Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern

TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern

Ydych chi’n angerddol am ieithoedd? Ydych chi eisiau ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu mwy am ddiwylliannau eraill? Trwy ddod yn athro iaith, byddwch yn gallu mynd â dysgwyr ar hyd eu taith ddarganfod eu hunain wrth iddynt feistroli iaith ac archwilio ei helfennau diwylliannol hefyd.

Nid yn unig y byddwch yn gallu rhannu eich gwybodaeth arbenigol am y pwnc gyda’ch dysgwyr, ond byddwch hefyd yn eu cefnogi a’u harwain, gan eu hannog i fentro, gwneud camgymeriadau a’u helpu i fagu hyder.

Gwybodaeth Allweddol

Ar gael i’w astudio yn y Gymraeg a’r Saesneg

1 flwyddyn yn llawnamser

Bwrsariaeth Cymhelliant ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth

Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory


Ar gyfer gofynion mynediad, profion cyn mynediad a sut i ymgeisio, ewch i dudalen y cwrs TAR Uwchradd.

Ynglŷn â Ieithoedd Tramor Modern

Ar y cwrs TAR Ieithoedd Tramor Modern (ITM) ym Met Caerdydd byddwn yn edrych ar themâu penodol sy’n berthnasol i addysgu ieithoedd, megis defnyddio iaith darged, rôl gramadeg yn yr ystafell ddosbarth, sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu, defnyddio TG mewn gwersi ITM, her a gwahaniaethu a hil a hiliaeth yn ein cwricwlwm ITM.

Cefnogir ein sesiynau pwnc penodol gan siaradwyr gwadd o’n Hysgolion Partneriaeth, consortia rhanbarthol, a Phrifysgol Caerdydd i gyfoethogi ein rhaglen. Yn ystod ein sesiynau pwnc penodol, cewch gyfle i archwilio ymchwil a thrafod sut y gellir ei ymgorffori yn ein harferion addysgu.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu fel athrawon iaith o ansawdd uchel sy’n gallu gwneud i ieithoedd ddod yn fyw a chyflwyno gwersi sy’n gynhwysol ond a fydd yn herio ac yn cyffroi pob dysgwr. Cewch eich arwain gan diwtor arbenigol sydd â phrofiad helaeth fel athro ac arweinydd ieithoedd.

Mae Ieithoedd Tramor Modern hefyd yn cael ei gydnabod fel pwnc blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru, ac felly bydd pob myfyriwr llwyddiannus yn derbyn bwrsariaeth gwerth £15,000 tra byddwch yn hyfforddi yng Nghymru ar gyfer Ieithoedd Tramor Modern a bodloni meini prawf cymhwysedd.

Beth yw’r ffordd orau o baratoi at astudio TAR mewn Ieithoedd Tramor Modern?

Argymhellwn yn gryf eich bod yn arsylwi ar wersi iaith ar waith yn eich ysgol uwchradd leol cyn i chi ddechrau ar eich cwrs hyfforddi athrawon. Bydd eich arsylwadau a’ch myfyrdodau yn eich galluogi i gyfrannu’n llawnach at y trafodaethau a’r myfyrdodau yn ystod ein rhaglen ymsefydlu.

Byddem hefyd yn argymell eich bod yn edrych ar y fanyleb CBAC ar gyfer TGAU a Safon Uwch yn eich iaith arbenigol. Mae testunau craidd ar gyfer A2 neu wylio ffilmiau lefel UG hefyd yn ffynhonnell dda o ymchwil. Yn olaf, os oes gennych iaith atodol y gwnaethoch ei hastudio ar gyfer Safon Uwch neu hyd yn oed TGAU, bydd cwrs ar-lein/ap neu gofrestru mewn dosbarth nos lleol yn gwella eich sgiliau iaith.

Cefais fy ngalwedigaeth yn dysgu Ieithoedd Tramor Modern

“Tua diwedd fy ail leoliad, sicrhaais swydd fel athro Ffrangeg. Wrth edrych yn ôl, dwi’n teimlo bod y TAR wedi fy mharatoi’n dda i realiti bod yn athro. Rhoddodd sylfeini cadarn i mi y gallaf barhau i adeiladu fy ngyrfa ac ehangu fy safbwyntiau ynghylch beth yw pwrpas addysgu. Cefais fy nghyflwyno i amrywiaeth o ddulliau addysgu iaith sydd wedi bod yn amhrisiadwy wrth gynllunio gwersi. Cawsom ein hannog hefyd i feddwl yn feirniadol am ein pwnc, pam, a sut rydym yn ei ddysgu – persbectif yr wyf yn dal i fyfyrio arno nawr fel NQT.”

Sonia Fajkis, TAR Uwchradd (Ieithoedd Tramor Modern)

Cysylltwch â Ni

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â Kerry Bevan, Arweinydd y Rhaglen TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern ar kbevan@cardiffmet.ac.uk.

Teacher with school pupil
Logo - Cardiff Partnership for Initial Teacher Education

Met Caerdydd yw cartref Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, un o’r canolfannau addysg a hyfforddiant athrawon mwyaf yn y DU. Mae gennym fwy na 60 mlynedd o brofiad ac enw da i genfigennu wrtho o ran ansawdd ein darpariaeth hyfforddi athrawon.