwil rhwng darn creadigol o straeon byrion cydgysylltiedig, o'r enw TransPlant, ac elfen hanfodol.

Proffil

Ganwyd Richie Copeland yng Nghaerffili, Cymru. Astudiodd ei BA Anrh Saesneg ac MA Anrhydedd Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Llanbed, lle darganfu ei frwdfrydedd dros ysgrifennu. Ers hyn, mae wedi cyflawni ei TAR (PCET) ym Mhrifysgol Caerdydd, ac wedi addysgu Saesneg ar gyfer Sgiliau Hanfodol, TGAU, Safon Uwch ac Israddedig. Ar hyn o bryd mae'n astudio ei PhD mewn Ysgrifennu Creadigol, ac yn darlithio ar Ysgrifennu Barddoniaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Gellir dod o hyd iddo’n aml mewn ystafell dywyll, wedi'i arfogi â choffi, lle bydd yn ysgrifennu'n wyllt.

Samuel Mark Harrison

E-bost: SMHarrison@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ystafell: E0.05 (Tŷ Ymchwil)

Grwpiau Ymchwil
Grŵp Ymchwil Addysgeg ac Andragogeg (PARG)

Diddordebau Ymchwil:

• Ymarfer Myfyriol mewn Hyfforddiant ac Addysg Chwaraeon
• Datblygu a Dysgu Hyfforddwyr Chwaraeon
• Dysgu Profiadol mewn Hyfforddi Chwaraeon
• Cymdeithaseg Hyfforddi Chwaraeon
• Hwyluso Dysgu Myfyriol trwy Fentora a Hyfforddi
• Grymuso
• Trafodaethau mewn Chwaraeon ac Addysg
• Sefydliad Addysgeg, Cymdeithasegol a Diwylliannol Hyfforddi Chwaraeon

 

Proffil

Ganed Samuel Harrison yn Henffordd, Lloegr, ac mae wedi graddio ag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Astudiaethau Addysg a Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol. Mae Samuel yn ymchwilydd PhD rhan-amser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar hyn o bryd, yn arbenigo mewn Arferion Myfyriol Hyfforddwyr Chwaraeon ac Ymarferwyr Addysgol. Mae hefyd yn Diwtor Cyswllt Academaidd mewn Addysg Gynradd ac Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda phrofiad addysgu mewn Dysgu Trwy TGCh mewn Addysg Orfodol, Sgiliau Llwyddiant a Sgiliau Proffesiynol. Mae Samuel hefyd yn brif hyfforddwr ail dîm pêl-droed Met Caerdydd, yn Gynrychiolydd ar Bwyllgor Moeseg Cyswllt Academaidd Ysgol Addysg Caerdydd ac yn Gynorthwyydd Addysgu i Gyngor Caerdydd.

Arbenigedd:

Cyn Chwaraewr o dîm pêl-droed ieuenctid ac ail dîm Hereford United.
Swyddog Pêl-droed Cymunedol clwb pêl-droed Hereford United 2009-2014.
Ysgol Arbenigol Academi Henffordd mewn Chwaraeon a Gwyddoniaeth a Chynorthwyydd Addysgu Lefel 3.
Tiwtor Cyswllt Academaidd mewn Addysg Gynradd ac Astudiaethau Plentyndod Cynnar.
Poster Symposiwm Ymchwil Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Thesis 3 munud.

Rhagor o wybodaeth

Gwobrau Chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Cyfraniad at Chwaraeon Cymunedol 2015
Cydnabod Rhagoriaeth Addysgu: Enwebiad Cymrodoriaeth Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2017
Paratoi i Addysgu mewn Addysg Ôl-Orfodol (PCET) Dosbarth 1af

Kirsty James

Kirsty jamesE-bost: kijames@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ystafell: E0.05 (Tŷ Ymchwil)

Grwpiau Ymchwil
Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG) 

Diddordebau Ymchwil:

• Ysgrifennu Creadigol
• Ymchwil rhisomataidd
• Dirwasgiad economaidd
• Iechyd meddwl
• Diffyg mynegiant gwrywaidd
• Gwrywdod
• Ysgrifennu Dinasol
• Gwarthusrwydd

Cyhoeddiadau

Mae dyfyniad o draethawd ymchwil Kirsty, In My Hand, wedi’i gyhoeddi yn Creative Writing Anthology Prifysgol Metropolitan Caerdydd (2015).  

Prosiectau

Ar hyn o bryd mae Kirsty yn fyfyriwr PhD amser llawn mewn Ysgrifennu Creadigol. Mae hi'n defnyddio cysyniad y rhisom i archwilio effaith y dirwasgiad economaidd ar iechyd meddwl. Mae ei thesis yn cynnwys dwy ran. Nofel yw’r rhan gyntaf sydd wedi'i gosod yn ei thref enedigol, Casnewydd, Cymru, sy’n dilyn dirywiad corfforol a meddyliol rhywun sy’n gaeth i heroin. Mae'r ail ran yn sylwebaeth feirniadol sy'n myfyrio ar adeiledd diffyg mynegiant dynion yn ei hysgrifennu ei hun ac ysgrifenwyr ffuglen eraill.

Proffil

Mae Kirsty wedi dyheu am fod yn awdur ers ei phlentyndod. Roedd ei hoff lyfr, One Hundred Years of Solitude gan Gabriel García Márquez, yn anrheg gan ei hathro Saesneg ysgol uwchradd. Mae hi wrth ei bodd yn ysgrifennu mewn pensel, yn darllen yn y gwely gyda Strongbow ac yn dod o hyd i ysbrydoliaeth yn y lleoedd rhyfeddaf.

Arbenigedd:

MA Ysgrifennu Creadigol (Prifysgol Metropolitan Caerdydd, 2014).

BA (Anrh) Astudiaethau Saesneg gydag Astudiaethau Ffilm (Prifysgol Morgannwg, 2010).

Rhagor o wybodaeth

Mae Kirsty ar y campws bob dydd Llun, dydd Mercher a’r rhan fwyaf o benwythnosau.

Jeffrey Lewis

Jeff LewisE-bost: jlewis@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ystafell: T0.18

Grwpiau Ymchwil
Grŵp Ymchwil Addysgeg ac Andragogeg (PARG)

Aelodaeth: Cymrawd Addysgu Cenedlaethol, SFHEA, Cymrawd Cymdeithas Technegwyr Orthodonteg (DU), Aelod Cofrestredig o’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Diddordebau Ymchwil:
• Dysgu Gwasgaredig Hyblyg
• Technolegau Dysgu
• Dysgu o Bell
• Myfyrio
• CAD/CAM/AM

Cyhoeddiadau

Llyfrau /Penodau Llyfrau

Lewis J 2016 Innovative Teaching and Learning in Higher Education: A reduced attendance model of delivery that engages remote learners in the workplace. Libri Publishing Ltd. Llundain

Jack K a Lewis J 2017 Further Innovations in Higher Education. Pennod: Creative reflections: thoughts from two

Cyfnodolion a ddyfarnwyd gan gymheiriaid

Lewis Jeffrey 2012 Web-based videoconferencing to promote flexible learning opportunities in Dental Technology. (Astudiaeth Achos CM9) Future Directions for Higher Education in Wales: Learning for employment. Academi Addysg Uwch.


McLinden M 2013 Flexible pedagogies: part-time learners and learning in higher education - case studies. A flexible pathway for dental technicians learning through distance education. Academi Addysg Uwch http://www.heacademy.ac.uk/resources/detail/flexible-learning/flexiblepedagogies/ptlearners/main_report

Lewis J 2015 Learning in and for the workplace - technologies that deliver Practice and Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education Cyfrol 9, Rhif 1, Rhifyn arbennig o Gynhadledd Future Directions Wales, Ionawr 2015 tudalennau 54-66 http://community.dur.ac.uk/pestlhe.learning/index.php/pestlhe/article/view/179/273

AL Mortadi N, Lewis J Dimensional Stability of Orthodontic Bands Used To Fabricate Band And Loop Space Maintainers (BLSM) (wedi’i gyflwyno i’w adolygu 2016)

 

Cyhoeddiadau Proffesiynol / Heb eu Dyfarnu:

Lewis J 2013 Flexible Pedagogies: Preparing for the Future. Case study on part time learners in Cardiff Metropolitan University's Unit for Dental Technology. Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cornelius S, Gordon C a Schyma J 2014 Live Online Learning: Strategies or the web conferencing classroom Palgrave MacMillan (Wedi’i gydnabod am fewnbwn)

Papurau Cynhadledd

Delivery to the workplace- an easy solution to a common problem?" World Association for Continued Education, Vancouver June 2009

"Delivery to learners in the workplace" Poster Presentation to Association for Dental Educators Europe, Helsinki August 2009

"Reducing attendance needs by increasing access to learning materials from the workplace" Gregynog, GWELLA project, 2008 -2010

"Presentation of project findings." JISC Steering group meeting, UWIC, Dec 2009

"Web based video conferencing to deliver learning material to the workplace" SOLSTICE Learning and Teaching Conference, Edgehill, June 2010

"Lessons from a JISC TEL WfD project" HEA Assembly, UWIC, Jan 2011

"Wheres the 'b'ling in Learning? Discovering UWICs jewels" HEA event, Newtown, April, 2011

http://gwellauwic.wordpress.com/

"The delivery of learning material and engagement of students and staff in the workplace"

HEA Seminar Series, Trinity St Davids, Carmarthen Dec 2011

"The use of video-conferencing to deliver lectures and practical demonstrations to learners at remote educational sites". Association for Learning and Teaching Conference, Manchester 2011

"Black Bored? Not us. Use of media to enhance learning", BlackBoard Learning and Teaching Conference, Belgium April 2012

"Using assistive technology as a vehicle to enable disabled learners in HE" at SOLSTICE Learning and Teaching Conference, Edgehill May 2012

"Learning about work, for work, in work. Not a university in sight." JISC Summer Series event, Cardiff June 2012

"e-PDPs and DCPs for CPD with the GDC" British Orthodontic Conference, Sept 2012

"Innovative delivery of learning material to students in the workplace using new technologies." Global Universities in Distance Education Conference, Athens Oct 2013

QAA Future Directions Conference. Glamorgan Conference Centre, Nov 2013

"Learning in and for the workplace" HEA Aberystwyth April 2014

"Stretching your practice. How flexible can you be?" HEA Workshop Cardiff Metropolitan University February 2016

"You won't learn if you're not here- or will you?" HEA Health and Social Care Conference, Glasgow February 2016

"CPD and online course design" CSHS, Cardiff Met, July 2016

 

Prosiectau

Dyfarniad o £16 mil gan yr Adran Iechyd am beilota cynllun hyfforddi De-orllewin Lloegr ar gyfer Technoleg Ddeintyddol.

Proffil

Fel Pennaeth y tîm addysgu Technoleg Ddeintyddol, cyflwynais ddull cyflwyno arloesol gan ddefnyddio fideo-gynadledda i gyflwyno rhaglenni i ddysgwyr o bell yn ddaearyddol. Cyflwynodd y datblygiad hwn hefyd y defnydd o e-bortffolios a oedd yn cynnwys mentoriaid yn y gwaith, gan helpu i bontio'r bwlch rhwng cyflogwyr a phobl academaidd. Gweithiais yn Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu'r Brifysgol am 2 flynedd ar secondiad (0.4 cyfwerth ag amser llawn) lle cynghorais staff ar addysgeg a defnyddio technoleg i wella dysgu myfyrwyr. Rwyf wedi datblygu cysylltiadau agos â Deoniaeth Ddeintyddol Cymru ac wedi gweithio gyda nhw i ddarparu, mewn ffordd unigryw, ddatblygiad proffesiynol parhaus ledled Cymru ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal deintyddol.

Arbenigedd

Wedi cyflwyno sawl gweithdy i'r ysgol ynghylch y broses a’r ymarferoldeb o greu deunydd dysgu ar-lein ar gyfer cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Wedi trefnu Symposiwm Menter ar gyfer yr Ysgol ar ddatblygu deunydd dysgu ar-lein.
Ymchwilio i'r defnydd o ddulliau asesu amgen mwy creadigol i annog ymgysylltiad wrth fyfyrio.

Gemma Scammell

E-bost: G.Scammell2@outlook.cardiffmet.ac.uk
Rhif Ystafell: E0.05 - .Tŷ Ymchwil, Campws Cyncoed
Grwpiau Ymchwil:  Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

 

Aelodaeth:
AWP - Cymdeithas Awduron a Rhaglenni Ysgrifennu

Diddordebau Ymchwil:
• Gofodau cymdeithasol - heterotopia, trydydd gofod, efelychiadau
• Seicoddaearyddiaeth
• Gwaith ffuglen Haruki Murakami
• Ôl-ddyneiddiaeth – datblygiad y ddinas
• Eco-ffeministiaeth                              

Prosiectau

Ar hyn o bryd mae Gemma yn gweithio ar PhD amser llawn yn edrych ar waith ffuglen Haruki Murakami trwy lens damcaniaeth ofodol, gan ganolbwyntio'n benodol ar heterotopia Foucault. Bydd ei thesis hefyd yn archwilio’r cysyniad bod y ddinas fel organeb fyw, gan ddadansoddi ei phortread yn Murakami yn unol â damcaniaeth ôl-ddyneiddiaeth.

Proffil:

Graddiodd Gemma ym mis Gorffennaf 2017 gydag MA mewn Ysgrifennu Creadigol a Llenyddiaeth Saesneg o Metropolitan Caerdydd ac mae bellach yn gweithio’n amser llawn ar ei PhD. Yn flaenorol, bu Gemma yn dysgu dosbarth ysgrifennu creadigol i oedolion ar gyfer yr awdurdod lleol ac mae bellach yn gweithio'n rhan-amser fel tiwtor ehangu mynediad i Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd hi'n dysgu cwrs haf Ysgrifennu Creadigol y Brifysgol eleni.

Cyhoeddiadau:

Llyfrau /Penodau Llyfrau:
Justification a gyhoeddwyd ym mhapur newydd myfyrwyr Metropolitan Caerdydd ‘Retro’ (2016)
It Should be Perfect yng nghyfrol 3 antholeg Metropolitan Caerdydd (2017)

Barbara A. Stensland

Enw: Barbara A. StenslandBarbara Stensland.jpg

Ysgol: Ysgol Addysg Caerdydd

E-bost: bstensland@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ystafell:  E0.05 - Tŷ Ymchwil, Campws Cyncoed.

Grwpiau Ymchwil:  Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

Aelodaeth:
• Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr
• The World Vs. MS, Holland (Aelod o'r Grŵp Llywio a Chynghorydd Cynnwys)
• Anabledd Cymru (Llysgennad Addysg)
• Fy MS, My Rights, My Choices MS Society Wales (Aelod o'r Grŵp Llywio)
• Grŵp Cyfeirio Rhaglen Rhwydweithiau Lleol MS Society UK (Aelod)
• Brain Involve, Cymru (Aelod)
• Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd (Cyd-Ymgeisydd LEAP-MS ac Aelod o'r Grŵp Llywio a Chadeirydd Pwyllgor yr Is-grŵp Cynghori PPI)
• Prosiect ymchwil (Ymchwil Anabledd ar Fyw a Dysgu Annibynnol) a ariennir gan DRILL, 'Co-production in Disability Research: Developing Future Strategies' (Aelod o'r Grŵp Cyfeirio).
• Cymdeithas Astudiaethau Fictoraidd Prydain.

Diddordebau Ymchwil:
• Jean-Martin Charcot, niwrolegydd a hypnotydd o Ffrainc
• Gweithredaeth anabledd
• Hysteria Fictoraidd a Syndrom / Somateiddio Briquet cyfoes
• Patriarchaeth feddyginiaethol a dyniaethau meddygol
• Sglerosis Ymledol ac anhwylder trosi
• Gwaith ffeithiol creadigol a chyfryngau digidol

 

Cyhoeddiadau:

Llyfrau /Penodau Llyfrau

Stumbling in Flats, Justified Text, Lloegr, 2015
Cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Rubery Rhyngwladol, 2015
'Pre', Antholeg Metropolitan Caerdydd, Cyfrol 3, 2017
''The Windowsill, Antholeg Metropolitan Caerdydd, Cyfrol 2, 2016
'The Embroidered Bed', Antholeg Metropolitan Caerdydd, Chyfrol 1, 2015

Cyhoeddiadau Proffesiynol

Newyddiadurwr dan gontract ar gyfer Teva Pharmaceuticals, yn  www.lifeeffects.teva

Newyddiadurwr dan gontract ar gyfer Sanofi Genzyme, yn  www.theworldvsms.com 

Cyhoeddiadau digidol

Gwefan ei hun, a sefydlwyd yn 2012, www.stumblinginflats.com , gyda darllenwyr o dros 150 o wledydd; ysgrifennu am fy mhrofiad personol o fyw gyda Sglerosis Ymledol, gweithredaeth anabledd ac unrhyw beth arall ar fy meddwl.

Hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer:

The MS Society, Mumsnet, Atlantis Healthcare, Principality Building Society, MS Trust, Shift-MS, Modern Day MS, Blog Action Day, The Ability Superstore

Sylw yn

Good Housekeeping, BBC News Online, South Wales Echo, Western Mail newspaper, Wales Online, Writing Magazine, Scottish Daily Record, The Mail on Sunday, The Morning Star, MS Society magazine, MS Trust magazine

Prosiectau

Ar hyn o bryd mae Barbara yn astudio’n rhan-amser ar gyfer PhD Ysgrifennu Creadigol, yn ymchwilio i hysteria a Sglerosis Ymledol, yn Oes Fictoria a'r presennol, ar ffurf nofel, 'Ottilie & Grace'.

Mae ei ffocws ar hysteria a'r cysylltiadau â'r dyn a ddarganfu MS yn gyntaf fel salwch penodol, Jean-Martin Charcot, a ystyriwyd hefyd fel 'Napoleon of Neuroses'. Mae ganddi ddiddordeb yn y cyswllt anarferol hwn, sydd yn anffodus yn dal i fodoli heddiw: mae merch yn y cyfnod cyfoes yn fwy tebygol o gael ei chyfeirio at seiciatrydd, yn hytrach na niwrolegydd, pan fydd ganddi symptomau niwrolegol clir.

Proffil ((bywgraffiad personol):

Mae Barbara wedi byw a gweithio ledled y byd, o Awstria, Sgandinafia ac Efrog Newydd i Hawaii ac wedi teithio i bron pobman yn y canol. Mae hi wedi bod yn au-pair, yn gyfieithydd tairieithog ac yn homeopath. Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel Rheolwr Prosiect adeiladu.

Ers cael ei llorio gyda’r diagnosis o sglerosis ymledol (MS) yn 2012, mae hi'n ymgyrchydd gweithredol dros hawliau pobl anabl. Yn ogystal â hyn, credai y gallai ddilyn ei breuddwyd gydol oes o ddod yn awdur. Mae dechrau ei blog y flwyddyn y cafodd ddiagnosis wedi arwain at fwy fyth o gyfleoedd ysgrifennu.

Mae hi hefyd yn siarad mewn cynadleddau meddygol mawr, am realiti byw gydag MS, yn Copenhagen, Athen a Hwngari yn fwyaf diweddar. Fel Aelod o Grŵp Llywio’r prosiect MS World Vs. Sanofi Genzyme, mae hi'n ymweld yn rheolaidd ag Amsterdam i gymryd rhan mewn creu cynnwys.

Mae ei diddordeb yn ymestyn i ffilmiau (fel cynghorydd sgript ac actores) ac mae hi hefyd wedi siarad ar y teledu a'r radio am hawliau anabledd.

Cyflawniadau a Gwobrau

Gwobrau Digidol Ar-lein Cymru (Rownd Derfynol) 2019
MA Ysgrifennu Creadigol (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) 2017
Gwobr MA y Dyniaethau am Ragoriaeth Academaidd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) 2017
Stori traethawd MA ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Stori Caerwysg 2017
BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Prifysgol Agored) 2015
Gwobr Cyflawniad Addysgol, Anabledd Cymru, 2018
Ymgyrchydd y Flwyddyn yr MS Society (Rownd Derfynol) 2017
Gwobr Cyfryngau Digidol yr MS Society (Rownd Derfynol) 2016, 2013

Julian Symes

E-bost: JCSymes@cardiffmet.ac.uk
Rhif Ystafell: E0.05 (Tŷ Ymchwil)

Grwpiau Ymchwil
Grŵp Ymchwil Addysgeg ac Andragogeg (PARG)

Diddordebau Ymchwil:
• Ymgysylltu â Myfyrwyr Israddedig
• Damcaniaethau Ysgogol
• Damcaniaethau Cynhyrchiant
• Effaith Ddyneiddiol ar Ddysgu
• Dysgu Awyr Agored

Proffil

Ar ôl ennill gradd Anrhydedd BA Dosbarth Cyntaf mewn Astudiaethau Addysg a Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2016, mae Julian yn ymchwilydd ôl-raddedig (MPhil / PhD) ar hyn o bryd sy'n astudio effaith ffactorau dyneiddiol ac ysgogol i wella ymgysylltiad myfyrwyr.

Mae Julian hefyd yn Diwtor Cyswllt yn Ysgol Addysg Caerdydd ac yn fyfyriwr rhan-amser TAR PCET Lefel 5/6 (ar ôl ennill pas uchel ar Lefel 4 yn 2017).

Yn ystod ei gyfnod prifysgol mae Julian hefyd wedi derbyn y gwobrau canlynol:

• Ysgol Addysg Caerdydd: Perfformiad Academaidd Cyffredinol Gorau 2016
• Astudiaethau Addysg: Gwobr Traethawd Hir Gorau 2016
• Astudiaethau Addysg: Gwobr am Ragoriaeth Academaidd 2016
• Gwobr Ede & Ravenscroft am y Myfyriwr sy'n Cyflawni Uchaf 2015

Arbenigedd:

Mae'r gweithgareddau diweddar yn cynnwys:
Addysgu ar fodiwlau Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd gan gynnwys:
Dysgu Awyr Agored
Datblygu Sgiliau Seiliedig ar Waith
Dysgu ac Addysgu trwy TGCh mewn Addysg Orfodol
Sgiliau Proffesiynol
Sgiliau Llwyddiant mewn AU

Rhagor o wybodaeth

Mae gan Julian yrfa waith eang ac amrywiol gyda chyfrifoldebau addysgu sy'n cynnwys Swyddog Datblygu Pêl-droed / Hyfforddwr Pêl-droed yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ac fel Cynorthwyydd Addysgu mewn llawer o ysgolion cynradd yn ardal Caerdydd.

Ann R Tonge

E-bost: A.Tonge@outlook.cardiffmet.ac.uk
Rhif Ystafell: E0.05 (Tŷ Ymchwil)

Grwpiau Ymchwil:
Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG) 
 
Aelodaeth:
Cymdeithas Genedlaethol yr Awduron mewn Addysg

Diddordebau Ymchwil:
• Llenyddiaeth gyfoes Awstralia.
• Cof a hunaniaeth mewn gwaith ffuglen ac ysgrifennu am fywyd.
• Damcaniaeth ôl-drefedigaethol ac ymsefydlwr.
• Proses ysgrifennu a damcaniaeth ysgrifennu creadigol.

 

Prosiectau

Ar hyn o bryd mae Ann yn ymgeisydd PhD Ysgrifennu Creadigol amser llawn. Mae ei thraethawd hir seiliedig ar ymarfer wedi’i rannu’n dwy ran -  nofel ysgrifennu am fywyd ffuglennol ac astudiaeth feirniadol sy'n archwilio i ddamcaniaeth ôl-drefedigaethol trwy lens hybrid ac sy’n ystyried y croestoriad rhwng damcaniaeth lenyddol a barddoneg, trwy hunan-fyfyrio a chan gyfeirio at awduron cyfoes eraill o Awstralia.

Proffil

Ganwyd Ann ym Manceinion a threuliodd ei blynyddoedd ffurfiannol yn symud o amgylch Awstralia. Mae hi wedi byw yng Nghymru ers blynyddoedd lawer ond mae'n parhau i deimlo'r angen i sefyll yn rheolaidd ar bridd Queensland a gweld Croes y De. Mae ganddi BSc (Anrh) a TAR (PcE) ac mae wedi cael gyrfa eang ac amrywiol hyd yn hyn. Yn ogystal â gweithio ym maes addysg oedolion, y sector gofal iechyd a'r gwasanaeth sifil, mae hi wedi cynllunio a datblygu cyrsiau sgiliau yn y gwaith ac wedi addysgu mewn lleoliadau addysg gymunedol ac ysgolion uwchradd. Mae hi hefyd wedi hwyluso gweithdai a chyrsiau ysgrifennu creadigol yn y sector preifat. 

Rhagor o wybodaeth

Mae Ann ar y panel beirniadu ar gyfer Gŵyl Gelfyddydau Cwm Aber ac mae wedi hwyluso gweithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer Sefydliad y Merched a grwpiau cymunedol eraill ledled De Cymru. Yn flaenorol, mae hi wedi bod yn rhan o sioe deithiol 'My Story' y BBC / Prifysgol Agored, wedi cymryd rhan mewn prosiectau llenyddiaeth a thraws-gelfyddydol a gynhaliwyd gan Llenyddiaeth Cymru, ac yn ddiweddar cafodd hwyl enfawr yn cydweithio â grŵp o blant ac awduron eraill ar stori ar gyfer cyhoeddiad dwyieithog. 

Pan nad yw'n darllen, sgriblo na’n gweithio ar ei nofel neu draethawd ymchwil ei hun, gellir dod o hyd iddi’n aml yn golygu a phrawf ddarllen i eraill (sydd weithiau'n ddim ond yn esgus er mwyn bod y cyntaf i ddarllen gwaith diddorol sydd ar y gweill).

 

Myfyrwyr Ymchwil Doethurol Blaenorol

PhD

2018

Selina Philpin

An Ecocritical Reading of the River Thames in Selected Fin de Siècle Literature​.

​2018​PhD

2017

Emily Abbinett

​The Exploration Of How Assistive Technology Is Used To Support Primary School Pupils With A Visual Impairment.

​2017

​PhD

 

​Reham El Shazly

​The Role of Pragmatics Instruction in Language Learning in the Context of English as a Foreign Language.

​2017​PhD
​Alison Murphy

​Children’s perceptions of their own national identity and what it means to be Welsh.

​2017​PhD

2016

Megan Harnett

An exploration of the personal journeys of disabled students during the first year of Higher Education (HE)

​2016​PhD

​Lucy Windridge

Within the Folds: How Biomedical Science is redefining Traditional Concepts of Parenthood and Parenting

​2016​PhD

 

2015

​Badriah Al Kandari

Factors Affecting Acceptance and Students' Intention in the Use of E-learning Systems at Kuwait University, Based on the Perceptions of Female Students: Implementation of a Technology Acceptance Model in E-Learning Environments

​2015​PhD
​Emily Garside

Angels at the National and Bohemians in the West End: Transposing & Reviving American dramatic depictions of AIDS to the British stage in Angels in America & Rent

​2015​PhD
​Andrew Higgins

The genesis of Tolkien's mythology

​2015​PhD
​Sheladevi Nair ​The Experiences of Parents and Carers of Minority Ethnic Pupils, Statemented with Autism, within Special and Mainstream Schools in South Wales​2015​PhD
Gabriel Roberts

​Socio-linguistic challenges facing displaced medical professionals

​2015​PhD

2014

​Eid Al Harbi

A Study on the Use of ICT in Teaching in Secondary Schools in Kuwait

​2014​PhD
​James Farror

Anglo-American Relations and the Demise Of Detente, 1977-79

​2014​PhD
Kieran Hodgkin

School, Physical Education and the Primary-Secondary transition

​2014​PhD
​Alyya Meerza

The Application of TAM model for the Investigation Of Students' Attitudes towards ICT, and Factors which Influence  Students' ICT Use In Learning in HE in Kuwait

​2014​PhD

2013

​Clare Elmy Glennan

The Motivations For And The Barriers To Adult Learners' (aged 30 plus) Participation In Higher Education Institutions In South Wales

​2013​PhD

2012

​Hamzeh Al Assaf

ICT in Teaching Undergraduate Science and Humanities Courses at Jordanian Public Universities: an Exploration of Lecturer Attitudes and Pedagogic Beliefs

​2012​PhD

2010

​Michael Gaotlhobogwe

Attitudes and perceptions of Design Technology students towards the subject: A case of five junior secondary schools in Botswana

​2010​PhD

2009

​Adulkader Abdulkader

A sociolinguistic study of postgraduate students' perceptions of using English for Academic Purposes

​2009​PhD
​Magdeline Chilalu Mannathoko

Interpreting the new lower primary art and craft component of the Creative and Performing Arts, the Botswana national curriculum: Case studies of four primary schools in the South Central and Central north region. An Illuminative evaluation.

​2009​PhD
​David Martin Rawle

Perceptions of Sprituality and Spiritual Development in Education held by Teachers and Students on ITET courses

​2009​PhD

2007

​Howell Moses

​Local Government And Governance In Gwent, 1972-96, with Special Reference To School Education

​2007​PhD

2006

​Jaqueline Harrett

Young children's responses to storytelling and story reading: an investigation in language and imagination

​2006​PhD
​Ruth Wright

Music as pedagogic discourse: an ethnographic case study on one Year 9 class of pupils and their music teacher in one South Wales secondary school

​2006​PhD

2003

​Zahida Hafiz

​An investigation of the use of children's literature in Key Stage One teaching in Cardiff with specific reference to its possible use in Malaysian Primary English language classes

​2003​PhD

2002

​Margaret Griffiths

A New partnership model of teacher education

​2002​PhD

EdD

2015

​Gill Jones

Enterprise: The Academic's Challenge

​2015​EdD

2014

​Catherine O'Hara

To Teach or not to Teach: A Study of Dyslexia in Teacher Education

​2014​EdD

2013

​Susan Allan

A Framework For Observing, Understanding And Developing Learning Dispositions In The Early Years: The Implications For Learning And Teaching At An Integrated Learning Centre

​2013​EdD
​Mary Carter

What's To Enjoy About Herding Cats? –The Experiences Of Middle Level Academic Managers In Higher Education During Times Of Institutional Change

​2013​EdD
​Heather Duncan

The SENCO Role: Support, Training And Development Needs

​2013​EdD
​David Vittle Thomas

An Examination of Reiteration in a Rural Welsh Local Authority Setting from Pupil Referral Unit (PRU) to Mainstream Education

​2013​EdD

2012

​Martin Cook

An Analysis Of The Effects Upon Teaching And Learning When Adopting The Principles And Practices Of Assessment For Learning (AFL) Within a Higher Education (HE) Context

​2012​EdD
Susan Davis

Examining the Implementation of an emotional Literacy programme on the pedagogy and reflective practice of trainee teachers

​2012​EdD

2011

​Peter Redding

Study Skills - An investigation into the mechanisms of integration within and external to the curriculum

​2011​EdD

2009

Jill Llewellyn-Williams

Reactivation of Lost Language Skills: An Investigation Into The Most Effective Ways Of Facilitating The Return Of Previously Learnt Language Skills In The Context Of The PGCE  MFL  Programme And ITET Students' Professional Learning

​2009​EdD