Skip to main content

TAR Uwchradd
Cymraeg

Mae dysgu Cymraeg yn alwedigaeth. Mae angen gwybodaeth bynciol ardderchog, angerdd am y pwnc a dealltwriaeth ddofn o’r addysgeg. Bydd hyn yn eich galluogi i ehangu a datblygu defnydd ein dysgwyr o’r Gymraeg ar eu taith bersonol fel siaradwyr Cymraeg rhugl a siadadwyr newydd. Bydd disgwyl i chi fod yn fodel rôl cadarnhaol yn eich defnydd o’r Gymraeg a’ch brwdfrydedd dros yr iaith. Byddwch yn allweddol wrth gefnogi dysgwyr i feithrin eu cariad at yr iaith a’r cyfle i ddod yn rhan o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn 2050.

Gwybodaeth Allweddol

Ar gael i’w astudio yn y Gymraeg a’r Saesneg

1 flwyddyn yn llawnamser

Bwrsariaeth Cymhelliant ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth

Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory


Ar gyfer gofynion mynediad, profion cyn mynediad a sut i ymgeisio, ewch i dudalen y cwrs TAR Uwchradd.

About PGCE Welsh

Yn y rhaglen TAR Cymraeg Uwchradd, cewch gyfle i gael profiad o addysgu Cymraeg yn y sector cyfrwng Cymraeg a / neu’r sector cyfrwng Saesneg. y Saesneg a’r Saesneg. Bydd hyn yn gadael i chi brofi’r ddau sector, neu arbenigo mewn un.

Byddwch hefyd yn gallu gweithio gyda phynciau eraill yn y cwricwlwm fel Saesneg ac Ieithoedd Tramor Modern, gan rannu arbenigedd mewn datblygu iaith, diwylliant, hunaniaeth a chariad at Lenyddiaeth. Byddwch yn gadael y rhaglen yn meddu ar y sgiliau i ddatblygu siaradwyr Cymraeg y dyfodol a gyda llwybr gyrfa ardderchog o’ch blaen.

Yn olaf, mae’r rhaglen TAR Cymraeg yn cynnig hyfforddiant a chymorth ymchwil blaenllaw a fydd yn eich galluogi i ffynnu yn ein hysgolion rhagorol Partneriaeth Caerdydd. Mae ymchwil yn sail i’n rhaglen, gan eich galluogi i ddatblygu eich syniadau a’ch damcaniaethau eich hun a fydd yn arwain at yrfa addysgu gyffrous ac unigryw.

Enw Da a Rhagoriaeth Addysgu

Mae’r rhaglen TAR Cymraeg yn uchel ei pharch ymhlith ysgolion, arweinwyr ac athrawon yng Nghymru. Mae sesiynau prifysgol yn hwyl, yn gydweithredol ac yn heriol. Mae ymchwil addysgol wedi’i weu’n fedrus trwy gydol y rhaglen i herio ac ehangu eich meddwl. Gwahoddir siaradwyr gwadd o ysgolion y Bartneriaeth, consortia rhanbarthol a sefydliadau allanol megis swyddogion pwnc CBAC, mentoriaid Cymraeg, cyn-fyfyrwyr TAR ac ymarferwyr profiadol. Bydd y profiadau hyn yn cyfoethogi a gwella’r ddarpariaeth a gynigir yn y pwnc.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae gyrfa athrawon Cymraeg yn graddio o Bartneriaeth Caerdydd yn hynod gadarnhaol. Yn hanesyddol, mae holl raddedigion TAR Cymraeg yn sicrhau gwaith llawn amser yn syth ar ôl cwblhau’r rhaglen TAR Cymraeg Uwchradd, ac mae llawer yn parhau i symud ymlaen yn gyflym i rolau rheoli canol ac uwch. Mae’r galw am athrawon Cymraeg yn eithriadol o uchel, ac yn aml mae athrawon dan hyfforddiant Cymraeg yn cael cynnig eu dewis o rolau ar draws sawl ysgol yng Nghymru!

Mae Cymraeg hefyd yn cael ei gydnabod fel pwnc blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru, ac felly bydd pob myfyriwr llwyddiannus yn derbyn bwrsariaeth gwerth £15,000 tra byddwch yn hyfforddi yng Nghymru ar gyfer Cymraeg a bodloni meini prawf cymhwysedd.

Beth yw’r ffordd orau o baratoi ar gyfer astudio TAR yn y Gymraeg?

Datblygu a mireinio eich gwybodaeth bynciol. Yn gyntaf, ewch ati i gwblhau detholiad o gyn-bapurau TGAU CBAC. Allwch chi gofio sut y cawsoch eich dysgu i ddefnyddio pwyntiau gramadeg penodol fel treigladau, er enghraifft? A oes yna ddulliau eraill efallai nad ydych yn ymwybodol ohonynt? Os felly, gwnewch ychydig o waith ymchwil ar-lein a threialwch y dulliau addysgu hyn cyn cychwyn ar eich taith addysgu!

Unwaith y byddwch wedi bodloni eich hun gyda phapurau TGAU, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych i fyny, i lawr ac ar draws y continwwm Cymraeg. Allwch chi gofio sut i gyflwyno cerdd newydd i fyfyriwr Blwyddyn 12? Neu a fyddech chi’n gwybod sut i lywio sgwrs gyda disgybl Blwyddyn 7 sy’n gofyn, “Pam rydyn ni’n dweud hynny?” Athro Cymraeg effeithiol yw person sydd â gwybodaeth bynciol gadarn ac yn gallu trosglwyddo hyn i’w dysgwyr gyda hwyl, eglurder a brwdfrydedd.

Bydd profiad ymarferol o fewn y dosbarth yn rhoi profiad diweddar a pherthnasol i chi ac yn eich galluogi i weld y datblygiadau ym myd addysgu Cymraeg ers eich cyfnod yn yr ysgol. Mae cyfleoedd fel gweithio fel cynorthwywyr cymorth dysgu neu drefnu cyfleoedd arsylwi yn ddefnyddiol iawn ac yn rhoi blas i chi o realiti addysgu’r Gymraeg.

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf gyda TAR Uwchradd Cymraeg ym Met Caerdydd

“Haf diweddaf, ar ôl cwblhau fy ngradd yn y Gymraeg penderfynais ymgeisio ar gyfer y cwrs TAR Uwchradd Cymraeg. Mae gen i frwdfrydedd dros yr iaith ac roeddwn i’n awyddus i drosglwyddo fy sgiliau, balchder ac arbenigaeth i genhedlaeth y dyfodol. Er ei fod wedi bod yn heriol mae wedi bod yn wobrwyol hefyd. Mae’r balchder rwyf yn teimlo wrth allu dweud fy mod i’n hathrawes werth pob noson hwyr o gynllunio.”

Phoebe Ann Lewis, TAR Uwchradd (Cymraeg)

Darllen mwy

Mae’r TAR Uwchradd yn eich annog i ddefnyddio’r Gymraeg ac i deimlo’n hyderus.

“Beth sydd yn arbennig am astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yw’r ddarpariaeth a’r gefnogaeth. Does dim ots beth yw gallu eich Cymraeg, mae’r gefnogaeth yna i chi ac i sicrhau eich bod chi’n teimlo’n hyderus. Rydym yn cael sesiynau gloywi a sesiynau gyda thiwtoriaid i sicrhau bod ein Cymraeg o safon.”

Lloyd Macey, TAR Uwchradd (Cymraeg)

Uchafbwyntiau’r Cwrs

Uwch Ddarlithydd Gina Morgan yn cyflwyno’r radd TAR Cymraeg Uwchradd ym Met Caerdydd.

Cwrdd â’r Tîm

Am wybodaeth bellach am y rhaglen cysylltwch â Gina Morgan, Arweinydd Rhaglen TAR Uwchradd Cymraeg ar gmorgan@cardiffmet.ac.uk.

Teacher with school pupil
Logo - Cardiff Partnership for Initial Teacher Education

Met Caerdydd yw cartref Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, un o’r canolfannau addysg a hyfforddiant athrawon mwyaf yn y DU. Mae gennym fwy na 60 mlynedd o brofiad ac enw da i genfigennu wrtho o ran ansawdd ein darpariaeth hyfforddi athrawon.