Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Astudiaethau Tai - Gradd BSc (Anrh) / Diploma / HNC

Astudiaethau Tai - Gradd BSc (Anrh) / Diploma / HNC

Blwyddyn Mynediad

​Drwy ymgynghori gyda Sefydliad Siartredig Tai (CIH), cyn-fyfyrwyr a chyflogwyr, lluniwyd cyrsiau is-raddedig Astudiaethau Tai ym Met Caerdydd i adlewyrchu galwadau’r sector a sicrhau bod ein graddedigion yn cael cynnig y wybodaeth briodol a’r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen yn y farchnad. Mae’r cymhwyster proffesiynol wedi’i ymgorffori’n llawn yn y rhaglenni Astudiaethau Tai.

Caiff myfyrwyr gyfle i ymgymryd â modiwl lleoliad ymarfer a fydd, o’i gwblhau’n llwyddiannus, yn elfen o’r rhaglen radd a hynny’n roi hawl iddyn nhw fod yn aelod llawn Siartredig o Sefydliad Siartredig Tai Chartered Institute of Housing (CMCIH).

Mae’r rhaglenni yn dilyn manyleb Cymhwyster Proffesiynol 2014 CIH ac yn cynnwys y themâu canlynol:

 • Cyd-destun Tai

 • Cyflenwi Gwasanaeth Tai

 • Tai fel Busnes

 • Moeseg a Sgiliau Proffesiynol

Cynigir y rhaglenni yn llawn amser a rhan amser ac hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddilyn diddordeb mewn gweithio gydag oedolion sy’n agored i niwed mewn modiwlau cymorth arbenigol cysylltiedig â thai. Cynigir llwybr gyrfaol arall mewn modiwlau sy’n delio â chynllunio a datblygu, adfywiad a chynaladwyedd.

Bydd y rhaglen hon yn ddarostyngedig ar adolygiad cyfnodol yn 2022/23. Yn hynny o beth, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fod yn gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw newidiadau ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Cynnwys y Cwrs

Bydd adolygiad cyfnodol ar gyfer y rhaglen hon yn 2022 . Felly, gall cynnwys y cwrs a ddangosir isod newid er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn parhau'n gyfredol. Bydd unrhyw ymgeiswyr yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau ar ôl eu cadarnhau.


Blwyddyn Un / Lefel 4 (BSc/HNC)

(Fel rheol, wedi'i gwblhau mewn 1 flwyddyn academaidd amser llawn neu mae'r Tystysgrif Genedlaethol Uwch yn 2 flynedd academaidd yn rhan-amser)

Modiwlau craidd (pob un o'r 20 credyd):

 • Darparu Gwasanaethau Tai a Chefnogaeth
 • Cyflwyniad i’r Busnes Tai
 • Sgiliau Ymarfer Proffesiynol
 • Lleoedd Cynaliadwy
 • Beth yw'r Wladwriaeth Les?
 • Gweithio gyda Defnyddwyr Gwasanaeth a Chymunedau


​Blwyddyn Dau /Lefel 5 (BSc/Diploma)

(Fel rheol,wedi'i gwblhau mewn 1 flwyddyn academaidd amser llawn neu mae'r Diploma yn 2 flynedd academaidd yn rhan-amser)

Modiwlau craidd (pob un o'r 20 credyd):

 • Arfer Tai Cyfoes
 • Edrych i mewn i Dai
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol (llwybr amser llawn yn unig)
 • Astudiaethau Proffesiynol (APEX) (llwybr rhan-amser yn unig)
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol (llwybr llawn amser yn unig)
 • Adfywio a Chynaliadwyedd (20 credyd)
 • Deall Anghydraddoldebau
 • Deall y Busnes Tai

Blwyddyn Tri/Lefel 6 (BSc)

(Fel arfer cwblheir mewn 1 flwyddyn academaidd yn llawn amser neu mewn 2 flynedd academaidd yn rhan amser)

Mae’r holl is-raddedigion yn gwneud 400 awr o leoliad ymarfer a darn o ymchwil (traethawd hir) mewn maes o’ch dewis gyda chymorth tiwtorialau.

Mae myfyrwyr gradd rhan-amser yn cael dewis Traethawd Hir neu Brosiect Dysgu Cymhwysol yn y Gwaith.

Modiwlau craidd (pob un o'r 20 credyd ar wahân i'r modiwlau Traethawd Hir / Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith sy'n 40 credyd):

 • Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith Cymhwysol* (llwybr rhan-amser yn unig)
 • Lleoliad Ymarferol (llwybr amser llawn yn unig)
 • Astudiaeth Ymarfer Cymharol )llwybr rhan-amser yn unig)
 • Digartrefedd 
 • Entrepreneuriaeth Gymdeithasol
 • Polisi a Chyfranogiad 
 • Astudiaeth Ymarfer Annibynnol

*Mae modiwl dysgu yn seiliedig ar waith cymhwysol hefyd ar gael ar lefel 6 fel dewis amgen i’r Traethawd Hir. Bydd y modiwl hwn a luniwyd o amgylch dysgu yn seiliedig ar waith a drafodwyd ar gael i israddedigion rhan amser ac i’r israddedigion llawn amser hynny sydd â mynediad i’r gweithle drwy gyflogaeth â thâl neu waith gwirfoddol. Bydd y dull hwn o fynd ati yn cynnig cyfle pellach i fyfyrwyr ddatblygu priodoleddau graddedigion.

**Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag Astudiaeth Ymarfer Annibynnol, dim ond os, am resymau eithriadol, nad ydyn nhw’n gallu gwneud y modiwl lleoliad ymarfer.


Dysgu ac Addysgu

Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais mawr ar ansawdd yr addysgu ac ar bwysigrwydd profiad dysgu myfyrwyr-ganolog. Dros gyfnod eu cwrs, caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu’r hyder a’r sgiliau i ddod yn ddysgwyr gynyddol annibynnol. Cynigir y cyrsiau gan dîm y cwrs sy’n cynnwys academyddion sydd i gyd â chefndir ymarferol, tîm sy’n sicrhau bod yr addysgu yn berthnasol i ddarpar anghenion ymarfer ac anghenion ymarfer cyfredol. Mae ymarferwyr yn cyfrannu fel darlithwyr gwadd i nifer o’r modiwlau gan sicrhau bod yr addysgu yn adlewyrchu ymarfer tai cyfoes. Caiff holl fyfyrwyr is-raddedig Astudiaethau Tai gyfle i ymgymryd â modiwl ymarfer tai a fydd yn eu galluogi i gael profiad ymarferol a chymhwyso ar gyfer y cymhwyster proffesiynol yn ychwanegol at eu cymhwyster academaidd. Caiff myfyrwyr hefyd gyfle i fynd ar ymweliadau astudio a chyrchu llif gweithgaredd rhyngwladol (international mobilities) yn ogystal â mynychu cynadleddau a seminarau proffesiynol.

Mae darlithoedd a thiwtorialau yn fodiwlaidd eu strwythur gyda phwyslais ar wneud defnydd ymarferol o theori. Er bod myfyrwyr yn ymgymryd ag hunan-astudiaeth, mae pwyslais hefyd ar waith grŵp drwy gydol y rhaglen. Mae canllawiau ar gyfer dysgwyr ar gael gan Diwtoriaid Proffesiynol (personol) a Thiwtoriaid Modiwl.

Bydd gan bob dysgwr Diwtor Personol drwy gydol y cwrs yn ogystal â Thiwtor Traethawd Hir ar Lefel 6. Mae’r Tiwtor Personol yn darparu cymorth ar gyfer myfyrwyr ac ar gael i gynnal tiwtorialau unigol. Rôl Goruchwylwyr Lleoliad ydy cynorthwyo myfyrwyr ar leoliad drwy gynnal sesiynau goruchwylio rheolaidd gyda’r myfyrwyr a’u harsyllu ar o leiaf ddau achlysur, gan ddefnyddio fformat i annog adfyfyrio a dadansoddi’n gritigol.

Defnyddir Moodle i gynorthwyo’r dysgu ar bob lefel astudiaeth. Hefyd, cewch fynediad i lyfrgell helaeth o lyfrau, dyddlyfrau (yn cynnwys e-gopïau) sydd ar gael gan y Gwasanaethau Llyfrgell.


Asesu

Mae’r dulliau asesu yn amrywiol a diddorol. Cwblheir yr asesiadau naill ai ar unigolion neu fel grŵp ac maen nhw'n cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau grŵp a phosteri academaidd. Dewiswyd nifer o’r dulliau asesu hyn er mwyn efelychu prosesau a galwadau sy’n digwydd o fewn gwaith tai.

Mae’r modiwl lleoliad ymarfer yn cynnwys asesiad yn seiliedig ar ymarfer a chaiff myfyrwyr nifer o gyfleoedd i ddefnyddio’u gwybodaeth a’u sgiliau mewn astudiaethau achos sy’n seiliedig ar faterion ymarfer cyfredol. Ymhlith dulliau eraill o asesu mae traethodau yn ogystal ag adroddiadau, ymchwil, prosiectau a datblygu portffolio. Mae myfyrwyr hefyd yn ymgymryd â datblygiad sgiliau proffesiynol sy’n gwella eu cyflogadwyedd a’u galluogi i ddangos tystiolaeth o’u cymhwysedd fel gweithwyr proffesiynol tai.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Lluniwyd y cwrs i ddarparu cymhwyster cydnabyddedig ym maes tai. Mae’r cwrs BSc (Anrh) Astudiaethau Tai a Diploma CIH yn arwain at gymhwyster academaidd a achredir gan Sefydliad Siartredig Tai.

Mae Tai yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar lefel llywodraeth leol, rhanbarthol a chenedlaethol, ac o ganlyniad mae cyflogwyr ym maes tai yn cynyddu ac yn arallgyfeirio i weithio mewn partneriaeth ac adfywio cymunedau, sydd wedi creu potensial mawr am gyflogaeth ar lefel cynnig gwasanaeth ac ar lefel strategol. Mae gweithwyr tai yn rhan o nifer o weithgareddau gwahanol a meysydd gwaith, yn cynnwys:

 • Rheoli Tai
 • Strategaeth Tai
 • Adfywiad
 • Datblygiad a Rheoli Asedau
 • Atgyweirio a Chynnal a Chadw
 • Gofal Cwsmeriaid
 • Cyllid, AD a TG
 • Gwasanaethau Digartrefedd a Thai â Chymorth
 • Datblygiad Cymunedol
 • Cynaladwyedd a chymorth tenantiaeth

Gall gyrfa ym maes tai arwain at lwybrau eang ac amrywiol , swyddi sicr sy’n talu’n dda, telerau ac amodau cyflogaeth da a chyfleoedd ardderchog ar gyfer dyrchafiad a datblygiad gyrfaol. Gall gweithio yn y sector tai fod yn ysgogol a diddorol a gall wneud cyfraniad positif i fywydau pobl.

Mae’r cwrs, felly yn cynnig cyfuniad o gymhwyster academaidd a phroffesiynol sy’n cael ei gydnabod ar draws y sector tai am fod yn gynhwysfawr a pherthnasol iawn.

Cynigir hefyd rhaglenni astudiaeth rhan amser hyblyg i ymarferwyr tai cyfredol neu i rai sy’n cael eu cyflogi neu’n gwirfoddoli ym maes tai neu faes cysylltiol, er mwyn eu galluogi i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach. Mae’r rhaglen ran amser yn caniatáu i gyfranogwyr i adael gydag HNC Astudiaethau Tai neu Ddiploma CIH mewn Astudiaethau Tai neu BSc (Anrh) Mewn Astudiaethau Tai. Cynigir rhaglenni rhan amser am un diwrnod yr wythnos gyda nifer fechan o flociau dysgu, ac wedi’u llunio i gael eu cyfuno gyda chyflogaeth neu gydag ymrwymiadau eraill.

Gall graddedigion y rhaglen symud ymlaen i astudio lefel Meistr a PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.


Gofynion Mynediad A Sut i Wneud Cais

HNC:

Dylai ymgeiswyr feddu un o’r canlynol (neu gyfwerth):

 • Un pas Lefel A, gyda phum pas TGAU, graddau A, B neu C
 • Tystysgrif neu Ddiploma Cenedlaethol (neu ‘Higher’) EDEXCEL perthnasol
 • 80 pwynt o Dystysgrif 'Irish Leaving Certificate’ ar lefel ‘Highers’ i gynnwys pwnc perthnasol (caiff lleiafswm gradd H4).

Dysgu tystysgrifedig perthnasol Sefydliad Siartredig Tai.

Gallai’r brifysgol achredu Dysgu Blaenorol (APL) mewn achosion priodol lle ceir tystiolaeth glir o ganlyniadau dysgu a gyflawnwyd gan yr ymgeisydd drwy gymwysterau eraill (er enghraifft, NVQ Tai).

Rydyn ni’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr heb feddu ar y gofynion mynediad ond yn meddu ar brofiad perthnasol yn y sector. Caiff ceisiadau eu hystyried yn unigol.

Diploma:

Dylai fod gan ymgeiswyr NC (Tystysgrif Genedlaethol) mewn Tai, neu gymhwyster cyfwerth.

Gall ymarferwyr profiadol gyda dwy flynedd o brofiad ac ymarferwyr graddedig gyda blwyddyn o brofiad wneud cais drwy’r llwybr cyflym i ennill yr HNC.

Anogir myfyrwyr heb y cymwysterau ffurfiol hyn ond yn meddu ar brofiad perthnasol i wneud cais.

BSc:

Dylai’r holl ymgeiswyr feddu ar bum pas TGAU, cynnwys Saesneg a Mathemateg*, ynghyd ag un o’r canlynol:

 • 80 pwynt o 2 bwnc o leiaf Lefel A i gynnwys CC ; Bagloriaeth Cymru - ystyrir Tystysgrif Sialens Uwch Sgiliau fel trydydd pwnc
 • RQF BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol /Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt-Cambridge DM / MMP o fewn pwnc perthnasol
 • 80 pwynt o 'Irish Leaving Certificat'e ar lefel ‘Highers’ i gynnwys pwnc perthnasol (ystyrir isafswm gradd H4)
 • 80 pwynt o ddau bwnc o leiaf ar lefel ‘Advanced Highers’ yr Alban i gynnwys graddau DD . Ystyrir 'Scottish Highers' hefyd naill ar eu pen eu hunain neu wedi’u cyfuno ag 'Advanced Highers'.
 • 80 pwynt o Ddiploma Mynediad i AB o fewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru yn sefyll arholiad TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg – Rhifedd..

Os na restrwyd eich cymhwyster uchod, ewch i wefan UCAS. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, yn cynnwys cymwysterau gan yr UE, drwy glicio yma.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr eraill heb feddu ar y gofynion mynediad ond yn meddu ar brofiad perthnasol yn y sector. Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn unigol.

Mae mynediad i’r holl lwybrau yn amodol ar wiriad boddhaol y gwasanaeth datgelu a gwahardd. Ceir rhagor o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol ar www.cardiffmet.ac.uk/dbs

Gweithdrefn Ddethol:
Fel arfer bydd dethol yn seiliedig ar ffurflen gais gyflawn UCAS a, lle bo’n briodol, ar gyfweliad.


Ymgeiswyr Rhyngwladol:
Bydd angen i fyfyrwyr lle nad Saesneg ydy eu mamiaith ddarparu tystiolaeth o’u rhugledd o leiaf i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. Am fanylion llawn am y modd i wneud cais a chymwysterau iaith Saesneg, ewch i’r Tudalennau rhyngwladol ar y we.


Sut i Wneud cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn (amser llawn) ar-lein i UCAS www.ucas.com. I gael rhagor o wybodaeth am geisiadau amser llawn a rhan amser, ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais. 


BSc (rhan amser)/Diploma/HNC:: Dylid gwneud cais yn uniongyrchol i’r brifysgol, fodd bynnag, ymgyfarwyddwch â thudalen Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud cais am y rhaglen yn gywir. Gellir cael rhagor o wybodaeth am wneud cais ar y dudalen Cyngor ar gyfer Ymgeiswyr.


Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3

Os oes diddordeb gennych mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio ym Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy’n derbyn mynediad i flwyddyn 2 a/neu blwyddyn 3, gallwch gael rhagor o wybodaeth ar hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar dudalen RPL. Cysylltwch â’r Adran Dderbyniadau- os oes gennych unrhyw ymholiadau am Ddysgu Blaenorol Cydnabyddedig.


Myfyrwyr Hŷn

Myfyriwr hŷn ydy unrhyw un dros 21 oed heb fod wedi mynychu prifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn a cheir cyngor a gwybodaeth bellach yma.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau penodol i’r cwrs, cysylltwch â’r Tîm Derbyniadau ar 029 2041 6044 neu anfon e-bost i askadmissions@cardiffmet.ac.uk neu’n trydar ar @CMetAdmissions.

Ar gyfer ymholiadau penodol i gwrs, cysylltwch ag arweinydd y rhaglen, Janet Beauchamp:
Ebost: jbeauchamp@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6294

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Achredwyd gan:
Chartered Institute of Housing

cod UCAS: K37G
(Ymgeiswyr llawn amser yn unig )

Man Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
BSc: Tair blynedd llawn amser

BSc: Chwe mlynedd rhan amser

BSc/Diploma: Dwy flynedd rhan amser (atodol i HNC)

HNC: Dwy flynedd rhan amser.

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms