Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg

TAR Uwchradd
Dylunio a Thechnoleg

Mae’r TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn gymhwyster addysgu lefel meistr llwyddiannus iawn sy’n arwain at TAR â Statws Athro Cymwysedig. Cefnogir y cwrs gan gyfleusterau rhagorol, pwrpasol gyda rhwydwaith o ysgolion a mentoriaid sydd wedi ymrwymo i ddatblygu athrawon D&T o ansawdd uchel.

Rydym yn derbyn graddedigion o amrywiaeth eang o gefndiroedd sydd ag angerdd am ddatrys problemau ac yn mwynhau gwneud gwahaniaeth. Efallai y dewch chi i astudio ym Met Caerdydd yn uniongyrchol o’r Brifysgol neu eich bod wedi penderfynu ar newid eich gyrfa. Bydd y cysylltiad yn gefndir mewn maes sy’n gysylltiedig â Dylunio a Thechnoleg. Mae’n ddigon posibl fod hyn o gefndir Ffasiwn a Thecstilau, Dylunio Cynnyrch/Peirianneg, Bwyd, Graffeg, Gwneuthurwr Artistiaid, Dylunydd 3D, Ffotograffiaeth, Animeiddio. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

Gwybodaeth Allweddol

Ar gael i’w astudio yn y Gymraeg a’r Saesneg

1 flwyddyn yn llawnamser

Bwrsariaeth Cymhelliant ar gyfer Pynciau â Blaenoriaeth

Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory


Ar gyfer gofynion mynediad, profion cyn mynediad a sut i ymgeisio, ewch i dudalen y cwrs TAR Uwchradd.

Enw Da a Rhagoriaeth Addysgu

Arweinir y cwrs TAR gan Jason Davies sydd â dros 30 mlynedd o brofiad yn dysgu D&T. Bu’n rhan o holl gamau addysg Dylunio a Thechnoleg gan gynnwys cyrsiau cynradd, uwchradd, trydyddol ac addysg Uwch, ac mae wedi treulio’r 20 mlynedd diwethaf yn datblygu’r cwrs hwn ym Met Caerdydd, yn ogystal ag archwilio cyrsiau TAR D&T ledled y DU.

Er eich bod ar y cwrs, rydym yn eich annog i wneud ymchwil i gefnogi eich astudiaethau a’ch galluogi i fod yn ymarferydd myfyriol beirniadol. Mae sesiynau prifysgol yn ymgysylltu, yn gydweithredol ac yn gefnogol. Mae gweithgareddau ymchwil ac ymholiadau wedi’u gwreiddio o fewn y rhaglen i ddyfnhau ac ehangu eich ffordd o feddwl ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n holl Ysgolion Partneriaeth i roi’r profiadau ymarfer clinigol gorau i’n myfyrwyr. Mae siaradwyr gwadd o’n Hysgolion Partneriaeth a sefydliadau allanol yn cyfoethogi a gwella’r ddarpariaeth a addysgir.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Nod y TAR Dylunio a Thechnoleg yw paratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn fedrus iawn, yn hyderus, yn fyfyriol yn feirniadol, ac ymarferwyr arloesol sy’n ymrwymedig i ddysgu proffesiynol gydol oes ac addysg pobl ifanc. Mae rhagolygon gyrfa ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus ym Mhartneriaeth Caerdydd yn hynod gadarnhaol. Mae’r rhan fwyaf o raddedigion yn sicrhau cynigion o waith llawn amser yn syth ar ôl cwblhau’r rhaglen TAR ac mae llawer yn parhau i symud ymlaen yn gyflym i swyddi cyfrifoldeb. Mae’r galw am athrawon D&T cyfrwng Cymraeg yn arbennig o uchel.

Mae Dylunio a Thechnoleg hefyd yn cael ei gydnabod fel pwnc blaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru, ac felly bydd pob myfyriwr llwyddiannus yn derbyn bwrsariaeth gwerth £15,000 tra byddwch yn hyfforddi yng Nghymru ar gyfer D&T a bodloni meini prawf cymhwysedd.

Beth yw’r ffordd orau o baratoi ar gyfer astudio TAR mewn Dylunio a Thechnoleg?

Datblygwch a mireinio eich gwybodaeth bwnc a’ch athroniaeth addysgu. Meddyliwch yn ofalus pam eich bod eisiau dysgu’r pwnc a pherthnasedd ysgolion D&T i ysgolion yr unfed ganrif ar hugain. Yn y lle cyntaf, edrychwch i gwblhau detholiad o gyn-bapurau TGAU CBAC. Bydd hyn yn rhoi cipolwg clir i chi o themâu sy’n cael eu trafod yn y cwricwlwm.

Mae ystod eang o ymchwil academaidd sydd wedi’i hadolygu gan gymheiriaid i bawb ymgysylltu â hi. Isod ceir ychydig o ffynonellau i chi eu hystyried wrth ymchwilio i’r rôl addysgu:

Y Gymdeithas Dylunio a Thechnoleg (DATA): Dyma’r gymdeithas bwnc ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd. Os byddwch yn ymuno byddwch yn cael mynediad at amrywiaeth eang o ddeunyddiau gan gynnwys cylchgronau sy’n arddangos gwaith mewn ysgolion ac ymchwil.

Addysg Dylunio a Thechnoleg: Mae hwn yn Gyfnodolyn Rhyngwladol sydd ar gael ar y we ac fe’i cynhelir gan Brifysgol Loughborough. Mae hyn yn cynnwys cyfoeth o ymchwil ac ymarfer blaengar a fydd o fudd i bob darpar hyfforddeion.

Ysbrydoli yn yr ystafell ddosbarth gyda TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg ym Met Caerdydd

“Mae astudio’r TAR Uwchradd ym Met Caerdydd wedi bod yn roller coaster o emosiynau ond mae’r staff D&T mor gefnogol, yn gymwynasgar, yn gyfeillgar a bob amser yno os oes angen unrhyw beth arnoch. Mae llawer o gyfleoedd i fynd i’r ysgolion arweiniol ar gyfer diwrnodau Athrawon dan Arweiniad Yr Ysgol. Mae’r rhain yn dda ar gyfer cael mwy o syniadau ar gyfer addysgu, arsylwi ar wahanol ddulliau addysgu a dysgu am y cwricwlwm newydd a sut mae ysgolion yn ei gymhwyso. Gwelais sgiliau ymarfer yn y gweithdai yn y Brifysgol yn hanfodol i fagu fy hyder yn cyflwyno gwersi. Gallwch ddysgu llawer gan yr Arddangoswr Technegydd Mr Dabee Saltmarsh felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mynychu ei wersi iechyd a diogelwch ymarferol!”

Naomi Hughes, TAR Uwchradd (Dylunio a Thechnoleg)

Darllen Mwy

O Ddylunio Cynnyrch i TAR Uwchradd Hyfforddiant Athrawon ym Met Caerdydd

“Anfonodd modiwl Maes ar fy nghwrs gradd Dylunio Cynnyrch ym Met Caerdydd lwybr gyrfa newydd i mi ac i hyfforddiant athrawon. Mae Dylunio a Thechnoleg a Dylunio Cynnyrch wastad wedi bod yn bynciau lle dwi wedi teimlo ymdeimlad o ryddid. Dydw i erioed wedi gallu canolbwyntio mewn amgylchedd rwy’n teimlo fy mod wedi fy nghyfyngu ynddo, ac mae addysgu yn rhoi’r rhyddid sydd ei angen arnaf. Mae’r cyffro dwi’n ei gael pan mae dosbarth yn gweithio’n dda ac o’r diwedd yn deall rhywbeth dwi wedi gallu egluro iddyn nhw ac mae eu gweld nhw’n gweithio drwy dasgau dwi’n eu rhoi at ei gilydd mor werthfawr.”

Meghan Jones, TAR Uwchradd (Dylunio a Thechnoleg)

Darllen Mwy

Cyfleusterau

Ewch ar daith rhithiol o gwmpas ein cyfleusterau Celf a Dylunio / Dylunio a Thechnoleg ar gampws Cyncoed.

Defnyddir ein cyfleusterau ymarferol eang ar gyfer celf, cyfrifiadura ac addysgu yn seiliedig ar ddylunio ar ystod o Gyrsiau TAR a BA Addysg. Mae’r cyfleusterau hyn yn cynnwys Stiwdio Celf a Dylunio, ystafell Odyn, gofod Tecstilau, Stiwdio Cyfrifiadura a TGCh, gweithdai D&T a Labordy Argraffu 3D. Eu bwriad yw efelychu gofodau celf a dylunio sydd â chyfarpar da sy’n rhoi cyfleoedd i athrawon dan hyfforddiant ddatblygu sgiliau hanfodol a fydd yn eu cefnogi i ddangos a hwyluso gweithgareddau ymarferol i’w hunain mewn lleoliadau ysgol.

Arddangosfa Greadigol

Rydym yn gweithio’n agos iawn â’r ysgolion cynradd ac uwchradd drwy gydol y flwyddyn academaidd. Rhan fawr o’r gwaith hwn yw parhau i ddatblygu a chefnogi Dylunio a Thechnoleg mewn amrywiaeth eang o feysydd gan ddefnyddio prosesau a dulliau gwahanol. Gall hyn gynnwys cyfnodau preswyl mewn ysgolion cynradd, lleoliadau ’gwaith’ i fyfyrwyr israddedig neu farnu Gwobrau Arloesedd a digwyddiadau CBAC.

Un o’n digwyddiadau mwyaf llwyddiannus yw’r Arddangosfa Greadigol a gynhelir gan Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ar y cyd â’r Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol. Mae hyn yn digwydd o ganol Mehefin bob blwyddyn a gwahoddir ysgolion cynradd ac uwchradd i arddangos gwaith disgyblion o unrhyw ddisgyblaeth greadigol yn yr orielau cyhoeddus yn y brifysgol. Mae’n gyfle go iawn i ddisgyblion, athrawon a theulu ddathlu’r holl waith caled sy’n mynd ymlaen yn yr ysgol.

Cwrdd â’r Tîm
Jason Davies, PGCE Secondary Design & Technology

Cysylltwch â Ni

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen cysylltwch â Jason Davies, TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg ar jasondavies@cardiffmet.ac.uk.

I ddysgu mwy am brofiadau myfyrwyr TAR, dilynwch ni ar Twitter yn @CSECardiffMet a @ITECardiffMet

Teacher with school pupil
Logo - Cardiff Partnership for Initial Teacher Education

Met Caerdydd yw cartref Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon, un o’r canolfannau addysg a hyfforddiant athrawon mwyaf yn y DU. Mae gennym fwy na 60 mlynedd o brofiad ac enw da i genfigennu wrtho o ran ansawdd ein darpariaeth hyfforddi athrawon.