Hafan>Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Department of Initial Teacher Education
Department Of Initial Teacher Education

Adran Addysg Gychwynnol Athrawon

Cydweithio ag athrawon, ar gyfer athrawon, fel athrawon i ysbrydoli meddyliau Cymru yn y dyfodol

Croeso i'r Adran Addysg Gychwynnol Athrawon (DITE) yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd.  Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd dros 60 mlynedd o brofiad mewn addysg gychwynnol athrawon, ac mae ganddi enw da rhagorol am baratoi athrawon dan hyfforddiant i fod yn ymarferwyr hyderus, myfyriol ac arloesol hynod fedrus sydd â rhagolygon cyflogaeth rhagorol.

Mae Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon yn cynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'i hysgolion cysylltiedig. Mae’n gweithio ar y cyd â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Consortiwm Canolbarth y De (CSC), Gwasanaeth Cyflawniad Addysg (EAS), a Chyngor Dinas Caerdydd.  Gyda'i gilydd, mae Partneriaeth Caerdydd yn cydweithredu i sicrhau bod ein hathrawon dan hyfforddiant, nid yn unig yn cyflawni, ond yn ceisio rhagori ar y safonau proffesiynol ar gyfer SAC trwy addysg broffesiynol o ansawdd uchel sy'n drylwyr yn ymarferol ac yn heriol yn ddeallusol.  

Rydym yn falch o fod yr unig ddarparwr yn Ne-ddwyrain Cymru i gael ei achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer mynediad yn 2019 a gallwn gynnig ystod o raglenni ar gyfer darpar athrawon. 

Cyfleusterau

Mae gennym lawer o ystafelloedd addysgu arbenigol gan gynnwys labordai gwyddoniaeth, gweithdai celf a dylunio, gweithdy dylunio a thechnoleg, ystafelloedd cerdd gyda thechnoleg ac offer arbenigol, cyfleusterau chwaraeon helaeth, canolfan ddysgu awyr agored, sawl ystafell TG a chyfleusterau ac adnoddau llyfrgell addysg bwrpasol, gan gynnwys adnoddau digidol, i helpu i baratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer yr ystafell ddosbarth.

Y Gymraeg

Mae Partneriaeth Caerdydd wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg yr holl athrawon dan hyfforddiant yn ei rhaglenni AGA, ac mae'n cydnabod y rôl bwysig y mae'n rhaid iddi ei chwarae wrth gefnogi Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Bydd athrawon dan hyfforddiant yn cael addysg uniongyrchol i’w helpu i ddatblygu’r Gymraeg, p'un a ydyn nhw'n ddechreuwyr pur neu'n siaradwyr Cymraeg rhugl.   Mae rhagor o fanylion ar ein tudalennau cwrs.

Disgwyliadau Myfyrwyr

Bydd eich profiad fel athro dan hyfforddiant yn un cyffrous a heriol. Er mwyn sicrhau eich bod yn barod am her ein rhaglenni gwerth chweil, rydym wedi datblygu set o ddisgwyliadau ar gyfer ein hathrawon dan hyfforddiant. Dyluniwyd y rhestr hon o ddatganiadau i'ch helpu chi ddeall gofynion bywyd fel athro dan hyfforddiant, i sefydlu gofynion y rhaglenni a chynorthwyo wrth ddatrys unrhyw faterion a allai godi trwy eich profiad ysgol a phrifysgol.

Os cynigir lle i chi ac y byddwch yn derbyn lle ar unrhyw raglen addysg gychwynnol i athrawon, dylech ddeall a derbyn y datganiadau canlynol:

  • Rwy'n barod i fodloni gofynion rhaglen ddwys, heriol a gwerth chweil.

  • Byddaf yn dangos ymrwymiad a brwdfrydedd wrth ymgymryd â phrofiad ysgol. Rwy'n deall efallai y bydd gofyn i mi fynd i nosweithiau rhieni, cyfarfodydd staff, dysgu y tu allan i oriau, ac ati sydd y tu allan i oriau addysgu arferol.
  • Byddaf yn dangos ymrwymiad i fynychu sesiynau prifysgol ac ysgol. Rwy'n deall mai dim ond am resymau dilys y gallaf fod yn absennol ac y byddaf yn hysbysu'r ysgol, fy nhiwtor prifysgol a'r Swyddfa Bartneriaethau cyn gynted â phosibl; ac wedi hynny yn feunyddiol.
  • Byddaf yn parchu'r penderfyniad mewn perthynas â fy lleoliad profiad ysgol. Deallaf hefyd na all tiwtoriaid warantu lleoliad yn agos at fy nghartref. Fodd bynnag, os byddaf yn datgan anabledd, deallaf y bydd addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud yn seiliedig ar argymhellion gan Adran Anabledd Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
  • Rwy'n deall y bydd yn rhaid i bob athro dan hyfforddiant wneud ei drefniadau teithio ei hun i fynd i leoliadau profiad ysgol.
  • Byddaf yn gweithredu yn unol â disgwyliadau a gwerthoedd y ddwy brifysgol ac yn gweithredu'n briodol fel cynrychiolydd y sefydliadau hynny trwy gadw at God Ymddygiad Partneriaeth Caerdydd bob amser. Rwy'n cytuno i gadw at holl bolisïau'r ysgol a gweithredu mewn modd cwbl broffesiynol ac ystyriol.
  • Os cynigir lle i mi / os byddaf yn newid fy meddwl ar ôl cael cynnig lle / os byddaf yn gwrthod cynnig o le, cytunaf i roi gwybod i'r Adran Dderbyn cyn gynted â phosibl.
  • Rwy'n deall y gall cynnig lle fod yn amodol ar ofynion mynediad academaidd, cliriad DBS a gwiriad iechyd llwyddiannus.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â chwrs penodol, ewch i dudalen y cwrs i gael y manylion cyswllt.

Cyfarwyddwr Addysg Athrawon a Dysgu Proffesiynol:

Anna Bryant

Adran Addysg Gychwynnol Athrawon

Campws Cyncoed 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Ffordd Cyncoed 
Caerdydd

I gael rhagor o wybodaeth am lwybrau i mewn i addysgu, ewch i Addysgwyr Cymru