Skip to main content
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Y Cyfryngau a Chyfathrebu – Gradd BA (Anrh)

Y Cyfryngau a Chyfathrebu – Gradd BA (Anrh)

Blwyddyn Mynediad

Mae'r radd BA (Anrh) Cyfryngau a Chyfathrebu ym Met Caerdydd wedi'i gynllunio i wella'ch gwybodaeth a'ch set sgiliau yn y cyfryngau a chyfathrebu, yn ogystal â meithrin dealltwriaeth ddyfnach o ddamcaniaethau cyfryngau a'u cymhwysiad i'r byd rydyn ni'n byw ynddo heddiw. Datblygir y cwrs mewn ffordd sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddod o hyd i'w llwybr eu hunain trwy gwmpasu amrywiaeth o bynciau wrth wella sgiliau ysgrifennu proffesiynol a digidol. Mae'r radd cyfryngau israddedig yn unigryw yn ei dyluniad gyda thair colofn ganolog sy'n ffurfio ei strwythur: theori cyfryngau; ysgrifennu cyfryngau; ac ymarfer digidol creadigol.

Mae'r piler theori yn darparu ymgysylltiad beirniadol dyfnach â'r cyfryngau trwy fodiwlau fel 'Ystyr yn y Cyfryngau', 'Cyfryngau, Diwylliant a Chymdeithas', 'TV Times', 'Beirniadaeth Ffilm', a '#Cyfryngau'.

Mae ysgrifennu cyfryngau yn canolbwyntio'n benodol ar ysgrifennu ar gyfer newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu. Byddwch yn datblygu sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu effeithiol ac yn gallu arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb fel chwaraeon / teledu / ffasiwn / bwyd / ffilm / gwyddoniaeth. Byddwch hefyd yn datblygu gallu i ysgrifennu cynnwys yn benodol ar gyfer newyddion, cylchgronau a sefydliadau cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu, megis erthyglau newyddion, erthyglau nodwedd, datganiadau i'r wasg a chynlluniau ymgyrchu.

Mae'r llinyn olaf, ymarfer digidol creadigol, yn datblygu sgiliau digidol gan ddefnyddio Adobe Creative Cloud sy'n hynod ddymunol i gyflogwyr yn y sector. Mae modiwlau fel 'Dylunio Digidol Creadigol', 'Gwneud Ffilmiau Symudol' a 'Prosiect Menter Ddigidol' yn darparu allfa greadigol wrth ddatblygu sgiliau digidol pwysig.

Mae Caerdydd a rhanbarth ehangach De Cymru wedi gweld twf esbonyddol yn y diwydiannau creadigol dros y deng mlynedd diwethaf. Mae'n gartref i nifer helaeth o sefydliadau sy'n cyflogi miloedd o staff yn ogystal â darparu cyfleoedd hanfodol i bobl greadigol adeiladu portffolio ar eu liwt eu hunain. Oherwydd hyn, Caerdydd yw un o'r lleoedd gorau yn y DU os ydych chi am ddilyn gyrfa yn y cyfryngau a chyfathrebu.

Mae yna ddigon o gyfleoedd i chi fynd allan yn y byd gwaith trwy fodiwlau lleoliad a lleoliad estynedig, yn ogystal â'r opsiwn i gymryd blwyddyn frechdan rhwng blynyddoedd dau a thair. Mae ein tîm addysgu hefyd yn ymchwilwyr gweithredol ac ymarferwyr diwydiant sy'n poeni am eich datblygiad personol a phroffesiynol.

Cynnwys y Cwrs

Mae'r radd BA (Anrh) Cyfryngau a Chyfathrebu yn cynnig fframwaith modiwl, sy'n darparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sylfaenol i allu ennill cyflogaeth mewn diwydiant cyfryngau creadigol.

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu cyfryngau cryf wrth ganolbwyntio ar ddiwydiannau penodol, ac yn magu hyder mewn ysgrifennu gwahanol fathau o newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata ar gyfer gwahanol ddiwydiannau cyfryngau, megis ffilm, chwaraeon, ffasiwn a cherddoriaeth. Cyfunir y sgiliau hyn â chynhyrchu amlgyfrwng, sy'n eich galluogi i ddylunio, ffilmio a golygu eich gwaith creadigol eich hun. Mae ffocws cryf ar greadigrwydd, newyddiaduraeth, marchnata, entrepreneuriaeth a meddwl yn strategol sy'n cynnig y potensial i chi ddiffinio a datblygu eich syniadau eich hun ar gyfer cynnwys cyfryngau.

Blwyddyn un: yn cyflwyno dulliau damcaniaethol ac ymarfer allweddol o astudio a chreu cyfryngau ar lefel gradd. Nod y flwyddyn yw hyrwyddo darllen beirniadol o destunau cyfryngau wrth ddatblygu gwybodaeth am ystod o ddulliau damcaniaethol a gymerir tuag at gyfryngau o ran ystyr testunol, cynhyrchu a defnydd y gynulleidfa. Fe'ch anogir i ymgysylltu ag amrywiaeth o destunau clyweledol a'u harchwilio i ddatblygu dealltwriaeth o'r berthynas bwysig sydd gan ddiwylliant a chymdeithas â'r cyfryngau torfol. Mae sylfaen mewn ysgrifennu cyfryngau a newyddiadurol hefyd yn cyflwyno myfyrwyr i sgiliau a thechnegau allweddol y diwydiant. Edrychwn ar ysgrifennu newyddion, gan gwmpasu hanfodion newyddiadurol ymchwilio i stori, cyfweld â ffynonellau, ysgrifennu'n glir ac yn gryno, a strwythuro'ch stori fel bod y wybodaeth hanfodol yn cael ei hamlygu. Yna symudwn ymlaen at ysgrifennu nodwedd, gan archwilio sut y gall y math llai strwythuredig hwn o newyddiaduraeth ddod â rhinweddau mwy disgrifiadol a naratif i mewn wrth ysgrifennu, gan ofyn am yr hanfodion a nodir mewn ysgrifennu newyddion o hyd. Mae hanfodion ysgrifennu ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cyfathrebu eraill yn cael sylw eleni hefyd.

Blwyddyn dau: yn datblygu pynciau'n fwy manwl gyda modiwlau penodol yn targedu newyddiaduraeth, diwydiannau'r cyfryngau, a dadansoddiadau parhaus o ffilm, teledu a chyfryngau digidol. Mae ein sylw at ddulliau ymchwil yn eich paratoi ar gyfer prosiect annibynnol y drydedd flwyddyn ac mae gennych yr opsiwn o leoliad gwaith a phrosiectau cydweithredol eraill trwy gydol y flwyddyn. Trwy ddysgu yn y gwaith byddwch yn ennill profiad ymarferol, yn y byd go iawn, gan ddatblygu sgiliau cyfathrebu allweddol sy'n berthnasol i gyflogaeth mewn cyd-destunau proffesiynol a mentrus.

Blwyddyn mewn diwydiant: Mae'r opsiwn o dreulio blwyddyn mewn diwydiant rhwng yr 2il a'r flwyddyn olaf yn caniatáu ichi ddewis cwblhau'r radd gyda lefel o brofiad ymarferol. Mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwr y Rhaglen, efallai y bydd yn bosibl ymgymryd â'r opsiwn hwn yn y cwrs gradd tair blynedd, gan wneud gwaith ymarferol mewn diwydiant yn ystod y tymor neu mewn gwyliau yn ystod y cwrs.

Blwyddyn tri / Blwyddyn pedwar: yn parhau i arbenigo mewn astudio - a chreu - cynnwys cyfryngau, ond bydd hefyd yn cynnal prosiect annibynnol, fel y cytunwyd gyda goruchwyliwr prosiect. Erbyn diwedd y flwyddyn hon, bydd gennych ymdeimlad brwd o'ch taflwybr academaidd a gyrfa a bydd gennych amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a galwedigaethol i'ch helpu ar eich taith y tu hwnt i'ch gradd.


Dysgu ac Addysgu

Mae dulliau dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn sail i nodau addysgol a chanlyniadau dysgu pob un o'n rhaglenni a'n modiwlau. Gall dulliau dysgu ac addysgu gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau tiwtorial, siaradwyr gwadd ac ymweliadau diwydiannol. Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir hefyd yn agwedd annatod o'r pecyn dysgu sy'n cefnogi anghenion ein myfyrwyr.

Mae darlithoedd arweiniol yn cyflwyno pynciau a chysyniadau allweddol, tra bod seminarau, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar gymhwyso cysyniadau allweddol gyda'r nod o wella profiad ac ymgysylltiad myfyrwyr. Byddwch hefyd yn cwrdd â thiwtoriaid ar sail un i un. Fel ysgol, rydym yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd dysgu myfyriwr-ganolog sy'n darparu amgylchedd dysgu hyblyg o ansawdd uchel.

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn pwysleisio ac yn hwyluso datblygiad eich rhesymu beirniadol, ac yn annog integreiddio ymarfer a theori. Trwy gydol eich rhaglen, byddwch yn profi dysgu dan arweiniad tiwtor a dulliau dysgu hunangyfeiriedig, gan gynyddu annibyniaeth a myfyrio a'ch annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu gydol oes.

Mae ein dulliau addysgu a dysgu yn ymgorffori sgiliau 'EDGE' (Moeseg, Byd-eang, Digidol ac Entrepreneuraidd) Met Caerdydd a bydd gennych yr offer da i ddangos priodweddau graddedig a ddisgwylir gennych mewn byd gwaith cynyddol gystadleuol. Ein nod yw eich helpu chi i ddatblygu'n weithwyr proffesiynol myfyriol ac ysgolheigion beirniadol.

Ym Met Caerdydd byddwch yn dod ar draws profiad dysgu o'r cyfnod sefydlu i raddio sy'n gydlynol ac yn datblygu'ch hunaniaeth yn eich rhaglen astudio. Mae nodweddion penodol y profiad dysgu ar BA (Anrh) Cyfryngau a Chyfathrebu yn cynnwys:

 • Ymchwilwyr o fri a thiwtoriaid profiadol yn y diwydiant sy'n rhan annatod o'r pecyn dysgu a gynigir i'n myfyrwyr.
 • Cyfleusterau cyfryngau ar y campws a ddefnyddir er mwyn gwella profiad dysgu myfyrwyr a chymhwyso'r wybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliad byd go iawn.
 • Partneriaethau diwydiant a ddefnyddir i danategu a gwella cyflwyno'r rhaglen.
 • Rhaglen radd sy'n diwallu anghenion cyflogwyr.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau cyfryngau rhagorol ar y safle a diwydiannau cyfryngau ffyniannus yng Nghaerdydd a'r rhanbarth cyfagos yn cyfuno â rhwydwaith o bartneriaid diwydiant y cyfryngau i ddarparu rhaglen ddysgu gynhwysfawr sy'n gysylltiedig â gwaith a dysgu. Mae hyn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gymhwyso'r wybodaeth a gafwyd o'r cwricwlwm gradd mewn lleoliadau byd go iawn a chael profiad gwerthfawr i'w ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer astudiaeth bellach neu gyflogaeth yn y dyfodol.


Asesu

Rydym wedi ymrwymo i arferion asesu arloesol sy'n cyfateb i ganlyniadau dysgu a nodwyd ar gyfer eich modiwl a'ch gradd. Mae hyn yn golygu bod asesu, lle bynnag y bo hynny'n bosibl, yn gysylltiedig â gwella nid yn unig eich gwybodaeth bwnc ond y sgiliau sy'n hanfodol wrth ddatblygu eich cyfleoedd cyflogaeth. Mae enghreifftiau o asesu yn cynnwys portffolios ymchwil, gwaith grŵp, portffolios ymarferol, ymarfer beirniadol a myfyriol, adolygiadau, cyflwyniadau poster a thraethodau.

Mae gennym amrywiaeth o ddulliau asesu ar draws y radd yn dibynnu ar y modiwl. Asesir modiwlau ymarferol trwy bortffolios a thraethodau beirniadol cysylltiedig lle mae'n ofynnol i chi fyfyrio ar eich gwaith a'i roi mewn cyd-destun. Mae'r modiwlau hyn hefyd yn cynnwys asesiad cymheiriaid ffurfiannol yn y dosbarth ar ffurf gweithdai ymarferol. Nid yw'r rhain yn cyfrif tuag at eich gradd derfynol ond mae'r sesiynau'n eich helpu i dyfu a myfyrio fel ymarferydd cyfryngau.

Mae modiwlau hefyd yn defnyddio Amgylcheddau Dysgu Rhithwir ar gyfer asesiadau ac efallai y gofynnir i chi weld deunydd ar-lein ac yna ymateb iddo.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth tiwtor yn y dosbarth a thrwy ein VLE er mwyn eich paratoi ar gyfer pob pwynt asesu. Mae gennym hefyd gyfleusterau llyfrgell ar-lein ac ar y campws.


Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae EDGE Met Caerdydd yn eich cefnogi i ffynnu yn y byd modern. Trwy gydol eich gradd byddwch yn profi ystod o gyfleoedd i ddatblygu eich cymwyseddau Moesegol, Digidol, Byd-eang ac Entrepreneuraidd trwy ddysgu yn seiliedig ar broblemau a lleoliadau dysgu yn y gwaith. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.

Byddwn hefyd yn eich cefnogi i chwilio am gyfleoedd i weithio neu astudio dramor. Gall lleoliadau gwaith roi EDGE beirniadol i chi wrth ennill cyflogaeth broffesiynol ar ôl graddio. Disgwylir i fyfyrwyr sydd wedi graddio o'r rhaglen BA (Anrh) Cyfryngau a Chyfathrebu fynd ymlaen i weithio mewn gyrfaoedd o fewn a thu hwnt i'r Cyfryngau, Newyddiaduraeth, Cysylltiadau Cyhoeddus, Marchnata, Cyfathrebu a'r Cyfryngau Digidol.

Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn dilyn eu cyfleoedd eu hunain ac yn sefydlu busnesau yn seiliedig ar syniadau y maent wedi'u cynhyrchu yn ystod eu hastudiaethau. Mae cefnogaeth fenter barhaus ar gael gan y Ganolfan Entrepreneuriaeth a ddyluniwyd i helpu i roi'r cyfle gorau i greu menter lwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys mentora busnes, cyngor cyllido, gofod swyddfa am ddim a chyfleoedd i rwydweithio.

Efallai y bydd myfyrwyr eraill yn dewis parhau i astudio ymhellach trwy ein rhaglen Newyddiaduraeth Arbenigol MA a gallent symud ymlaen i astudiaethau lefel doethuriaeth. Mae graddedigion o'n rhaglen Newyddiaduraeth Arbenigol MA bellach yn gweithio yn y diwydiant cyfryngau proffesiynol gyda Future Fusion Efrog Newydd, Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Dead Press a GTFM Radio.


Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Cynigion Nodweddiadol

 • Pwyntiau tariff: 104
 • Cynnig cyd-destunol: Gweler ein tudalen cynigion cyd-destunol.
 • TGAU: Yn ddelfrydol, pum TGAU ar Radd C / 4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg / Mathemateg – Rhifedd.
 • Gofyniad Iaith Saesneg: IELTS Academaidd 6.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob elfen, neu gyfwerth.
 • Pynciau Safon Uwch: O leiaf tair Safon Uwch i gynnwys Graddau CCC. Does dim angen pynciau penodol. Bagloriaeth Cymru – Ystyrir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch fel trydydd pwnc.
 • Diploma Cenedlaethol BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt: MMM
 • Lefel T: Teilyngdod.
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Does dim angen pynciau penodol.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IB): Does dim angen pynciau penodol.
 • Tystysgrif Gadael Iwerddon: 2 x H2. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir pynciau lefel uwch yn unig gydag isafswm gradd H4.
 • Advanced Highers yr Alban: Graddau DD. Does dim angen pynciau penodol. Ystyrir Highers yr Alban hefyd, naill ai ar eu pennau eu hunain neu ar y cyd ag Advanced Highers.

Derbynnir cyfuniadau o’r cymwysterau uchod os ydyn nhw’n cwrdd â’n gofynion lleiaf. Os nad yw eich cymwysterau wedi’u rhestru, cysylltwch â Derbyniadau neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS.

Mae rhagor o wybodaeth ar gymwysterau Tramor i’w gweld yma.

Os ydych yn ymgeisydd hŷn, mae gennych brofiad perthnasol neu RPL yr hoffech i ni ei ystyried, cysylltwch â Derbyniadau.


Sut i Ymgeisio

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i’w gweld yma.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk.

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â Rob Taffurelli:
Ebost: rtaffurelli@cardiffmet.ac.uk

Rydyn ni’n ymdrechu i gyflwyno cyrsiau yn unol â’r disgrifiad ac ni fyddwn fel arfer yn gwneud newidiadau i gyrsiau, fel teitl, cynnwys, dull cyflwyno a darpariaeth addysgu’r cwrs. Fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol i’r brifysgol wneud newidiadau yn narpariaeth y cwrs cyn neu ar ôl cofrestru. Mae’n cadw’r hawl i wneud amrywiadau i gynnwys neu ddulliau cyflwyno, gan gynnwys terfynu neu gyfuno cyrsiau os ystyrir bod camau gweithredu o’r fath yn angenrheidiol. Darllenwch ein Telerau ac Amodau i gael y wybodaeth lawn.

Gwybodaeth Allweddol Am Y Cwrs

Cod UCAS: P1M3

Lleoliad Astudio:
Campws Cyncoed

Ysgol:
Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair blynedd amser llawn.
Pedair blynedd llawn amser (Sandwich).
Chwe blynedd yn rhan-amser.