Digwyddiadau a Gweithgareddau

 

Rhaglen  Grŵp Ymchwil a Seminar 2021-2022 Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

 

Pob Tîm sesiynau, 1-2pm

 

Os ydych wedi’ch lleoli tu allan i’r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd a bod gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’n seminarau ymchwil, e-bostiwch: ccr-i@cardiffmet.ac.uk

 

Semester 1

 

​24/11/21

Jo Hill, Swyddog Datblygu Cais, Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi 

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (PTG) yn ffordd wych o ddatblygu perthynas gynhyrchiol â phartneriaid allanol ac i hyrwyddo effaith eich ymchwil. Mae gan Met Caerdydd hanes hir o gymryd rhan yn y rhaglen PTG ac mae'n awyddus i ddatblygu mwy. Mae Innovate UK hefyd yn awyddus iawn i ehangu cyfranogiad y tu hwnt i'r meysydd academaidd traddodiadol a phartneriaid cwmni a allai fod wedi ymddangos yn fwy addas ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth yn y gorffennol, felly mae'r amser yn iawn i ystyried PTG fel opsiwn i chi.

  

Fel arfer, mae PTG yn para dwy flynedd ond gallent fod yn fyrrach neu'n hirach. Mae PTG yn gwella cystadleurwydd busnes drwy ddefnyddio gwybodaeth academaidd, technoleg a sgiliau. I chi, gallent gynhyrchu incwm ymchwil, effaith o'ch ymchwil, themâu ymchwil newydd a deunydd a phapurau addysgu ac erthyglau cyfnodolion i helpu hyrwyddo eich gyrfa.

Mae angen i’r Ddolen Learning Pool:  https://cardiffmet.learningpool.com/course/view.php?id=996 a’r sesiwn gywir gael ei ddewis gan staff Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd i gofrestru ar ei gyfer.

01/12/2021

Yr Athro Steve Gill, Cyfarwyddwr Ymchwil

"Popeth rydych chi wedi bod eisiau ei wybod am REF erioed ond bod gormod o ofn gofyn gennych" lle bydd Steve yn nodi hanfodion REF, beth ydyw, pam mae'n bodoli a sut mae'n gweithio. Bydd gweddill y sesiwn yn cael ei dreulio mewn sesiwn holi ac ateb.

08/12/2021

 Dr Sue Davis a Dr Rhiannon Packer

Mae plant tawel, swil a/neu bryderus i'w cael ym mhob ystafell ddosbarth ac, yn ôl eu natur, maent yn tueddu i fynd 'o dan y radar'. I rai plant, gall eu swildod fod yn ddifrifol a gall effeithio ar eu mynediad at ddysgu. Felly mae angen dealltwriaeth a chymorth pellach. Mae ein hymchwil wedi bod yn archwilio'r defnydd o raglen wedi'i thargedu i gefnogi plant tawel, swil a/neu bryderus ac i werthuso ei heffeithiolrwydd.

15/12/2021

 Tegan Pyke 

Mae'r Wobr Ysgrifennu Cyfryngau Newydd yn gystadleuaeth wobrwyo ryngwladol flynyddol sy'n dathlu adrodd straeon ar-lein. Bellach yn ei ddeuddegfed flwyddyn, mae'n arddangos rhai o'r defnydd mwyaf arloesol o amlgyfrwng mewn ffuglen, barddoniaeth a newyddiaduraeth. Yn 2019, dechreuodd prosiect Fformatau Newydd y Llyfrgell Brydeinig gydweithio â'r wobr i greu'r Casgliad Gwobr Ysgrifennu Cyfryngau Newydd—archif ddigidol o'r holl geisiadau buddugol a rhestr fer, yn ogystal ag unrhyw adnoddau cyd-destunol gofynnol.

Yn ystod ei lleoliad gyda'r Llyfrgell Brydeinig, mae’r ymgeisydd PhD Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Tegan Pyke, wedi cymharu cannoedd o achosion o'r 78 gwaith yn y casgliad i nodi'r gorau o bob un. Yn y sgwrs hon, mae hi’n ymdrin â'r heriau y mae archifwyr digidol yn eu hwynebu mewn tirwedd dechnolegol sy'n newid yn gyson, yr anawsterau o gipio gwrthrychau amlgyfrwng archifol da, a statws presennol y casgliad ei hun. Mae hefyd yn sôn am ei hymateb creadigol i'r casgliad, Alice in Archive Land, a'r ysbrydoliaeth y tu ôl iddo.

 

Semester 2

​12/01/2022

​Eleanor Reynolds  - Harddwch mewn pydredd: gwrthrych anatomeg benywaidd 


Crëwyd yr Anatomical Venuses gan Clemente Susini yn y 1780-90au, yng ngweithdy La Specola yn Fflorens, i addysgu'r dissection. Maent yn lled-orwedd ar glustogau satin pinc, eu pennau am yn ôl a'u gwefusau'n rhanedig; mae llaw yn cael ei chodi i chwarae gyda llinyn o berlau neu wig o wallt go iawn, mae un goes yn cael ei chroesi dros y llall. Pan fydd eu gorchudd stumog yn cael ei godi, gellir tynnu eu horganau i ddatgelu uterws gyda ffetws bach yn nythu y tu mewn iddo. Mae'r modelau hyn yn atgyfnerthu dau gred ddiwylliannol boenus: bod yn rhaid i fenywod bob amser fod yn hardd ac mai eu prif rôl mewn bywyd yw cael plant. Mae fy ymchwil yn archwilio'r cymhellion y tu ôl i'w hadeiladu, ein hymatebion modern iddynt a'r effaith y mae cynrychiolaethau o'r fath o anatomeg menywod wedi'i chael ar iechyd menywod heddiw.

​​19/01/2022

Yr Athro Lynne Evans - Beth yw effaith ymchwil, pam mae'n bwysig a sut y gallwn ei ddatblygu?

 
Mae ein rôl yn y byd academaidd yn golygu effeithio ar fywydau pobl eraill yn ddyddiol. Ond beth yw effaith ymchwil, pam mae'n bwysig a sut y gallwn ei ddatblygu? Mae'r sesiwn hon yn cyflwyno rhai o bethau sylfaenol effaith ymchwil, ei datblygiad a'i rôl o fewn y fframwaith rhagoriaeth ymchwil (REF).  


​26/01/2022

​Dr Jo Aubrey - “Toto, I’ve got a feeling that we’re not in Kansas anymore”:  Myfyrdodau hanesyddol ar fregusrwydd ymchwilwyr ac effaith dynameg pŵer yn nwyrain Ewrop ôl-gomiwnyddol, y gwersi a ddysgwyd a’u goblygiadau ar gyfer dylunio a dulliau ymchwil ôl-raddedig cyfoes mewn cyd-destunau trawsddiwylliannol.

Roedd fy nhraethawd ymchwil doethurol wedi’i leoli yn yr Wcrain yn bennaf, a oedd, ym 1997 pan ddechreuais fy ngwaith casglu data, yn wlad a oedd newydd ddod yn annibynnol o’r Undeb Sofietaidd gynt ac a oedd yn profi cynnwrf cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol anferthol, yn debyg i’r rhan fwyaf o’i chymdogion yn y rhanbarth.  Roedd fy ymchwil yn ymwneud â gwerthuso hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth rhwng gweithwyr cymdeithasol Prydeinig a’u cydweithwyr i gefnogi dadsefydliadoli gofal plant preswyl a chyflwyno maethu a mabwysiadu cymunedol.  Ariannwyd y gwaith gan yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol ac UNICEF ac fe’i hwyluswyd gan brifysgol Brydeinig.

Ystyriaeth ôl-syllol o fregusrwydd myfyriwr ôl-raddedig, benywaidd, ifanc yn croesi tir moesol dyrys ymchwil trawsddiwylliannol yw’r papur.  Â mantais doethineb trannoeth, mae’n ymddangos yn go syfrdanol nad oedd fy nhraethawd ymchwil hyd yn oed yn crybwyll fy mregusrwydd fy hunan. O ystyried fy sefyllfa bron ugain mlynedd yn ddiweddarach, does fawr o amheuaeth gen i y byddai’r materion a’r ystyriaethau moesegol a risg sylweddol ynghlwm wrth anfon ymchwilydd dibrofiad, benywaidd, ifanc i ranbarth cymdeithasol a gwleidyddol ansefydlog wedi cael eu harchwilio’n llawer mwy manwl yn hinsawdd academaidd fwy sensitif a gofalus heddiw.

Rwy’n archwilio’r syniad o fregusrwydd o safbwynt pŵer; gan ddechrau gyda safle ansicr, byd-eang a statws newidiedig gwledydd yr hen ‘Floc’ dwyreiniol, a oedd newydd ddod yn annibynnol, yn y 1990au hwyr; gan barhau gyda phŵer gwirioneddol a chanfyddedig y sefydliadau gorllewinol a oedd yn gysylltiedig a’u perthynas ag asiantaethau brodorol; ac yn olaf, sut yr effeithiodd y dirwedd gymdeithasol a gwleidyddol heriol a’r gwahaniaethau pŵer rhwng pob parti allweddol ar yr ymchwilydd a sut y’u dwysawyd gan rywedd, statws a chanfyddiadau cyfranogwyr. 

Mae’r papur yn cloi gyda rhai argymhellion, yn seiliedig ar brofiad bywyd, ar gyfer ystyried bregusrwydd mewn dylunio a dulliau ymchwil mewn cyd-destun trawsddiwylliannol, â ffocws arbennig ar fyfyrwyr ôl-raddedig sydd eisoes yn ddigon bregus wrth gwblhau gwaith maes yn agos at gartref ac o fewn eu diwylliannau eu hunain, ond yn arbennig felly mewn amgylcheddau estron lle mae’r strwythurau cymorth arferol yn absennol.​02/02/2022

​Cez James - 'Grymuso pobl ifanc, beth mae'n ei olygu'n ymarferol'? 


Archwilio'r diffiniadau cymhleth sy'n aml yn anghyson o rymuso a'r hyn y gallai hynny ei olygu i'r rhai sydd â mandad polisi cymdeithasol i rymuso pobl ifanc i mewn a thrwy eu harfer.

09/02/2022

​Dr Rhiannon Packer - Croesi’r bont i Addysg Bellach: Profiadau Trosglwyddo

Mae pontio addysgol yn gymhleth ac mae’r broses o bontio neu drosglwyddo i unrhyw leoliad addysgol newydd yn cynnwys nifer o rhanddeiliaid.  Pwrpas y seminar heddiw yw trafod rhai o ganfyddiadau’r sector Addysg Bellach (AB).  Cyd-destun yr astudiaeth yw De Cymru, lle mae colegau AB yn cyflwyno addysg a hyfforddiant galwedigaethol, amser llawn a rhan-amser, yn ogystal â chyflwyno addysg gyffredinol ar gyfer carfan chweched dosbarth yr ardal leol.  Gan ddefnyddio methodoleg ddeongliadol, cofnodwyd lleisiau’r rhanddeiliaid allweddol yn y cyfnod pontio i AB.  Recordiwyd eu lleisiau a’u dadansoddi er mwyn llywio arfer da.  Drwy dynnu ar ‘addysgeg llais’ (Ranson, 2000) sy’n gofyn am wrando gweithredol a dysgu o farn a theimladau pobl eraill, bu modd deall profiadau pontio o amryw safbwyntiau (Wertsch, 1991).  Cyfrannodd yr ymchwil hwn at brosiect ehangach ar bontio addysgol a arweiniodd at gyhoeddi llyfr.  Ysgrifennwyd ‘All Change! Best Practice for Educational Transitions’ gan Rhiannon a’i chydweithwyr ym Mhrifysgol De Cymru y llynedd gan Critical Publishing. 

16/02/2022

Kirsten Stevens-Wood - Utopia yn galw: Cymunedau Bwriadol fel beirniadaeth o'r bob dydd.


Yn aml, mae Cymunedau Bwriadol wedi'u henwi fel math o iwtopia ymarferol.  Ffordd o gynnal beirniadaeth go iawn o gymdeithas gyfoes a chynnig dewis arall sy'n well mewn rhyw ffordd.  Mae cymunedau bwriadol yn herio'r mathau o fyw bob dydd ac yn creu mannau arbrofol yn aml i brofi ffyrdd eraill o fod.  Bydd y seminar hon yn trafod cwmpas cymunedau bwriadol fel maes ymchwil a sut mae hyn wedi arwain at fy nghanfyddiadau PhD cynnar.​02/03/2022

Yr Athro Gary Beauchamp - Grŵp Cydweithredol Cymru ar gyfer Dylunio Dysgu a Rhwydweithiau Ymchwil Cydweithredol

 
Bydd y sesiwn hon yn amlinellu dau brosiect cyfredol a ariennir gan Lywodraeth Cymru a sut y gallant helpu wrth ddatblygu rhwydweithiau a chyfleoedd ymchwil.


​09/03/2022

​Kristina Kelly - Addysgeg a Yrrir gan Sgemateg: Cyfuno Dau Fyd Addysgegol

Bydd y cyflwyniad yn cynnwys trafodaeth yn ymwneud ag Addysgeg a Yrrir gan Sgemateg (SDP) a’i fanteision posibl ar gyfer plant ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth. Mae damcaniaeth SDP yn defnyddio addysgeg Piagetaidd er mwyn gwahaniaethu adnoddau’n llym ar gyfer unigolyn. Bydd data’n cael ei gynnwys a gafodd ei gasglu trwy arsylwadau ymarferydd o ysgol ADY yn Ne Cymru.16/03/2022

Kris Sobol - Myfyrdodau o ymchwil doethurol ar fanteision gweithredu strategaethau hyfforddi gan gymheiriaid gyda myfyrwyr TAR Cynradd

Ymgymerwyd â’r prosiect ymchwil gyda charfan o fyfyrwyr TAR CYNRADD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (PMC). Dechreuodd y prosiect ym mis Medi 2017 gydag astudiaeth beilot (n= 28 ymatebydd) i’w ddilyn gan y brif astudiaeth yn 2018 gyda’r garfan gyfan o 140 o fyfyrwyr. 
 
Defnyddiwyd holiadur a grwpiau ffocws i gasglu data ar brofiad cyn y cwrs yr ymatebwyr o wirfoddoli neu weithio mewn ysgol. Ar sail y data a gasglwyd, gweithredwyd strategaethau hyfforddi gan gymheiriaid lle rhannwyd y myfyrwyr i grwpiau yn unol â: phrofiad cyn y cwrs mewn ysgol; rhuglder yn y Gymraeg; hyder mewn mathemateg.  

Ystyriwyd egwyddorion hyfforddi gan gymheiriaid wrth drefnu ac ymgymryd â gweithgareddau ar lefelau priodol i bob grŵp.  
 
Rhai canfyddiadau allweddol cychwynnol o’r ymchwil 
 
Arweiniodd ymyraethau at fudd i’r ddwy ochr – yr hyfforddwr a’r hyfforddai. 
Mentrau hyfforddi gan gyfoedion yn unol ag addysgeg y Cwricwlwm i Gymru (2022). 
Yn aml, mae cyd-destunau hyfforddi gan gymheiriaid yn rhoi myfyrwyr o dan lai o straen na chyd-destunau o dan arweiniad tiwtor. 
Mae hyfforddi llwyddiannus gan gymheiriaid yn gofyn am reolau sylfaenol clir, trefnu manwl gywir, gwybodaeth fanwl o’r myfyrwyr. 
Roedd dwy agwedd lenyddol allweddol i’r prosiect ymchwil: yn gyntaf, adolygiad llenyddiaeth o ddamcaniaethau a modelau rheoli newid; ac yn ail, adolygiad llenyddiaeth o theori ac astudiaethau achos hyfforddi gan gymheiriaid.


23/03/2022

Yr Athro Lynne Evans, Yr Athro Steve Cooper, Dr Jenny Mercer a Dr Kate North - Camu Ymlaen yn eich Gyrfa Trwy Ymchwil 

Ymunwch â’ch cydweithwyr wrth iddynt fyfyrio ar eu teithiau ymchwil, gan nodi penderfyniadau arwyddocaol ac eiliadau o ddatblygiad ar hyd eu llwybrau i ddod yn Ddarllenwyr ac Athrawon. 


30/03/2022


Yr Athro Steve Cooper - Beth yw dibynadwyedd a dilysrwydd mesur, a sut y gallwn amcangyfrif y nodweddion hyn yn ein hymchwil meintiau?


​ 06/04/2022

Dr Susan Davis - Gwersi o ymchwilio mewn paradeim hiliol - 

Negyddu’r ‘niwed emosiynol’ i ymchwilwyr croenliw mewn SAU yng Nghymru.
​27/04/2022

​Dr Christina Thatcher - Dulliau Creadigol o Gynrychioli  


Bydd Dr Christina Thatcher yn trafod rhai o'r ffyrdd y gall gwaith creadigol ddogfennu a chynrychioli'r rhai y mae eu straeon yn dal heb eu clywed. Yn benodol, bydd yn trafod ei chasgliad barddoniaeth presennol, sy'n ceisio archwilio rôl menywod mewn gwaith fferm a marchogaeth rodeo yn UDA. Yn ystod y seminar hwn, bydd yn rhannu dwy gerdd ac yn trafod sut y gall bywgraffiadau barddonol – yn ogystal ag ekphrasis, segmentu a metapoetics – gynrychioli profiadau menywod mewn rodeo yn unigryw. Wrth wraidd y gwaith hwn mae ymgais i ddeall beth mae'n ei olygu i fod yn farchoges rodeo benywaidd a sut y gallai ymchwil a gwneud barddoniaeth helpu i ddogfennu eu profiadau. Byddai'r seminar hon yn arbennig o werthfawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dulliau ymchwil creadigol a / neu effaith gwaith creadigol y byd go iawn.  

​04/05/2022

18/05/2022
​Dr Nick Taylor-Collins - The taming shrew: Agnes yn Hamnet Maggie O'Farrell fel gŵr modern (cynnar).    

 
Er bod sylw eisoes wedi troi at ymlyniad a dyled Hamnet i drasiedi Shakespeare, Hamlet (O'Neill, 2020), mae drama arall, The Taming of the Shrew (1594), bellach yn haeddu cyfrif rhyngdestunol i helpu i ddeall y protagonist Agnes. Mae Katherina o Shrew yn wydn a gyda nodweddion anifail, fel Agnes O'Farrell. Mae olynydd Katherina—Maria—o ddilyniant Shrew John Fletcher, The Woman’s Prize  (1611), yn cynnig man ymlaciol sylweddol arall ar gyfer Agnes. Mae Maria'n goresgyn yn llawn unrhyw amwysedd ynghylch cysylltiadau gwraig-gŵr yn drama Shakespeare, gan haeru'r lladrata a choncro pŵer o’r fenyw shrewish.
 
Wedi'i hybu gan ddylanwadau rhyngdestunol datganedig O'Farrell o destunau modern cynnar eraill sy'n cwmpasu botaneg a hebogyddiaeth, daw'n amlwg nad yw O'Farrell ond yn diweddaru trychineb fodern gynnar yn Hamnet drwy emosiynau galar ac euogrwydd yr unfed ganrif ar hugain, ond yn fwy pendant yn trefnu ei naratif o amgylch hwsmonaeth fodern gynnar—yn union fel y gwnaeth Shakespeare yn Shrew. Yn y bennod hon, rwyf yn dadlau, drwy'r ymgysylltu rhyngdestunol hwn, fod Hamnet yn troi yn fenyw newydd, yn hytrach na naratif gwraig meek a osodwyd i etifeddu gwely ail orau ei gŵr. Mae Hamnet, hefyd, yn dod yn ddilyniant i Shrew.


Dr Kate Attfield  - Uwchferched ac uwchwragedd X Triphlyg a’u profiadau addysg a bywyd cymdeithasol   

Yn y seminar hwn, bydd Dr Kate Attfield yn trafod plentyndod a llencyndod uwchferched ac uwchwragedd X Triphlyg. Gwahaniaeth cromosomaidd genynnol prin, sy’n effeithio ar ferched a menywod, yw X Triphlyg. Mae gan Kate ddiddordeb mewn profiadau cyfannol unigolion o’r fath, a’u bywydau bob dydd. Cyfwelodd Kate â theuluoedd mewn ymgais i ddeall cyfarfyddiadau llwybr bywyd merched a menywod ac i’w cynrychioli i gylch academaidd addysg, awdurdodau addysg, ysgolion, colegau a phrifysgolion.
Fe wnaeth Kate asesu arwyddocâd safleoedd teuluoedd, faint o gymwysterau a chyflogaeth a enillir gan fenywod, a’r cyferbyniad mewn dyheadau rhwng rhieni a merched. Mae Kate yn gweithio tuag at gyflwyno pynciau perchnogaeth gwybodaeth a ffyrdd defnyddiol o ddeall X Triphlyg i gymuned gwyddor feddygol. 

​25/05/2022


Dr Jennie Clement - Addysgeg Ddemocrataidd Ofodol: Cyd-greu gofod dosbarth gyda phlant ifanc.    

Mae'r seminar hon yn rhannu rhai myfyrdodau o'm PhD a bydd yn ystyried beth sy'n digwydd pan fydd plant ifanc yn dylunio ac yn cyd-greu eu gofod ystafell ddosbarth. Mae'n gosod y gofod hwn fel cyfrwng ar gyfer addysgeg ddemocrataidd bob dydd drwy ragweld pa mor berthnasol yw addysgu a dysgu. Bydd y sesiwn hefyd yn gofyn a all Addysgeg Ddemocrataidd Ofodol fod yn fodel o addysgeg gyfranogol i athrawon dan hyfforddiant, ac i geisio ateb hyn byddaf yn rhannu rhai myfyrdodau cychwynnol o 'Froebel House: the big build', prosiect dylunio cydweithredol parhaus ar Gampws Cyncoed.