Skip to main content

TAR Uwchradd
Drama

Mae creu, perfformio ac ymateb i ddrama a theatr yn ein helpu i ddeall a gwneud synnwyr o’r byd. Mewn gwersi drama yng nghyd-destun ysgolion uwchradd, mae plant a phobl ifanc yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad fel perfformwyr, dylunwyr, beirniaid ac aelodau o’r gynulleidfa. Mae’n bwnc cyfoethog, heriol ac atyniadol sy’n cynnig ffyrdd arbennig o weithio a dysgu. Mae disgyblion yn cydweithio, yn meddwl yn feirniadol, yn creu ac yn rhannu profiadau theatrig sydd, yn eu tro, yn datblygu sgiliau pwnc-benodol a throsglwyddadwy sy’n hanfodol ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt.

Fel athro drama, byddwch yn rhannu eich brwdfrydedd at ddrama a theatr gyda phobl ifanc ac yn meithrin eu doniau creadigol fel y gallant hwythau hefyd elwa ar y buddion aruthrol sydd gan y pwnc i’w cynnig. Byddwch hefyd yn gweithio gyda disgyblion mewn cyd-destunau allgyrsiol, gan eu gwylio’n ffynnu wrth iddynt gyfrannu at a pherfformio mewn cynyrchiadau ysgol gyfan, a gwylio eu hymatebion i brofiadau theatrig bythgofiadwy.

Gwybodaeth Allweddol

Ar gael i’w astudio yn y Gymraeg a’r Saesneg

1 flwyddyn yn llawnamser

Ar gyfer gofynion mynediad, profion cyn mynediad a sut i ymgeisio, ewch i dudalen y cwrs TAR Uwchradd.

Ynglŷn â TAR Drama

Pan fyddwch yn astudio TAR Uwchradd Drama ym Met Caerdydd, byddwch yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth arbenigol i ddatblygu eich addysgeg ac ymarfer drama. Byddwch yn dysgu sut i drosi eich gwybodaeth a’ch sgiliau eich hun fel artist yn brofiadau dysgu o ansawdd uchel ar gyfer cenhedlaeth newydd o fynychwyr/crewyr drama a theatr. Yn ogystal, byddwn yn eich dysgu sut i harneisio buddion dysgu ehangach y pwnc: sut mae disgyblion yn dysgu am fywyd a’u hunain trwy ddrama a sut y gall drama gyfoethogi a gwella meysydd eraill y cwricwlwm.

Enw Da a Rhagoriaeth Addysgu

Ar y campws, byddwch yn ymwneud â thiwtoriaid profiadol a siaradwyr gwadd mewn mannau drama arbenigol lle byddwch yn archwilio ac yn datblygu addysgeg drama’n ymarferol. Mae gan diwtoriaid arbenigol wybodaeth a phrofiad helaeth fel athrawon ac arweinwyr drama, byddwch yn gweithio’n agos gyda nhw i ddatblygu eich ymarfer. Byddwch yn dysgu sut i gynllunio, addysgu ac asesu pob agwedd ar y pwnc, o hogi sgiliau perfformio disgyblion i gefnogi darpar ddylunwyr cynyrchiadau ifanc.

Mae gweithgareddau ymchwil ac ymholi’n rhan annatod o’r TAR ym Met Caerdydd. Byddwch yn datblygu’r sgiliau academaidd i gynnal eich ymchwil a’ch ymholi eich hun, gan ehangu a dyfnhau eich ffordd o feddwl am y pwnc. Byddwch hefyd yn elwa o brofiad ymarfer clinigol yn ein Hysgolion Partneriaeth. Yno byddwch yn gweithio’n agos â mentoriaid drama profiadol ac ymroddedig, y mae llawer ohonynt yn gyn-fyfyrwyr Met Caerdydd; byddant yn eich helpu i fireinio a datblygu eich ymarfer addysgu ac yn eich annog i ystyried sut mae damcaniaeth yn llywio eich ymarfer.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd hanes hir o addysg athrawon mewn drama uwchradd. Mae’r rhagolygon gyrfa ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus ym Met Caerdydd yn hynod gadarnhaol. Mae bron pob un o raddedigion y rhaglen sy’n ceisio cyflogaeth llawn amser wedi ennill swyddi addysgu ac mae llawer yn gwneud cynnydd yn gyflym i swyddi cyfrifol, megis pennaeth adran.

Beth yw’r ffordd orau o baratoi ar gyfer astudio TAR mewn Drama?

Ystyriwch pam yr hoffech fod yn athro drama uwchradd; beth sydd gennych chi i’w gynnig i bobl ifanc a chymuned ehangach yr ysgol? Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd ag awch at eu pwnc ac sy’n meddu ar ystod eang o wybodaeth a sgiliau presennol i’w cynnig i ysgolion a phobl ifanc. Treuliwch ychydig o amser yn datblygu eich gwybodaeth am y pwnc ac yn darllen am feysydd llafur drama a theatr TGAU ac UG/Safon Uwch i gael ymdeimlad o gynnwys cyffredin y cwricwlwm yr ymdrinnir ag ef o flynyddoedd 10-13 yn y DU.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn cael profiad yn yr ystafell ddosbarth cyn ymgeisio i’r cwrs. Yn ddelfrydol, byddwch yn ennill y profiad hwn mewn cyd-destun drama uwchradd (bydd profiad mewn ysgol gynradd hefyd yn eich helpu i benderfynu ar y cyd-destun sydd fwyaf addas i chi). Bydd hyn yn rhoi cipolwg amhrisiadwy ar adran ddrama go iawn, rôl yr athro drama; i chi weld â’ch llygaid eich hun sut mae athrawon drama’n gweithio gyda dysgwyr. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r profiad hwn yn eich cais ac yn y cyfweliad, gan fyfyrio ar yr hyn a ddysgwyd gennych a’r goblygiadau ar gyfer y dyfodol.

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf gyda TAR Uwchradd Drama ym Met Caerdydd

“Roeddwn i eisiau profiad dysgu yn y gwaith ac yn y brifysgol ac roedd Met Caerdydd yn cynnig hyn i safon uchel. Mae hi hefyd yn amser cyffrous iawn i astudio yng Nghymru oherwydd y Cwricwlwm newydd i Gymru 2022 sydd â phwyslais ar y Celfyddydau Mynegiannol. Mae hon yn agwedd bwysig ar y cwricwlwm, gan ei fod yn rhoi cyfle gwych i ddysgwyr fynegi eu hunain mewn ffyrdd na fydden nhw’n eu defnyddio efallai fel arall. Enillais swydd ddrama barhaol mewn ysgol uwchradd yn Llundain ar ôl fy nghyfweliad cyntaf. Fi fydd yr unig athro drama yn yr adran, felly rwy’n edrych ymlaen at y bennod newydd gyffrous hon a chael y West End o fewn tafliad carreg.”

Bianca Alfieri, TAR Uwchradd (Drama)

Darllen Mwy

Cysylltwch â Ni

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch ag Emma Thayer, Arweinydd y Rhaglen TAR Uwchradd Drama ar ethayer@cardiffmet.ac.uk.

Teacher with school pupil
Logo - Cardiff Partnership for Initial Teacher Education

Met Caerdydd yw cartref Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, un o’r canolfannau addysg a hyfforddiant athrawon mwyaf yn y DU. Mae gennym fwy na 60 mlynedd o brofiad ac enw da i genfigennu wrtho o ran ansawdd ein darpariaeth hyfforddi athrawon.