Busnes>Canolfan Entrepreneuriaeth>Tier 1 Start Up Visa

Ceisiadau Fisa Cychwyn Busnes Haen 1

Trosolwg

Mae'r Fisa Cychwyn Busnes (a elwid gynt yn Fisa Entrepreneur Graddedig Haen 1) yn caniatáu i fyfyrwyr rhyngwladol, graddedigion a darpar entrepreneuriaid rhyngwladol ddatblygu a gweithredu busnes yn y DU. I wneud cais am y fisa bydd angen llythyr cymeradwyo arnoch gan sefydliad addysg uwch sy'n cymryd rhan (SAU) neu sefydliad busnes sydd â hanes o gefnogi entrepreneuriaid y DU.

 

Dim ond unigolion sydd wedi astudio ar gampws ein cartref yng Nghaerdydd y bydd Metropolitan Caerdydd yn eu cymeradwyo. 

Mae Metropolitan Caerdydd wedi'i awdurdodi i gymeradwyo hyd at 20 fisa yn flynyddol i fusnesau sy'n bodloni’r meini prawf angenrheidiol a amlinellir gan y Swyddfa Gartref. Mae'n ofynnol bod gan y Brifysgol system ar waith i brosesu ceisiadau a monitro busnesau sydd wedi'u cymeradwyo. Gelwir y system hon yn Rhaglen Entrepreneuriaid Rhyngwladol ac mae'n cael ei goruchwylio gan y Ganolfan Entrepreneuriaeth ar y cyd â'r Swyddfa Ryngwladol ym Metropolitan Caerdydd.

Mae gan Metropolitan Caerdydd feini prawf ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr i'r Fisa Haen 1 y tu hwnt i'r rhai a nodwyd gan y Swyddfa Gartref. Gweler yr adran 'Pwy all wneud cais' am fanylion pellach. 

Dylai busnesau cymwys…

• Fod yn syniad busnes arloesol a graddadwy sy'n dangos medr entrepreneuraidd a hyfywedd.
• Dangos pam mae angen i'r busnes fod wedi'i leoli yn y DU a sut y bydd y busnes yn cyfrannu at economi'r DU.
• Peidio â bod yn fusnes arferol sy'n cystadlu â masnachwyr lleol yn unig. Er enghraifft, mae'n annhebygol y derbynnir ymgynghoriaethau.
• Yn meddu ar y potensial i gyrraedd gofynion mynediad ar gyfer y Fisa Arloeswr ar ôl 2 flynedd. 


Gallai hyn ymddangos yn frawychus, yn enwedig os nad oes gennych unrhyw hyfforddiant busnes ffurfiol. Fodd bynnag, os oes gennych syniad byddem yn eich annog i ymweld â'r Ganolfan Entrepreneuriaeth i gael cefnogaeth i ddatblygu'ch syniad a thrafod eich gwahanol opsiynau.


Pa mor hir allwch chi aros?

Rhoddir fisa cychwyn busnes i ddechrau am 2 flynedd a disgwylir i fusnesau drosglwyddo i'r prif lwybr Fisa Arloeswr. Bryd hynny bydd yn rhaid i'r busnes geisio cael cymeradwyaeth newydd gan gorff ardystio yn y llwybr Fisa Arloeswr.

Pwy all wneud cais? 


Darllenwch yr adran hon yn ofalus 

• Myfyrwyr sydd ar y flwyddyn olaf o’u gradd Baglor, gradd Meistr neu PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Bydd angen i fyfyrwyr cyfredol ddarparu geirda academaidd sy'n cadarnhau bod eu hastudiaethau ar y trywydd iawn ac yn nodi dosbarthiad terfynol tebygol.
• Graddedigion sydd wedi derbyn gradd Baglor, Meistr neu PhD o Brifysgol Metropolitan Caerdydd
• Ymchwilwyr Ôl-ddoethurol a gyflogir gan Metropolitan Caerdydd ar Fisa Haen 2


Gofynion Metropolitan Caerdydd ar gyfer ardystiad 

  • Mae'n ofynnol i chi gadw mewn cysylltiad â'r Brifysgol a fydd yn monitro eich bod yn gwneud cynnydd boddhaol. Gwneir hyn trwy'r Ganolfan Entrepreneuriaeth ar y cyd â'r Swyddfa Ryngwladol ym Metropolitan Caerdydd.

  • Bydd angen i'ch busnes fod wedi'i leoli yng Nghaerdydd am 6 mis cyntaf eich Fisa a rhaid mynychu sesiynau hyfforddi busnes gorfodol fel rhan o'r Rhaglen Entrepreneuriaid Rhyngwladol (CAU). Mae'r rhaglen yn rhedeg am 3 diwrnod yr wythnos.  Wedi hyn, rhaid i chi gwrdd â'r Brifysgol bob chwarter am 6 mis arall, yna bob 6 mis yn ystod y flwyddyn ganlynol.

  • Ni allwch ddechrau masnachu yn y DU nes bod eich cais wedi'i wneud. Nid yw fisa Haen 4 yn rhoi caniatâd i chi weithio fel person hunangyflogedig.

  • Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar weithio gyda chyflogwr yn y DU ond bydd disgwyl i chi dreulio mwyafrif eich amser yn gweithio ar eich busnes. Mae hwn yn un o amodau'r Fisa.

  • Mae'n ofynnol i Fetropolitan Caerdydd roi gwybod am unrhyw achos o dorri amodau neu os na fyddwch yn cysylltu â Fisâu a Mewnfudo'r DU.

Faint mae'n ei gostio?


Mae tri chategori yn ymwneud â chostau;

• Ffioedd rhaglen, yn daladwy i Metropolitan Caerdydd ar ôl derbyn eich fisa, £1800 ar gyfer blwyddyn 1 a £500 ar gyfer y blynyddoedd dilynol. Mae hyn yn cynnwys gofod swyddfa ar gyfer y 6 mis cyntaf o fasnachu ym Metropolitan Caerdydd, adrodd yn chwarterol a hyfforddiant ar y Rhaglen Entrepreneuriaid Rhyngwladol.
• Ffioedd ymgeisio am fisa, yn daladwy i'r Swyddfa Gartref; Y gost ymgeisio yw £363 os ydych y tu allan i'r DU a £493 os ydych yn newid o'r tu mewn i'r DU a'r un peth ar gyfer dibynyddion.
• Cynnal a Chadw, Os ydych chi'n gwneud cais y tu allan i'r DU, mae angen i chi ddangos bod gennych chi o leiaf £1,890. Os ydych chi'n gwneud cais yn y DU mae'n rhaid i chi ddangos bod gennych o leiaf £945 am 90 diwrnod yn olynol, gan ddod i ben ddim mwy na 31 diwrnod cyn dyddiad y cais
• Cyllid busnes; wrth baratoi eich cynnig busnes bydd angen i chi ddangos model cyllido realistig i'ch cynnal chi a'ch busnes. Efallai y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn yn y cam cyfweld.


Proses Ymgeisio


1. Paratoi: Mynychwch weithdai neu sesiynau galw heibio am y broses Haen 1, gellir archebu'r rhain trwy MetHub. Paratowch eich cais a'ch dogfennau ategol. Rydym yn eich cynghori'n gryf i gwrdd â'r tîm entrepreneuriaeth cyn cyflwyno'ch cais.

2. Cyflwyno Cais: Llenwch ffurflen gais y Rhaglen Entrepreneuriaid Rhyngwladol. Gwiriwch yr amserlen i weld pa ddyddiad cau a dyddiad cyfweld cyfatebol sydd fwyaf addas i'ch cais.

3. Asesiad rhestr fer: Bydd y tîm entrepreneuriaeth yn asesu'ch cais gan ddefnyddio'r meini prawf marcio a amlinellir yn y ffurflen gais. Bydd ceisiadau sy'n cwrdd â'r meini prawf hanfodol yn cael eu rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad. Os yw'ch cais yn llwyddiannus byddwch yn derbyn cadarnhad dros y ffôn ac e-bost.

4. Cyfweliad: Bydd eich cyfweliad yn digwydd ar y dyddiad cyhoeddedig.

5. Llythyr Ardystio: Os ydych chi'n llwyddiannus yn y cam cyfweld, byddwch yn derbyn eich llythyr cymeradwyo o fewn 10 diwrnod gwaith. Bydd yn ddilys am 90 diwrnod.

6. Ymgeisio am Fisa: Bydd eich llythyr cymeradwyo yn eich gwneud yn gymwys i wneud cais am y Fisa Cychwyn Busnes nawr. Dylech gael penderfyniad ar eich fisa cyn pen 3 wythnos.


Enghraifft


- Byddwch yn cyflwyno'ch cais erbyn y dyddiad cau ar 17 Mehefin ar gyfer ceisiadau haf.
- Byddwch ar y rhestr fer ar gyfer dyddiad y cyfweliad ar 24 Mehefin
- Anfonir eich llythyr cymeradwyo o fewn 10 diwrnod gwaith (8 Gorffennaf) mae hwn yn ddilys am 3 mis. 


Pwyntiau ychwanegol


  • Mae sawl dyddiad cyfweliad wedi'u hamserlennu trwy gydol y flwyddyn. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn eich llythyr ardystio cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad eich cyfweliad. Dylech ystyried pa bryd y daw eich Fisa i ben a chaniatáu digon o amser i gwblhau'ch cais. Nid yw Metropolitan Caerdydd yn cymryd cyfrifoldeb am eich cais am fisa.

  • Mae'r dyddiadau ar gyfer cyflwyniadau fel a ganlyn;

  • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am yr haf - 17 Mehefin

  • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yn yr Hydref - 4 Medi

  • Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau Gaeaf - 10 Rhagfyr