Amdanom Ni

Rydym yn grŵp o staff academaidd o sawl disgyblaeth sydd â diddordeb mewn cymunedau bwriadol. Ar hyn o bryd rydym yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau gan gynnwys:

 •  Cyfres o seminarau ​rhyngddisgyblaethol  amser cinio

 • Symposiwm  bob yn ail flwyddyn i ddod ag  Academyddion,  pobl sy'n byw mewn cymunedau bwriadol, ymchwilwyr, datblygwyr, llunwyr polisi a chymdeithasau tai ynghyd i archwilio ffenomen byw ar y cyd.

 • Gweithio gyda landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru i ddatblygu gwell dealltwriaeth ymhlith y sector, ac i annog dulliau gweithredu arloesol tuag at dai a chymuned.

 • Datblygu 'pecyn cymorth' wedi'i seilio ar ymchwil y gellir ei ddefnyddio gan grwpiau newydd i helpu i osgoi peryglon. Nid yw hwn yn ganllaw ymarferol (mae'r rhain eisoes ar gael) ond fel canllaw i ddeall rhai o'r rhwystrau yn well fel y gellir eu hosgoi / delio â hwy yn gynnar.

 • Datblygu corff o ymchwil i ddeall agweddau fel:

  • Pam  mae pobl yn dewis ymuno â chymunedau / a pham maen nhw'n dewis peidio

  • Deall y broses o wneud penderfyniadau a llywodraethu

  • Materion pŵer - y 'ffurfwyr' (pobl sy'n cychwyn ac yn cario drwodd) a'r 'ymunwyr' (pobl sy'n ymuno â'r cymunedau presennol) 

  • A yw llenyddiaeth iwtopaidd yn dylanwadu ar bobl?

  • Beth yw'r arwyddion / dangosyddion y bydd cymuned gysyniadol yn eu datblygu'n realiti. Gall hyn gynnwys dilyn grwpiau embryonig wrth iddynt symud ymlaen)

  • A yw cymunedau'n symud trwy gamau a chyfnodau penodol?

  • A yw cymunedau bwriadol yn wahanol yn ôl gwahanol ddiwylliannau - Japan?  America? (neu a yw union natur 'camu allan o'r norm' yn broses normaleiddio ar draws cyfandiroedd - y pentref 'byd-eang')

  • Gwneud penderfyniadau o fewn Cymunedau Bwriadol?  Ar bob cam - a yw'n newid / aeddfedu.  A oes camau hanfodol ar gyfer hyn, a yw'r ffordd y mae gwneud penderfyniadau yn digwydd yn dynodi cynnydd y gymuned?