Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Paratoi i Addysgu yn y Sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

Paratoi i Addysgu yn y Sector Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

Os nad ydych yn siŵr bod y cwrs dwy flynedd yn iawn i chi mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio fel cyflwyniad i addysgu yn ôl-16.

Mae'r cwrs paratoi i addysgu 10 wythnos hwn wedi'i ddatblygu fel pecyn cymorth addysgu sy'n cynnig 10 credyd ar Lefel 4. Mae yna opsiwn ar gyfer ardystio ar hyn o bryd sy'n gysylltiedig â gofyniad proffesiynol i ymgymryd ag 20 awr o addysgu mewn sefyllfa sy'n berthnasol yn broffesiynol. Yn ogystal, mae cyfle i ymestyn eich astudiaeth a symud ymlaen i Ran Dau naill ai o'r TAR AHO ar gyfer graddedigion neu'r TBA AHO ar gyfer pobl nad ydynt yn raddedigion a gynigir ym MetCaerdydd.

Bydd y cwrs Paratoi i Addysgu mewn AHO nesaf yn dechrau ar 24 Ionawr 2022.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r rhaglen yn cynnwys y cynnwys canlynol:

 • Cyflwyniad i'r Modiwl
 • Rôl y Tiwtor
 • Sut mae Oedolion yn Dysgu
 • Profiadau Dysgu Da a Gwael
 • Datblygu Nodau ac Amcanion
 • Egwyddorion Dysgu Oedolion
 • Cynllunio Gwers
 • Gweithio gyda Grwpiau
 • Dulliau Addysgu ac AVAs
 • Delio ag Ymddygiad Dysgwr Anodd
 • Asesu Dysgu
 • Micro-ddysgu
 • Gwerthuso Profiadau Dysgu ac Addysgu.

Potensial O Ran Gyrfa

Mae'r cwrs Paratoi i Addysgu mewn AHO yn sefyll fel rhaglen ynddo'i hun a gall hefyd ffurfio rhan un o gymhwyster tair rhan sy'n arwain at y Dystysgrif Graddedig Proffesiynol mewn Addysg/Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg mewn AHO. Mae'r rhaglen Paratoi i Addysgu mewn AHO yn gwrs astudio rhan-amser sy'n anelu at roi'r sgiliau, y wybodaeth, y gefnogaeth a'r anogaeth i chi ddysgu dysgwyr yn y sector ôl-16 neu 14-19.

Fe'i dyfeisiwyd i fodloni'r gofynion sylfaenol a ddisgwylir gan y rhai sy'n addysgu/hyfforddi yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Mae'r cwrs wedi'i fapio i safonau addysgu newydd yr ETF.


Gofynion Mynediad

Bydd angen dyfarniad/cymhwyster Lefel 3 ar ymgeiswyr sy'n dymuno cofrestru ar y cwrs yn y pwnc y maent yn bwriadu ei ddysgu (fel rheol, byddai angen i'r cymhwyster fod yn Lefel 3). Cysylltwch â Chyfarwyddwr y rhaglen os ydych chi'n ansicr o lefel eich cymhwyster.


Asesu

Bydd asesiadau’n rhoi’r cyfle ichi gael adborth gwrthrychol ac adeiladol yn ymwneud â'ch perfformiad a'ch cynnydd.  Rhoddir cefnogaeth lawn i gwblhau’r asesiad hwn.

Asesir y modiwl yn ffurfiol a bydd gofyn i fyfyrwyr: -

1. Cyflwyno sesiwn ficro-addysgu i'w grŵp cyfoedion. Bydd hyn yn cynnwys sesiwn addysgu 20 munud mewn pwnc o'u dewis. Bydd gofyn i fyfyrwyr gymhwyso egwyddorion addysgu i'r oedolion  i'r asesiad hwn.

2. Cwblhewch aseiniad ysgrifenedig yn ymwneud ag Egwyddorion Dysgu Oedolion.


Sut i Wneud Cais

Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn yn uniongyrchol i'r brifysgol. Cliciwch yma i gael y ffurflen ar-lein, a bydd angen i chi nodi Paratoi i Addysgu yn yr adran Teitl Rhaglen Newydd section.

Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster: enrolment@cardiffmet.ac.uk.


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: courses@cardiffmet.ac.uk.

Rhagor o wybodaeth:


I gael mwy o wybodaeth am y derbyniad nesaf, cysylltwch ag arweinydd y Rhaglen ar gyfer TBA a Pharatoi i Ddysgu (AHO), Leanne Davies:

E-bost: leannedavies@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 7097


Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Campus: Campws Cyncoed

Ysgol: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y cwrs: Tair blynedd llawn-amser. Ar gael yn rhan-amser hefyd a gall gymryd hyd at uchafswm o ddeng mlynedd.

Ffioedd Rhan Amser: Codir taliadau fesul modiwl sengl oni nodir yn benodol: israddedig = 10 credyd. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr yn astudio 60 credyd y flwyddyn; i gael gwir gost, eglurwch hyn trwy gysylltu ag arweinydd y rhaglen yn uniongyrchol.

Full terms and conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms