Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Cyrsiau>Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda SYBC) (Dwyieithog) - BA (Anrh)

Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gydag Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar SYBC) (Dwyieithog) - BA (Anrh)

Astudiaethau Plentyndod Cynnar (Anrhydedd Sengl) – Gradd BA (Anrh)

Course Overview

View this page in English

Rydym yn cynnig rhaglen gradd BA (Anrhydedd) sengl arloesol newydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar sy'n cynnig amrywiaeth amrywiol o fodiwlau ymarfer a theori perthnasol. 

Mae dau lwybr astudio ar gael:

 

  • RD43 - BA (Hons) Early Childhood Studies (with Early Years Practitioner Status) 
  • RW43 - BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gydag Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar SYBC) (Dwyieithog)*

 

O fewn y rhaglen hon, byddwch yn ennill statws Ymarferydd Cymwysedig y Blynyddoedd Cynnar (YCBC), gan ennill profiad ymarferol yn seiliedig ar waith ynghyd â gwybodaeth ddamcaniaethol a pholisi yn ogystal â'r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen ar gyfer ymarfer effeithiol yn y Blynyddoedd Cynnar, gan gynnwys rheoli lleoliadau'r Blynyddoedd Cynnar . Datblygwyd y rhaglen mewn ymateb uniongyrchol i newidiadau yn y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru a'r DU i ddarparu arbenigwyr plentyndod cynnar cymwys sy'n gweithio gyda phlant ifanc a'u teuluoedd.

Agwedd sylfaenol o'r radd yw’r profiad 700 awr asesedig yn seiliedig ar ymarfer y byddwch chi'n ei gwblhau er mwyn ennill EYPS. Mae hwn yn cynnwys lleoliad wythnosol yn ystod pob blwyddyn astudio mewn amrywiaeth o leoliadau perthnasol megis ystafelloedd dosbarth babanod, meithrinfeydd preifat, canolfannau plant integredig a chyfleusterau gofal dydd. Fel rhan o'ch gradd byddwch hefyd yn treulio amser yn ein darpariaeth Ysgol Goedwig yn ein campws, lle gallwch gael profiad uniongyrchol o'r dull dynamig hwn o addysg gynnar.

Trwy ennill gradd sy'n sefyll ar flaen y gad o ran newidiadau yn y sector, bydd darpar gyflogwyr yn y maes hwn yn gwerthfawrogi'ch cymhwyster yn fawr iawn. Mae'r radd hon hefyd yn darparu sylfeini cadarn ar gyfer ystod o yrfaoedd cysylltiedig megis gwaith cymorth i deuluoedd, iechyd a gofal cymdeithasol a gwaith cymunedol.

 

*Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd ac ymarferol o blentyndod cynnar mewn cyd-destun dwyieithog. Er y bydd rhywfaint o'r rhaglen yn cael ei chyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, mae'r rhan fwyaf o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys cymorth tiwtoriaid personol trwy gyfrwng y Gymraeg a lleoliadau cyfrwng Cymraeg. Gellir cyflwyno asesiadau yn Gymraeg neu Saesneg a gellir teilwra'r cynnwys Cymraeg yn unol â'ch gallu ieithyddol. Cynlluniwyd y cwrs i ateb y galw cynyddol am raddedigion sydd â galluoedd a chymwysterau dwyieithog.

Er mwyn graddio gyda’r dyfarniad dwyieithog, bydd angen i fyfyrwyr astudio o leiaf 80 credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr yma hefyd yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd werth hyd at £3000 dros dair blynedd.

Mae’r wybodaeth cwrs ar y dudalen hon yn berthnasol i fynediad fis Medi 2019.

Cynnwys y Cwrs

Blwyddyn Un:

Mae’r holl fodiwlau sydd wedi’u nodi â * ar gael i’w hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal. 

Ymarfer Proffesiynol (1): Datblygu Ymarfer Effeithiol (60 credyd)*

Yn ystod y modiwl hwn, fe'ch cyflwynir i ofynion y cymhwyster Statws Ymarferydd Plentyndod Cynnar. Bydd gennych gyfleoedd helaeth yn ymarferol i ddatblygu sgiliau mewn perthynas â chreu amgylcheddau meithrin a chynhwysol sy'n darparu gofal ac addysg o safon uchel. Fe'ch anogir hefyd i fyfyrio ar eich datblygiad eich hun yn eich ymarfer. 

Chwarae yn Unig? (10 credyd)*

Bydd sesiynau rhyngweithiol yn darparu cyfleoedd i archwilio gwerth a phwysigrwydd chwarae ym mywydau plant, mewn theori ac ymarfer. Byddwch yn astudio sut a pham mae plant yn chwarae, rôl oedolion ac amgylcheddau wrth ddarparu chwarae i blant 0 i 8 oed ac ystyried y manteision a'r heriau posibl yn y busnes hwyl ond difrifol o ddarparu ar gyfer chwarae plant.

Diogelu ac Amddiffyn Plant (10 credyd)

Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth am faterion a pholisïau sy'n ymwneud â diogelu ac amddiffyn plant. Byddwch yn dysgu prosesau adrodd am faterion amddiffyn plant, gan archwilio heriau ac effeithiau materion diogelu yn ymarferol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ennill cymhwyster achrededig diogelu cychwynnol gan yr NSPCC.

Deall Bydoedd Plant (10 credyd)

Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn archwilio gwahanol blentyndod ac yn archwilio ffyrdd y mae gwahanol syniadau am blentyndod yn effeithio ar blant, teuluoedd a chymunedau. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae gwahanol syniadau am blentyndod yn dylanwadu ar bolisi ac ymarfer.

Chwarae a Dysgu Awyr Agored: Heulwen, Cnocellod y Coed a Chorsydd Mwdlyd (10 credyd)

Bydd gennych gyfleoedd i brofi a gwerthuso amrywiaeth o ddulliau chwarae a dysgu yn yr awyr agored mewn darlithoedd, gweithdai a theithiau sy'n gysylltiedig ag ymarfer, gan nodi arfer gorau a rhwystrau o ran defnyddio amgylcheddau awyr agored i gefnogi chwarae, dysgu a datblygu plant. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ennill cymhwyster Achrededig Lefel Dau Ysgol Goedwig. 

Yr Unigolyn sy'n Datblygu (10 credyd)* 

Bydd y modiwl hwn yn datblygu'ch gwybodaeth am ddatblygiad plant a bydd yn ymdrin â phynciau fel sut mae meddwl plentyn yn newid wrth iddo dyfu a sut mae'r byd cymdeithasol yn effeithio ar ddatblygiad deallusol plant. Bydd y modiwl hwn hefyd yn archwilio'r broses o ddatblygiad rhyweddol, datblygiad moesol, a datblygiad ymdeimlad plentyn o’i hunan. Ystyrir cerrig milltir datblygiadol pwysig, er enghraifft mewn perthynas â datblygiad cymdeithasol / emosiynol a datblygiad lleferydd ac iaith, a sut mae'r rhain yn ymwneud â datblygiad arferol ac annodweddiadol.

Modiwl craidd:

Sgiliau ar gyfer Llwyddiant mewn Addysg Uwch (10 credyd)*

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer ymgysylltiad academaidd llwyddiannus, gan gynnwys sgiliau ysgrifennu ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd, sgiliau cyflwyno, cyfeirio a chael mynediad at / defnyddio ffynonellau academaidd. Fe'ch anogir i ddatblygu sgiliau hunanfyfyrio beirniadol a fydd yn eich galluogi i osod targedau ar gyfer datblygiad academaidd pellach.


Blwyddyn Dau:

Ymarfer Proffesiynol (2): Gweithio mewn Partneriaeth Effeithiol (60 credyd)*

Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn datblygu ymhellach y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar, gan ganolbwyntio ar weithio gyda theuluoedd. Bydd gennych gyfleoedd helaeth yn ymarferol i ddatblygu'ch dealltwriaeth o ystod o fframweithiau a ddefnyddir mewn lleoliadau, gan ddatblygu sgiliau wrth greu amgylcheddau cefnogol ar gyfer darparu cyfleoedd chwarae, gofal, addysgol a dysgu. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosesau asesu a chynllunio.

 

Ymestyn Dysgu: Dulliau Arloesol (20 credyd)

Nod y modiwl hwn yw eich annog i fod yn arloesol wrth ddylunio gweithgareddau addysgu a dysgu. Bydd gennych gyfleoedd i nodi a rhannu arferion da, gan archwilio cryfderau a heriau dulliau trawsgwricwlaidd megis defnyddio celfyddydau mynegiannol i feysydd cwricwlwm craidd llythrennedd, rhifedd, gwyddoniaeth a chymhwysedd digidol.

Meddyliau Iach, Cyrff Iach: Iechyd Plant (10 credyd)*

 

Byddwch yn archwilio iechyd corfforol a meddyliol plant, gan ddysgu am y ffactorau amrywiol a allai effeithio ar iechyd a llesiant plant. Byddwch hefyd yn archwilio polisïau, strategaethau a mentrau ac yn ystyried sut maent yn hysbysu ymarfer o fewn lleoliadau blynyddoedd cynnar gwahanol.

Addysg a Chydraddoldeb (20 credyd)*

Mae'r modiwl hwn yn darparu dealltwriaeth feirniadol o dystiolaeth gyfoes, ymchwil ac ymarfer mewn addysg a chydraddoldeb. Archwilir damcaniaethau a chysyniadau allweddol sy'n ymwneud ag addysg a chydraddoldeb (e.e. anghenion dysgu ychwanegol, materion rhyw ac ethnigrwydd). Bydd y rhain yn gysylltiedig ag enghreifftiau perthnasol mewn polisi ac ymarfer addysgol cyfoes.

Cyflwyniad i Sgiliau Ymchwil (10 credyd)*

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i chi o ymchwil academaidd a sut mae hyn yn berthnasol i'ch disgyblaeth benodol. Byddwch yn datblygu'ch gallu i gynllunio a chynnal ymchwil ac i feddwl yn feirniadol am yr ymchwil academaidd yr ydych yn dod ar ei draws yn ystod eich astudiaethau. Mae hefyd yn anelu at roi dealltwriaeth i chi o gysyniadau allweddol sy'n ymwneud ag ymchwil academaidd a'r broses ymchwil er mwyn i chi gael y wybodaeth angenrheidiol i'ch galluogi i gynnal y prosiect ymchwil annibynnol yn eich blwyddyn olaf. Yn ogystal â'r cynnwys generig sy'n berthnasol i bob myfyriwr, cewch gymorth wedi'i deilwra tuag at eich maes diddordeb dewisedig.


Blwyddyn Tri

Ymarfer Proffesiynol (3): Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar (60 credyd)

Yn ystod y modiwl hwn, bydd cyfleoedd helaeth yn ymarferol yn eich galluogi i gwblhau'r gofynion sy'n gysylltiedig â chymhwyster Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar. Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth a rheolaeth, gan ddarparu cyfleoedd i chi ddatblygu sgiliau mewn arweinyddiaeth a chefnogi gofal ac addysg o safon uchel. Byddwch yn archwilio ystod o bolisïau ac yn ystyried eu heffaith ar ymarfer. Byddwch hefyd yn ystyried egwyddorion gwerthuso gwasanaethau blynyddoedd cynnar yn effeithiol. Bydd y modiwl hwn yn rhoi sgiliau i chi gefnogi eich dysgu eich hun ac eraill.

Addysgu trwy TGCh (10 credyd)

Mae'r modiwl hwn yn ceisio datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o'r defnydd o wahanol TGCh mewn addysgeg, cwricwlwm ac ymarfer mewn ystod o gyd-destunau addysg. Bydd myfyrwyr yn archwilio ystod o ddulliau cyfoes o wahanol fathau o dechnoleg.

Plant Pwerus ?: Hawliau Plant mewn Plentyndod Cynnar (10 credyd)

Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn archwilio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn a chyfreithiau perthnasol sy'n ymwneud â hawliau plant. Byddwch hefyd yn trafod hawliau plant mewn perthynas ag addysg, iechyd a chwarae ac yn archwilio materion cyfredol sy'n ymwneud â mynediad plant i'w hawliau.

Prosiect Ymchwil Annibynnol (40 credyd)

Byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol neu ymchwiliad o natur ymarferol neu ddamcaniaethol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddangos annibyniaeth yn eich dull o ymchwilio a gwella eich profiad cynllunio prosiect. Byddwch yn derbyn arweiniad a chymorth gan oruchwyliwr.

 

Dysgu ac Addysgu

​Defnyddiwn amrywiaeth o ddulliau addysgu a gynlluniwyd i ddarparu ar gyfer ystod o anghenion dysgu. Mae hyn yn cynnwys gweithdai, seminarau, darlithoedd, amgylcheddau rhith-ddysgu, teithiau maes ac ymweliadau. Mae pob myfyriwr yn cael profiadau dysgu awyr agored trwy dreulio amser mewn ardaloedd coetir, gan archwilio'r amgylchedd naturiol a'i botensial. Mae lleoliadau seiliedig ar waith wedi'u gosod trwy gydol y cwrs. Mae gan bob modiwl 10 credyd oddeutu 100 awr o astudiaeth ynghlwm wrtho. Cyflwynir 24 o'r rhain mewn sesiynau dysgu megis darlithoedd, seminarau a gweithdai fel arfer wedi'u trefnu fel dwy awr yr wythnos. Rhoddir oddeutu 26 awr ar gyfer tasgau astudio cyfeiriedig a thasgau paratoi a osodir yn wythnosol fel rhan o'r sesiynau a addysgir ac mae'r 50 awr sy'n weddill yn astudiaeth hunangyfeiriedig lle mae myfyrwyr yn ymgymryd â'r darllen sydd ei angen ar gyfer y modiwl ac yn cwblhau eu hasesiad gofynnol.

Rhoddir tiwtor personol i bob myfyriwr pan fyddant yn dechrau ar y cwrs ac mae'r tiwtor hwn yn eu cefnogi drwy gydol eu gradd. Mae yna gyfarfodydd tiwtorial rhestredig y mae myfyrwyr yn eu mynychu, ond mae tiwtoriaid hefyd yn gweithredu polisi drws agored sy'n caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad atynt y tu allan i'r cyfarfodydd a drefnwyd. Mae gan y brifysgol ddarpariaeth cymorth sefydledig i fyfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac mae hefyd yn gallu delio ag unrhyw faterion sy'n codi yn ystod astudiaethau myfyriwr.

Cefnogir y modiwlau trwy ddefnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, Moodle, sydd ar y we ac felly mae'n hygyrch i unrhyw le ar y rhyngrwyd. Cynhelir pob deunydd sy'n seiliedig ar gwrs yma, gan gynnwys cyflwyniadau darlithoedd a seminarau, gwybodaeth asesu a darllen neu adnoddau ychwanegol. Mae tiwtoriaid hefyd yn defnyddio Moodle i e-bostio myfyrwyr gyda gwybodaeth a diweddariadau.

Mae'r staff ar y rhaglen hon o amrywiaeth o gefndiroedd gan gynnwys gwaith chwarae, gwaith cefnogi ac addysgu. Maent wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol o safon uchel.

Asesu

Cynllunir asesiadau i wneud y mwyaf o ddysgu a darparu cyfleoedd realistig i ddangos gwybodaeth. Rhai o’r dulliau hyn yw traethodau, creu adnoddau, dadleuon blog, gweithdai, cyflwyniadau, arsylwi a phortffolios ar-lein, a ddefnyddir i asesu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch dealltwriaeth o gynnwys modiwl. Rhoddir y dyddiadau cyflwyno ar gyfer asesiadau i fyfyrwyr ar ddechrau pob modiwl, ac mae myfyrwyr yn derbyn adborth unigol ar eu gwaith sy'n nodi cryfderau a meysydd i'w gwella.

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Cynhyrchir sgiliau cyflogadwyedd trwy brofiad mewn lleoliadau profiad gwaith; mewn amgylchedd dysgu ac addysgu a thrwy amrywiaeth o brosiectau ymgysylltu cymunedol. Yn ogystal â’r rhaglen, cewch gyfleoedd i ddatblygu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch profiad ymhellach. Er enghraifft, rydym yn darparu cyfleoedd ychwanegol i ennill achrediad cymwysterau Ysgol y Goedwig a NSPCC mewn dau fodiwl ar y cwrs. Mae ein graddedigion yn parhau i ennill ystod o swyddi a chyfleoedd cyflogaeth, gan gynnwys astudio pellach trwy’r Dystysgrif Addysg Raddedig neu’r Rhaglen Athrawon Graddedig. Mae ein graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys rheoli meithrinfeydd, llesiant addysgol, a swyddogion addysg lleol i awdurdodau addysg lleol. Hefyd, mae ein graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd mewn gwaith cymorth i deuluoedd a gofal cymdeithasol.

Mynd ymlaen i astudio cwrs Hyfforddi Athrawon TAR: Rydym yn falch o sicrhau cyfweliad ar gyfer Cwrs TAR Cynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i holl raddedigion y rhaglen hon (ar yr amod bod y cwrs ar agor gydag UCAS). Ar hyn o bryd, mae angen isafswm dosbarth gradd anrhydedd o 2:2, a rhaid bodloni gofynion mynediad statudol hyfforddi yng Nghymru (gan gynnwys gradd B neu gyfwerth yn TGAU Saesneg a Mathemateg, a gradd C mewn gwyddoniaeth).

Gofynion Mynediad a Sut mae Gwneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf (neu gymhwyster cyfatebol). Gall cynigion nodweddiadol gynnwys: 

  • 104 o bwyntiau o 2 Safon Uwch o leiaf i gynnwys Safon Uwch gradd C.Bagloriaeth Cymru – caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch ei hystyried yn drydydd pwnc 
  • Diploma Estynedig FfCCh BTEC gyda gradd gyffredinol Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod 
  • Diploma CACHE gyda gradd C • 104 o bwyntiau o Dystysgrif Gadael Iwerddon (Safon Uwch Iwerddon) i gynnwys 2 x gradd H2 (yr isafswm gradd Uwch a ystyrir yw H4) 
  • 104 o bwyntiau o Gymhwyster Uwch yr Alban i gynnwys gradd D 
  • 102 o bwyntiau o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch 

Os ydych yn astudio cyfuniadau o'r uchod, neu os nad yw eich cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â'r Tîm Derbyn neu cyfeiriwch at Chwiliad Cwrs UCAS am ofynion mynediad. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE drwy glicio yma

Os ydych yn ymgeisydd aeddfed a bod gennych gymwysterau neu brofiad amgen yr hoffech i ni eu hystyried, cysylltwch ag aelod o staff.  

Mae mynediad i'r rhaglen hon hefyd yn destun gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ceir rhagor o fanylion am weithdrefnau cofnodion troseddol yn  www.cardiffmet.ac.uk/dbs.​ 

Ymgeiswyr Rhyngwladol: 

Cyn gwneud cais, dylai myfyrwyr rhyngwladol (y rheini y tu allan i'r UE) gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol ym Met Caerdydd i drafod y gweithdrefnau angenrheidiol mewn perthynas ag astudio gyda ni. Am ragor o wybodaeth ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/international.  

Gweithdrefn Ddethol: 

Gwneir pob cynnig ar sail cais drwy UCAS a rhoddir sylw arbennig i'r datganiad personol. 

Sut i wneud cais:​ 

Dylid gwneud ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn (llawn amser) ar-lein i UCAS yn  www.ucas.com. Am ragor o wybodaeth am geisiadau llawn amser a rhan amser ewch i'n tudalennau Sut mae Gwneud Cais yn www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply.

Ymgeiswyr aeddfed

Ymgeiswyr aeddfed yw unrhywun dros 21 oed, sydd ddim wedi mynychu'r Brifysgol ar ôl gorffen ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael rhagor o gyngor a gwybodaeth yma.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch: ​askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Os oes gennych ymholiadau penodol am gwrs, cysylltwch â Cheryl Anthony
E-bost: canthony@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 029 2041 6583 

Os oes gennych ymholiadau cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â:
Angharad Williams (ahwilliams@cardiffmet.ac.uk)

Full terms and conditions in relation to accepting an offer to study at Cardiff Metropolitan University can be found by visiting www.cardiffmet.ac.uk/terms